De oorlog. 68"* Jaargang Woensdag 1 Maart 1916 Ne 15078 Be walvise!$i»uge Deze courant verschijnt dagelijks, met Uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijja par kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen £L 1.25, franco per post £1. 1.65. Prij3 par week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen "worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór oen uur aan het Bureau bezotgd zijn. Bureau: Lange Hav.en No. 111 (hoek Korte Haven). Ergs dor Advertentiën: Van 16 regels fL 0.92; tedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die z§ innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau, te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen lot den prijs van 40 cents pea- advertentie, lij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. De Burgemeester van Schiedam maakt bekend, dat, behoudens nadere wij ziging, de maximumprijzen, vermeld in cte prijslijst der artikelen voor Februari, zullen, geldten voor de maand Maart, met uitzon dering van de hieron&ergenoemd© artikelen Groothandelprijzea. Regeeringslarvverneel (bij* verkoop op meel kaart; per 100 K.G. 111.80. Rijst (Grofmiddel Bassein of Ran goon; le handcondities per 50 K.G. f 11.50 Rijst (Voorloop Bassein of Rangoon le handcondities por 50 K.G. f 12.25. Rijst (Grof voorloop Bassein of Ran goon; le handcondities per 50 K.G. f 12.75. Kleinhandelprijzen. Rijst (grofmiddel Bassein of Ran goon; per 'Va K.G. f O.lSVs. Rijst (voorloop Bassein of Rangoon; per Va'KG. f 0.141/2. Rijst (grof voorloop Bassein of Ran goon; per Va K.G. f O.löVi- Petroleum per Liter f0,12. Voor Koffie (Santos, gebrand; wordt voor- loopig geen maximumprijs vastgesteld. In verband met den wensch van den Minister, dat deze prijzen stipt in acht zullen- worden genomen, wordt men drin gend Verzocht hij berekening van hooger prijzen, daarmede den Voorzitter of een lid der Commissie van Controle op de toe passing der maximumprijzen der Levens middelen, in kennis te stellen. Schiedam, 1 Maart 1916, De Burgemeester van Schiedam: ÏL L. HONNERLAGE GRETE. Tegen 1 September worden aan de HOO- GERE BURGERSCHOOL en "het GYMNA SIUM te Schiedam gevraagd: een LEERAAR in Scheikunde en een LEERAAR in Natuurlijke Historie. De leeraar in Scheikunde moet ook één uur wekelijks les geven aan de Burger avondschool. Het salaris bedraagt f2200 met vier driejaarlijksche verhoogingen van f200 dienstjaren aan andore Iloogere Burger scholen of Gymnasia tellen mede. Sollicitatiën in to zonden vóór 20 Maar l hij den Burgemeester. De Wethouder van Onderwijs ïs in den regel te spreken des Maandags, Donderdags en Zaterdags van 79 uur, St Liduina straat 31. Een verhaaltje uit ouden tijd van i JOHAN G Wu JUUHL. ,Uit het Noorsch vertaald door M. A. Z. lij i i 1 i (siot.) i j i j i rj Met zand bestrooid was de vloer in he huisje. En overal rook het naar zeep en na,ar 'takken van de jeneverstruik, Austen zat aan tafel in zijn beste kloerou, die uit de groote rozenroodo kist op zol der voor den dag waren gehaald. Schoenen met gespen dioeg hij, witte slobkousen en een „pak van zwart fries met glimmende zilveren knoopen. En Adno .had het witte Zondag doekje over .haar blauwlakense he kap. Het feest hoofdtooisel was glanzend wit en viel mooi over ïrug pn schouders. En zij had een prachtig boirstlapj© met la-alen rand en een zilveren borstsieraad van blaadjes en bun gelende loovertjes. Want 'het was. Kerstmis een Kerst mis, zooals er nooit was geweest. Op het ledikant lagen de kaarsen, uit- gespreid naast het kerstgebak met de sui kerversiering en rozijnen en pruimen erop, dat. Austen ten geschenke gekregen had van den koopman-winkelier. Volgens oud gebruik was het een stille dank voor al het geld, dat in den loop van het jaar op zijn toonbank was gelegd, en een aanmoe