een aankomend Beflieaöe, Ce lotfcrdamsche iankvereenigt h Buitenlandsche Wissels "elegraphische Uitbetalingen Zondagsrust. .Je Zoete Toko". G. ZES LIEDJES M0EFE1 Fa. E, C. Paplijzi. m Tabletten asinci Variété „Halt Hier Blijven HBUG'S MAIZESfi. gevuld met Slagroom Aankondiging. Daniël Maltha Lz. GRONINGEN. Steeds betrouwbaar Moderne Cabaret Voorstellingen. JEAN LOUIS PISUISSE. ÏÏerk en School. Gemengd Nieuws. Handel en Bedrijf. 0 Q 3 B f uziekgezelsch. „Oefening baart Kunst" „BAL MASQUE" des ZONDAGS zal g-esloten zijn J. F. DUPONT. met Pianobegeleiding. Prijs p.nmnmer Veertig Cent. OE VROUWENWERELD lode-TMnfl mi mtisineiidlieiiL Een gebeele nieuwe en heer lijke delicatesse is '1 NEW-YORK, 21 Febr. Febr. Mei 125 Va 131 Geëindigd: AOVEKT1S9T115N. SCHIEDAM. Rotterdam - Amsterdam VLAARD1NGEN> 's Gravenhage Ka£'taatjen_ Reserve ^^0^600.000. BIJKANTOOR SCHIEDAM. Telefoon 114 - 195. Telegram-Adres; Robenko. koopt en verkoopt en telegraphische transfers op alle plaatsen der wereld. Zij belast zich met en accredltieven. 1 Prijs per jaar f 2.40. Groot 4". formaat. Op kunstdrukpapier. Het doel met deze Uitgave l-eoogd, is: Bij alle Boekhandelaren zijn proefnummers en prospectussen voorhanden. VRAAG UWEN WINKELIER ,,I)E BIJENKORF" voorheen M. K. HONIG. Jfcüarlct Telefoon 15®. 8175 30 Voorloopig alleen 's ZATERDAGS in voorraad. Andere dagen bij v o o r u i t b e- st el ling. 9177 20 8498 76 m IRH TELEF. 8400 NED. HERV. KERK. Beroepen te 'Jselmmden. ds. D E J Hunkes te Vanswerd. Beroepen te Bt Ann parochie (toez N d« van IVwwm te Hie ure c au GEREF KERK Beroepen te Fepenonrd ds P. B.Hol land, te Raam«donksveerte Harniehn ds. J H F Bermne, te Oud Beijerland. HOOGF.R ONDERWIJL Universiteit Utrecht. Bevorderd tot doe -tor in de rechtswetenschap, op «tellingen de heer C J. van Arkel, geb te Bloemen daal (N.-H.). Universiteit te Leiden. Doet. examen wis- en natuurkunde, de heer K. Spruit. Te Groningen is bevorderd tot arts de heer J. A. ten Brink, geboren te Losser De sneeuw. •C. TL schrijft, in het ,,Yad." Do reden, waarom de sneeuw zoo buiten gewoon overvloedig gevallen is en zoo lane geduurd heeft van eergisterenavond elf uur. vermoedelijk den geheelen nacht door tot gisterennamiddag vieor uur ligt in de omstandigheden, die gedurende dien tijd zeer gunstig waren. Tegenover een gebied van hooge luch'drnkking hoven Srandi navië lag een depressie over Frankrijk waardoor hier te lande de wind ook tot op grootere hoogten Oostelijk was en dus in verband met do vrii strenge vorst in Hidden Europa sterke afkoeling veroor zaakt werd Vooral de hoogere luchtlagen ondervonden daarvan de gevolgen, zooals wel mag worden afgeleid uit de abnormale afname van de temperatuur naar boven toe, welke door vliegeroplatingen goduren- do de laatste dagen word aangetoond. De wolken dreven zeer laag en waren vermoe delijk niet dik. Onder deze omstandigheden kon voortdurend condensatie van water damp plaats hebben, natuurlijk in den vorm van sneeuw. De luchtbeweging nam gisteren in den loop van den dag nogal af, vandaar mis schien het ophouden van de sneeuw. In het noorden des lands was de windkracht groo- ter dan in het zuiden, vandaar, dat uit het eer«le gedeelte sneeuwstormen werden gé- meld. Het schijnt wel dat wij nog niet af zijn van de omstandigheden, die den sneeuw val bevorderen, hetgeen dus zou Bekeke nen, dat nog meer verwacht kan worden evenals het aanhouden van de vorst, die dan het prachtige sneeuwkleed wel te verstaan buiten de stad nog een poosje voor ons zal bewaren. Tinna wafer W*>^'>ns -ten hoogen waterstand hsjff df "tram 7nfphenFmmerik het verkeer op lip' Vipw 7ute!renBaak moeten «faken y m T!