f ie oorlog. I Laatste Nieuws. '8 m m J m drtr it e n 3T !U st at be 't S, üj at It C, P* st er re is tót dt esr ter tel tn> >e- nu on en M>g ou do iet te V3* i,Y I B Maart. Ödéon, 8 u. Mannonz. Vereen. Inter Nas, Soiréo Amusante. 5 Maart Groote Schouwburg, 8 uur. Opera Italiana. La Bohème. 6 Maart Tivoli-Schouwburg, 2 uur. 3lste Tivoli-matinéo: 7 Maart. Odéon, 8 uur. Dilett. Sympho- nie-orkest „L. van Beethoven". Concert 8 Maart Groole Schouwburg, 71/2 u. Kon. Fransclie Opera. Louise. 9 Maairjt .Maison v. <L Jleyden, 2 uur. Schicd. Tramweg Mij. Algemeen© Vergadering van aandeelhouders Ingezonden Mededeeiiiigen. Zijt gij even gezond als de vrouw van het platteland? Zij bewijst u dat vrouiben even gezond, kun nen zijn als mannen, als zy willen Indien vrouwen 111 bet algemeen niet zoo sterk zijn als de mannen, is dit dan niet, omdat zij' ielang werken, zich te veel zorgen maken en met voldoende ont spanning krijgen v In sommige streken op het platteland, waar de vrouwen het werk buitenshuis der mannen doen en losse kleeding dra gen, zijn het Jj cel den van gezondheid. Een eenvoudige leefwijze verzekert ge zonde nieren, volkomen zuivering van het bloed en geen urinezuur-kwaien. Urinezuur in het bloed (als, gevolg van verzwakte nieren) veroorzaakt rugpijn, rheumatischc en zenuw-kwalen, hoofdpijn, duizeligheid, moedeloosheid, waterstoomiSscn en gevaar voor ruergruis, wnteizucht eii nierontste- king. Als grj redenen hebt om uw nieren to ver denken, gebruik dan Foster's Rugpijn Nie ren Pillen. Zij hebben duizende vrouwen geholpen. Foster's Rugpijn Nieren Pillen hebben eêh verzachtende, versterkende en opwek kende werking op zwakke nieren, en voe ren deze zachtjes tot gezondheid en werk zaamheid terug. Zij helpen haar om het overvloedige urinezuur af te voeren even als het overtollige water bij waterzucht. Zij dienen alleen voor nier- en blaaskwa- lön en 'werken niet op de ingewanden. Om beter te worden en te blijven is het aanbevelenswaardig om iederen dag uw huiselijk werk een poosje te laten liggen en een opwekkende wandeling te maken. Drink water, eet eenyoudig voedsel en slaap voldoende. Een betere gezondheid maakt u een betere moeder ol vrouw. Te Schiedam verkrijgbaar bij Kappelhoff Hovingh. Toezending geschiedt franco na ontv. v. postwissel fl.75 voor één, of f 10.voor zes doozen. Eisoht de echte Fos ter's Rugpijn Nieren Pillen, weigert elke doos, die niet voorzien is van nevenstaand handelsmerk. 111 - Landbouw cn Yeeteelt. Mond,- en klauwzeer. Onder een veestapel van 51 runderen, 12 schapen en 8 varkens, is bij den landbouwei Zevenbergen op de Welplaat, onder de ge meente Spijkemsse, hot mond- en klauw zeer uitgebroken. Vermoed wordt, dat de veestapel van buitenaf is besmet, en de ziekte vanuit Vlaardingen, waar gevallen jvoorkwamen, door vogels waarschijnlijk ré overgebracht, naar het eiland de Welp laai De hoeve is onder bewaking gesteld. Rechtzaken. Rotterdamsche Rechtbank. In de strafzitting van gisteren werden o.a. de volgende zaken behandeld: De 54-jarige losse werkman G. C. B van Rotterdam, recidivist en gedetineerd had op 24 Januari uil een winkel tc Schie dam een paar pantoffels weggenomen. Beki bekende. Hij voerde aan door armoede tot het feit gekomen te zijii. Na verhoor van den benadeelden winke lier eischte het O. M„ waargenomen door mr. Bohtlingk, ter zake van diefstal bij herhaling, één jaar gevangenisstraf. De of ficier wees er de rechthank op, dat bekl. reeds veertien maai veroordeeld werd. Mr. A. Brand refereerde zich. De 61-jarige touwslager J. D.. te Gouda, had op 31 Januari, te Vlaardingen, aan den openharen weg gebedeld. Bekl. was gedetineerd "in het Huis van Bewaring Hij bekende.