diging om hetzelfde te doen in het nieuwe, dat op handen was. 1 „Gezegend Kerstfeest!" zei Austen roet zijn handen gevouwen op tafel. Toen at hij flink van de zoutevisch en Adno gaf haar man niets toe. Ze smulden allebei en vonden de yisch en de aardappelen bijzonder lekker. BÜXTENLAm Van het Westelijke front. Fransch legerberioht. Het officieel© Fransche communiqué van gistel-middag luidt: De overrompeling van Verdun, door de Duitschers beoogd, is niet gelukt. Ten Noord-Oosten van de stad zijn de Duitschers sedert drie dagen vastgenageld; zij kunnen niet meer vooruit. In den afgeloopen nacht hebben de Duitsdiers verscheidene aanval len godjian in de streek van Douaumont. vatik tot handgemeen toe; zij zijn alle door de Fransche troepen afgeslagen. Een afleidende beweging is door ileDuil schers ondei-nomen meer oostelijk van Ver dun, in W.oëvre. Zoo hebben de Duitschers gisteren na een Krachtige voorbereiding door de artillerie, een aanval gedaan op het dorp Manhculles, waarin zij konden doordringen, en waar zij zelfs oen oogen- blik voorbij konden komen. Een tegenaan val, onmiddellijk ondernomen, bracht de Fransch© troepen weder tot aan den wes telijken zoom van 'Manheulles. Aan het overig deel van het westelijk front, in Lotharingen, zijn de Duitschers in de streek van Bfadonviller, in vier kleine vooruitgeschoven Fransche loopgra ven binnengedrongen, waar zij onmiddel lijk weder uit geworpen zijn. De strijd bij Verdun. Ten Noordoosten van Verdun is het ge weldig offensief der Duitschers tot staan gebracht, hetgeen voor het Fransche leger als een succes mag gelden, hoewel de aan vallen zijner nieuw aangekomen versterkin gen op do in en bij Douaumont zich ge nestelde Duitsche legerscharen tot dusverre zijn mislukt. Do Duitschers spannen thans hun uiterste krachten in o-m ten westen van Douaumont en op de vlakte van Wpevre vooruit te komen, nu zij bij Douaumont in hun aan val zijn gestuit. Hun linie ten oosten van de Maas tusschen Champneuville en de hoogte van Polvxo, wordt dan ook gestadig meer zuidwaarts geschoven en bevindt zich thans even benoorden Vacherauville, van waar zij vrijwtel oostwaarts loopt naar Dou aumont, terwijl de Duitsche troepen in Woévre de Unie Dieppe-Abaucourt-Moran. rille hebben bezet. De Duitschers naderen duin in een huiven cirkelboog sleed dichter de penmtnenie verdedigingsiini van Verdun. Zoowel in het noor den bij Vaoherauville als in het oosten hij Abauconrt staan zij er niet ver van af. Docht het gioota élan van den Duitschen De koffie was gloeiend heet en sterk al-> peper. Klontjes suiker hadden ze er ook bij. Toen stak Austen zijn pijpje aan en ging naar buiten. fntusschen nam Adno de tafel ,af en wasc'hte en schuurde de pannen. Fonkelend stonden de sterren aan den hemel; het vroor dat het kraakte. Maar stil was het, vredig sliL Over den harden grond van den Wal- vischrug lag een glanzend witte sneeuwlaag. Maar het watervlak' rondom was donker. TWas nog niet ten. volle nieuwe maan. En huiten in de Winierdu is terms 'was liet rollen van de zee te hooren, maar gedempt on zacht. Austen deed een paar trekjes aan zijn pijp, en de rook van -sterke tabak vermeng de zich met de lucht van zout water en bruin zeewier. Lang stond hij in stille ge dachten. Zijn hart Was lot berstens toe vol dank aan den groot-eif Vader, die zoo goed voor hem was geweest. 