De oorlog 68*" jaargang Dinsdag 29 Februari 1916 No 15077 De walvisehpug. feé 111 J i "ai üii c'13 Deze courant verschijnt d a g e 1 ij ks, met uitzondering van Zon- en. Feestdagen. Rijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen C. 1-25, franco per post fl. 1.65'. Erijs per week: Voor Schiedam ea Vlaardingen 10 oect Afzonderlijke nummers 2 cent' Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advartentiën voor het eerstvolgend nummer' moeten des middag vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn- Bureau Lange Haven No. lil (hoek Korte Haven}. Ik§s des- Adverteatiëa: Tea 16 regels fL 0.92* iedere regel moer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaate die zij innemen. Adverteatiën bij abonnement op voordeelige voarwjaaïtien. Tarieven hiervan zyn gratis aan het Bureau te bekomen- In de nummera die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentión ogenomen tot den prijs van '40 cents per advertentie, twj vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. BUITENLAND. Yan het Westelijke front. Duitsch legerberichL Het Duitsche groote hoofdkwartier meldde gistermorgen De artülenogdveehten hebben in vele gevallen een groote hevigheid bereikt Aan. het front ten noorden van Atrecht heorschte voortdurend levendige bedrijvig- heid met mij non tploffi nge nWij bebben door een ontploffing ongeveer 40 M. Belgische stelling vernield. In Champagne zijn na een krachtdadige voorbereiding door ariillerie-vuur onze troepen tot een aanval overgegaan aan weerszijden van den weg Somme a'Py— Souain, Wij veroverden de hoeve Navarin en aan weerszijden daarvan de Fransehe stelling in een uitgestrektheid van 1000 M. Wjj maakten 26 officieren en 1009 man gevangen en maakten 9 machine-geweren en 1 mijnwerper buit In het gebied van Verdun hebben zich wederom nieuw aangevoerde vijandelijke massa's uitgeput in vergeefscho aanvalspo- gingen tegen onze stollingen in en bij de vesting Douaumont en op den Hardaumont. Van onzen kant is het MaasscJiiereiland van Champneuville van den vijand gezuiverd. Wij hebben onze linie verder in de richting Vaoherauville (a.d. Maas, 7 K.M. ten N. van Verdun) en Bras vooruit gebracht. In Woevre is do voet van do Loiharing- sche hoogten (Cöle Loraine) van het Oosten uit op verscheidene plant-en he reiki Fransch legerberichL Het officieeje Fransehe communiqué van gistermiddag lurJt: In België hebben de Fransehe batterijen de Duitsche werken tegenover Steenstraete beschoten. i In Champagne zijn do Duitscbers er in de streek van Navarin door een overval in geslaagd in enkele gedeelten der voor uitgeschoven Fransehe Jinjên on van een Franscho ondersteun! ngsloopgranf door te dringen. i In de streek ten N'oordeu van Verdun een onafgebroken Iel bombardement, voor- al in don middelsten sector en naar den Fransohien rechtervleugel toe. Gisteren tegen liet eind van den dag hebben de IJ uitschei-s herhaalde pogingen gedaan om hot dorp Douaumont te nemen. Hun aanvallen zijn gebroken op den tegen- stand der Fransehe troepen, dien de meest verwoede aanvallen met konden doen wan kelen. De toestand is onveranderd bij het fort van Douaumont, dat nauw* blijft ingeslo ten. - ii'. De strijd is minder hevig op de hoog- ylakto ten noorden, van hot dorp Vaux. In Woëvre hebben de Duitschers gister- ayond en in den afgeloopen nacht meer be drijvigheid aan den dag gelegd. Het station van Eix, genomen en herno men in aanvallen en tegenaanvallen der beide partijen, is in hot bezit van de Fran schen gebleven. Alle aanvalspogingen tegen- hoogte 255 ten Zuidoosten van Eix (op het kruispunt der wegen OmesHaudiomont en Etain Een verhaaltje uit ouden tijd van i J0HAN a W, JUUHL. Uit het Noorsch vertaald door M. A. Z. 101 i Zoo sterk en getond was hij van lijf en leden. En zoo" waar hij begon te neuriën. i t 'tWas lang geleden dat iemand eon zweem van geluid over Austen's lippen had hooren komen. Nu zong hij zachtjes voor ziclh uit, een lang eentonig somber kerkgezang. Het klonk zoo benauwend droevig, dat hel 't meest tevreden gemoed had kunnen doen verlan gen naar het rijk der d,ooden. Maar dót juist bewees, dat er groote vreugde bruiste in Austen's binnenste. 