De oorlog. ■m SS Laatste Nieuws, ^BËÜbF^VAN ArSÏTiËRDAM^ Sport. lste klasse. Gemengd Nieuws, V Tan het Westelijke front. Tusschen Malancourt en den linkeroever Tan het Zuideiykefront. Iu Albanië. Diverse berichten. Handel en Bedrijf ffiirgerlljko Stand. I iftft&orftni I Daselljfesch Beursbericlit. tot'2 maanden gevangenisstraf ter zake van poging tot uitvoer van een partij cocos- schaafsel, op 3 November 1915, te Druten gepleegd, Verboden draadtooze telegrafie. Voor de Iiaagsche rechtbank hebben gis teren twee jongelieden terecht gestaan, die door middel van een toestel voor draadf- looze telegrafie, ïaijio telegrafische - bench- ten opvingen, niettegenstaande het hebben van dergelijke toestellen door den minister van oorlog verboden is. Het waien de 17-jarige W. A. A. G-. en de 18-jange J, W. S., de eerste wonende in Den Haag, de ander te Leiden. Beiden hebben het toestel doen plaatsen op het uak van de woning van den eersten hunner aan het Oranjeplein, in Den Haag, op aanraden van hun leeraar, die, toen de eerste bekl. hem vroeg, of het wel mocht, te kennen gaf, dat het niet straf baar is. De eerste bekl. deelde mee, dat de plaat sing geschiedde zonder eenige bijbedoeling, louter voor studie. De getuigenverklarin gen bevestigden dit. Na het hooren van den inspecteur der recherche, den heer Kramer, en een amb tenaar van de rijkstelegrafie, vroeg de of ficier van justitie schuldigverklaring van de beklaagden, daarbij te kennen gevende, dat do bedoelde lecraar beter deed zich bij zijn leest te houden, dan door verkeerde raadgevingen jongelui als deze beklaagden voor den rechter te brengen. "Hij vroeg te gen den eersten bekl. f 15 boete of 2 we ken tuchtschool en voor den tweeden bekl. voorwaardelijke veroordeeling tot 1 week gevangenisstraf voor den proeftijl van 2 jaren Een dibtillter-toeötel? In den nacht van 21 op 25 Februari 19J4 is een schuur aan het Zuider-Buiten- spanrne te Haarlem afgebrand. Ecmge dagen daarna kwamen heeren van de belasting een onderzoek instellen en namen velschillende vonwerpen in beslag een ketel, een koelvat, filterbussen, buizen, kranen, vuuihaaid, enz. Nu stond de huurder van de schuur de distilleerder A. B. uit Amsterdam voor de Haarlemsche rechtbank terecht we gens het houden van een distilleerderij, zonder daarvan aangifte te hebben gedaan. Beklaagde ontkende daar een distilleer derij gehad te hebben. Zijn bedoeling was in de schuur eenkuikenfokkerij te hou den. Verder dan de voorloopige plannen en 't plaatsen van den bedoelden ketel om voeder te koken was 't evenwel door den brand niet gekomen. In deze zaak werden verschillende getui gen gehoord. Allereerst de kommiezen van de belasting die mededeelden, dat zij den indruk hebben gekregen, dat de gevonden voorwerpen voldoende waren om een distil leerderij in werking te stellen. De huurder van de schuur verklaarde, dat er in de schuur geen kuikens gefokt zijn, hoewel beklaagde zei, dat dit wel zijn voornemen was. Intusschen heeft ge tuige wol eens den ketel zien stoken. Beklaagde werd verdedigd door Mr. Tou lon van der Koog Deze wees er op, dat de .z.g. distilleerketel 673 L. inhoud had, en 't koelvat slechts 30 L. Zijns inziens is bij zoo'n verhouding niet