« «'nn l Rer -A-ter voor Nijmegen wn eis'eren U 12 24 hoven \,A P. met 4 cM val sedert Woensdag. Bet verkeer me1 Lent waarhij de gierpont me' «foomboc wordt getrokken, is ston geze' van 's avond 11 uur tot 's morgens 6 frur Goed afqploouen Door het hooge water in de Haas is d< verbinding fusschen Oss en Lith-Lithoyen •wederom verbroken. De eenigc verbindinr is nu per roeiboot, waarmede tevens d< brieven voor de plaatsen vervoerd worden Dit gescliieddo ook Woensdagavond om streeks acht uur. In dit bootje gingen tevens eert zevental personen, met bestemming voor Lith-Lithoyen. Door de duisternis misleid is de roeier ©enigszins van zijn gewone route afgeweken, met het gevolg dat hi< met zijn boot op een in een weiland staan den paal stiet, waardoor het bootje zoo'i lek bekwam, dat dit onmiddellijk zonk Toen om half tien de post ten kantore tt Lith nog niet aangekomen was, belde dit kantoor het postkantoor te Oss telefonisch op, waaruit bleek dat de post als gewoon vertrokken was Een nader onderzoo werd toen ingesteld. Men hooide .van af den dijk te Lithoyen hulpgeroep over het water klin ken. Direct ging men naar de plaats van waar het geroep kwam. Men bereikte vervolgens de plaats dei schipbreukelingen die allen half in h©' water stonden. Allen werden gered en kwn men er gelukkig met ©pn nat pak af, doet enkele goederen b onevens hot grootste ge deelte er post is verloren gegaan en doo> de strooming weggedreven. Direct weid gis termorgen nog in de omgeving gedregd naai de verloren goederen, doch tot dusver zon der resultaat. i Oorlogtvaria. Het „Berliner Tageblatt" verneemt uit Oost-Galicië, dat de nawinter het Oostelijke front met ongekende hoeveelheden sneeuw heeft bedacht. In Oost-Galicie en aan beide zijden van den Dnjester is de sneeuwlaag een meter dik. Tienduizenden zijn aan bet werk gezet om de loopgraven en de ach terwaartsche toegangswegen open te hou don. 5 Bels Backovsky, een lid van den Hon gaarschen Rijksdag, is na een mislukte reis naar Afganistan te Konstantinopel aan gekomen. Hij heeft daar verteld, lat hi net een karavaan door Perzië was getrok ken, doch door Koerden was uitgeschud. Hij had ternauwernood zijn leven kunnen redden. In Perzië heerscht volslagen anar :bie en de centralen zouden volgens Ra kovsky verkeerd doen op steun uit da' land te rekenen. De regeering te Teherai heeft in het land niets te zeggen, de gou verneurs der provincies doen wat zij willen. De Koerdenstammen vechten onverdrotei tegen elkaar. ;kovs"ky is van oordeel, dat van een staat Perzië eigenlijk geen sprake mem kan zijn. In antwoord op een vraag van Ronald M. Xeill heeft de Eticrische onder-minister van oorlog. Tcnnant, in het Lagerhuis mee gedeeld, dat er sedert Juri 1915, toen er is vastgesfell dat slechts in zeet buiten gewone omstandigheden een