De Rotterdamsche Bankvereeniging Disconteering TE KOOP f il lupioÉÉ iet Ti, SLAVENBURG Go. VERZILVEREN COUPONS I Oi's Boelaiel ZES LIEDJES tUasino Vaneie. Maatschappij t, Mtaiii IToonknnst, Comm. Bankvereeniging in voordeeligste Valuta. 0 Adres gevraagd Soirée Amusante GOUDA. „Moderne Cabaret Voorst,eliingen". 1 I 1 1 1 I i I I I I 1 I I I I I I I I 1 I I I J. F. QUPONT. I II I 0 NN MfaMMI «MllM&afeMnMi i^rtpp^ll^WPRPw *"g^ •O" 1mm mm SCHIEDAM. Rotterdam - Amsterdam 's Graven hage -: VLAARDINGEN. Kagitaa]_en_ Reserve _^-_jf],40^S00;000. BIJKANTOOR SCHIEDAM. Telefoon t14 - 105. Telegram-Adres; Roberto belast zich met van lang papier op binnen- en buitenland. Zij is steeds koopster en verkoopster van geaccepteerde wissels, hetzij commercieel papier hetzij bankaccepten. 0 Uitgaaf van H. A. M. ROELANTS te Schiedam. Verschenen is No. 2 van het Geïllustreerd Maandschrift Redactie; W. J. M. LINDEN, le Luit, der Inf., en Mr. W. NIERSTRASZ. Prijs per jaar f 2.40. Groot 4". formaat. Op kunstdrukpapier. Het doel met deze Uitgave l-ooogd, is: Bij alle Boekhandelaren zijn proefnummers en prospectussen voorhanden. STADSNIEUWS. Vervroegde winkelsluiting Boor een comité, gevormd door de afd. Schiedam van den Nederl, Barbiers- en Kap- persbond, om langs wettelijken v. eg een vervroegd sluitingsuur voor alle vr kri te kragen, was gisteravond een operb re vt gadering belegd in de groote zaal van Odéon. De Voorzitter, de heer J. Hagen- doom, opende de slecht bezochte verga, dering, waarop eenige raadsleden tegen woordig waren. Spr. deelde mede, dat het bovengenoemde comité een lijst heeft laten carculeeren ter verzameling van de hand teekeningen van voorstanders der vervroeg de sluiting, en zulks met een vrij schit terend resultaat Een honderdtal winkel r rs verklaarden zich, in de enkele dagen dat de lijst is rond geweest, reeds als voorstan der der Stuur sluiting. D© heer Th. J. H. Mouwens, eveneens bestuurslid van het comité nam daarna bet woord om een inleidend woord te spreken teneinde door een priucipieele uit eenzetting der sluitingskwestie de rede Van den spreker van dezen avond, den heer Wj. C. Uittenbroek', rapporteur van het Nat Comité voor Vervroegde Winkelslui ting te Rotterdam, voor te bereiden. Reeds elf gemeenten in ons vaderland hebben een verordening op de vervroegde winkelsluiting en spr. achtte het niet moei lijk, dat Schiedam de twaalfde zou zijn. Daartoe is noodig, dat de tegenstanders .van zoo'n verordening duidelijk zeggen, waarom ze er tegen zijn. Tot him schade zal ze met zijn, integendeel zullen winke lier en personeel ervan profiteeren. De schade, dat ©en enkel artikel erdoor minder wordt verkocht kan onmogelijk op wegen tegen de vele voordeelen, welke spr. opsomde. i Spr. vond het eigenlijk jammer, dat een verordening noodig moest zijn, daar de winkeliers elkaar altijd nog als concurren ten beschouwen inplaats van zich stevig te organiseeren. Spr. hoopte dat de gedachten wisseling van hedenavond tot resultaat mocht heb ben, dat ©en ontwerp-verordening tot stand worde gebracht D© heer Uittenbroek hield daarna een vurig pleidooi voor de vervroegd; winkelsluiting, welke hij een nationaal be lang noemde, daar de winkeliers en hun personeel een groot deel van ons volk uitmaken en hun welzijn dus ook het wel zijn van het geheele volk raakt. Breedvoerig zette hij in teen hoe die ver vroegde sluiting zal strekken, tot verhoo ging van de gezondheid, het gezinsleven en de moraliteit Wanneer uit verkeerd begrepen eigenbc lang particulier initiatief dit niet kan geven, gelijk herhaaldelijk de praktijk heeft ge leerd, dan achtte spr. een dwingend voor schrift van hoogerhand meer dan gewet tigd. Gp nickel ijk is, dat in de landt n, waa1 de ve.plichte wmkels'uiting is ingevoerd men uit ondervinding naderhand bnj is, da de toestand aldus geworden is. Van de gelegenheid tot debat werd ge bnnk gemaakt door de heeren Siegers Vcorhuyzen en Van Straten. De heer Sieger S {verklaart zich trgen stander vlan de verplichte winkelsluiting, wegens de nog meerdere banden, die den winkelier daarmee worden aangelegd. Verder meent spr. dat Schiedam niet met