0, wat vond hij' zijn stukje grond mooi! En dat hij dat in eigendom bezat! Was God de Vader, niet almachtig en genadig en goedertieren?... „We 'ebben de 'elft niet verdiend, kind. Geen muschje volt ter aarde zander zijn wil. En wij, zwakke menschen, we be'oeveu niet bezorgd te zijn voor den dag van morgen. De 'emelsehe Vader zorgt voor alles, en wijzer dan een. Wij zondige schepselen zijn dwuas. Wij begrijpen al die wijsheid niet O neen, o neen, o neen. Toen Ahsten weer binnen kwam, stond, op een leege flesch, gesteken, een vetkaarsje te branden op de blauw geverfde klap tafel. Het kerstbrood lag er naast. Een volle flesdh. .stond er ook met een glas, aanval is gebroken; het is thans wederom een betrekkelijk omzichtig vooruitdringen, dat voor de Franschen een voortdurend gevaar in zich sluit, doch dat wellicht door de steeds toestroomende Fransche ver sterkingen kan worden gestuit Hieruit blijkt dus, dat de bedreiging van Verdun nog geenszins is afgewend. Uit de Fransche pers. Zonder de blijdschap te overdrijven, want naar Hervé zegt, is het Duitsche offensief nog niet gebroken, en zullen zij waarschijn lijk het front wel gaan beschieten, waarin de Franschen thans kracfitig standhouden, is de Fransche pers toch verblijd over .iet feit, dat de Duitsche aanvallen werden tegengehouden. De crisis is voorbij, hoewel de slag nog niet geëindigd is, en bet Duit sche offensief schijnt tot staan te zijn ge bracht. „De Duitschers hebben bet eerste voor deel verloren, dat aan hem behoort, die het juiste uur afwacht", zegt de „Echo de Paris." „Ons front is thans bevestigd, wij kunnen den strijd voeren, zooals wij willen en met groot vertrouwen kunnen wij de toe komst tegemoet zien." I Het „Journal" deelt de volgende nadere bijzonderheden mede omtrent het gevecht in het Bois das Caures. dat, zooals het blad zegt, eindigde met de totale vernietiging van een Duitsche divisie. „Ten noorden van Verdun, even boven Beaumont, ligt hel Bois des Caures. Dit is een punt, dat èe Duitschers buitengewoon gaarne in hun be zit zouden hebben. Er waren daarom alle noodige maatregelen genomen, om hen daar eene warme ontvangst te bereiden. Terwijl de Fransche troepen in groote getalsterkte aan den zoom van het bosch den vijand op hielden, legde ©en luitenant der genie met zijne manschappen in het bosch ©yn groot aantal mijnen. De Duitsciters deden voort durend krachtiger pogingen om dezie positie te nemen en drongen, meer dan eene divisie sterk, op: Onzte poilu's trokken zich in het boscli terug 'enJde Duitschers, overtuigd dat zij vluchtten, drongen triomfkreten slakend het bosch in om ze le achtervolgen. Toen de laatste Fransche soldaten het bosch verlaten hadden, drukte iemand, die ergens aan d© andere zijde buiten Beau mont had post gevut, op een knop, die mirt de etectrische geleidingen in verbinding stond. Plotseling werd uit de richting van het Bois des Caruos ©ene geweldige knal ge hoord en hoornen, waarlusschen vreemde gedaahten, sprengen in de lucht. Er wieg den vreeselijke krelen gehoord, waar-na de stdt© des doods heerschte. Bijna bet .ge heel© bosch was door eene reeks inijnonf- ploffingen vernield en d© geheel© Buitscho divisie was vernietigd." Engelsch J©gerbericht Onze artillerie heeft de vijandelijke loop graven bij Evillers, Authuilles en Fromef- les gebombardeerd. En de bijbel en het gezangboek vormden glanzige zwarte plekken op het hlauwe vlak. ,,'t Is toch prachtig, dat de aardappelen 'ier zoo goed groeien op den mageren grond," zei Austen. „Ja," bevestigd© Adno, „er is wel niemand in 't 'eele kerspel, die zulke mooie èrepels 'eeft als wij." ;,D;U, zou ik meenen," riep Austen. En toen trok hij do kurk uit de flesch en schonk het glas vol tot aan den rand. „Vioolijke Kerstmis ookl" zei hij en dronk het glas leeg, schraapte 'met de tong. Opnieuw werd ingeschonken, en nu werd 'het glas Adno .aangeboden. Ze streek met haar hand oyer haar mond en took haar bleek neusje op, zeggende: „Eveneens, man." En ledigde het glas. Ze nieste en kuchte, terwijl ze het Weer op de tafel zette. „Dat Was sterk'," zei ze. „0," grinnikte Austen goed gehumeurd, „het is ook feest." i Weer nieste en proeste zijn vrouw. „Et geloof, dat ik te veel kreeg," zei ze kuchend. „Stil maar," schertste