geïnterneerde vreemdeling vergunning zou krijgen om te trouwen, t'voe huwelijken van g< interneerde vreemdelingen m kampen, die ondm toe richt van het departement van ooilog staan, zijn gesloten Ir. geen dei heide gevallen nas de vreemdeling «Imthij van zijn inter- leering ontheten In het eene geval verliet le vreemdeling tijdelijk h< t kamp onder geleide ten emde te gaan trouwen, in het andere geval had lvt huwelijk plaats in cr^Vyniixv hinnnn Vamp De directeur en de procuratiehouder van de X. V. Holt en Co. te Bolton zijn tot 12 en G maanden gevangenisstraf, eerstge noemde bovendien tot 400 boete, veroor deeld. wegens bandel met den vijand. Zij hadden met Zwitsersche agenten van Oos- tenrijksche huizen tijdens den oorlog zaken gedaan. De ïeehter heeft den directeur bij de uitspraak van het vonnis duchtig de les gelezen. Uit vuige geldzucht had hij de actie der Engelsche vloot, die zich beijvert ijvert om te beletten dat er goederen naar den vijand g tan, tegengewerkt, den vijand bevoordeeld, koilom verraad gepleegd je gens zijn land Dit was nog te eiger, omdat hij door 7ij|f positie haast ongehinderd zoo kon handelen, daar men hem niet licht zou verdenken HET WE^TLAXD (Centrum), 23 Febr. Veilingen der Vereeniging Westlnnd. Raapstelen fOSO1 GO, radijs f2.704 50 per 100 bosstoofperen f 4 60 per kin spruitkool f 1 605.50 per zak Tarwe 23 Febr. Juli Faillissementen. Uitgesproken: L G. Mn7ure. grossier in wijnen en li keuren, te Nijmegen Rechtercommissaris- ihr. mr. J. A van dor Does; curator- mr. F. J A. Hijink. A. van der Ham, te Middelharnis. Mulder, timmerman, te Haarlem. E L P. Brantjes, kasrier, te Haarlem Tmmen Heiman, te Noordhnrn Wed J. van E"st tte Bruyn, te *s Graven hage ,T. Rozig, winkelier, te 's Ileerenberg. J. .1. van der Zwaai, schilder en gla zenmakor, te Rotterdam J M. van Ilellemondl, schilder, te Rot terdam. Noordzij, slager, te Rotterdam. Hoogwater te Schiedam. Febr 95 wrv-, 7 50 nm, 8.18 2fi 8.42 9.09 «7 9 35 40.19 'loogte van het water op de rivieren Rerirhten aan 24 Fehr CFUI.FV R» v 602 Gev 0 46M TUTU. 11" 15 10 Gew 0 06 v Zon en Maan. ■i en Fehr.26 R 54 t- <-• d <r. 5.32 nm 27 6.52 t> 5 34 26 Febr. L. K 4 Maart N M Gevraagd op een KASSIERSKANTOOR om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden ■ekend met reken i n g c ou.ran f - werk Brieven, onder letter PBureau „Nieuw Schicdamsche Courant" i 9451 10 PRO DEO. t Bij exploit van den ©ndergeteeken de, Deur waarder bij de Arrondissements P»echtbank te Rotterdam ten het .Kantongerecht te Schiedam, d.d. heden beteekemd «op de svijze omschreven in het Wetboek,van Burgerlijke Rechtsvordering, zijn JAN VAN DEN BEROi •i diens echtgenoote W1LHELMÏNA GROEt NEVELD', heiden gewoond hebbende ,in Ca nasla, thans zonder bekende woonr of ver blijfplaats, Opgeroepen :un te verschijnen op Dinsdag, den 29 Fe bruari 1916, des voormiddags te elf uur, voor den Edelachtbaren Heer -Kantonrechter e Schiedam in het -Gerechtsgebouw aan de Lange Haven no 65, alhier; Sen einde mei hun zoon PAULUS VAN VDEN BERG, glas blazer, wonende te Vlaardingen die de „usschenkomst van Zijn Ed. .Achtbare heeft ngeroepen tot het aangaan ,van een wettig ttiwelijk met ADRLANA WE-BERS, insgelijks e Vlaardingen woonachtig zoodanige ver oogen te worden gedaan als in hun weder- ijdsch belang oxrbaar zal,worden geacht. ,De Deurwaarder hoven- Schiedam, j genoemd, 25 Februari 1916. G. 3. MONTFOORT 9465 30 «rs bus m Dir. de Heer H. v GENT, Schiedam. Jus. Zondag, 27 Febr., des nam. 8 uur in gebouw »0déon", Tuinlaan Schie'am, ter gelegenheid van het lb-jarig bestaan. Inleekenbiljetten gratis verkrijgba» aan de bekend" adressen. 