De oorlog. 6S"* Jaargang Zaterdag 26 Februari 1916 No 15075 Eerste Blad. De walviselkpug vi 4$a "/S s 3 i Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingcn £L 1.25, francr per post fi. 1.G5. Prijs per week; Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vOGr een uur aan het Bureau bezorgd rijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Pqjs der Advertentïën: Van 16 regels £L 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentien bij abonnement op voordoeiige voorwaarden. Tarieven hiervan z^'n gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentien opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. 3 c Maximumprijzen toot groenten. De Burgemeester van Schiedam maakt bekend, dat voor den Ideinverkoop van groenten de volgende maximum-prijzen zijn vastgesteld Roede kool 9 ct. per K.G. Gele kool 8 Uien ct. per pond, 10 Peen 6 Knolrapen 5 Kroten 5 4 Zuurkool 6 ct. pei pond, 12 Pronksnijboonen 10 ct p. p. 20 Enkele sperciebooncn 13 ct per pond, 26 Deze prijzen zijn gesteld voor den winkel verkoop, zoodat voor het thuis bezorgen een billijke vergoeding in rekening mag worden gebracht. Aan deze regeling rijn alle handelaren onderworpen. Schiedam, 26 Februari 1916. t De Burgemeester van Schiedam; M* L. H0NNERLAGE GRJETE, Gasfabriek der gemeente Sc..iedam. COEEUrBIJS. Geiidopii; 78 ct per ILL' Grof 75 afgehaald aan do fabriek. Thuisbezorgd 5 ct per H.L'. meer. DE DIRECTEUR. Schiedam, 28 Februari 1916. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Pransch legerbericht. Het officieele Franselio communiqué van gistermiddag luidt: In Axgonne hebben dejFranschen opnieuw de Boitsche verdedigingswerken in jde streek •van het Cheppuy-bosoh (ten posten van Vauquoisj béscboten. In de streek ten noorden van Verdun is jhet wederxjjdsah© geschutvuur voortgezet; de hevigheid ervan is afgenomen, fte Duitt- schers hebben geen aanval gedaan pp de Fransehe stellingen. Vannacht hebben de Fransehen zich opgesteld in (de versterkte verdedigingslinie achter Beaumont, n.L pp 3e hoogten die zich jten oosten van Ghamp- rneuv ille (ten zuiden van Samogneuxj en ten zuiden van Omes (Uitstrekken. Tusschenpoozend geschutvuur tusschen Malancourt en den linkeroever ,van de Maas. Engelsch legerbericht. Het Engelsche hoofdkwartier in Frankrijk meldt d.d. gisteren: Engelsche aéroplancs deden gisteren met succes een bommen aanval op het vijand© Een verhaaltje uit ouden fcjjd van J0HAN G M JUUHL. Uit |het Nooctsch vertaald door M. A. Z. 8) s „Hét is toch geen t'uis>" hernam Aus ten, met een diepen zucht. „Neen, dat is 't niet", moest Adno toe geven. 1 Daar hoorden ze achter zich zware step pen. Op klompen kwam ,er een ran de hoogte op. „Zeg Austen, jrj 'ebt er tijd voor, wil je mee makreel gaan visschen in de nieu we sloep van Grimsen? Ik ga ook mee. 'ij 'eeft "ulp noodig, 'qor ik. "ij geeft je een flink aandeel in de vangst Daar is geld bij te verdienen." 't Was Lars „van den kalen berg",dte hem dat toeriep. Met zijn banden 'opzijn rug kwam hij aanzetten. Austen zei niets. Bleef al maar staren onafgewenden somber. Zijn vrouw zocht zijn aandacht te trekken en 'haar moedige stem klonk zacht aan zijn oor: j,Ga mee, Austen, je zal zien dat er dan veel anders wordt" Austen stond op. Hij' stond breed en forsch, maar moe deloos. Zoo weinig opgewekt om' ie wer- lijk vliegkamp bij Rijssel. Alle machines keerden behouden terug. De vijand liet heden een mijn springen bij Fricourt; aan de .Engelschen werden geen verliezen toegebracht. De Engelsche artillerie beschoot de loop graven van de vijand in de buurt van het kanaal van Yperen naar Com mines en ten oosten van Boesiaghe. Do strijd bij Verdun. Het Duitse he legerbericht van gisteren doet zien, dat de Duitsche aanval ten noorden van Verdun nog aanmerkelijke vor deringen beeft. Sedert de langdurige pe riode van