De oorlog. 68'" Jaargang Maandag 28 Februari 1916 No 15076 De wal visctï pug. Deze courant verechijnt d agelijks, met uitzondering m Zon- eai Feestdagen. Prijs par kwartaal: Voor S c h i e d arn an Vlaardingon £L 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardïngen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiön voor het eerstvolgend nummer moeien des middags vóór een uur aan het Bureau- bezorgd rijm Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prip der Advertontiën: Van 1—6 regels fL 0.92; iedere regeJ moer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Grootse tetters naar de pl&afe die zjj innemen. Advertentiën big abonnement op voordeeBge toenjeaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In do nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, warden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van '40 oeais per advertentie, blij vooruitbetaling aan bet Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. BÜITESLAKD. Tail het Westelijke front. Duitsche legerberichten. Het groote Duitsche hoofdkwartier meld de Zaterdag: Naar nader wordt gemeld, is in den nacht van 25 Febr. ten'oosten van Armentières een offensieve beweging van een Engel- 3ehe afdeeling afgeslagen. In Champagne vielen de Franschen ten zuiden van St. Mane Apy de op 12 dezer door ons genomen stelling aan. Zij slaag den er in de eerste loopgraven over een een breedte van 250 meter binnen te drin gen. Ten oosten van de Maas zijn in tegen woordigheid van den keizer aan het ge vechtsfront belangrijke vorderingen ge maakt. Onze dappere troepen veroverden de hoogten ten zuidwesten van Louvemont. het dorp Louvemont en de ten' oosten daarvan liggende versterkingsgroepen. In den ouden drang om voorwaarts te gaan kwamen de Brandonburgsche regimenten tot het dorp en de pantservesting Dou-au mont, die zij stormenderhand namen. In deWoevre-vlakte werd het vijandc lijk verzet gebroken op het gqheele front tot de streek van Marchevilie ten zuiden -4*. van (den grooten heerweg MetzParijs. Onze troepen volgen den ferugwijkenden vijand dicht op de hielen. De gisteren gemelde verovering van hel dorp Champneuville berust op een vergis- sing. i Het legcrbericht van Zondag luidt: Op het westelijk gevechtsterrein hebben zich op verschillende punten van het front levendige artillerie- en mijngevechten af gespeeld. Zuidoostelijk -van Ypcren werd een aan val van de Engelschen afgeslagen. Op de hoogten aan den rechter Maas oever probeerden do Franschen vijfmaal achtereen met rersche troepen het pantser foit Douaumont terug te veroveren Zij werden bloedig teruggeslagen. ^Ten westen van dat fort hebben onze troepen tharjs ook Champnemille en den Falonheuvel ver overd Zij baanden zich een doortocht tot aan don zuidrand van het bosch, nootd oostelijk van Bras. Ten oosten van het fort namen «ij met een stormaanval de uitge strekte veistcrkmgswerken van Hardamont In de Woevre-vlakte komt het Duitsch front al vechtende vooruit in de richting van den voet der Lotharingsohe heuvelen Voor zoover er thans berichten zijn ïnge- komen,«-bedraagt het aantal ongevon.de ge vangenen bijna -vijftien duizend. In -^Vlaanderen heeft een vlieg-eskader aanvallen gedaan op het vijandelijke kamp In Metz zijn door vliegers van den vijand met bommen acht burgers en zeven sol daten gekwetst ol gedood; ook zijn een paar huizen beschadigd. Bij een gevecht in de lucht werd, en daar ons anti-vlieg- tuiggeschut ook, een Fransch vliegtuig bin nen het gebied der vesting naar beneden Een verhaaltje uit ouden tijd van i JOHAN