'Ja want nu zou 'teen Kerstfeest wor den, dat de moeite van 't beleven waard was. Want op Kerstmis zou zoowel het nieuwe huis als 't nieuwe ledikant fijn geschilderd zijn en al het andere in orde zooals in vroegere dagen, 0 wat heerlijke Kerstdagen zouden zij samen daarbuiten vieren in vredige stilte op den kleinen Walvischrag. Op hun eigen erf. 't Feest van de meest aanzienlijken in 't land, ja- dat yan een koning of een keizer Verdun, 8 K.M ten 0. van Verdun) waren onmachtig om er de Franschen van te verdrijven. Meer naai- het Zuiden is een aanval der Duitschers tegen Manheulles (ten Oosten Van Haudiomont en 16 K.M. ten Z 0. van Verdun) mislukt. Do Fransehe artillerie heeft aan het hoek; front de beschieting der Duitschers kracht dadig beantwoord. In de Vogezen hebben de Franschen ver scheidene Duitsche troepenkwartieren in de streek van Ban-de-Sapt gebombardeerd. En,gelsch legerberichL Hel Eritsche hoofdkwartier in Frankrijk meldt dd. gisteren: Vannacht hebben wij een zwakken aan val der Duitschers ten Z.0. van Albert afgeslagen. De vijand heeft ten Zuiden van het kanaal van La Bassée een mijn doen sprin gen, waardoor aan onze loopgraven eenige schade is aangericht. Vandaag artilleriegevechten hij Aubers en hot kanaal van YperenComines. De strijd bij Verdun. De geweldige worsteling bij Verdun duurt nu bijna een week onverpoosd door. Zon dag scheen wel het hoogtepunt van den veldslag bereikt. Niet dat thans reeds het Duitsche offensief te pletter is geloopen. of dat de Franschen den Duitschen aanval tot staan hebben gebracht. Geenszins, doch de groote' stuwkracht der Duitsche legers van uit het Noordoosten onmiddellijk op Verdun is voor het oogenblik althans door de tegenaanvallen der Franschen (-enigszins verslapt. Sedert de Duitschers jl Zaterdag het fort Douaumont in storm heb ben veroverd en daardoor den vestinggor del van Verdun hebben bereikt, zijn zij niet verder doorgedrongen en zijn zij ge noodzaakt het hoofd te bieden aan-het op dringende Fransehe leger, dat met enorme versterkingen een tegenaanval heeft on demomen en het fort Douaumont wederom heeft bereikt, zonder het echter te kunnen heroveren. Zoodal de Duitschers thans te Douaumont van de West- en Zuidzijde wor- de'n bedreigd. Vandaar allicht, dat de Duitschers thans hun krachten richten op het front ten Noor den van Verdun en in Woevre. Zij hebben de Franschen verdreven van. het z.g. schier eiland van Champneuville, dat ten Oosten van deze plaats is gelegen, daar, waar de Maas zich van het Westen in Noordelijke richting wendt. Zij pogen door te dringen naar Bras, dat nog buiten den vestinggor del ligt van Verdun. Blijkbaar trachten de Duitschers hier het front in rechte lijn te brengen, wijl door de verovering van Douaumont een scherpe, vooruitstekende hoek govormd wordt In de vlakte van Woevre wisten de Duit schers ook do Fransehe linie tot aan den voet van de Cöte Lorraine terug te drin gen. Deze vlakte strekt zich van den straatweg VerdunEtainBriey langs het Oostfront van Verdun naar het Zuiden uit. Marcheville (23 K.M. O.Z.O. van Verdun) vomit lner het Zuidelijk punt van het ge rechtsterrein; Etain ligt 16 K.M. noordelijk van Marchevilleineer naar het Zuiden ligt de Cóte Lorraine, waar zich de buitenste zou mot het hunne niet te vergelijken rijn. Het psalmgezang mislukte in de hooge tonen, bewogen als Austen was door de blijdschap en het ongeduld om al het heer lijfce, dat hom wachtte. Nu legde hij zijn plunje op den grond en zocht iti zijn broekzak en beet een stuk af van een groote tabakspruim. Mummelend keek hij rondomi zich en lachte innig tevreden. Adno stond naast hem. Ze zei niets, sloeg hem alleen maat gade met haar heldere oogea. En lachte toen ook. Maar in haar stil gemoed rees innige dank op tot den Vader in den hemel, die Austen dit oogenblik gunde, dat hij van hier bom gaan, om weer mensch te