te distilleeren. De door den rijksadvocaat mr. Asser ge dagvaarde deskundigen, de heeren Loots en Levert, hadden door'een misverstand den in beslag genomen ketel niet gezien. Wel verklaarden ze, dat de bodoelde verhouding tusschen ketel en koelvat niet goed is. Op verzoek van den rijksadvocaat werd de verdere behandeling der zaak verdaagd tot 1 Mei, op.dat dan een nieuw verhoor van deskundigen zal kunnen plaatshebben. Valschheid in geschrifte. De rechtbank te Winschoten veroordeelde heden Egbert K., gewezen deurwaarder van het Kantongerecht aldaar, tot 9 maanden gevangenisstraf onder aftrek der preventieve hechtenis, wegens vervalsching van authen tieke aden (exploiten). Hij 'werd vrijge sproken wegens verduistering van f 245.79, behoorendo tot een faillieten boedel. Belsediging van een minister. Hot 0. M. bij de Amsterdamsche recht bank eisebtc heden tegen den heer §ch,udei f100 boete subs. 20 dagen hechtenis we gens beleediging van minister Posthuma in een artikel over „Het MeJkschandaal" in „De Telegraaf" van 13'Nov. j.l. Tegen den heer Polak, die in „HetVolk", eveneens een heleedigend artikel tegen mi nister PosUiuma had gepubliceerd, werd f300 boete, subs, 60 dagen hechtenis ge- eischt. Voetbal Ned. Voetbalbond, Uit het programma der .morgen in de westelijke afdeelmg te spelen wedstrijden: Haag: H. V. V.Haarlem. Rotterdam: V. 0. C.—Hercules. t Haarlem: H. F. 0.Sparta, 2de klasse A. RotterdamR. F. C,Xerxes, Eordrecht: DordreclhtS. V, V. i 3de Masse A. VlaardingenFortunaLeonidas. Reserve 2de klasse A. E«1 ft: Concordia II—D. V. tV. II. Schiedam: S. V. V. ,11—Dt V. S. II. Rotterdam: Sparta III—Xerxes II. j SSJ De watersnood Uit Land smeer werd gisteravond ge meld Hedenmiddag bereikte ons het bericht, dat de begraafplaats van Watergang, onder de gemeente Landsmeer, ernstig bedreigd woidt. Het water sloeg er met kracht over en woelde reeds eenige doodkisten bloot. Een aantal mannen was hedenmiddag bezig er een dam tot keering van het water overheen te leggen. Uit Monnikendam: De prof. ingenieur Thomese is gisteren aangekomen voor het dagelijksch toezicht bij de herstellingswerken. Ondanks "tzeer stormachtige weer werd gistei en toch gezon ken, te Katwoude is reeds een zinkstok boven het water gelegd; in Waterland lig gen nu 3 lagen, terwijl er tien moeten ko men. £i zijn maatregelen genomen om het zinkwerk ook Zondags te kunnen doen door gaan. De grootste helft rijswerkers maakt tegen Zorulagswerk bezwaar en het aantal is schaarsch en op verschillende plaatsen zijn ze noodig. Door de aardappelmeelfabrikanten is pl.rn. f 13,000 ter beschikking van den heer Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteijn. te Veen dam, als voorzitter der Vereemging dier fabrikanten gesteld, ten einde dit be drag aan de Watersnood-Commissie te kun nen afdragen. Een huwelijksreis. Een jeugdig huwelijkspaar maakte dezer dagen per - pedes Apostolorum in regen, sneeuw en storm een huwelijksreisjo van \mslerdam naar Venlo en terug. Fabrieken stopgezet. De stroocartonfabriek te Cocvoiden is wegens gebrek aan kalk stopgezet. De ar- beideis zijn reeds ontslagen. f- Wegens gebrek aan grondstoffen (grauw- kaik) is de fabriek van azijn-essence te Rel