^ Het O. M. nam in aanmerking, dat een firma te Gouda zich bereid had verklaard bekl. in dienst te nemen; dies wilde het dit maal nog geen opzending naar een Rijks werkinrichting eischen. Ter zake van he 1 delarij eischte het 12 dagen hechtenis. De 18-jarige zeeman D. H,, te yiaar- dingen. had op 7 December zijp stadgenoot J. Harder eenige slagen, op het. hoofd ge geven en vervolgens den boekhouder F. van JWitzehburg een. schop tegen de bee- nen toegediend. Harder verklaarde, dat de slagen hem bloedend verwond hadden. Van Witzenburg had van den schop geen pijn gehad. Het O. M. eischte wegens mishandeling f20 boete. subs. 20 dagen hechtenis. Veroordeeld werd o, a.: Y. W„ 20 jaar, indrager, te Schiedam, en J. M„ wegens diefstal, ieder tot f8 boete, subs, 8 dagen hechtenis. (N. R. Ct.j Deinen gd llenw». De watersnood-. Uit Winterland dd. gisteren: Daalde de laatste {wee dagen het water aan 'den Zuidelijken Kant van het over stroomde glebied aanmerkelijk, thans is het gedurende den geheelen dag weder rijzen de. Door dten regen cn het dooiweer, be nevens door het reeds sterker wordende Februari-zonntetje, is de ijskorst langs de dijken ^èheel gesmolten en is dus dit ge vaar geweken. Aan de versterkingen van den dijk tus- schen Kadoelen en den Overtoom wordt nog steeds voorigewerkt; ook daar, Waar de dijk nog geen gevaar heeft geloopen, worden kistdammen gemaakt een wordt zand gestort. De verbinding der verschillende dorpen, als Oostzaan, Landsmeer, Zunderdorp en Ransdorp, is met den Wiaterlandschen Zee dijk weder tot stand gebracht, na de ver dwijning van hot ijs. Uit Monnikendam aan de „Tel.": De commissie, benoemd door de gemeen tebesturen van gemeenten, langs de Zaan bezocht gisteren de werkzaamheden tbij de dijkbreuken om na te gaan of er \oI- duende spoed werd gemaakt De indruk Was niet onbevredigend. Met een motorboot ver trokken de hoeren, waaronder we den heer Duijs, wethouder van Zaandam en den burgemeester van Westzaan opmerkten, om kwart over vijf van hier. Bij den penningmeester van do Alge meen© Vereenigde Commissie ter Leniging van Rampen door Watersnood in Neder, land, is in totaal ingekornien f2.201.757.29V2 Kermis of niet9 B. en W. van Dordrecht boden don Raad ter goedkeuring aan de voorwaarden van verpachting voor de kennis 1916. De voor zitter zeide, dat het leven weer zoo goed als normaal was geworden en dat daarom B. en W. adviseerden de kermis te doen doorgaan. De heer Kempers oordeelde edi tor anders on ontpopte zich als een tegen stander van de kermishij. stelde voor, de kermis dit jaar niet té houden. Hierover zullen B. en W. van prae-advies dienen. Als vervolg op dezo discussie kwam daarop een voorstel van een vijftal raadsleden, om de kermis voor goed af te schaffen. Gevaarlijke