worden. Want nu wist ze, dat hem niet langer iets drukte, wat zijn borst benauwde. En nu twijfelde ze ook niet meer, of haar man zou weer gezond van géést worden. Toen ze bij den bootsteiger stonden, stak Thomas Garsvik zijn hoofd tusschen de stapels krabbenmanden, die aan beide zijden van zijn schuurdeur stonden. „Ga je nu werkelijk van 'ier?" Austen Knikte. Thomas schudde glimlachend zijn hoofd. Austem en Adno gingen in de boot en gaven ordelijk aan alles -een plaats. vestinggordel aan den Oostkant van Ver dun bevindt, die zich van Bezonvaux in het Noorden tot aan Chatillon in het Zui den uitstrekt over een lengte van 11 K.M. Het Fransehe stafbericht verklaart, dat de Duitschers herhaalde aanvallen deden op het dorp Douaumont, dat zij echter niet vermochten te bezetten. Het fort Douaumont is, naar de Franschen melden, thans eng omsloten. Het Duitsche en het Fransehe stafbericht stemmen dus in zoo ver met elkaar overeen, dat het voortdrin- gen der Duitschers van uit het fort Douau mont voor het oogenblik is vertraagd, zoo niet gestuit. Indien de Franschen evenwel het fort niet kunnen heroveren, bestaat na tuurlijk de mogelijkheid, dat het zware Duitsche geschut er wordt opgesteld en de vesting Verdun beschoten. Terwijl het Duitsche communiqué zwijgt over den strijd bij het fort Vaux, meldt het Fransehe b*richt, dat hier de gevechten minder hevig zijn. Dit fort ligt op 3 K.M. len Z.0. van Douaumont en beheerschtdem. straatweg naar Metz, Het ligt dus blijkbaar in het doel van het Duitsche legerbestuur om door een zwaren druk op het Noordelijk front bij Champneuville en in de vlakte van Woevre de Fransehe linie dusdanig te rug te dringen, dat de vooruitspringende hoek hij Douaumont te vervallen komt. liet nieuw ingezette offensief aan de Maaslinie heeft zoowel ten Noorden als ten Zuiden de fronten wat in beweging ge bracht. Vooral in Champagne hebben de gevechten een ernstig kar fik ter aangeno- men. Nadat de Franschen ten Zuiden van St. Marie a Py <te Duitsche loopgraven over een breedte van 250 M. waren binnenge drongen, hebben thans de Duitschers op den weg SonrmepySouain een. succes be haald. Zij heroverden de hoeve Navarin, die hen tijdens het laatste offensief der Fianscben ontnomen was. De Fransehe en Engelsche bladen zien het ernstige van den toestand thans vol komen in, doch gclooven, dat de getal sterkte van hot Fransehe leger toereikend zal Wezen om den Duitschen aanval tot staan te brengen. De „Times" meent zelfs, dat het Duitsche plan nog niet tot volledige ontwilkkkoling is gekomen en dat binnenkort een nieuw offensief, wellicht in Cham pagne, zal worden ondernomen. De strijd bij de hoeve Navarin schijnt den schrijver reeds in het gelijk te stellen. Het is dan ook niet onmogelijk, dat het algemeene doel van den aanval op Verdun is om de Franscho reserves Oostwaarts te lokken, zoodal een aanval der Duitschers uit Noor delijke richting tot een doorbraak zou kun- nen leiden. De Fransehe tegenstand ontwikkelt zich echter met toenemende kracht, zoodat een uitbreiding van den strijd nog te wach ten is. i In den Elzas. De oorlogscorrespondent van de „Köl- nische Ztg." seint: De verhoogde hevigheid van den strijd in den Bovcn-Elzas duurt voort. Het zware geschutvuur is overal in de Zuidelijke "o- gezen en de Sundgau te hooren. Het is vooral hevig in het dal van Metzéral en Thomas klapperde met zijn klompen over het aahteghoofd, en toen hij vlak boven de boot was, bleef hij staan, om naar Ausfcen en Adno te kijken. En Lars „van den kalen berg" en Grim- sen kwamen ook. „Wordt 'tniet te koud voor jelui daar buiten, zoo vlak bij zee, nu'in den winter?" vroeg Thomas, „le 'ebt maar net een dak op je 'uis." „Koud!" riep Austen verontwaardigd, „neen, man, 'tis er niet koud". Uit zijn woorden straalde warmte. „Maar eenzaam zal 'ter toch wel zijn, nu jelui weer zoo met menschen zijt ge wend", merkte Grimsen op. Toen lachte Austen, zoodat de tabaks- pruim en de groote gele tanden in zijn mond te zien kwamen, „Vindt jij 'teenzaam in je eigen 