Cv Wv" JUUHL. Uit het Noorsch vertaald door Mi. A. Z. .4 9J i Zoo gelukte het hem' de baas te blijven over dien balk. Ze trokken hem nog twfea, drie passen hooger op en lieten hem toen vallen naast een stapel planken, die al gereed lagen bij de grondvesten van het nieuwe huis op den Walvischrug. I Het was de laatste houtvracht, die zo naar buiten hadden gesleept. Austen.en Adno gingen op den balk zit ten, droogden zich het zweet van het ge- zicht érT haalden eens goed adem. Ze waren beiden doodmoe, en al hun ledematen de den-, zeer. 1 En de zon scheen op.r biet allerfelst en brandde op hun hoofd, t Austen keek naax den onderbouw. Die was stevig en zoover gereed, dat het houten ge bouwtje opgetrokken kon worden. 't Was een mooi stuk werk, dat die bei- den volbracht hadden de puinhoop op geruimd, de grondmuur gelegd in een week tijds. Ze hadden dan ook gewerkt als de mieren, - gekwoegd soms dag en nacht. geschoten. Zij die er inzaten, o.vv. twee kapiteins, zijn gevangen genomen. Fransche legerberichten. Het ollicieele Fransche communiqué van Zaterdagmiddag luidt: In de streek ten noorden van Verdun is de strijd nog steeds hevig, de Duitschers zetten er hun pogingen aan het front ten oosten van de Maas voort. Onder de hevig heid van het bijna onafgebroken bombar dement met zware granaten zou de dicht heid der Fransche infanterie in de tot dus ver bezette stellingen met kunnen worden verhoogd dan ten koste van buitengewone offers. Volgens de laatste berichten bieden de Fransche troepen m deze stellingen heldhaftig weerstand aan de herhaalde bloe dige aanvallen van de Duitschers, die geen oflers tellen. In do streek van Douaumont namende gevechten een hijzonder heftig karakter aan. Aan het front in Woevre werden de vooruitgeschoven posten, die de Franschen als bewakingslime handhaafden van Ome» tot Warcq, sedert de gevechten van het vorige jaar, teruggenomen tot den voet van de Maashellingen, wegens militaire redenen zonder Duitschen aanval. De Fransche artillerie aan rechter en lin keroever van de Maas beantwoordt zonder ophouden het bombardement der Duitschers. Van Zaterdagavond: Ten Noorden van Verdun duurt het bom bardement onafgebroken voort Ten Oosten en "Westen van de Maas beantwoorden de Franschen .alle aanvallen met krachtige, tegenaanvallen. Do nieuwe aanvallen van de Duitschers in de streek van Champ neuville en den Rotivreheuvel, waar wij ons krachtig hebben gevestigd, zijn alle afgeslagen. Er vindt een wanhopige strijd plaats hij het fort Douaumont. dat een voor uitgeschoven deel van de oude verdedi gingswerken van de vesting Verdun vormt. De stelling^ welke de Duitschers des mor gens veroverd hadden, is weer door ons bereikt en reeds gepasseerd. De Duitschers deden verscheidene vruchtelooze aanval len, maar al hun pogingen om ons terug te slaan, mislukten. Onze zware artillerie beschoot de vlieg terreinen en de depóts ten Noordoosten van St Ah hiel De Duitschers schoten ©enig© granaten af van zwaar kaliber in de richting van Lunevüle en Nancy. Ad ju dant-anateur Navarre dwong heden inde streek van Verdun twee Duitsche vlieg machines, die met machinegeweren gewa pend waren, tot dalen. Twee Duitsche aviateurs werden gedood en twee gevan gengenomen. Dit is de vijfde aeroplane die door Navarre is neergeschoten. Negen Fransche vliegmachines lieten 144 bommen vallen op het station van Metz. Een ander eskader bombardeerde opslag- plaatóen Van den vijand ten Noord-Westen van Pont-a-Mousson. In Artois vonden mijn- gevechten plaats. Door een tegenaanval veroverden wij het Zuidelijk