stopgezet. Staking in het tuinbouwbedrijf. In de tuinderijen te Loosduinen is een staking uitgebroken; de federatie van toin- irbeiders had verscbU ende eischen ge steld, die nagenoeg alle werden ingewil ligd behalve wat het loon betreft. Gevraagd werd gemiddeld f 12.75 pe'r week, gegeven werd f 12.121/2 per weck. Maandag werd slechls bij ongeveer 60 van do 250 patroons gewerkt Langzamerhand heeft 't aantal stakers zich uitgebreid, zoo dat nu ongeveer bij alle patroons hetwertó stil ligt Van andere zijde wordt gemeld: Was het getal stakers op den eersten dag nauwelijks een honderdtal, thans loo- pen er ruim 300 van de ongeveer 1200 luinbouwarbeiders op straat Deze trach- ten op allerlei wijzen de werkwilligen over te halen zich bij hen aan te sluiten. Door de meeuw en de vorst zou er nu in de tuinen och niet gewerkt kunnen worden. In de Hoekkassen kan men evenwel niet zonder ■en voldoend aantal arbeidskrachten, mnar nu komen-'te zoons van patroons die niet mik een groet bedrijf hebben zich mei .nassa's aanbieden in tte kassen te werken, zoodat het noodzakelijke werk doorgaat Alle bedrijfsleiders die onder de wapenen waren, hebben door tossclienkomst van len Ned. Tuinbouwraad terstond verlof ge kregen en zijn dus reeds in bun bedrijf. (Bezield met het ernstig verlangen aan len trcurigen toestand zoo spoedig moge- 'ijk een einde te maken heeft de gemeente secretaris, de heer J. Boezer. den arbeiders Aangeboden een arbitrage-commissie te vor men. De federatie wilde hiervan nu niet neer weten, maar verlangde toch wel een bespreking met de Paüoon svereeniging. Gisterenavond beeft nu die conferentie met het moderamen van de Patr. Vereen, -net afgevaardigden der arbeiders plaats gehad. Daar echter de eerste geen man daat bad, droeg deze bespreking een beel voor] oo pig karakter. FabHeksbrand te Haarlem. Gistermorgen te jkwart over .vijven werd brand ontdekt in het achtergedeelte van de glasfabriek van de firma Sabelis Co. in ie Anthoniestraat. De enorme sneeuwlaag naakte het moeilijk om .dadelijk de brand- krancn te vinden. Achtereenvolgens plaagde men er in, om jliet groote perceel, dat in middels in volle vlam stond, met 14 stralen op de waterleiding te omringen. Het ge 'jouw, dat bestaat uit glasbergpilaatsen, kis enbergplaats, glasetsery enz., brandde even wel geheel uit f Ce brand was ongewoon ,fel. Hij ontstond in de aan de achtergelegen kistenbetg! plaats en kon zich door een liftkoker mee deden aan het overige deel van bet ge bouw. De brandbare inhoud, hout, verfstoffen ijn oliën,maakte, dat het gebouw in een oogwenk" in lichtelaaie stond. ,De hevige wind deed d© vlammen overslaan en tastt het dak van het tegenovergelegen oliepak, huis der firma Dyserinck aan, benevens he daarnaast gelegen 'pakhuis der firma Sa bdisCo. Met iztes stralen op de water leiding wist de brandweer echter duze pak huizen te behouden. Om half (zeven storte (een ded van den voormuur ineen len later volgden andere muurstukken. t De schade bedraagt ongeveer f 100.000 Het gebouw biet inventaris 4was op beurs- polis verzekerd. - i In het gebouw dat (deels als fabriek was ingericht, wanen 25 man (werkzaam. De fa briek bevatte aMeeüngea voor glas ia lood, geschilderd glas en etsglas