den stilstand aan het Westelijke front, is er, wat oppervlakte van terrein betreft, nog nimmer zoo'n groote veran dering ingetreden. Op meerdere plaatsen zijn de Duitschers thans meer dan vijf kilometers voorbij de oorspronkelijke Fran sehe linie gedrongen. Dc dorpen Brabaat- sur-Meuse, Samogneux, Champneuville, Marmont, Beaumont en Omes zijn in hun bezit, zoodat de frontlinie thans niet meer van Malancourt naar het Noordoosten over Consenvoye loopt naar Etain, doch onmid dellijk Oostwaarts over de Maas. Van de in een balven cirkel rondom Verdun uit stekende Fransehe stelling is dus een groot gedeelte afgesneden. Tusschen de plaatsen Samogneux en Etain woedt de veldslag nog hevig voort. Hier wordt elk stuk bosch door deFran- scheji met groote hardnekkigheid verde digd; doch tot dusver vermochten zij het voortdringea der Duitschers nog niet te stuiten. Van stellig belang dan ook is de mededeeling in het jongste Rerlrjnsch com muniqué, dat de Duitsche troepen den berg rug van Louvemont genaderd zijn. Zij be vinden zich thans binnen het verdedigings stelsel van Verdun, op negen roljl van deze stad. Generaal Sarrail, thans opperbevelhebber der Fransehe troepen te Saloniki, heeft dit bolwerk, dat in ©en wijde boog loopt van het Noorden naar het Zuiden door Argomte en Vauquois, in den aanvang van den oor log doen 'aanleggen. Die positie dor Fran schen was hier zeer gunstig, daar zij van af de z.g. Maashoogten, de achterwaartscihe verbindingen der Duitsche linie konden be schieten. De verwoede gevochten, die thans worden gevoerd en. waardoor, naar de be richten melden, een ontzettende slachting aan weerszijden van het front is aange richt, wettigen het vermoeden, in de Engel- sdie en ook in (Sommige Duitsche bladen uitgesproken, dat het hier niet alleen geldt een poging der Duitschers om een ongunstig stuk van hun front te verdedigen, maar ook een poging om de vesting Verdun aan te vallen, tot welks uiterste verdedigings werken ten Zuiden van Omes de Duitschers al heel dicht genaderd rijn. Een hedenmid dag pit Berlijn ontvangen officieel bericht bevestigd dit vermoeden. Het hier gelegen meest noordelijke fort Doaaumont is reeds den Duits diers in handen gevallen. Het groote belang van Verdun hoeft geen nader betoog. Verdun is de hoeksteen van de verdediging van Frankrijk, het scharnier van de poort die de Maaslinie afsluit ©n een verzamelpunt bij ©en offensief in Oos telijke richting, en dus Fratikrijk's meest gewichtige vesting;. Een doorbraak op dit ken, zoo zwaarmoedig en onvriendelijk was hij nooit geweest Even keek hij naar Adno. Raar oogen hadden zoo'n lieve uitdxuik- Jdng. En nooit had Adno hem verkeerd geraden. Een gedachte kwam in Austen op. Even maar en nog heel ongevormd. Daarover bleef hij staan soezen. En onderwijl groeide die gedachte, rij leefde. Dat gaf hem een zweem van hoop in 't verschiet Austen voer mee uil ter makreelvangst En de vangst was goed. Hij vepdiende zooveel, dat er nieuwe netten, van konden worden gekocht, en er kwamen ook nog een paai gele lapjes in de groote loeren geldportefeuüle, die Austen aan een ko peren kettinkje op zijn bloote borst droog. Op het oogenblik dat dat gebeurde, sche merde er in de verte voor Austen een nieu- ,we dag. Nu was het uit met het ritten op een bergpunt met de handen over elkaar ©n dof starende oogen. Austen begon het een en ander bij de hand te nemen, en hjj werkte hard van dat de zón opging tot lang nadat de avond viel. En doze en gene stond verbaasd( over Austen, die, nadat zijn huis was af gebrand, zoo weinig lust had getoond om te werken. Nu werkte hij voor drie. En tel kens a3s zijn vtouw vroeg of bi) niet moe werd, gleed er een glans en een glimlaqh over Austen's gericht Maar in zijn "binnenste knaagde er altijd punt zou dan ook zieker tot een beslissende slag in het Westen kunnen leiden. Maar