'uis? Neen, vriend, op eigen grond is 't nooit eenzaam, 'oe klein 't stukje ook is." „Maar door ©n door nat wordt jelui, als 't water komt. Je 'ebt g>een pannen op je dak", galmde Lars „van den berg". Hjj wilde altijd gelijk hebben. En Austen kon hem dat niet tegen spreken. Maar wel zei hij: „We moeten 'ttoch maar wagen". In zijn stem. klonk weer de toon van de oude onverschrokkenheid en het oude in de omgeving van Altkirch, waar onlangs een offensief bij Heidweiler heeft plaats gevonden; dan ook in de zuidelijkste streek van het Duitsche front aan de Z witsei sche grens. Ook daar is de laatste dagen dooi de verovering van een Fransehe stelling de Duitsche frontlinie aanmeikehjk verbe terd. j i In Albanië. De bezetting van Durazzo. Het Oostenrijksche hoofdkwartier meldt dd. gisteren: „Onze troepen maakten in Durazzo tol dusver aan buit: 23 kanonnen, waaronder zes kustkanonnen, tienduizend geweien, veel artilleriemunitie, groote intendance voorraden en zeventien zeil- en stoomsche pen. „Naar alle aanwijzingen had de lucht der Italianen op de oorlogsschepen in groote wanorde en haast plaats. Naar het „Berliner Tageblatt" verneemt, heeft hel vuur van de Italiaansche oorlogs schepen in Durazzo een groolen brand doen ontstaan. De aanval van de Oostenrijkse)] Hongaar sche troepen geschiedde in drie groepen. De linkervleugel waadde langs het strand door de zee en bereikte zoo de landtong die naar de stad voert. Het gelukte deze groep van uit het Zuiden langs het strand tot aan Kneta door te dringen,' waar de Italianen zich hadden Opgesteld bij de brug die naar de stad leidt. De tegenstander werd verdreven, waarop Oostenrijkseh-lion- gaarsche patrouilles verder zwommen en in de stad doordrongen. De tweede groep bereikte om de Noord het strand van Por- tor, de derde, ter sterkte vgn een bataljon, landde met behulp van houtvlotten op de landtong van Durazzo en drong de bran dende stad binnen. De Wcensche bladen spreken bun voldoe ning uit over. de verovering van Duiazzo, eh brengen wanne hulde aan het legpi van v. Kuvess en noemen de inneming van de genoemde plaats een der belang rijkste politieke gebeurtenissen van den oorlog. De „Neue Freie Pressc" verklaart. ,De inneming van Durazzo is de bekroning van den veldtocht in Albanië, die een blijvende, herinnering zal zijn aan de volharding, den moed en de opofferingsgezindheid, waar van onze troepen in do 20ste maand van den oorlog blijk hebben gegeven. De overwinning bij Durazzo is van groot belang voor de beveiliging van do monar chie tegen Italiaansche intrigues, die ons sedert tientallen van jaren voortdurend zorg hebben gebaard. De monarchie is thans vrij om het probleem van de Adria tische Zee naar haar eigen goeddunken en zeker ook ip het belang van de Volksstam men, die de oostkust bewonen, voorgoed op te lossen. liet bericht omtrent het ge beurde bij Durazzo zal op de Italianen een veel' dieperen indruk maken dan een ver loren slag.1" Majoor Suliger schrijft in hei „Neucs Wiener Tageblatt"„Een dei belangrijk ste maritieme steunpunten aan den noor delijken uitgang van de Straat van Olran to, die door de Entente voor ons gesloten weers tandsverm ogen. En Austen nam. de riemen op en roeide weg. De slagen klonken krachtig en gelijk door de stilte van dien helderen winteravond. I XL Voor de tweede maal stond Austen nu zijn huis op den Walvischbrug te verven in al de kleuren van den regenboog. De zon scheen zoo lekker. En hel water lag' zoo glad. En de zee had een zoo zacht geluid. Maar toen hij zoover was, dat hij het ledikant zou gaan schilderen, zocht hij een zak op en stopte de zwarte kat er in met een graoten isteen. De kat miauwde droef om haar leven. Maar Austen deed er een duren ocd op, dat het n,u uit moest zijn met al dat ge plaag van een boozen geest, En met die woorden wjerp hij den zak zoo ver mogelijk het water in. Doch toen Austen dien avond op z'n stoep Zijn pijpje rookte, merkte hij, dat er iets langs zijn beenen streek'. Hij teek wat het was, en schrok. Stond daar mot hun