en bewaar plaatsen; die ongeveer 100.000 .K,g. glas bevatten. Die brand heeft voornamelijk zijn grooten omvang gekregen, doordat veel hout "•n glasverpakkingen en verfwaren aanwezig waren, j Ee olie werd bewaard an de tanks onder het gebouw. Of deze beschadigd zijn, valt nog niet uit temaken. Het gchede gebouw is verwoest en de muren worden thans omvergehaald. j Omtrent de oorzaak is niets bekend. De sneeuw. Het n ooid en des lands heeft gisteren van den sneeuwstorm wel het ijjeest te lijden gehad. Het spoorwegverkeer was geheel in de war. De tremen kwamen met groote Ver traging aan. De personentrein 145 is tusschen Emmen en Zuid-Barger ingesneeuwd. Wegwerkers vertrokken van Groningen om de lijn weer vrij te maken. Eenige goederentreinen uit Groningen o. a. in de richtingen Niouwesdians en Meppel hebben gisteren niet gereden. Ten einde de hooge sporen voor het per sonenverkeer vrij te houden, werden op het emplacement van het hoofdstation te Gro ningen onderscheidene ploegen militairen .ran het werk gesteld, om de sneeuw op te ruimen. Oorlogsvaria. Blijkens de Engelsche verlieslijsten van 22 en 23 Febr., zijn 19 officieren gesneu veld, 74 gewond of vermist. Bovendien worden d.d. 13 en 14 Febr. 9615 manschap pen als gesneuveld, gewond of vermist op gegeven. Van de vloot zijn 15 officieren gesneuveld. De „Times" meldt, dat Woensdag het prijsgemaakte Duitsche stoomschip „Sene- gambiê" (3780 ton, gebouwd te Hamburg in IS95), voor den zeer beogen prijs van 73 000 pond is verkocht voor Fransche re kening. Reeders hebben, volgens de „Ti- nes", gezegd, dat de „Senegambië vóór len oorlog waarschijnlijk niet meer dan 20.000 pond opgebracht zou hebben. Volgens Fransche berichten is het voor Durazzo getorpedeerde stoomschip „Mem- ohis" (van de Messageries Man times), hoogstwaarschijnlijk verloren, Reuter heeft een lijstje van schepen ge seind, die door de „Mtiwe" in den grqnd rijn geboord. Er blijkt ook een Belgisch schip bij te zijn geweest, de „Luxembourg", van 4329 ton, gebouwd in 1908, van een Intwerpsche reederij. De „Edinburgh" kun nen de Engelsche bladen niet thuis bren gen; er is alleen een zeilschip van dien naam. De parlementaire correspondent van de Daily Telegraph" «meldt, dat de mededee- ling der benoeming van Lord Robert Cecil lot blokkade-minister in het heéle Lager huis met voldoening is ontvangen. Zijn bevordering ral geen tusschentijdsche ver kiezing noodig maken. Hij blijft, haar men weet, onder-minister van buitenlandsche /aken en zal als zoodanig zijn salaris van 1500 per jaar blijven trekken. Als blok kade-minister ontvangt hij geen salaris, al thans met officieel, want zooals men wed worden alle salanssen van kabineteleden „in een pot gedaan" cn verdeeld. De Engelsche verecniging sir William Bamsay, Bertram Blount, David Pinkney maken er o.a. deel van uit die den 14en dezer in de Londensche City de blok kade-vergadering georganiseerd had, heeft het voorstel gedaan een krachtige bewe ging te beginnen voor een vollediger en krachtiger gebruik van Engelands zeemacht cn voor de toepassing van de methodes van het gezond verstand op den oorlog. Duitccfi legerberieht. BERLIJN, 25 Febr. Het groote hoofd kwartier meldt hedenmorgen: De gisteren reeds gemelde successen op den rechter Maasoever werden in verschil lende richtingen nog uitgebreid. De ver sterkte dorpen en gehuchten Champneuville a. d. 