ontsnapping. Een onder geleide van een marechaus see reizend persoon sprong Maandag nabij het station Duiven uit een in volle vaart zijnden trein en zette het direct op een loopen, de Velden in. De marechaussee liet door middel van de noodrem den trein stop pen en zette den vluchteling onmiddellijk na; evenwel zonder gevolg: do gevangene is ontkomen. J De weersgesteldheid in Februari. Mededeeling van het Kon: Met. Instituut te De Bildt: In de afgeloopén maand Februari was het maandgemiddelde 'van de temperatuur nagenoeg aan de normale gelijk; in de laatste tien dagen, was de temperatuur gemiddeld bijna 3 pCt beneden normaal en was, zij* des nachts meestal beneden het vriespunt De gemiddelde hoeveelheid neerslag bedroeg-,- ongeveer de helft meer dan de normale maandsom. Het aantal dagen met sneeuw, was ongeveer het dubbele van het normale aantal. Het aan tal uren met zonneschijn te de Bildt, be droeg 69 tegen 66 uren normaal in 29 dagen. Doekbindersbedrijf. Door den Nederlandscben Bond van Boek binderspatroons is aan uilgevers, boekdruk kére en boekhandelaren c.s. in Nederland een adres gezonden, waarin wordt mede gedeeld, dat door den bond is besloten de prijzen van alle artikelen, geheel of gedeal lelijk bewerkt op de boekbinderijen en kan- foorboekenfabneken, met minimaal 2025 pCt. te'verhoogen. Voor lederwerk bedraagt deze toeslag 3035 pCt De bond is cr van overtuigd, dat dez* vei hooging der bindprijzieti uitgevers, boek drukkers en boekhandelaren zal noodzaken hunne prijzen te verhoogen. Hij doet echter' met vrijmoedigheid een beroep op hun koopmanschap om de prijzen dan nu ook werkelijk te verhoogen. Ongelukken. Zekere Vorstenbosch, uit Vught, geraakte gisternamiddag aan 't station te 's-Boscb tusschen de buffers en overleed onmiddel lijk. V De werkman v. d. Vleuten te'Best is uit een boom gevallen bij het snooion en aan de gevolgen overleden. 1 1 hi' V 1 Bij het spelen op wagen, werd de 9-jarige II. M. uit den Biezendwarsstraat te Nijmegen, door het voertuig overreden en onmiddellijk gedood. Oorlog 1 varia. In den loop dezer weok verhuist do ko ninklijkc familie van Montenegro naai- Me rignac, bij Bordeaux. - d'Annunzio. de Italiaansche oorlogs-pro pagandist en -poeet, heeft deelgenomen aan den vliegeraanval tegen Laibaoh. Hij i- daarbij getroffen door een kogel, die hem door den neus en het linkeroog is gegaan. De verzamelingen van beeldhouwwerken van hot Louvre worden van heden af we der voor het pubhek opengesteld. De schil derijzalen blijven gesloten. Op de spoorlijn MoskouRybinsk zijn bp Windawa twee treinen in volle vaart op elkaar geloopen. Beide treinen worden verbrijzeld en raakten gedeeltelijk in brand. Er zijn 16 menschen gedood, 20 gewond en er worden er nog eenige vermist; alle slachtoffers zijn militairen. Onder do omge komenen bevindt zich gcne;-aalLrnajoor Dymsja, "de organisator van de munittó- aanmaak- in Rusland. Theodor Wolff, de hoofdredacteur van het „Berliner Tageblatt", schrijft in een be spreking van de binnenlandsche politiek Van Frankrijk: „Het gaat, ondanks andere toestanden, op dezelfde wijze toe als bij ons. In Frankrijk wilden reactionnairen en 00rlogswinstmakers het volk, dat .zijn leven geeft aan het front, zijn politieke