gedeelte van St Marie a Py m Champagne; wij dreven de Duitschers terug en maakten 340 ge vangenen. Van Zondagmiddag: Ten noorden van Verdun zetten wij in Adno hield haar handen tegen haar borst, die onder moeilijk ademhalen op> en neer ging- I Austen keek van ter rijde naar haar. „Ben *je moe?" vroeg hij. „0 nee," riep Adno en beproefde te glimlachen. „We rijn nu over het ergste heen," zei Austen verlicht. „Dat denk ik," was Adno's antwoord. Maar na een poosje stond zie op-en ging aan de nwaterkaut naax de plaats, waar hun boot lag. i Ze had zoo'n pijn in de borst en moest bloed opgeven. i De oude kWaal, die ze had opgedaan, toen ze voor hun «eerste huis het hout naar bui ten sjouwden, kwam terug als zfe hard werkte. t Austen keek baar na. „Was je niet goed?" vroeg hij, toen zij terugkwam. „Neen, maar ik had. zoo'n dorst". Haar gericht was zoo wit als een doek en haar hand bleef gevestigd op de pijnlijke plek. „Vrouwen kunnen nergens tegen", riep Austen, met iets van minachting in rijn stem. Maar hij had. zielsmedelijden met haar en bezorgd voor haar was hg oofo. En dus knipoogde hg haar vriendelijk toe en zei zacht: „Alls 'tje maax geen kwaad, doet,'-' den loop van den nacht de versterking onzér stellingen voort. Op het aanvalsfront ten Oosten van de Maas, waar overvloedig sneeuw is gevallen, deed zich geen enkele wijziging in den toe stand voor. Noch bij de hoogte van Talon, nodh bij die van iPoivre, ondernamen de Duitschers nieuwe aanvallen. t i Gisteren, tegen het vallen van lien avond, versmoorde een krachtige aanval der Duit schers in de streek van de boerderij van Haudremont ten Oosten van tie hoogte van Poivre, m het vuur onzer artillerie en mi trailleurs, en ten gevolge van onze tegen aanvallen. Een andere, niet minder hevige aanval in de streek van het Bosch van Ardaumont, ten Oosten van Douaumont, leverde evenmijn eenig succes voor de Duitschers op. In Woevre werd de bevolen ontruiming der Fransche voorposten zonder eenigejn overlast van den kant van den vijand ten uitvoer gebracht. Er had geen enkele infan- terie-actie ten Westen van de Maas plaats. In de Vogezen ondernamen de Duitschers gisteren bij het vallen van den nacht, na een voorbereidend© beschieting met grof go- schut, een kraohtigen aanval over een front van twee kilometer, ten Zuidi-Westen van Celles, in het dal van de Plaine, die totaal mislukte. Hedenochtend leverde de bedrijvigheid onzer batterijen tegen de Duitsche ravitail- leeringsfdepóts ten Noorden van Munster, een gunstigen uitslag op. De strijd bij Verdun. In oen correspondentie uit het Duitsche hoofdkwartier van Jiet „Berl. Tageblatt" worden de golgende bijzonderheden gege ven van ften verwoeden strijd bij welks mieedoogenloos bombardement een „Ti mes' '-correspondent zelfs het geweldige artillerievuur tijdens 't offensief in Cham pagne slechts vergelijkt als het afsteken van een handvol voetzoekers: Bij den strijd op de linie van 'Ariunnes (15 K.M. ten -N.0. van Verdun! tot aan de Maas heeft jnen met buitengewone moei lijkheden te kampen gehad. Met den. tijd was het de onvermoeibare taaiheid van de Franschen gelukt yer buiten de jrneer dan vijftig kilometer lange permanenten for tengordel van .Verdun nog een schijnbaar onverbreekbare ketting jraa geïmproviseer de veldversterkiagen aan te leggen, die in het noorden hoofdzakelijk steunden op de talrijke bosschen van het heuvelland. In het algemeen liepen deze stellingen na tuurlijk parallel piet de Duitsche ömvat- lingsboog, die slechts het westen open liet In het nu ingedrukte noordfront waren deze