'Maas, Copiiette, Marmont, Beaumont, Chambretle en Ofnes werden genomen. Bo vendien werden alle vijandelijke stellingen tol aan den Louvcmont-rug bestormd. Opnieuw zijn do Moedige verüe/en van den vijand buitengewoon zwaar, de onze waren te dragen. Het aantal gevangenen is met meer d3n 7000 man tot 10.000 man gestegen, en een nog niet te overzien.© buit aan ma teriaal is (ias in handen gevallen. Fransch legerberieht. JttaRlJS, 24 Febr. Het officieele commu niqué van hedenavond luidt: Ten noorden van Verdun bleef de vijand met onverminderde hevigheid ons front van de Maas tot ten zuiden van Fro- inezy bombardeeren. Tusschen den rech teroever van de Maas en Omes verdub belde hij zijn verwoede aanvallen, stapels lijken achter latend, zonder er in te sla gen ons front door te breken. Onze linie brachten wij aan beide vleugels terug, tesp. achter Samogneux en ten zuiden van Or- nes. Onze artillerie beantwoordde de be schieting van den vijand zonder ophou den. van de Maas is de activiteit der artille rie eenigszins verminderd. Tot nog toe had hier geen infanteriegevecht plaats. In Lotharingen verdreven wij een vijan delijke verkenningsafdeeling, die een onzer kleine oosten noordelijk van St. Martin poogde te naderen, en achtervolgden haar. Wij concentreerden ons vuur op de 'wer ken van den vijand bij Maisons de Cham pagne en zuidelijk van bt. Maricapy en richtten tegen de werken bij Fille Morte een verwoestend vuur. Italiaansch legerbeiicht. 's GHAVENHACE, 25 Febr. Hel Itahaan- sche gezantschap ontvangt het volgende communiqué van het opperbevel, d d 24 Februari In bet Papcnada! (Rienzl ontwikkelde de vijandelijke artillerie een bijzondere be drijvigheid tegen onze «tellingen op Mon tepiano, zonder schade te veroorzaken. In den nacht van den 22sten op den 23en dezer, naderden op de hoogten ten Noordwesten van Gor/, vijandelijke troe- penafdeelingen onze linie-, in den sector van Peuma en begonnen er verslikkende gasbommen in te werpen. Ons vuur <m de welgerichte schoten van één onzer bat terijen was voldoende om dezen aanval af te slaan. Op het overige operatiefront nel ovei vloedig sneeuw. Essad pasja. BRINDISI, 24 Febr, Essad Pasja is bier uit Durazzo aangekomen. De Entente. PARIJS, 24 Febr. De Engelsch-Fransche parlementaire commissie heeft haar zittin gen beëindigd. Een motie werd aangenomen, waarin de noodzakelijkheid werd betoogd van een voortdurende voeling tusschen de beide parlementen. De commissie zal in April te Londen weer bijeenkomen. Een internationale parlementaire conferentie zal over 14 dagen in Parijs gehouden worden- ter bespreking van een regeling lietreffende de handelsbetrekkingen dei Entente-mogend- heden. D'uitsch© sdhtepen in Portugeef- sch© havens, i LONDEN, 24 Febr. In verband met de inbeslagneming van de Duitsche schepen ia Portugal, meldt de ;,Times"-corresponi- dent te Lissabon, dat deze plaats had on der bevel van kapitein Leote-Rego, den commandant van de Portugeesche viool divisie. In het geheel waren er 36 Duitsche en Oostennjksche schepen, van