nrïVFXT^m C«ri>s d'plomutlqne De nieuwbenoemde gerant van Japan bij het Nederland sche hof, de heer Ochiai, maakte hedenmiddag zijn opwachting bij den minister van buitenlandsche zaken, aan dian3 depaftement Onze gezanten Hr. Ms. gezant bij hot Italiaansche hof, mr. Van Weideren Baron Rengers, was voornemens morgen naar zijn poet terug te feeeren. Heden vertoefde hij te Amsterdam. De gewone audiënties van de ministers van marine en van binnenlandsche zaken zuilen deze week niet plaats hebben. Kamerverkiezing Apeldoorn. Brij de gisteren in het district Apeldoorn gehouden stemming ter verkiezing van eon lid van de_ Tweede Kamer (vacature-Van BylandtJ zijn 10.296 geldige stemmen uit gebracht, waarvan op den heer Esmeyer (vrifz.-dern.; 4005, op den heer Snoeek Henkemans (chr.-histj 5737, en op den heer Van Trigt (soc.-dem.) 554, Zoodat is geko zen de heer Snoeck Henkemans. (BBjr de verkiezingen in" 1913, toen het aantal kiezers 10830 bedroeg, werden bij ©erste stemming 8493 geldige stemmen uit gebracht, twt graaf Van Bfvlandt (C.-H.) '4172, Esmeyer (V.-D.) 3155, Dijkgraaf (S. D. A. P.) 636 en dr. R. J. Muller (Protes- tantsob) 530. BJrj' de herstemming werd toen de heer Van Btylandt gekozen met 5095 te gen 5007 sfemlmen op den heer Esmeyer.) t>9 nionwe Qouvenenr Oeneraal. Reuter seint uit Kaapstad dat de Gou verneur-Generaal van Nederl. Oost-Indië, Graaf van Limburg Stirum, Dinsdag de gast is geweest van Britha aan een diner in het gebouw van den Volksraad.' Mede waren aangewezen de Gouverneur-Gene raal var» Zuid-Afrika, Lord Buxton en mevr. B\ix♦on. Sir Thomas Smart, de heer Merri man en de leden van het kabinet Acljnsverhoofrlng. Door den heer Beresma_is gistermiddae in de Eerste Kamer gesproken over de uit voering der Drankwet. Aan het daarover gepubliceerd verslag ontleenen wij het volgende: Spreker constateert dat een flinke ver hooging van den accijns op het gedistilleerd tengevo'ge heeft een flinke vermindering van het drankgebruik. Hij licht dit nader toe met cijfers aan het drankverbruik in zijn eigen gemeente (Enschedé! ontleend. Het verbruik daalde geregeld sinds de Se cgnsverhooging. en dat beteekent een be vordering van volkskracht Spreker beveelt daarom accijhsverhooging dringend aan en zou wi'ten daf de meerdere opbrengst 'dan bovendien werd dienstbaar gemaakt aan de drankbestrijding. Reeds vroeger heeft spreker dit aanbevolen. Toon antwoordde de minister van binnenlandsche zaken, dat bestemmingsheffingen staatsrechteriijk niet gooorioofd waren.' (Gelach.1 Dit Irezwaar zal nu wri niet m°or bestaan. De minister van financiën de heer Van Cïiin beantwoordde den spreker. Wat de drankbestrijding betreft erkent de minister het eroo'e moreele nut daar van. Accgnsverhoogmg is h"m svrnnaihtok en hij is oen van de onde voorstanders van den z.g. suikerpot Wanneer de be1 as ting op den. drank minder oohrengt dan men had. Verwacht, jnieht spreker dat zeer toe, want dat bewijst, dat er minder ge dronken, wordt. Dat is tot zegen van de natie. Spreker is echter bang, dat K| ac- cifasverhooging de ontduiking zal toenemen Sinds de accijnsverhooeing van 1909 is de onhaiengsf gestegen, maar sinds de verhoo ging van 1915 niet Dit stemt tot voor zichtigheid, want wel. bewijst het eenig min der verbruik, maar spr. vreest ook, dat de smokkelaars er door tot smokkelen wer den verleid. „Voor jonst Nederland" Gisteravond heeft de Veroenigïng voor Jong Nederland haar joarlijksche lodenver gadering gehouden ondier voorzitterschap van den heer P- Otto. Blijkens het jaarverslag wierden in het koïoniéhuis te Bergen aan Zee gehuisvest 94 kinderen, n.l. 44 jongens en 50 meisjes In het koloniehuis van de Vereeniging Delft Schiedam, te Voorthuizen, werden ver pleegd 21 jongens en 21 meisjes. Afgegeven ■werden 188 formulieren, waarvan 129 aan leden en 59 aan niet-ledén. Er kwamen 131 formulieren als aanvragen tot uitzending binnen, n.1'. 