stellingen ook tegen het gezicht zeer handig gedekt. De Franschen hadden na melijk de hoornen als palen gebruikt voor zeer dichte prikkeldraadversperringen en bovendien hadden zij de in groote menigten naar benedon geschoten takken opgestapeld tot hoog© barricaden, die zij djcht met draad doorvlochten hadden. Deze hindernis was niet alleen tegen infanterie, maar voor al ook tegen artillerie, wegens zijn week heid en faaiheid, een buitengewoon goede dekking. Deze stelling was meestal zoo achter den rand van het bosch aangelegd, dat zij gelf door de boomen» die er voor stonden, gedekt was en. toch tegelijkertijd een goed .uitricht bood voor de Fransche schutters. Door een grondig berekend bom bardement van ,de zware artillerie gelukte het echter eerste linie op te ruimen, zoodat do .infanterie in breed front «Ben aanval kon doen. Meer achteruit liggende versperringen werden bij den eersten storm- Er lag ernst en teedere zorg in rijn toon. Een poosje later vroeg Adno: „Denk, je dat we de palen opgezet krijgen tegen Sinte Michael?"*! Dat ligt er aan 'o© 't weer zich 'oudt. 'tls prachtig weer geweest in dezen tijd. Maar je weet, als de zomer op! z'n eind loopt, kan 'tgauw omslaan." „Ja, 'tis 'eel mooi weer geweest nu al lang." Adno zat te turen naar het watervlak, Dat lag schitterend Mauw in zonnegloed De rotsen aan den landkant in de verte waren warig door de hitte. Austen begon de balken en planken te sleepen naar de plaats waar hij z© hebben moest. En Adno hielp een handje. Maar telkens als ze wat hard aanpakte, begon die p'lek onder haar borst weer te gloeien. Ze moest de tanden ep< elkaar klems- men, om 'tniet uit te schreeuwen van. pijn. D'ienzelMen dag nog kreeg Austen het houten raam op den grondmuur in orde- Hij fwedknie door tot dat de duisternis hean dwong 'tot uitscheiden. En toen was het tiidht bij middernacht. De vermoeidhea!!/ deed zich. bij allebei in de ledematen sterk gevoelen., Toen ré wat zure melk en ©enige lepels gort uit hun Kouten etensdrager hadden gebru ikt, gmgen ze naax d© boot. loop door jie ©pen ruimte genomen, voor flat de hevig geschokte Franschen zich weer konden verzamelen. Begunstigd door het weer ontwikkelde zich de geheele strijd als. een onberispelijke samenwerking van de beide voornaamste wapenen, volgens het tot in onderdeden ui (gedachte plan. Dank zij' fleze gunstige omstandigheden wa ren ook de verliezen verrassend genng. Dit is te beugelijker voor ons omdat dezen keer de .verdedigers de zwaarste verliezen hadden Op enkele plekken lagen honder den doode Franschen, die aan het vreese- lijke vuur ten offer gevallen waren. De Fransche linie werd ingedrukt in het mid den van haar noordelijk front, vrijwel sym metrisch aan weerszijden van de eenige on middellijk van Kot noorden naar Verdun loopenden weg. Gisteren, den 23-en Febr., heérschte een hevige sneeuwstorm bij Verdun. Did. .26 dezer vervqlgde dezelfde be richjgever in het hoofdkwartier Gisteren na den middag bestormden «Ie Brandenburgsche troepen Douamont, het geheel moderne en sterkste fort van de versterkte legerplaats Verdun De Fransche militaire schrijvers hebben Verdun de best aangelegde, onneembare vesting genoemd. Eerstdaags zal men ech ter kunnen lezen, dat Verdun verouderd en van geringe betcekenis was. Douau mont is altijd als het stérkste deel van de vesting beschouwd en is door zijn hg ging inderdaad de hoeksteen van het Noor derfront. Van het middelpunt van dè stad Verdun is het juist een Duitsche mijl ver wijderd. Het staat op het hoogste punt van een heuvelrug, die zich van de