Austen. Hij lacht© er cm Nu Werd de bijbel opgeslagen enAusten begon te lezen. Adno ging de bank dicht bij hem zitten en wiegde genoegelijk heen en weer mot haar handen gevouwen in haar schoot. Austen las een lang stuk met eentonige, zwaxe stem. Toen hield hij een poos op, zuchtte diep en schonk zich nog eens in. - Later namen ze het gezangboek en legden liet op de tafel tusschen zich in. Een somber, lang uitgehaald gezang vul- de Austen's hecle huis. Het kwam slepend droef, uit zijn sterkte keel.' Lief en beschei- Er is over eö weer veel bedrijvigheid van de artillerie geweest nabij Ypsren. Een Albatross Is achter onze linies bij Merv-ille neergeschoten. Een ander vliegtuig is geduikeld en in vlammen binnen de Duitsche linies neergestort. De admiraliteit doelt mede. dat d" onder luitenant-vlieger Simons 'vandaag een vij andelijk vliegtuig heeft aangevallen en neer geschoten. Het vliegtuig viel brandend op korten afstand vóór de Belgische linies. De Belgische soldaten konden in de loop graven het geheel© gevecht in de lucht volgen. Oostelijk en Zuidelijk front. Geen nieuws. Van het Balkanfront- 0p K er foe. Het totale getal der in veiligheid ge brachte Servische en Montenegrijnsche troe pen bedraagt thans naar Havas meldt 182.000, waarvan zich 135.000 man op Kooloe berinden. Ter Zee. Fransche bulpk'ruiser gezonken. De Fransche hulpkruiser „Provence II' die troepen naax Satoniki overbracht, is den 26sten dezer in de Middellandsche Zee gezonken. Volgens het bericht van gistermiddag, van den Franschen marinestaf zijn 296 der opvarenden ,op Malta en 489 op Milos ontscheept door Fransche en Engelsche patrouilleschepenpydie zich na ontvangst van draadlooze seinen naar de plaats van de schipbrieuk begaven. Nog 85 andere schipbreukelingen bevonden zich aan hoor i van een dezer vaartuigen. Voorzoover be kend, bedraagt het aantal geredden 870 man. Volgens verklaringen van bet Kamerlid Biokanowsky, verbonden aan den generalen staf van het Fransche Oosterloger, werd geen periscoop. jgezjen noch voor, noch tijdens het zinken van het schipook werd geen spoor van een torpedo gezien, of een waterstraal opgemerkt op het oogenblik der ontploffing. Er werd voortdurend ge- woak't; 'de bewapening der stukken bleef op post tot het laatste oogenblik. Er walen ongeveer 1800 nun aan boord, de équipage daaronder begrepen. Hetwc der was zeer helder, er hing slechts een lichte mist. Het vaartuig schijnt aan een der hooi den beschadigd te zijn; het werd ge trof fen aan "het achterschip en zonk in 14 minuten. Men weet niet of men de vlotten kon gebruiken, die in voldoende aantal aan boord waren. den klonk claurtusschön Adno's stem: „Een Idndeke is ons geboren To Btetlehem, in David's stad, Toen het lange gezang ten einde toe was gezongen, zuchtten ze beiden zwaar en lang. En nu stond Austen van de bank op- Op zijn kousen liep hij de kamer door, Spuwde om het hoekje ran do kachel hel tabaksvocht uit, terwijl hij tor sluiks half bang omkeek, of zijn vrouw 'took zag. Toen oen blik naar de zoldering ennog een naar de wanden van het vertrek. En daar vloog op eens een lange bruine streep. „Dat is niet kwaad," riep hij. En wieer werd gestaard naar wand en zoldering. „Wat ds niet kwaad?" vroeg Adno. Ze zat dn haai- eigen gedachten verdiept. ,,'t 'out." „Neen dat is zeker niet kwaad," ant woordde ze met een vriend cl ijken glimlach. „Ik wias wiel bang, dat 'tniet op tijd dioog zou ,zijn geweest, 'tweer was zoo voeh tig jgaiir, eer we 't 'uis klaar 'adden Austen streek: met zijn hand lang, het hout en stond hier en daar 'stil om liet beter ie bekijken. Vergenoegd lachte hij bij zich zelf. Er viel een stille in 't vertrek. De viedu van het Kerstfeest heerschte in die kleine woning. Lang stond Austen zonder te opre ken net alsof hij diep over iets