83 van leden en 48 van niet leden. Van de aanvragen zijn er 9 ingetrok ken, 13 afgewezen en 109 kinderen zijn uit gezonden. Hierbij komen nog 34 kinderen van de betalende groep Borgeoi-aan-'Zee, makende totaal 143 kinderen, waarvan 69 jongens en 74 meisjes. Aan contributie is ontvangen f2527 (v.j 2759J, aan giften f 12 (f 83), aan renten f812 (f089), aan restitutie verpleeggelden f2485 (f1296). De totale ontvangsten belie pen f7772. Onder de uitgaven worden ge meld de uitzendingskosten met f4929. Na aftrek van alle kosten blijft er een voor deel ig saldo van f163. Het bedrag der writutiën is zooveel ver meerdeid, omdat de betalende groep dit jaar wel, verleden jaar niet is uitgezonden. Voor de 109 kinderen, die tegen gedeelte lijke betaling werden uitgezonden, werd be taald gemiddeld 34.5 cent (31 5 cent) por kind en per dag. Het totaal der bezittingen bedraagt f19.153. Als bestuursleden zijn de heer G. J. D, Bogaers en mej. H. E. Stoffers, herkozen. N«t. S «nm-omité. Door tusschenkomst van de Javasche Bank is uit Indië een bedrag van f50,000 overgemaakt, bestemd Voor bet Nat Steun comité. financieel nieuws. De koers voor de postwissels naar Frank rijk bedraagt van 29 Febr. tot nader be richt 100 francs is f42. VLAARDINGEN, 1 Maart Bij "het te "s-Gravenhage gehouden risscherrj-examen is o. m. geslaagd voor het stuurman-exa men de heer M. K. Roozeboom, van hier. VLAARDINGEN, 1 Maart Bij den dienst der posterijen is met ingang van 16 Maart aanstaande van Arnhem naar hier overge plaatst do heer AAL Hupkes, commies der Post en Telegrafie 3de klasse, en van hier naar Dordrecht de heer J. C. K- 'aar, commies der P. on T. Ie klas. 8TAT»SNIETïW8. BIJksnormaalIefiKev. Voor de 1© klasse der R N. L. zijn ge- slaagd: J. AV. Bakkes, G. Eeuwijk, L. J. E. van der Hoeven, P. J. M. .Tenner, Ja. Kool, M. C. de Kramer, AV. J. Malkus, A. Al Muis, J Mulder, J. Nieswaag, C. E. Oudshoorn, S. P. Ris-eeuw, AV. N. A- Rook, van Schiedam, en Aa. Schenk, van Vlaardingen. Gem. vhcbTerkoop. Morgenavond zal aan de beide tentjes, Broersves' en AVilhelminaplein, worden ver kocht schol a 16 on kabeljauw a. 16 ct. per pond. De verkoop zal te ongeveer 5 uur aan vangen. Toonkumt. Blijkens een in dit nummer voorkomende advertentie, gaat Wegens ongesteldheid van mevrouw P. de HaanManifarges, het conoert der afd©cling van Toonkunst in het kerkgebouw van den Protestantenbond mor genavond niet door. Bukkersactie Het hoofdbestuur van don Algemeenen Nederlandschen Bond, van arbeiders (storsj in het Bakkers-, chocolade- en suikerbe- werkingsbedrijf. heeft aan het bestuur van de bakkerspatr.-vereen. alhier ter goedkeu ring doen toekomen 'n conc.-axboidsovcreen- fcomst. waarin voor het personeel de mini- mum-weekloonen varieeren van f 19 tot f 16 terwijl de arbeidstijd is vastgesteld op 66 nrpin per week. Het overwerk wordt den bakkers met 27 en den bezorgers met 26 ct. per uur betaald. Aroor Zondagsarbeid voor 6 uur n m. /al. •o'gens het concept, liet uurloon met 100 woelen verhoogd, na 6 uur met 50 pCt Op Nieuwjaarsdag. Hemelvaartsdag, V beide Paaschdagan, Pinksteren en '"©rstdagan, zal niet gebakken on bezorgd vonden. \roor die dagen wordt het volle non doorbetaald. Voorts worden nog geregeld loon en verk'ijd van jeugdige arbeiders en van ■oodhulpen, de uitkeering