Maas af in Noordoostelijke richting uitstrekt, zich daar ter plaatse bijna 200 meter over den omtrek verheft en dezen over grooten af stand beheerscht. Het reusachtige blok van pantsermetaal en beton ligtiin puin. Een tweede fort, niet ver van Douau mont verwijderd, ging door één zwaar projectiel, dat het van boven af door alle verdiepingen heen tot in de munitiekamer doorboorde, evenais indertijd het fort Lon cin bij Luik, de lucht in. De organisatie van den aanval op hel Noorderfront van Verdun was op zichzelf een meesterstuk. Arbeid van ongehoorden omvang moest eerst in volslagen verbor genheid worden verricht als de strijd legen de „onneembare" stellingen zou gelukken Afstanden, die de zware artillerie buiten de spoorwegen om moest afleggen, waren door het aanhoudend slechte woei en den toestand, waarin dientengevolge de wegen verkeerden, tot een groote moeilijkheid. Honderden menschen moesten eerst de noo- dige verbeteringen aan de wegen ten uit voerleggen. Verder was het rnoeteljjk om goede fundeeringen te maken, waarvan de nauwkeurigheid van hét geheel afhangt Hoi fabelachtig juist daarop werd geschoten, i thans bekend. Het gelukte blijkbaar ook de telefoonverbindingen van verschillende waarnemers voor de artillerie te vernielen, want de artillerie van Verdun bleef dik wijls op zeer gewichtige oogenblikken zwij gen en kwam soms te laat. Gisteren was geen vuur van artillerie te hooren. De ge vangeneh waren het er over eens, dat het in het vuur van de Duitsche artillerie niet om uit le houden was, ze waren blijkbaar verheugd uit die hel verlost te zjjn. De bijzondere correspondent van de „Kólnisehe Zeitung" seint: „De zeer groote oorlogsbuit wordt op zettelijk nog niet opgegeven, om te vermij den, dat door de onderscheiden eenheden dezelfde buit wordt opgegeven en daardoor inderhaast dubbel in rekening zou worden gebracht. Door de bestorming van Douaumont is de heele Noordoostelijke vestingstelling van Verdun sterk bedreigd. Door hc-t suqces, dat in de vlakte van Woevre is behaald, is het Fransche front over een buitengewoon grooten afstand aan het wankelen gebracht. De Duitschers zijn daardoor in de gelegenheid gesteld de Maasheuvels ook \an den Zuidwestkant aan te vallen." Naar Ilavas seint, is men te Parijs bij zonder optimistisch over den uitslag van den uitslag van den strijd Do geheel© Fran sche pers ziet met flinkheid den uitslag van dó worsteling, die ten Noorden van Verdun plaats heeft, tegemoet. Algemeen is het vertrouwen in de dapperheid van dè troepen en in de kalmte cn het inzicht van de aanvoerders. 1 De militaire medewerker van de „Temps" zegt, dat men in aanmerking moet imnten, dat de Duitschers niet hezig zijn met een beleg, maar met ©en slag tegen een van de Fransche legers. Het garnizoen van Verdun en zijn forten is in deze gevechten niet anders dan oen element van weerstand. Ook als de Duitschers een plaatselijk suc ces verkrijgen, zal het voor'hen geen uit werking hebben. Wat zouden zrj kunnen uitvoeren met hun troejxm, uitgeput aJs ze, zijn door oen worsteling, die nu al 14 dagen heeft geduurd. Laaf on» volledig en onwankelbaar vertrouwen in den einduitslag hebben. t Het HavaS-bureau maakt voorts eenige opmerkingen over de Duitsche communi que's. Het ontkent, «lat de Duitschers 23 dezer Teods 10 000 gevangenen zouden heb ben gemaakt. Op 25 dezer zou het aanl.il nauwelijks de helft hebben bedragen. Over het fort Douaumont wordt -gezag „Nu heeft ten eerste hel lort Douaumont volstrekt, met het. gewicht, hetwelk «je Duit schers er aan toe kermen. Het is