vrijheden ontnemen, en bij ons gordt men zich tot een roemrijken tegenstand tegen eiken volkseiseh aan." De papiernood in Engeland blijkt uit een verkleining van het formaat der Londea- sche dagbladen. „Times" en „Daily Tele graph" zijn ingekrompen tot 14 pagina's, „Daily Chronicle" en „Mornfng Post" tot 10, „Daily Mail" en „Daily News" tot 6 en 4, Koloniën. Gratieverzoek. Naar wij indertijd berichtten schrijft de „Deli Ct", is er in Asahan een beweging op touw gezet, om handlsekoningen te ver zamelen voor het verkrijgen van gratie voor len heer P. J B., administrateur van Tanah Radjah. toen deze door don Raad van Ju stitie tot een jaar was veroordeeld, wegens doodslag op den koelie Saai man. De zaak zou bij een gewone mishandeling gebleven zijn, wanneer de verslagen koelie niet had geleden aan een opgezette milt Het rekest is van over de zeventig hand- toeken in gen voorzien geworden en werd naar don G.-G. gezonden. De jongste Java- mail bi-acht thans de beslissing hierop. De landvoogd heeft besloten een remissie van negen maanden te verleenen op de straf, zoodat" de lieer B. drie maanden straf nog moet ondergaan waartoe hij thans is opgeroepen naar de gevangenis voor Euro peanen te Medan. fTeersverWMhtliigr. Verwachting tot den avond van Don derdag ,2 dezer: Zwakke tot matige, zuidoostelijke tot zuidwestelijke wind; veranderlijke bewol king; waarschijnlijk eenige regen; zelfde temperatuur. Broodnproer te Bedrid. MADRID, 1 Maart Hier is een staking uitgebroken tengevolge van de hooge brood prijzen. De opstootjes nemen een ernstig ka rakter aan. De politie is machteloos. Yan het Westelijke front. Fransch legefberidht PARIJS, 29 Febr. Hei officiëele communi qué van hedenavond luidt: In de buurt van Verdun duurde het hom bardement, evenwel minder horig dan de voorafgaande dagen, voort In den loop van den dag heeft geen enkele infanterie-acti© plaats gehad. De Duitschers leggen op de noordelijke hellingen van de Poivre-hoogton loopgraven aan; de eerste top Werd heden door onze vooruitgeschoven troepen bezet. De Frans ah en richtten op Samogneux, waar een vijandelijk bataljon zich had verzameld, oen hevig artillerievuur. Op verschillende punten bij Woevre bracht ons artillerievuur aanvallen, die in de Vogezen met een krachtige beschieting waren ingeleid, tot staan. Bij een tegen aanval verdreven wij den vijand uit een deel der loopgraven ten Oosten van Scppois, die hij sedert den ochtend bezet hield. Tusschen Soissons en Reims beschoot de Fransclie artillerie een aantal belangrijke punten achter de vijandelijke loopgraven en verwoestte de Duitsche verdedigingswerken bij heuvel 193. Do strjj'd bjj Verdun. LONDEN, 29 Febr. De „Times" verneemt uil Parijs: Honderden vluchtelingen zijn in de afgeloopen week, uitgeput Van de reis, maar toch opgewekt, te Parijs aangekomen. Tegen hun wil hebben zij, op last van de militaire jjutoriteiten, het gevechtsgobicd moeten verlaten. Een oud burger van Verdun verhaalt, dat het zware geschut der Duitschers Dins dag do stad zeer beschadigde. Voel .burgers zijn gedood. Do benedenstad hoeft veel schade geleden. De nieuwe kerk van Ver dun en een mooie oude kathedraal uit de 12de eeuw, vormden het doelwit van de vijandelijke