Rotterdam te velgelijken is. Komt hier ver vroegde sluiting, dim worden door het Schiedamsche publiek de inkoopen te Rot terdarn gedaan. Daarbij komt, dat hier m menige zaak na negenen 's avonds meer verkocht wordt dan op het overige deel van den dag. Spij. is overtuigd, dat de meeste winkeliers in Schiedam tegen verplichte sluiting zijn. Ook meent hij, dat onder de tegenwoor dige arbeidswet voor de gezondheid van bet personeel vrij gjoed gezorgd wordt De heer Voorhuyzen merkt op, dat aan de bestuurstafel geen enkele winke lier zit en herinnert eraan, dat de slui trngskwestie het vorige jaar in een ver gjadering Van „De Hanze" is geketst, een bewijs, dat het grootste deel der Winkelier» er tegen is. De verzameling van handteekeningen acht spr. van geen waarde. Voorts merkt hij op, dat de sprekers van dezen avond het financieel belang van den winkelier volkomen geïgnoreerd hebbenen hij verzocht tenslotte om de winkeliers zelve hun zaken te laten beredderen en hun het leven niet te bemoeilijken. Gaarne stelt spr. zich disponibel om handteekeningen te verzamelen van winke lifers, die tegen vervroegde winkelsluiting zijn, om daarmee den gemeenteraad te over tuigen dat het meerendeel dqr winkeliers tegen de verplichte sluiting is. Re .heer S. I. van Straten verklaart zich een voorstander van do verplichte slui ting, echter van een wettelijke, maai niet van een voor een enkele plaats. Men moet niet vergeten, dat Schiedam, eigen, lijk ©gn voorstad is van Rotterdam. Spr had gaarne gehad, dat de sprekers balden uitgelegd, hoe hier in Schiedam de ver plichte sluiting ingevoerd kan worden zon der dat er schade bij geleden wordt. De heer Uittenbroek. verklaart ii zijn repliek het niet wensclielijk, dat een verplichte sluiting voor het geheel© land wordt voorgeschreven. In 1910 is daartoe trouwens reeds ©en vergeefsche poging ge daan. 1 Onzinnig noemt spr. de stelling van den beer Voorhuizen, dat buitenstaanders zich met deze kwestie niet moeten bemoeien. Spr. is wel belanghebbende; als het zijn volk goed gaat, gaat het spr. ook goed. Het koopen in Rotterdam zal, meent spr. hij 9-uur sluiting hier niet grooter worden. Men koopt in Rotterdam bv. omt 'at het er goedkooper is (protesten! dan is er het verlokkend'" uitgaan naar 'e groote stad, dat hiertoe meewerkt Deze motieven trekken ©en goed deel van het niblick toch naar Rotterdam. Aan den heer Siegers antwoordt spr., dat te band, welke den patroon door de winket •'.uiting wordt opgelegd, een noodzakelijke is en wel, zooals hij later zelf zal beseffen, in zijn eigen belang. Op de repliek volgde weer dupliek van enkele aanwezigen en wel m hoofdzaak om op te komen tegen de bewering, dat men in de winkels te Rotterdam goedkooper zou kunnen koopen dan hier; juist staaltjes van het tegendeel werden opgesomd. De waren zijn er niet goedkooper, maar het •nibliek denkt het, iets wat de heer U. ook 'oegaf. Het was al Iaat tot een elf-uur-sluiting kon men het niet eens brengen toen de vergadering werd gesloten. Ter vergadering waren door het comité 'ijsten gereed gelegd om handteekeningen 'e verzamelen van voorstanders der ver plichte sluiting. BINNENLAND. Een ministerieels verklaring In Antwoord op een desbetreffende vraag van den heer Van der FelLz in de Eerste Kamer, legde de Minister van Buitenland- sche Zaken de volgende verklaring af: „Ik kan met de meeste stelligheid ver klaren. dat er geen geheim verbond bestaat, noch ooit bestaan heeft tusschen Nederland en DmtschlaJid, evenmin een geheime over eenkomst of afspraak, ja zelfs dat er nooit een poging tot het aankno-open van onder handelingen daarover gedaan is. Op den morgen van den 3den Augustus 1914 deel de de Duitsche gezant mij mondeling in op dracht van zijn regeering mede, dat, indien Nederland zijn §.nzrjdigheid zou handha ven, Duitschland die onzijdigheid zou eer biedigen. Ook aan den Nederlandschen ge zant te Berlijn zijn zeer -stellige verklarin gen gedaan. De mededeeling van Duitsche zijde aan Engeland: „Wij hebben plechtig ons woord aan Nederland verpand", lean dus ook niet slaan op een overeenkomst, maar slechts op deze onzijdige, plechtige "Ti