zwarte poes springlevend, en wreef fee nidi innig vriendelijk,1 legen zijn boenen? j zou woiden, is thans stevig in onze han den." Italiaansche bladen schrijven dat de ont ruiming van Durazzo vrijwillig is geschied, volgens een vooraf leraanid plan, nadat de Italiaansche troepen zich van hun opdracht: de inscheping van hel Servische leger te (tokken, hadden gekweten. Intusschen zijn de ..Cornell' del la Sera" en het „Giornate d'Itnlm' \au omdool, dat de expeditie be- spoottigd hid lxdiooren te worden; de 0os- tennjkera hadden bij aankomst te Durazzo zelfs den look dei italiaansche schepen niet meer mogen zien. zooiat zij zich niet op een overwinning luidden kunnen beroe men. De ..("orrteie" betreurt bet, dat de Albaneesehe expeditie niet onder het op perbevel van Cadoraa js gesteld, doch on der do bevelen van den minister van oor log is geschied, the beter deed zich tol zijn bestuurstaak te bepalen, het blad wijster op dat .lol fre ook de opperleidmg heeft van de SaJoniki expeditie. De Italiaans...he strijdkrachten te Durazzo waren twee briga de" sterk, terwijl volgens de „Dordere" op zijn minst 80.000 man noodig waren ge weest om met goed gevolg weerstand te kunnen bieden wal echter, meent hot blad, de modte niet had getoond. De twee brigades schijnen naar W/alona te gaan. liet heeL dat dit met alle geweld /al worden verdedigd. Er moet thans druk' overleg worden gepleegd tusschen Ess-ad pasja en Sonnino. In Mesopotamia. Engelsch legerboricht In den ochtend van don 22sten heeft genei aal Aylmer het -vijandelijke kamp op den linkeroever van de Tigris beschoten. De volkomen verrastte vijand heeft zware \cilremi geleden. Hen kleine straft oiomie, uit Nasirieh op- grrnkl, heeft 4 mijl ten noorden daarvan (en vijandelijke troepenmacht aangevallen, die, na zware verliezen te hebben geleden, vluchtte. \\lniei ze lie den volgenden dag de krijgs verrichtingen voort met het doel een vooi uitgeschoven stelling op deu fechteroev et Ie he/ef(©n en vandaar uit de vijandelijke -telling le Hannah van achter te kunnen beschieten. l>n telegram van den 26sten luidt: Een doel offend bombardement van het vijan delijke Kamp te Hannah is gaande. oor do tweede maal wordt gemeld van onlusten tusschen de Turksebe troepen en de bevolking. In Egypte. Engel sch legerberichL Generaal Maxwell, bevelhebber over de Iroepen jn Egypte, bericht: Het, geveeld Van Zaterdag eindigde in een beslissend succes. De vijand, die aange voerd werd door Nury boy, broeder yan En ver pasja, had een sterke stelling inge nomen len zuiden van BarannL De aan val van de Zuid-Afrikaansche infanterie daagde volkomen, terwijl de yeomanry (vrij willige. cavalerie; van Dorsetshire oen schit terende charge maakte, waarin Nuri werd gedoo 1 en zijn eerste onderbevelhebber Ga.u- far gewond en gevangen genomen, terwijl ook twoe andere Turksebe officieren krijgs gevangenen werden gemaakt Ook werd een machine-geweer buitgemaakt Nat k%as het arme dier. Maar zoo bij- zonder Vleiend en vriendelijk' deed het, als of (liet niet die akelige booze kat was van vroeger. En Austen liet poes in zijn huis blijven. „Duivels en kwelgeesten gebroed, waar vuur noch water vat op 'eefl, is niet (goed dood te krijgen", zei Atisten. Hij (was er zoo zekér van, dal de geest van smerigen L,ars in die zwarte .kat zat 's Nachts Jjioi hij1 echter de poes nooit meer ,in de kamer slapen. Hij had genoeg van, ihaar springjon dien ecnen keer. Het ging voor Austen én zijn vrouW' op, de oude manier: bezig zijn met bet visch- gercedschap en het huishouden van dat de dag laan brak tot laat in den avond. En A us tien en Adno beiden hadden ©en tevreden lach en een tevreden gemoed, en Waren weer blij als kinderen, die na een. jarenlang en drukkend verblijf in den vreemde thuis terug zijn. Austen iwas nu alles behalve lusteloois en zwaarmoedig, en Adno- had geen bleekd wangen Imecr. Zoo Kwam de dag Van het heilige Kerst feest (Wordt vervolgd.} I, J "T~1 i""p EDAMSCHE IEOURANT 1 I i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1