kanonnen. In den nacht van Donderdag op Vrijdag viel er iedere minuut een zware granaat in de stad. Sommige gedeelten vormen een ruine, alsof cr een aardbeving had plaats gevonden. Tot Vrijdag zijn er op zijn minst 500 burgers in de stad gebleven, BERLIJN, *29 Febr. Uit hot groote hoofd kwartier wordt bericht dd. 27 Februari: Het dal der .Maas is op vele plaatsen over ■oen groeten afstand overstroomd. Do op de hoogten gelegen bosschen, die met ijzer- draad waren overspannen, zijn door het artillerievuur verwoest, tenvijl de bodem dooi* de ontploffende projectielen is omge woeld. In wleerwil van een dichten sneeuw jacht woedde de strijd aan weerszijden onafgebroken voort over het geheele noor derfront van Verdun. De op den vijand veroverde stellingen waxen met alle mid delen verstrekt en werdén door de Fran- scben voor onneembaar gehouden. Zij heb ben door ons artillerievuur vreeselijk ge- léden. Het dorp Haumopt is meer verwoest dan eenig ander nog gedurende den gehee- len oorlog. De plaats waar het gestaan heeft, wordt aangeduid door eenige zich in de lucht verheffende uitgegloeide* stuk ken muur. Het naburige, aan de Maas getogen dorp Bjnabant is niet minder ver woest f De Franschen hebben vijf vertwijfelde aanvallen gedaan om het fort Douaumont te heroveren; thans beschieten zij hetmefc hun verdragend geschut In 'den aanvang traden ook hunne veldbaiterijen, terstond door onze kanonnen, bestreden, actiever op zoodat het geheele heuvelland als onder een aardbeving dreunde. Ook de Fransclie forten nemen met alle macht aan den strijd deeL Aan de overzijde der Maas, in de rich ting van VacberauvjlLe wordt de geschut- strijd eveneens gevoerd. Het artillerievuur der Franschen schijnt zich slechts bezag te houden met de voorste gevechtslinie, echter machteloos te zijn tegen de achter waarts opgestelde Duitsche artillerie. Met een kijker kon worden waargenomen, dat de stad Verdun tot nog toe weinig heeft geleden. De branden der laatste dagen zijn gebluscht en slechte in het westelijk deel der stad woedt nog een uitslaande brand van geringen omvang. In de richting van Douaumont zendt een blijkbaar in vlammen staand dorp aanhoudend rookwolken inde lucht Om 2 uur komt eindelijk de zon door en neemt bet vuur iu hevigheid toe, doch na eeiugen tijd wondt hot weder duister en valt de sneeuw opnieuw, doch ditmaal slechts voor korten trjd. De geest onder de troepen, is, ondanks den zoo zwaren strijd, uitmuntendsteeds gelukt het hun verder te komen dan be volen was. De onderneming wordt met bijna even groote zekerheid volvoerd, alsof het een manoeuvre 'gold. AMSTERDAM. 1 Maart. De Parijsclie. cor respondent van „De Tijd" bericht: Van bevoegde militaire zijde verneem ik. dat in de eerste phase van den nog voort woedenden slag van Verdun de Franschen 2500 krijgsgevangenen en talrijke oorlogs buit hebben gemaakt. Yan het Oostelijke front. Russisch legerhericht PETERSBURG, 29 Febr. Do groote gene raio staf meldt heden: In de buurt van Dunaburg, nabij het dorp Garboenowka en noordelijk van den spoorweg naar Pontewjce, zijnde Russisch" troepen, na de Duitschers te hebben ver slagen, eenigszins vooruitgegaan. De Duitschers rukten, tusschen lietlken en Medmus-meer en teri zuiden van laatst genoemd meer, in dichte gelederen op d.