bij ziekte, de cacantie (6 dagen met behoud van loon), 'eoorloofd verzuim, tijdelijk personeel en ie instelling van eon commissie voor go- schillen. F,en matroos van do Kon. Ned. Marine iio van verlof hier ter stede was achter- r .Weven, is gisteravond door de polilte '.ingehouden en ter beschikking van den "imizoens-commandant le Delft gesteld. Ee nminderjarigd jongen, die gisteren de Hiderlijke woning had verlaten en rond zwiert is vannacht door do politie aange louden en naar zijn ouders teruggebracht. g f in f e n t p r a a <1. Vergadering van den Raad der gemeente Schiedam, op Dinsdag 29 februari 1916, des nam. 2 uur. (Vervolg.) 10. Voorstel van Burgemeester en AVot houders tot verkoop van een perceel bouwgrond aan do St Liduinastraat, hoek Brugmanstraat, aan J. Bokhorst, voor den prijs van f9 per M.s. In overleg met de "Commissie voor het Grondbedrijf stellen B. en AV. voor den gevraagden grond tegen den geboden prijs te verkoopen. Hiertoe wordt met 12 tegen 8 stommen besloten. 10a. Voorstel van Burgemeester en Wet houders om aan A. P. P. Roovers JzU. q.q., van het optcn terrein aa,n de Laurens Knappertstraat, tusschen AVarande en Tho mas a Keinpisstraat, ter bebouwing met een hoerenhuis, te verkoopen oen gedeelte ter lengte langs do laatstgenoemde straat van 24 M. en langs do Laurens Knappertstraat van 20 AL, zulks voor den prijs van £7.50 por AI2, (onopgehoogd;. B. en AV. deden mede, dat adressant verder verzoekt, dat aan eventueele koo- pers van het kopterrein, begrensd, door de FanSmaleveltstraat en Thomas a Kempis- sti-aat en aan het noord-oostelijke> onmid dellijk aan hel aangevraagde terreem gren zende© bouwterrein, tot eisch wordt gesteld dat zjj aan de Laurens Knappertstraat hou wen op minstens 6 Aleter afstand van de rooilijn. Bij het College bestaat geen bezwaar deze verplichting voor de gemeente to aan vaarden, inits zoo opgevat, dat bedoeelde afstand wordt gemeten uit de doorgaande gevellijn. Met den geboden prijs kunnen zij zich veroenigen. Dit voorstel wordt aangenomen met 13 tegen 7 stemmen. 11. Voorstel van Burgemeester en AVet- houders tot afwijzing yan het verzoek van Gebr. de Lange om hun een perceel bouw grond te verkoopen aan do Verlengde Schoolstraat, bij gebrék aan overeenstem ming omtrent de bouwplannen. Waar adressanten, op hun verzoekin gebreke bleven te verklaren, dat zij' van den grond afzien, stellen B. en W, voor hun te berichten, dat bij gebrek yan overeen stemming omtrent do bouwplannen, hun verzoek is afgewezen. Dienovereenkomstig wordt besloten. 12. Voorstellen van Burgemeester en AVethouders tot herziening yan de trakte menten van den Rector van het Gymna sium, den Directeur der Hoogero Burger school ca van do leeraren aan die scholen. Zie biertoe ons nummer van Donderdag 17 Febr. j.l. De Voorzitter brengt namens B. en AV. ©enige wijzigingen in het ontwerp aan, die alle betrekking hebben op de salarisi- regeling voor den leeraar in liandtoékenem. Tevens werd medegedeeld dat de heer Hingman zijn voornemen had te kennen gegeven om te bedanken als Directeur en ieeraar aan de Burgeravondschool. In verband met dit laatste werd een ont- werp-beslurt voorgelezen, waarin wordt be paald, dat het salaris van den heer Hing1 man met een persoonlijke toelage zou wor den aangevuld tot f 3000, indien hij aan zijn ie kennen gegeven voornemen om voor de Burgeravondschool te bedanken, uitvoering gaf. Emi zeer uitvoerig debat ontspon zich over dat punt, waarbij verschillende amen dementen weiden voorgesteld en verwor pen. Het voorstel van B. en AVl benevens voren genoemd ontwerp-besluit werden ten slotte aangenomen met algemeen© stemmen. 