reeds m de eerste maanden van den oorlog gedeclas seerd, en bevatte geen enkel stuk geschut, noch «Ben enkele soldaat meer. En tón twacv t de is hel zoo weinig „vast in het bezit", (der Duitschers, dat de onzen reeds heden al- ueder voorbij hef fort Douaumont zijn." Dit laatste, dat ook in bovenstaand Fransch logerbericht voorkomt, ziegt echter nog met, dat het fort in Fransch bezit is. Verder dient m aanmerking genoimen, dat er tusschen veroveraar en verdrevene uit een versterking altijd groot verschil van umpiring iioerscht over deszeifs betóejkb- Fee nis. Wie herinnert zich niet hod de Oostenrijkers in 1914 bij de ontrui ming van Przomysl verklaarden, dat de vesting van elk strategisch belang vvtas ont bloot, om kort daarop, bij d© herovering, luide te verkondigen, dat Przlemysl eigen lijk de poort, de sleutel, het scharnier» de steunpilaar cn de hoeksteen van Ga» t licië is! (li Tan het Oostelijke front. f Legerberichten. Het Duitsche cn het Oostenrijk se h e legerbericlit van gisteren hebben niets te melden van het oostelijke oorlogsterrein. *j 29 September. Adno trok haar rok over haar hoofd en ging liggen in hot voorroefje, Austen sloeg zijn armen om Adno ©n haar rok en dekte haar 'en zich zelf toe met eenige stuiken oliegoed. Zoo sliepen ze vast en gerust. .Maar toén het eerste ldagen.de ochtend krijsdhen der meeuwen over scheren en watervlakten klonk en de duikereend op haar onbeholpen manier begon te zwem men, terwijl zeezwaluwen en strandloo pertjes en kieviten parmantig en overmoedig over den kalen rotsgrond stapten, steeg ei rook op uit de spleet op den Walvischrug. waar Adno een vuurtje had gestookt on dm haar koffieketel. En toen de eerste zonnestralen de ronde koppen en hoogtepunten van het lage rota gebied verlichtten, stond Austen met zijn pijpje in zijn mond te hakken aan de bouw palen. En Adno hielp opgewekt cm handje mee. Hfet werk ging Zoo gemakkelijk in hol, vroege morgenuur na de nachtrust-en de koffie. Pijn in hun ledematen voelden ré nu nog niet, en de morgenlucht was zoo op stijvend frïsch, doorgetrokken van de zilte geuren van zee en zout en wieren, zoodat ze geen last hadden van zweet of dorst. Een koele wind streek over het water. Dat Motste en spoelde in vroolijfc speL en was liefelijk om te "hooren. De aoa scheen zoo mooi op hot golfbewtegan ea vseroor- «4 «3 *11 *ASSf zaakte «Ben schittering als van de gouden loovertjes aan oen bruidskroon. "**'4§ En de zaag piepte en de bijl sloeg, en |de ©ene paal na de andere wierd opgezet op, den Walvischrug. 1 f ,.x M l(±l i J li1 i i fI Ausben kwam den „berg" af, waarop, Lars woonde. 'tWas een mooie stille avond, vriezend weer met volte maan en een licht laagje rijp over het land. Op de groot© steem-lakten lagen veel donkere schaduwen en zwart en stijf stonden de ronde toppen en rotspunten cm keken uit over de fjoidmonding en do zee. jj. b 1<b Aan het diepblauwe hemelgewelf glin sterden de sterren als oogeri van diamant hem vriendelijk tegen, en hqt watervlak fonkelde als zilver en 1-ckte en trok hem \j|n machtig aan. - j Austen droeg aan de ©ene hand een roodgeverfde kist, in de andere had hij oliei-,::# goed en ander plunje. r Achter hem, met de zwarte poes in aaar/S; armen, kwam Adn^, stil en nog zwak, M Austen voelde zich zoo opgewekt, als,Kif! niet moer geweest was sedert den vTedigea.l tijd, toen hij op den Walvischrug wjoonde otó® eigen grond. t r - (Wordt vervolgd)» a JL .A ii, rt. m SiGIIIED IAMSCHE COURANT i •?Ji •il 'is i. „v* .«4. tv 4 jt yAfrt x

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1