welke ver scheidene van meer dan 8000 ton. De in beslagneming kwain voor de Duits, hers ate een volkomen verrassing. Enkele kapiteins boden een schriftelijk pretest aan. Twee Portugeesche oorlogsschepen ble ven binnen een afstand yan drie uur de wacht houden. De Duitsche jnatrozen zijn aan wal gebracht. De Portugeesdie minis ter van buitenlandsche zaken deelt mede, dat deze ^tappen gedaan zijn, daar de regeering vreesde, {lat de gchepen zouden trachten te (ontsnappcn; ook Jiad de're geering ze voor transport juoodig. De pre mier voegde pr aan toe, dat er te voren geen onderhandelingen met Duitsehland waren gevoerd. >De regeering Jiad alleen het feit van de inbeslagneming telegrafisch aan den Portugeoschen gezant te Berlijn ge meld, met opdracht, er de Duitsche regee ring van in kennis te stellen. Den nacht te voren was het Duitsche schip „Oeken- fels", dat bij Fulchai, up Madeira, voor anker lag, ontsnapt. Bears van Schiedam, VRIJDAG, 25 Febr. Officieele noteering van de Commissie uit de Kamer van Koophandel aan de Beurs. MOUTWIJN: f40.— per IEL., contant zonder fust on zonder belasting. Namms de Comm. voor de noteering, S, A. J. WITTKAMPE. Noteering der Vcreeniging „Bond van Dis tillateurs", gevestigd te Botterdam. MOUTWIJN: €43.— per IEL'. JENEVERf47.— per IEL. j AMST. PROEF: '48.50 per IiU. Namens de Comm. voor de noteering. MOUTWIJN: Stemming kalm. SPOELING: fl.80. SPIRITUS: 53—f95- RUWE SPIRITUS: f25.50—f35. i SOHTÏIDAM. Ondertrouwd; 24 Februari. P. J. Zoun, 20 jaar en J. •E Van Gerven, 26 jaar. J. 11. Wens- voort, 25 jaar en C. C. Stekelenbung, 23 jaar. J! Van der Sloot, 26 jaar en A. Noorlander, 28 jaar. G. van den Hoek', 25 jaar en E. Gudde, 18 jaar. i i jSehuüdi 24 Februari: F. Groeneweg, 29 jaar en G. Koogje, 23 jaar. J. F. Hammer, 25 jaar en G. Lecluse, 26 jaar. J. Immer zeel, 24 jaar en C. A. E traan, 23 jaar, J. M. Jongepier, 22 jaar en IE M. L. van den iB|erg, 21 jaar. P. Troost, 23 jaar en C. Bileihsloot, 21 jaar. 23 Februari: Maria Catharina, d. Van I. Vroon en Ft M. van Vliet, Bagijnenhof, Wil hel nu" na, d. van W<, Morra cn J. Damen, Noordvestsingel. Overleden. 24 FebruariMaria de Willigen, oud 75 jaar en 8 maanden, echtgenoot© van Cor nells Bjaamyjnger, Hoofdstraat. YEAABD1NQEN. Gehuwd: 23 Febr. Jan Tiet, 22 jaar en Johanna Vink, 20 jaa,\ Johannes van Efceienburg, 26 jaar en Jacoba van Roon, 22 jaar. Jan Boerdam, 25 jaar ,en Rukje Bos, 24 jaar. Geboren: 22 Febr. Bertha, cLv. A de Rloois en X. van der Moer, Koningstraat. Overleden: 19 Febr. Reinier Kop, 48 jaar, echtgenoot van A. van Suffelen, KrugerMraat. Abra ham Starre, 6 jaar, Stationstraat. - 20 Ffebr. Petronelia Dijkshoorn, 58 jaar, echtgenoote van JL Drop, Spoorsingel. Petronelia van Duffelen. 59 jaar, echtge noote van S. van Weel, Sia'zonstraat Maria de Ligt, 18 .maanden, Steijnstraat. naar Officieele Pnjsnoteeriu* van de YoxsenisW voor den Effectenhandel' 23 Februari 4Ö16. STAATSLEENINGEN. N&derland V.K. H.K, Ned. W. S. Obl. f 100 5 103% Ned. w. S Obl 11000 6 1011% 101,/g 102 Ned. W. S. Ofcljg 31/2 801/g Xed. W. S. Oblig. 8 597' 88,/g 70j/s Xed W. S. Certif, 8 8 93/j, 898/. ,0V< X'eU W. S. Certif. ...21/2 ^CjVi 801?1« öl /l« O o t U n d 1S. Oblig. 1915 noo 6 101Vi 10H/ie Oblig. 