zoover is het nog niet Eigen aardig is ook, dat het Duitsche hoofdkwar tier wel spreekt van oen nog onafzienbare hoeveelheid buitgemaakt oorlogsmateriaal, maar van kanonnen heeft het tot nog toe niet gesproken, en of die bij d<m buit waren had men toch onmiddellijk kunnen meedee- len. Dit schijnt een bevestiging van de ver zekering der Fransdhen, dat bij den terug tocht nergens het verband tusschen de troe pen verloren ging en ©r van een doorbraak geen sprak© is. Het valt echter niet te ont kennen, dat do Duitsche officaëele mededee- lingen omtrent de gevechten ten Noorden van Verdun zich door groote soberheid on derscheiden, waarachter misschien juist groote verwachtingen worden verborgen ge houden. Alle Fransehe bladen wijde lange arti kelen aan den strijd benoorden Verdun. De militaire schrijvers meenen meerendeels, dat deze aanval de hevigste is sedert den stiijd aan den Yser, en wellicht sedert Oen slag aan de Mame. De „Journal" schrijft: „Er is door do Duitschers bij Verdun een slag begonnen van buitengewonen omvang. Duiischland heeft besloten zijn hoogste hoef uit te spelen." De „Echo de Paris" bericht, dat gene raai Deimiing eenige dagen geleden de volgende veelbeteekenende order aan zijn troepen heeft gericht: „Ik hoop, dat hot 15o legercorps in den laatsten aanval, dien "gij op do Franschen zult doen, zich onder scheiden zal door moed en dapperheid." De „Matin" zegt; „Sedert twee en een halve maand zijn de Duitschers bezig alle kanonnen kal. 420 en alle beschikbar© Oostenrijksche kanonnen kal. 305, benevens de zware artillerie, die voor Servië is ge bruikt, over te brengen. Er zijn daar de beste troepen, het 3e Rrandenburgsch© corps, het 15e van generaal Deluding enz geconcentreerd benevens materieel van al lerlei aard. De „République Franpaise" merkt op- „In het begin ran rijn aanvallen kon het Duitsche leger profiteeren van ©en geacci denteerd, boschrijk terrein. Thans staat het echter voor een blooten bergrug, die rich uitstrekt als een enkel blok van de Maas tot Beaumont, Wij koesteren het vaste ver trouwen, dat op de hellingen de Duitsche stormvloed zal breken." De strijd bij Souchez. Rosner seint dd. 22 Februari aan den „Der], Lofcal Anzeiger" over het jongste succes der Duitschers bij Souchez: Dit behoort in het verband van de stelsel matige verovering van terrein sedert den 23en Januari. De veroverde linie ligt weste lijk van Givenchj' in dc richting van Sou chez. Na ©en sterke en doeltreffende voor- bereiding met de artillerie gelukte hot den 21en Februari den Franschen hun eerste loopgraaf ter lengte van ongeveer honderd meter stormenderhand te ontne men. [Behalve de materieel© buit vielen, zooals bekend is, meer dan drie honderd man gevangenen in handen der Duitschers. Het veroverde stuk' loopgraaf hoeft bij zondere waarde voor de verdedigmgsstel- iets als bij iemand die iets dierbaars heeft verloren. i Dn dat maakte alleen, dat lirj nog harder zwoegde. i VUL Zo hadden niet veel van Austen en Adno gemerkt, de buren, nu al dagen lang. En ze begonnen over beiden ongerust te worden. Vreemd was Austen altijd geweest; maar sedert zijn huis was afgebrand en hij te midden van andere menschen moest leven, vonden ze dat hij al heel vreemd gewor den was. Eens op ©en avond kwamen de vrouwen van Lars en van Thomas elkaar tegen ver buiten het bebouwde deel van do gemeente. Ze gingen melken. ;,Zoo vlijtig?" zed de een. „O, ja," zei de andere vrouw, terwijl ze haar breipennen met groote vlugheid bewoog. Het kluwen hing ia een netje van koperdraad, dat bevestigd was aan het witte jakje, uit schapenvacht gemaakt. Aan haar arm droeg ze den melkemmer. Ze liepen samen verder in westelijke richting. Toen zei do vrouw van Lars op den Berg ,,'eb je 't go'oord van Au3ten?" „Wat go'oord?" riep de andere Vrouw, „Ach neen, niets." „Is 'jj weg?" ,,'if