- Russische verschansingen aan, doch moes ten voor liet hevig vuur der Russen terug trekken. 1 Een Konvooi, dat voorttrok langs den weg Sn de kuststreek, werd door het ka momvaur Van een onzer torpedoboo ten ver dreven. Yan het Zuidelijke front. Italiaansch legerbericht 's-GRAVENIiAGE, 1 Maart Het Italiaan scire gezantschap ontvangt het volgende communiqué van het opperbevel d.d. 29 Februari In do .streek van Lagazundi, ten noorden van Faizarego, opende do vijand, in den nacht van den 28en een hevig artillerie- en geweervuur op onze stellingen. Het werd beantwoord en tot zwijgen gebracht In het Fella-dal richtte één onzer batte rijen een Welgericht vuur op vijandelijke colonnes, op weg van Uggowitz naar Mal- borghetto. 1 1 Op do hoogten ten noordwesten Van Gorz beschoot onze artillerie, in den nacht van den 28sten, met succes vijandelijke trocpenafdeelingen, die er andere in 1de voorste linies van den Karst kwamen ver vangen. I Hot nevelachtige weer belemmerde giste ren de (bedrijvigheid der artillerie. Ter Zee. Twee Fransche hulpkrui- sors getorpedeerd. BERLIJN, 1 Maart (Officieel J. Door Duitsche onderzeeërs werden twee Fran sche hulpkruisers, die aan boord vier ka nonnen hadden en bestemd waren voor Ha vre, zoomede ©on Bngelsch wachtschip in den Theomsmond tot zinken gebracht Het Fransche oorlogsschip, dat op 8 Fo- bruari aan de Syrische kust yerging, was, naar uit het rapport van. den teruggekeer den onderzeeër blijkt niet het linieschip „Suffren", maar de Franscho'kruiser „Ami- ral Chaxnier". Divers© berichten. r Japan on 'China. TOKIO, *29 Febr. Baron, lshië, de Ja pansche minister van Buitenlandsche /aken zeide tot een delegatie die lnj do regorring op- een krachtige politiek tegenover China aandrong, dat men vertrouwen moet blellen in liet ministerie en niet vergeten, dat En geland volkomen op Japan vertrouwt Het Russisch kabinet. PETERSBURG, 29 Febr. De Minister van binnenlandse!!© zaken, staatsraad, Goer Jiand, is benoemd tot directeur van het Pctersburgsohe Telegraaf Agentschap ter vervanging van Lambert. Handel en Bedrijf Boors van Schiedam. WOENSDAG, 1 Maart Officieels noteering nap de Commissie uit 8a Kamer van Koophandel aan de Keurs. MOUTWIJN; f37.— por H.L., content zonder fust 011 zonder belasting. if tinmiiiüwii ii«»wi»iB>wMÉ^Éfel ROGGE: Gem opgave. GEBST: Geen opgave. MAïS: Geen opgave. Namens de Comm. voor. de noteering, B, A. J. WiTTKAMPF. Noteering der Vereeniging „Bond van Dis tillateurs", gevestigd te Botterdam. MOUTWIJN: f40 per H.L. JENEVER f44 per HL. AMST. PROEF: f45.50 per HL". Nament de Comm. voor de noteering. MOUTWIJN: Stemming flauw. SPOELING, f2.—. SPIRITUS: f73— f95 per H.L. ad 100 0/0. RUWE SPIRITUS: f35.50 ad 50 "t<i. f35.ad 46°/o. Bnrgerljjke Stand. SCHIEDAM. Overleden: 28 Febr. Leeriiert van Loenen, oud 74 jaar en 10 maanden, Hagastraat. BEURS VAN AMSTERDAM 1 Maart 1916. - - em%s 69öhg 801/i 70 ee 7/s anu H.X. loiWi» ïoiVt 70Vt 70V« sis/g 17% ss-% 643 206 149 Dii?elijksck Beursbericht. Amsterdam l Haart. Markt ook lieden zeer stil en lusteloos, doch ondanks latere merken Van N©w-York waren Industrieel en, met nam© Steels en Marine, vast Schcepvaariaandeelen en Ta bakken flauw. Rublx>rs openden vast, doch liepen terug. Oiu'waarden hooger voor Koninklijke en Gec. Hollaadsche. Kow-Yorkgche Beur». Xoteering ran: Atch. Topeka Car en Foundry Öethlch. St Corp. Denver and R. |G. Erio Kansas City S. Miss K. en ff. Miss Pac. N.