1915 r 3000 5 100% lOO^jg Roeland. ivvnn- Bomb. G. R. 625 41/2 6SV2 6- /rs 01>. 4, 100 JJic. Sp. *67—'68 4 61s,7 613/4 Obl Gecons R. «25 '80 4 5SS/s S81/g Ob! Zuidwest 625 4 577/i6 Cons GR 625 '69 4 90 593/4 Obl. *3990 Hope 6?5 4 80 601/4 \V. Ween Sp 625 '90 4 «41/» Rotb. '94 6e Era. 625 O 4 59 59S/jS T u r k IJ e Obl. 1911 Ir 500 2500 4 50 China. Goudl. Russ. Gar. 1895 4 il Japan- Obllf. 1e «er. fc 100 4l/«j 821/4 821/s Mexico 100-1000 Afl Obl 6 187/g 18tyg Brazil! 8- Fund 1914 4, 20-100 5 «E%s PROV. EN STED LEENINGEN. Nederland. tmsterdam 1918 6 108 1NDUSTR. ONDERNEMINGEN. Buitenland. Vm B. Sng. C. v. g. A- 64 627/g imencan Can Co "ert- v. ge», A58 681/j lm Car ft F. C, v. A. 051/ig 641/s 65 lm Hilde C. v. p. A. 48l/g 48l/je lm- Sm 4 R. C. v. A. 94 98 Inaconda Copp. M. C.T.A. 174 1,21/g 172°7 lethleb Steel- C. v. A. 418 ,/entr. I^ath. g. A. 5S3/g -tand. Mill. C. g. A. 781/g •tnd Corp C. g. A. 142 140 Jn Cigar. C. V. A- 54 53 I. S. Steel. C. C. g. A. 73317 767/g M1JNBOUW-ONDERNEMINGEN. Nederland en KolonISn. luyana Goud gew. A. 231/4 23!/i lelahoen Mljnb pr. A. 25S/4 'aleleh Mijnb g. A. 17*718 PETROLEUM-ONDERNEMINGEN, C M t. E. Pet. br. A. 5458/, 545 "erlak Petr. M. A. 481/» 451/g Pertak P. pr. A. 773/? 771/j RUBBER-MAATSCHAPPIJEN. Ne„-"-land en KolonISn. Vtnslerd K3-'">r A. 2101/g 207 2091/g Jell Batavia Rb. A. 149 14817 nva Caouteh. Cy. A. 1151/3 113 115 TABAK-ONDERNEMINGEN. Nederland en KolonlSn. ImsL Doll Co A. 370 Jeli-Maatschappij A- EOOl/g 505 510 "adang Tabak-Mij. A. 50 52 totlerd Detl-Mij. L. 220 224 236 DIVERSEN. Buitenland Max». L. G. Rest. 82'7 SPOORWEGEN, Nederland, lloll. IJ. Sp-M. A; 771/4 78 N.-B. BoxL-W. Ih. O. 41/a 90 (dem 2e h. O. 5 17 Amerika. Atch. T. ft 8. Fé. C. v. g. Ar 100 997/g Oenver Rio C. v. A. 11*7 11 711/g Erie Sp». gew. A. 35 S4I/4 S48/4 'Cana C- South. A. 247/g Kaneae ie h. 08 65%g 658/g Miss. K. Tex. C. r. A. 6 SUftg «lig N -Y. Oat, 4 West Ar 271/s 278/» 271/3 South. Pac. g. A92l/j B316fig Southern Rallw. Cy. VoL Tr. Or. gew, A. 10t/g 18s/9 Union Pae. Rr. C. v. g. A. 127 127 PREMIELEENINGEN. Nederland. Pel. v. Volkevl. '67 89 Pal. t. Volkevl. '69 I 1.85 Witte Krule A 76V» - BeigiS- Antwerpen 1887 Sl/a 399/j Hongarlfe- Thei®. Reg Gee. 1880 4 1187/g Afrika-- Congo loten 1888 24.60 Prolongatie 21/3 Amsterdam 25 Febr. Amcrik. fondsen zeer lusteloos en zwak ker en bijna geen handel in deze afdeeling, In Locale fondsen ging ook zeer weinig om en was de markt weifelend. Muller's Scheept", opende veel' hooger, doch üepen eenigszins terug. De handel was belangrijk minder dan m de voorafgaande dagen in alle afdeér lingen. 'Tabakken vast. Rew-YorbiMriio Bem*. Noteering van: Atch. Topeka Gar en Foundry Bethleh. St. Gorp. Denver and R. (G. Erio i Kansas City S. Miss K. en /T. Miss Pac. N.-Y. Ontario en West Rock Isl. R.w. j South Pac. i South R.W, i Union Pac. IJ. S. Steel (Corp. Amer. Can. Co. Un, .Cigar Co^i 12Febr 23Febr 24Fehr.. 103 103Va 103 69 693,4 478 469 8 8 365/8 36Va 26 25Ys 65/e 55/« 5 43/7 2814 281/a 7834 I8S/4 995/8 995/s 201/4 201/4 1333/4 1333/4' lSSVa S3 3/g 833/i" 82%' 621/4 C3ï/8 093/4 ö93/4' 68 469 8 S53/Ï' 25 5 434" 271/4 201/8

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 3