13. Voorstel van Burgemeester en AVet houders om in te gaan op het voorstel van den minister yan financiën, betref fende omzetting van de noodregeling in zake de werkloosheidsverzekering in een definitieve regeling. De Raad machtigt B. en AV. de Tnieuwe regeling, welke door de Regeering nader zal worden uitgewerkt, te aanvaarden, waar mede tevens is voldaan aan het verzoek van de Ned. Christ. Bouwarbeidersbbnd. 14. Behandeling reclames vergunnings recht 1915—-1916. Aran de weduwe J. A. Engering, J. Groenendaal, AV. J. TL Heggelmam, Jac. Hook, C. J. Huiswaard, Al H. de Koning en J. M. Voorhuizen. De Commissie voor de Financiëu eu de Belastingen, wiens ad vies gevraagd werd, adviseert de huurwaar den van de panden van de wocL Engering, do Koning en Voorhuizen terug te bren gen tot ten hoogsteu £100, die van Groe nendaal tot ten hoogste f 150 en de verdere verzoeken af te wijzen. B. en AV. stellen voor dienovereenkomstig te besluiten. Hiertoe wordt besloten. 15. Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot wijziging van de verordening vogelende het heffen yan vergunningsrecht voor de uitoefening yan den kleinhandel in sterken drank (Gemeenteblad no. 3 van 19051, naar aanleiding yan het voedstel der Commissie voor de Financiën en öe BelasÜDgen inzake de -schatting van de huurwaarden voor het vergunningsrecht Zie hiertoe orts nummer van Vrijdag 25 Febr. j.l. Overeenkomstig bet voorstel wordt be sloten, met algemeen© stemtoon, na een woord van dank van den heer Scheffers aan het College voor de tegemoetkomende hou ding. 16. Voorstel van Burgemeester en AVet houders tot afwijzende beschikking pp het verzoek van den Schiedamsoixen Bestuur- dersbond om haar ten behoove van toet Bureau voor Arbeidsrecht, oen subsidie van f100 te verkenen. Zie hiertoe ons nummer van Zater- dag j.l. Dit punt wordt van de agenda afgevoerd. B. en AV. vragen den Raad nog mach tiging tot verpachting van het grasgewas van oen perceel bouwterrein aan de Zuid- zfide van de AVarande, nabij de St. Liduina straat, voor het seizoen 1916, aan B. P. II. .Tuffermans, voor fl. De machtiging wordt verleend. De V o o r z j 11 er deelt ten slotte mede, dat ingevolge voorstel van de Gas-commis sie door B. en W. wordt voorgesteld oen crcdiet van f 125.000 beschikbaar te stel lei' voor de aanschaffing en den opbouw van een nieuwen gashouder. De heer v. Westendorp deelde mede, dat deze bepaald noodig is, terwijl het bè sluit in deze zitting moet genomlen Worden aangezien het aanbod slechts van kramt blijft tot 3 Maart De Raad verleende het crediet met alge rpeeno stommen. De vergadering werd hierna gesloten. Git den Gemeenteraad. „In der Beschrankung zeigt sïch der Meister." Die woorden moesten in verschillende talen en dialecten aan de wanden van allm jergaderzalen, speciaal waar Raads vergaderingen gehouden worden, met groote duidelijke letters >vordon opgehan gen. Misschien zou dit na enkele jaren zoodanige suggestie uitoefenen, dat ten slotte begrepen werd, dat de leden in een bestuurslichaam daar niet kwamen om Yan hun welsprekendheid, slagvaardigheid, taai heid en vasthoudendheid het bewijs te le veren, noch om daar eens lustig te debat- toeren, maar enkel en alleen om te dis cussieeren, te beraadslagen over de beste wijze, waarop men de gemeentebelan gen kan behartigen. Alen zou go© zeggen: als iets duidelijk is, dan is' het deze qpvatting, maar helaas leert de ervaring, dat, wat het meest voor do hand ligt, het minst gezien wordt En niettegenstaande wij reeds ontelbare malen gewezen "hebben op het nadeel - van veelpraterij, gedachtig aan 't „frappez tou- jours", daarvan zien we nog. geen resulta ten. Vandaar dat we het nu eens zouden willen zien probeeren met bovenstaande wantversieringen in de vergaderzaal. Iets zal toch eindelijk wel eens door dringen. De Romeinsch© senatoren bezwe ken immers wel voor het steeds Weer hoo- ren van de aanmaning „En Carthago moet verwoest worden." In deze zitting hebben we weer een naren indruk van bet dobatteeren gekregen en het treurigste was, dat aan het slot niemand meer'naar den spreker luisterde dan diens naasten bmmnan, omdat deze geen gelegen heid had om, zooals de overige leden, over andere zaken te gaan babbelen» Het debat over de Jeeraarstraktementen, dat te ongeveer 3Va uur begon, eindigde ie 5Vz uur en Toen pijn natuur! jjk weer de nog volgende punten der agenda maar afgehamerd, behalve één punt, dat werd aangehouden. Tevergeefs heeft de Voorzit ter telkens getracht een paar spreekzuchti- gen tot rede te brengen, door hen in de rede te vallen. Een paar korte besprekingen hallen plaats bij' ingekomen stukken, waarover een dadelijke beslissing werd gevraagd. Ia 'de eerste plaats het voorstel van Bl 'en AVj., om aan Gebrs. Van Noortwijk, Stadsdrukker, over 1915 oen schadevergoeding toe te kermen van f367.50, wegens stijging der papierprijzen. Do Voorzatter merkt op dat, lals de Raad overeenkomstig het voorstel be sluit, het in de bedoeling ligt de onkosten te brengen op het Crisisfonds. De heer vt d. Zee: Dit is toch elechtsf van 'tijdeüijken gard? De Voorzitter antwoordt dat het voorloopig alleen een vergoeding is voor de 'schade over 1915; voor 1916 zal des gevraagd en zoo noodig opnieuw een voor stel Worden gedaan. D© heer v. d. Hoek vraagt of men zich met 'dit voorstel niet op een gevaarlijken weg "begeeft Het is nu wel in den crisis tijd, "maar, zooals spr. gelezen heeft in het adres dier firmla, Wordt ook gewezen op Verhooging der loonen. Dit kan ook het gevolg zijn in gewone tijden b.v. hij een staking. 'Nu moet de Gemeente- de ver hooging der loonen bij die firma betalen. De Voorzitter merkt op, dat dat het verzoek is gegrond op do verhooging der papierprijzen en daarmede in verband is ook bet bedrag voorgesteld. Als bijkomstige omstandigheid- wordt, door adressant ook gewezen op de verhooging van de loonen Waar (Bj. en Vt werkelijk overtuigd zijn dat het contract voor dien drukker on- voordeolig ïs, daar meenden zij dat het billijk' was aan het verzoek te voldoen. De 'hoer V. d. Hoek acht het een get vaarlijke weg, die nu wordt ingeslagen. Hij zal over het voorstel geen stemming vra gen, toaar verklaart alleen dat hij ertegen is. Do heer Goslinga merkt op, dat in verschillende gemeenten reeds dergelijke ge vallen rich hebben voorgedaan. De prijs- verhoogjng van het papier is het gevolg der buitengewone omstandigheden, die oor zaak zijn dat er gebrek aan grondstoffen yoor do papierfabricage bestaat Natuurlijk zullen dergelijke voorstellen slechts in zeer bizondere gevallen worden gedaan. De 'heer Houtmlan wijst er op, dat het Rijk niemajnd ontslaat van aangegane con traeten en ieder particulier moet eveneens rijn conlracten nakomen. Echter, als het moet, zal spr. rich niet tegen het voorstel verzetten. De Voorzitter zegt dat van „moe ten" hier geen sprake is, maar het is vol komen juist wat de heer Goslinga, heeft aangevoerd, en dat is ook wat het Col lege lot zijn voorstel heeft gebracht De heer mr. Kavelaars meent dat ook in gewone tijden de Gemeentewet toe laat Vermindering toe te staan, wanneer de billijkheid dat eischt, Van pachten, hu ren, enz. i De Voorzitter