is teruggekomen." „Wat is er dan naet 'm?" „Neen, njets van belang." ling der Duitschers, omdat het op een ver hooging van het terrein ligt Door de ver overing verliezen de Franschen een moge lijkheid in de Duitsche stellingen te zien. Ook de beschieting van lens zal, naar men verwacht, niet meer zoo doeltreffend kun nen zijn als te voren. Meer en meer, zoo zegt Rosner, gelukt het onzen ©«vermoeiden soldaten inArtois de deuk, die bet groote herfstoffensief van de Franschen en Engelscben in Sep tember en October hier gemaakt heeft, weer gelijk te maken. Tan het Oostelijke front. Oostenrijksch legerbericht Het Oostenrijksche hoofdkwartier heeft evenmin als het Duitsche iets van belang te melden. Russisch legerbericht. De groote Russische generale staf meldt d.d. gisteren. In den sector van Riga over en weer herig geschutvuur in de streek ten Z.O.van het eiland Dalen. In den sector van Dunaburg is gisteren bij Illoekst en ten zuiden van Garboenowka herig vuur gewisseld. In de streek van Koechots Kawolia, ten Zuidwesten van Pinsk, hebben onze verken ners, na over breede draadversperringen te zijn geklommen, een vijandelijke post ten deele over de kling gejaagd en ten deeto gevangen genomen. In Galicië worden de gevechten met hand granaten en bommen bij de dorpen Gliadb', Worobiewka en Mikhaltsje om het bezit van mijntrechters voortgezet. In Albanië. Oostenrqksch legerbericht Het Oostenrijksche hoofdkwartier meldde gistermiddag Onze troepen hebUóu gisteren de Ita lianen, die den .vorigen dag ten oosten en ten zuidoosten van Durazzo waren ver slagen, in pen. schetpc vervolging op de landtong tem westen van hot kustmeer te- ruggedreven. De havenwerken van Durazzo zijn nu in het bereik van ons geschutvuur en de inscheping van soldaten en krijgs voorraden wordt mot goed gevolg belem, mérd. Het optreden van eenige Italiaan- sche oorlogsschepen is zonder invloed ge bleven op den gang van zaken. Wij hebben in deze gevechten tot dus verre 11 Italiaansche officieren en meer dan 700 man gevangen genomen, vijf ka nonnen en oen machinegeweer buit ge maakt De strijd bij Durazzo, Over de krijgsverrichtingen rondom Du razzo wordt uit het Oostenrijksch-Hongaar- sche oorlogsperskwartier d.d. 24 dezer ge meld: Na een zorgvuldige voorbereiding hebben de Oostenrijksch-IIojigaarsche troepen thans een beslissenden slag geleverd aan de Ita lianen en de aanhangers van Essad pasja, die zich rond Durazzo hadden saamgetrok- ken. Des ochtends bestormden Oosten- rijksch-Hongaarsche bataljons na een kort artilleriegevecht de laatste voor uitgeschoven stellingen van het legerkorps onder Bertozzi ten Noordoosten van het dorp Bazar-Sjak. Do pennen, in het breiwerk klapperden met gelijkmatigen spoed. „Kan je *t me niet vertellen?" .Thomas' vrouw brandde van nieuwlsgie. righela. „Alleen maar dit» dat 'if 'out gaat vlot ten om op den Yloedholm weer een 'uis te zetten." Juffrouw Thomas sloeg haar handen ia elkaar. „Wol, wèl!" Zo bleef staan in uitgelaten Verbazing. „Ik dacht, dat 'ij blij mocht wezen, 'dat 'ij van dien 'eelen 'olm af was." „0, neen, dat 'eb ik eigenlijk nooit ge loofd. 'ij 'oort niet tot do menschen, die ge makkelijk iets opgevenl" „Dat is zoo, maar daar buiten is 't geen wonen!" 1 „Maar Auslem schijnt blij te zijn, dat 'ij daar weer 'een gaat. Bij ons kan. 'ij niet wennen, 'oeveel we ook voor 'em willen doen." „'t Is oen rare kerel." „Tusschen raar en raar is nog Verschil." „0 ja, maar ik vind, dat jelui dank- baar moogt zijn dat 'ij weggaat" „Ach, 'ij doet niemand iets kwaads. Maar 't is naar 'oor! te zien, dat iemand 't niet goed 'ooft en zoo stil wordt" „Zeg dat wel, kind," stemde Thomas' vrouw toe. Zij liepen weer een poos Voort Toen I j i Lars' vrouw: „Ik vind dat 't 'eel' goed is, dat 'ij moed 'eeft opnieuw te berinnen. „Pat wéll" Tegelijkertijd trokken kleine afdeelingen op vlotten over den benedenloop van de Arsjen. 