nadacht. Toen zei hij en tegelijk viel zijn pijpje uit z'n mond: „Mocht het zoo komen, dat ik vóór je 'eenga, Adno, dan meet j"e me in den 'oek bij het èrepelland laten hegraven. Hij haalde diep adem. „En als 'tgebeurt, dat jij sterft vóór mij, dan. za! ik, zoowaar God de 'eer boven Een tiental vaartuigen zijn op de plaats van de schipbreuk. Het onderzoek wordt, voortgezet. Diverse berichten. Vereen. Staten en fiuitschlanid. De ministerraad te Washington behan delde gisteren het Duitsche memorandum en besloot de onderweg zijnde nadere be richten uit Berlijn omtrent de beweerde instructie aan Engelsche koopvaardijsche pen om onderzeeërs aan te vallen, af te wachten. Later werd echter naax Reu ter seint te kennen gegeven, dat de Vereenigde Staten op hun standpunt zou den blijven staan en Duitschland. aanspra kelijk zouden stellen wanneer het dat stand punt niet mocht eerbiedigen. De Engelsche handel na den oorlog: De gisteren te Londen gehouden confe rentie van Engelsche Kamers van Koop handel nam een motie aan, waarin de regc-ering wordt verzocht maatregelen te nemen voor de onderlinge verdeeling na den oorlog van h-andelsvoordeelen aan ver schillende doelen van het rijk, onderling.-! handeisvoordeelen tus-cLea het rijk en de geallieerden, gunstige behandeling ran de neutralen en beperking door middel van tarieven van den handel net de vijandelijke landen ter voorkoming dat de markt wordt overstroomd en ter bevordering van de nijverheid in het land. De vierde Duitsche oorjogs- leening. Van den 4den tot den 22sten MaartWordt de inschrijving opengesteld voor de vier de Dnitecii© ooriogsleening' in den vorm ,van 4'/_' piooents rijksschutkistbiljetten en 5 procents rijksleening. De schatkistbiljetten worden in 10 series vcideeld; de aflossing geschiedt door <-ru j-aaijijkscbe uiUoitng eener serie van tt 1928 tot 1932. De rijksleening is weder on aflosbaar tot 1924. l)e koers van inschi n ring der ;-chalkistb)Jjetten is 95, der Rijk leening 98.50 en bij inschrijving in i .,t Grootboek 98.30. De Vereen, btaten en liaïSi. De Senaat der Vereen. Staten heeft het traclaat mol de republiek Haiti goedge keuid, dat reeds door het Huis van Af- geiaardigdeu van Haïti werd aangenomen. 1)0 Vier. Staten krijgen het toezicht o;> de 'financiën en de buitenlandsche staat kunde van Haiti, en waarborgen de inte griteit 'van liet land ca o economische ontwikkeling. ons is, 't zelfde met jou döen,-' Zijn stem klonk zoo vast, zijn belofte zoo geloofwaardig, rotsvast als het gesteen te waarop ze woonden. f Adno sloeg haar oogen naar hem op. Ze was niet op haar genaak'. En z'weeg eerst een heele poos. Toon zei ze bescheiden en voorzichtig „Maar weet je niet, Austen, dat dat strijdt met des 'eoren wil We mogen nooit rusten in ongowijdon grond. Auslen schuilde zijn hoofd. „De grond, die je zelf toebe'oort, is den 'eer weigevalliger dan die door een van zijn zwakke dienaren 'ier beneden [wordt gewijd," Zijn stem Woi k zoo krachtig en plechtig als van den dominee op stoel. Toen boog Adno liaar hoofd ver over de tafel, waarop bijbel en gezangboek 'lagen, en zoo bleef ze een tijd lang zwjjgend zitten. Maar Austen legde zijn door het water iuw .geworden zware hand behoedzaam oj> haar schouder. ,,A'u moeten we gaan slapen," zei hij. „Ja," antwoordde Adno en begon zich te on tUeedeii. Austen deed hetzelfde en blies het licht uit. Op zijn hlooto voeten ging hij naar het raam, veegde de beslagen ruiten' of en keek naar buiten. „Slaap je?" vroeg' hij aan zijn vrouw, die reeds in bed lag. 1 „Neen," was hapr antwoord. ,,'oe 'eb je 't?" vroeg hij, terwijl bij bet rotan uitkeek. „O," 'zei zb, ,,'t is, 'ier zo.j goed." „Ja," beaamde Austen, „echt goed is 'l 'ier, 'oor!" sc hei d amsi she couraht i I i i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1