stemt toe, dat de zin 'snede betreffende de loonsverhooging wel wat Vreemd in dit adres staat, maar de voorgestelde tegemoetkoming wordt alleen gevraagd en door B(. en W. voorgesteld voor de stijging der papierprijzon. De heer Lager We ij verklaart dat hrj zich met het voorstel heeft vereenigd omdat dit contract er een is van betrekkelijk lan gen duur hiet loopt over 5 jaren, van 1912 tot 1917 zoodat de gevolgen daar- van niet konden worden voorzien. AVaar nu de buitengewone omstandig heden aanleiding zijn geweest tot- die prijs stijging, meende spr. dat er geen bezwaar zou zijn dit voorstel te doen. i De heer mr. Kavelaars deelt mede dat het artikel, der Gemeentewet, waarop hij zooeven doelde, naar hem nu blijkt, toch iets anders inhoudt dan hij aanvan kelijk meende. AVaarschijnlijk slaat het voornamelijk op het geheel of gedeeltelijk! kwijtschelden van boeten. Het voorstel van Bi en AAL, in stemming gebracht, wordt aangenomen met 15 tegen 5 stemmen. Vóór stemmen de heeren Goslinga.. Beu'- kers, v. d. Schalk, v. d. Zee, v. Pelt, v. d, Tempel, Post, Ever^, Scheffers, Nolet, Schreuder, mr. Kavelaars, Ris. Lagerweij on z. AVestendorp. Tegen stemmen de heeren Dinkelaar, Kor- pel, v. d. Hoek, Koopmans en Houtman. VoetbalveldS. V. V. Ateorstel van B. en W. om him College te machtigen aan de Schiedamsche A'oet- balvereeniging S. V. V. een terrein van het voetbalveld in huur uit te-geven op het opgehoogde terrein langs den ITanko- kelandschen dijk. De heer Kor pel vraagt, of, als de aan leg van het terrein gereed, zal zijn, dan zoo spoedig mogelijk zal worden overge gaan tot het maken van de Omheining. De Voorzitter antwoordt, dat het do bedoeling is zoo spoedig mogelijk hier mede voort te maken. De heer mr. Kavelaars meent, dat in het voorstel staat, dat de heining en do waterleiding een uitgave zal vorderen yan f2000 en daan-oor ©ep vergoeding door de Veroenigïng zal betaald wordeni Hoe is dat? i De Voorzitten doelt mede, dat da Vereeniging 10 pCt der uitgaven jaarlijks zal hebben te betalen plus f 100 huur en f50 voor onderhoud van. de afscheiding. De heer mr. Kavelaars vraagt o! het voorstel niet kan worden aangehou den, om de zaak nog eens na te gaan, De heer Goslinga zegt, dat de ver eeniging een verzoek heeft ingediend om haar een voorschot te verleeaien van f 2500. Daartegen bestond bij het College wel be zwaar en daarom lieeft het gezegd: laten we zelf maken wat noodig is eu laat de vereeniging jaarlijks de rente en aflossing van de kosten betalen. De gemeente zal dus het hek, enz., laten maken, en zij rekenen, dat dit na 10 jaar vervangen zal moeten worden. Daar zal kippengaas op de hekken moeten worden geplaatst, om to voorkomen, dat de ballen buiten het terrein raken en dat duurt geen 10 jaar; dat zal dus wel weer vernieuwd moeten worden voor die periode om is. Daarom zeggen B. en AV. ookgij betaalt 10 pCt der kosten en daarin is dus eigenlijk nog een verkapte subsidie. Behalve die 10 pCt. betaalt de vereeni ging f100 als huur voor het terrein en f50 voor het onderhoud der afscheiding. De Gemeente zal in verband daarmede hebben te zorgen voor de afrastering, rnair deze blijft dan ook het eigendom der Ge meente. i De zaak komt dus hierop neer: de Ge meente richt een nieüw sportveld in, daar op speelt alleen de vereeniging S. V. V. en daarvoor betaalt deze £350. Zi| heeft ook gevraagd, dat naar |hat terrein zal worden gelegd water- en gas leiding. Het is echter de vraag of Schieland toestemming zal geven om oen waterleiding daarheen te loggen. Het valt echter niet te ontkennen, dat water op dat terrein noo dig