-Y. Ontario en .West Rock Isl. R-w. South Pac. South ILWs. Union Pac. U. S. Steel (Corp.1 Amer. Can. Co. Uil .Cigar Co, si éi té 'i1 2GFcbr 28Febr 29Febr 103 102% 1023/s 67% GG 468 esai 450 8 5 36 35Va 251/x 5 253/4 5 4% 27% 27% 18% 1.73/4, Kill--' ft 61% 591/4; 59% 59% 656/s 4511 5 353/4 25 5 4%* 27%, ÖSï/d 98% 97% o L 20% I93/4; 19% 133Vs 133% 133% V. li--* ir r 7 6 r- d 3L- IT vKy. t 1 iff i naar d» OHidesïe Tma do voor don EffocUmliandei* STAATSLEENINGEN. Nederland. V.K. L.K. Nod. W. S OW 1100 8 103V» WZ'U Nod. W. S OM 11000 6 10ri%s l°rt/8 Ned. W S ObSlg. Sl/a 801/2 1011/4 1007/s 101V4 608/w «01/4 58V« 5«Vt 50% 5«U/U £6 681/g 591/g 60 S» 691% 581/e 687ht £0 81 Ned. W. S. Obüg. Ned. W. S. Certif. 8 Ned. W. S Cortif. ...2Va «07/g O o a t-I n d 18- Oblig. 1918 1100 Oblig. 1916 11000 R s a 1 a nd IwaB. Domb G. R. 6S5 41/2 04-7/3 Ob. Jb 100 Nic. Sp. '67—80 4 Obi- Gecona. H. 6S8 *80 4 Obi Znidweat 688 4 Corns GR. 688 *89 4 Obl. *89—90 Hope 6864 W. Ween Sp 685 *90 4 Rotb. *94 Co Em. 686 0 4 Turkije- Obl 1911 fr. 600-8600 4 China. Goudl. Ruse. Gar. 1896 4 Japan. Obüg le eer. X. 100 4l/a 82"/j Mexico. 1001000 Afl Obl. ...6 18 Brazilië. Fund 1914 X 80—100 6 6 65/4 FttOV- EN STER. LEENINGEN. Nederland. Amsterdam 1916 8 1021/s 1026/4 INDUSTR. ONDERNLlNViEN. Bollenland. Am. B. Sur C. v. g. A- Amerlcan Can. Co. Cert- t. gew. A. Am. Car 4 F. C. v.- A. Am. Hildo C. v. p. A. Am. Sm. A R. Cr r. A. Anaconda Copp M. C.V.A. Bethieh- St»!. C. v. Ai Cenlr Leaib. c. A. Stand. Mill. C. f. A. Stud Corp. C. f. A. Un. Cigar. C, f. A.' U. S. SïeoL C. XX g. A. MHNBOUW-ONDERNEMINGEN, Nederland en KolontSn, Go/jna Goud gew. A. S3 KetahOen Miinb pr. A. 23s/g 831/3 PalcK'h Miinb g. A. 17Vj PETROLEUM-ONDERNEM1NGEN. K. M IE. Pet.- br. A. 5S2 637 P«rlak Pelr. M. A. 441/4 44-1/g Z Fetlak P. pr. A: V7771/4 RUBBER-MAATSCHAPPIJEN. Nederland en KolOniin- Amstord. Rubber A. £021/4 2021 A, Deli Batavia Rb. A. 148 147Vg Java Caoutch. Cf. A. 118 114, TABAK-ON DERNEM IN G EN Nederland en Kolonlin. Amet Deii Co. A. 36IU/g 268 Deli-Maaleebappil A. 499 499 Pndaug Taimk-Mij. A. 498441/, Rotlerd Uelr-My. A. S18 223 DIVERSEN, Buitenland. 581/g eoK?i, 67%« 631% 63% 64 4 5S/S 46 47 81 91 169% 169 I7OV4 418 51 51 781/g •78 78 133 136 1">7 52% 733/i4 76% -óiy, M*xw. L. O. Reet 82 813/4 SPOORWEGEN Nederland. Holt. IJ. Sp-M. A. 78 N-B. Boxt-W. lh. 0.41/d 91 93 Idem 9e h. 0. 6 1«V4 Amerika. Atcb. T. t S. Fé. C. v. g. A- 100 101 Denver Ria C- v. A. 101/4 10 Erie 8pw. gew A. SSU/1, 338% 34% Kans C. Sautb. A. 247% -41% Kaneaa le h. 0, 3 06 65Vi Botya Mïik. K. Tex. C. v. A. 58% 57/8 N.-Y. Ont ft Weet A. ^36 30% G68/4 South. Pao. g. 928/4 81V, Soutbam Kailw. Cy. Vat Tr. Or. gew. A. 18% Union Pan. Rr. C.v.g.A. 1251/1, 138 PREMIELEENINGENt Nederland. Pal. v. Voikivi. '67 88 Pa!, v. Volkavl. '69 I 1.90 76 BelglS. IIongarQ*. Tholm. Reg. Ge*. ZSS0 4 1137/g Alrikar 24.60 21% *fi A- l 7^l<> f', v v -.KrirTtFt.S:1»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 3