9434 12 IntroductieprijzenDames 35 ct., Heeren 50 Ct., H. er D. 75 ct. HET BESTUUR. Onderreteekende maakt zyn geachte be gunstigers bekend, dat zjjn WINKEL, Broersseld 25, voortaan en verzoekt hen zooveel mogelijk de nkoo- peti voor den Zondag des Zaterdags te does Aanbevelend, 9365 18 Uitgaaf van H. A. M. ROELANTS te Schiedam. Verschenen is No. 2 van het Geïllustreerd Maandschrift ONZE NEUTRALH EZ Redactie: W. J. M. LINDEN, 1e Luit, der Inf., en Mr. W. NIERSTRASZ. „Het opwekken van sHnputli voir on*e weermacht en tnn het beaof, dat defensie- „vraagstukken f.een politic h nnhnnit*» \raag8tukken xyn -Ti Nederlandsch fabrikaat van onovertrof fen kwaliteit. Mocht Uwe winkelier U ons merk riet kunn-n leveren, wees dan zoo goed ons Uw en zijn adres op le geven. Wjj geven U dan een adres in Uwe nabijheid waar U HONIG'S MAÏZENA-kunt koopen en f ergoeden U het porti van uwen brief. 9366 24 Fabriek Koog ajd. Zaan. Zooeven verschenen en voorhanden Woorden en Muziek van J. P. J. H. CLINGE D( ORENBOS (DB CANTBB). 1. Het vogeltje op Nellie's hoed. 2. Arm Paatje. i 3. Brief van een Rakvisch aan ©en Bak- visch over de Ijikwartiering. 4. Harten met Opschriften, j 5. Brief van een /ouden Landweecrman aan een jongen Landstormen 6. Zijn Vaderlandsche Vlag. i Elk nummer met ieen sprekend titel blad, geteekend door jWILLY SLUI TER. i De PROVINCIALE GRONINGER COURANT opgericht 1786, le het oudt»te orgaan in de Provhune Groningen, wordt in de drie noordelijke Provinciën veel gelezen en geeft daardoor grooie publiciteit. Uitgevers VAN HEYNINGEN BOSCH Cie. Crisisprjjzen. Voor 11.70 postw.,of remb f 1.80 ©en goh. bezending «matten enz., >m uw woning gezellig te maken, een prima kwal. Chin. Vloermat, fijne kleuren voor slaapk., keuken, enz», 3 flink© nette gang matten, 1 sterke deurslijkmat 80 bij 50 c.M. („voetenveegen'V, 1 gekleurde zachte bedmat. Gratis 1 fraaie wandversiering en een fijn tafelmatj©. Wi© binnen 3 dagen zendt, "ontvangt dit alles en nog extra 1 fr stoelk., 1 Iampekap, 1 fijne tafcllooper, 2 boodschap»™ of flink tafelkleed Matten fabriek, Nieuwendijk 103, Amsterdam. 9463 10 Aanbevelend, en een beprö-td hubmlddel tegen hoetteü e» verkoudheid zfyn de sedert 70 jaren Ingevoerde Zll bebooren steeds in de hub polheek aanwezig de zift om se b|f voorkomende verkoudheden in bei gezin steeds b|f dc hand ie hebben. Wybert-tabletten voorkomen seker en beslist de vuk erasttge gevolgen van ver koudheden of kaiarrhale -andoeningen. Een dons Inh. 400 tablett» 60 cehl vrkrljc- 'r bij alle epolhekcrs en drogisten. Tegen namaak wordt gewaarsdiuwe. Vraagt steeds „Wybert'-tableltea, (Directie: SOESMAN). CttOUI!Vr,ËL. BOTTKltDAJ. w<{/ Tot en met 20 Februari t Vanaf 1 Maart s Leider en Conferencier: Plaatsbespreking vanaf 28 Februari 1202 49

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 4