is. Met het verschaffen van gas is het ech ter wel wat anders. Wanneer de Gemeente geen toestemming van Schieland krijgt om de waterleiding daarheen to leggen, dan zal ook de ver goeding naar evenredigheid verminderd worden. Dat is de grondslag der overeenkomst die B en AV. zich voorstellen met de vereeniging aan te gaan. De vereeniging zal zelf het terrein ega- liseeren; zij' kent de eischen voor ziton terrein en kuoneri het werk goedkooper maken, omdat ze er zelf pleirier in hebben. Maar met de medegedeelde overeenkomst houdt de Gemeente zeggenschap over liet terrein. Daartegenover geeft de gemeente eenige zekerheid, dat S.V.V. niet weer van 't terrein wordt afgezet zonder vegoeding, zooals dit is geschiedt met het terrein nabij de werf „Gusto". Do vereeniging maakt kosten voor het egaliseeren van het terrein, zijl maakt daar ©en clubgebouw, enz., en daarvoor wordt haar vergoed Vs dor kosten voor élk jaar, dat de huur binnen de 5 jaren wordt op gezegd. 1 Het zou misschien wel1 beter geweest zijn, indien het voorstel met het plan der te maken overeenkomst schriftelijk ware ingediend, maar de vereeniging is reeds bozig met het egaliseeren en zij zal het op prijs stellen,dat het terrein spoedig wordt afgescheiden, opdat hun werk niet weer wordt beschadigd, doordat het door ieder betreden zou kunnen worden. Heeft de Raad bezwaar om het voorstel dadelijk te behandelen, dan kan het natum> lijk aangehouden worden, maar in het be lang der vereeniging is het, wanneer nu een beslissing genomen wordt De hoer Schreuder is biel met don heer Goslinga eens, dat de afrastering geen 10 jaren zal durch. Afaar juist met het oog oog daarop vfaagt hij of het niet beter zou zijn een vaste som to stellen voor wat de vereeniging «sa! hebben te betalen en niet een percentage als vergoeding vast te stellen. De heor Goslinga zegt. dat dit ook! wer kelijk in de bedoeling ligt. In het contract zal het bedrag genoemd worden, dat de ver eeniging zal hebben te betalen. Spr. heeft trouwens reeds geziegd dat, als er geen waterleiding op het terrein komt, de te be talen vergoeding in evenredigheid daar mede verminderd zal worden. Door -B en AVj. zullen de kosten voor de te verrichten werkzaamheden opgemaakt worden -en naar daCbedrag zullen ze moeten betalen, plus de f100 huur en de f50 onderhoud. Daarover isriiot College het reeds met de vereeniging eens. Spr. begrijpt niet waarom de lieer Schreu der die opmerking maakt, waar dezie tod- geeft, dat het ijzerwerk binnen de 10 jaren zal vernieuwd moeten worden. De heer mr. Kavelaars vraagt of ze met dat alles er niet vandoor kunnen gaan. De heer Goslinga merkt op>, dat alles vast in don grond wordt gemaakt. Het is mogelijk, dat daarmede vandoor g©gaan wordt, dat is met buitenwerk altijd mogelijk, maar de politie is er toch om diefstal te voorkomen of te vervolgen. Be Voorzitter sluit hierna de discussie. De gevraagde machtiging wordt hierna verleend met algemeene stemïnen. AGENDA. 1 Alaart en volgende dagen, Circus-Schouw- burg, 8 uur. Operette Gez. Nap de la Afar. De rice-admiraal. 1 Maart en volgende dagen. Casino, 8 uur. Jean Louis Pisuisse, Moderne Ca baretvoorstellingen. 1 Maart Odéon, 8 um\ (Liederen-avond door Emmy van, der Knaap—Kloos (so praan;, met medewerking van d© dames Truida do Groot (viool; en Anna de Groot (piano). 1 Maart. Groote Schouwburg, 8 uur. N.V. Het Toon.-Royaards. Dolle Hans. 3 Maart- Groote Schouwburg, 8 uur. Rott terd Toon. Gez'. Aladame Sans Gêne. '4 Alaart Groote Schouwburg:, 8 uur. Opera Italiana. Carmen. iidlMtie

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 2