's Middags werd de hoofdstelling van lui tenant-generaal Bertozzi ten Oosten van Sjak aangetast. Wederom moesten de Ita lianen wijken voor den stormloop en sloe gen op de vlucht 3e sterk bevestigde stel ling prijsgevend. In den loop van denzelfden middag gin gen Oostenrijksch-Hongaarscbe bataljons ten Zuidoosten van Durazzo lot den aanval over. Bij Sasso-Bianco hadden de Italia nen met gebruikmaking van het heuvelter rein, een sterke stelling aangelegd. Ook hier werden zij verdreven. Zij trokken zich daarop in de binnenste verdedigingswerken terug, waarheen de Oostenrijksch-Hongaar- sche troepen hen achtervolgen. De Italianen zijn nu bezig zich hals over kop te Durazzo in te schepen. In den Hanlfasns. Russisch legerbericht. Onze troepen hebben den vijand uit borg stellingen verdreven, de stad Sachne be zet en 4 kanonnen buitgemaakt. In Perzie Russisch legerbericht. Ten zuiden van Teheran zrjn onze troe pen de stad Kasjan binnengetrokken Ter Zee. De duikboot- en mijnen- oorlog. Reuter seindegisteren uit Marseille Een torpedoboot is de haven binnenge- loopen met een boot van het zeilschip „Roubine" op sleeptouw. De „Roubine" is eergisteren in de Middellandsche Zee door een vijandelijke duikboot getorpedeerd. De scheepsboot bevatte, toen de torpedoboot ze -vond, zes overlevenden der bemanning en twee lijken van matrozen, die door ge weervuur van de duikboot waren gedood toen de bemanning in de boot trachtte te ontvluchten. In dc Zwarte Zee. De Russische generale staf meldde gis teren In de nabijheid van Sinope hebben onze torpedobooten 4 zeilschepen in den grond geboord, op den weg langs de kust brug gen vernield en een karavaan, die onder dekking van troepen voorttrok, verstrooid. Diverse berichten. De Vereen. Staten en de duikbootenoorlog. President Wilson zegt in een brief aan Stone, president van de Senaatscommis sie voor de buitenlandsche aangelegen heden, betreffende het waarschuwen van Amerikanen om niet te reizen met gewa pende koopvaarders, o. a. „De maatregelen in zake den onderzeeërs- oorlog, waaraan de centrale mogendheden, volgens haar mededeeling, van plan zijn zich te houden, zijn zoo beslist in strijd met de bondige verzekeringen, die zij ons onlangs hebben gegeven, dat ik moet ge- loovon, dat thans nadere verklaringen zul len volgen, die zo in oen ander licht stel len. Maar in allen gevalle is het duidelgk „Van 'cm praat ik dan ook niet, maar ik verwonder me over Adno." „Zij is blij met Austen mee te gaan, ze volgt 'cm, al was het onder den grond." „Ja je kan zeggen wat je wil» kind, maar is 't toch niet prachtig?" $og lang bleef ze haar hoofd schudden in stille verwondering over Austen en zijn vrouw. IX. i „Jo moet 'ouden, je moet vast'ouden, Ad no," riep Austen ijverig. Hij schoof het breekijzer lager op den balk. Adno stond op het kale gesteente en haalde en .trok aan het touw, dat aan het bovenste gedeelte (van dien b'alk was vast gemaakt j 4 „Ik kan niet 'arder trekken; 'aast je Austen, het 'ov,f gljjdt gemakkelijk den berg weer af en versplintert onze boot" Adno hijgde yan inspanning en trok uit alle macht De zware natte balk begon af te glijden over den glibberigen steen- grond en dreigde weer in bot water terecht te komen en het kleine vrouwtje mee to sleepen, als rij niet tegenhield. Maar Austen sloeg zijn bijl met kracht tegen het breekijzer, zoodat de scherpe pun ten vast in het natto hout gedreven wer den. De dreunende slagen klonken luid. en ver over het water. Hij sloeg een touw! om bet ijzer, trok het touw over rijn schou der, wbnd het einde om zijn hand en zette1 rijn klompen stevig tegen een stuk rots. (Wordt vervolgd n> 2 ril uM ïM fl -sS V# Slllte S i C1IIEDAMSCI IE CCHURAHIT. V f- jM *2 GT - J te Té tl# "'f!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1