stellige verklaring, die door den Duit- -eh«,n gezant aan ons in afgelegd De Ne- terlandsche regeering heeft in geen enkel opzicht haar vrijheid van handelen prijs gegeven. Nederland en de oorlog. Geschotenopeenvliegtuig. Een Nederlandse he torpedoboot heeft gis teren bij Nieuwediep op een (vermoedelijk nuitsch) vliegtuig geschoten, dat zich boven le territoriale wateren aldaar bewoog Een torpedoboot te Vlissmgen heeft ge- iDiKJi-'eerd. dat het gisteren buiten onze orntOmle wateren een vhegiu g heeft waar- en omen. En 7 Nederiandsche vl-egers zrjn gisteren an Soesfcerberg naar Gilze Rijen en terug ia ar Soesfcerberg gevlogen. Dit alles samen heeft waarschijnlijk aan- teiding gegeven tot het Onjuiste bericht in indere bladen, dat er gisteren boven Vhs singen een eskader van Duitsche vhegtui gen zou zijn gesignaleerd, waarop bij West- capelle door een Nederiandsche torpedo jager zou zijn geschoten. Soda. De glasfabriek „Leerdam", te Leerdam, is wegens sodagebrek genoodzaakt het be drijf van een, barer fabrieken in te krimpen. Indien er met spoedig een gunstige wending in den aanvoer van soda komt, zal zij' eveneens de productie van haar andere fabriek moeten beperken. De mail van de „Rembrand.!" Het Engel sche schip, waarmee de mail, op 22 Januari j.L verzonden met het s s „Rembrandt", is doorgezonden, is de ,.Na- goya", die den léden Febr. van Suez is vertrokken. Üerlt e «School. NED. HERV KERK. Aa n g e n. o m e n het beroep te Roertange (toez.J de heer Th. II. Tonsbeek, cand. le Roswinkel. GEREF. KERK. Beroepen te 'sGravenliage dr. K. Dijk, pred. te Rijswijk (Z.-HJ, te Driesum ds. C. N Impeta, te Avereest te Brui- nisse ds C. N Roelofsen, te Zeist te 't Zandt (Gron. ds. J. van Hon ten te Wijckel en Balk. Bedankt voor het beroep te Urk ds. H. J. Kouwenhoven, te Leiden. Beroepen te Dordrecht ds. L. H. v. d. Meiden, te Enschedé. - DOOPSGEZ KERK Beroepen te Aalsmeer ds. H. C. Bar- thel te Balk. R-K KERK De gemeenteraad van Brunssum heeft, naar de „N. Venl. Cti" meldt, een sub sidie van 40 000- gulden voor het bouwen van een nieuwe R.-K. kerk verleend. HOOGER ONDERWIJS. Vrije universiteit te Amsterdam. Bevor derd aan de theol. faculteit de heeren M. J. v. d Westhuizen op proefschrift, ge titeld: de Anti-Christ en het Nieuwe Testa- ment en E. E. van Rooyen, op proef schrift, getiteld: Het scepticisme van Da vid Hume.. t Handpl en Rprtriïf. ROTTERDAM, 29 Febr. Op de veemarkt alhier wanen heden aan gevoerd 70 paarden, 1 vteuten, 1105 mage re runderen, 725 vette runderen, 263 vette kalveren, 2102 nuchtere kalveren, 1 schaap, 2 varkens, 236 biggen, 6 bokken. Besteed weid voor: Koeien le kw. 100102, 2de 9496, 3de 86, Ossen le kw. 100—102, 2de 92—94, 3e 84, Stieren le kw. 9294, 2de 88, 8e 82; Kalveren le kw. 155 -160, 2de 130135, >Je 100105 cti per K.G. Melkkoeien f225—f375, Kalfkoeien f240 —f390, Stieren f120—f410, Pinken f90— f130, Vaarzen f 110—f155. Paarden f125 f475, Nuchtere Kalveren f16f36, Fok- k al veren f22f40, Biggen f14f24. Botermarkt. Aangevoerd 10 achtste ten 17 zestiende ton en 146 stukken. Prijzen f70 a f68 en voor de stukken 85 a 90 ets. Eieren (BeursAangevoerd 93.869 Ro- geenngseieren. Kipeieren f6.50—f7, Eendeieren f6.75. V P. N.-Eieron 11.624 stuks. Kipeieren f6.70—f7, Eendeieren f6.75— £6.85. Eieren (Wenapieinj, aangevoerd 78.334 stuks. Kipeieren f 6 42—f 7.30, Eendeieren f 6.62 f 7, Ganzeneieren f 11.40f 14.11. NEW-YORK, 29 Febr. Febr. Mei Juli Tarwe: 120J/4 Faillissementen. Uitgesproken: D. J. van Gekleren, schilder, te Amster dam. Rechter-commissaris - mr P. A. Rut- gors van der Loeff; curator: mej. mr. Anny de Leeuw. Geëindigd: L. Visser, loodgieter, te Amsterdam. De handelsvennootschap onder de firma Gebis. Beutler, handel drijvende in kachels, rijwielen, enz en "haar individueels leden J. Beutler en F. Beutler, te Amsterdam. P. Buyze, vlashandelaar, te'Axel. X Goossen, "timmerman en aannemer, re VTisslngen. Hoogwater te Schiedam Mit 1 vm. 1.34 una. 2.01 i» 2 2 42 2.59 3 3 33 3.43 Hoogte van het water op de rivieren Berichten van 29 Febr. KLUTEN 11' v - 3.53 Gev 0.25M 40RI.I \Z fiu. v.m. S.tt4 Gev 0,14* TRIER, 9u. 1.80 Gev. 0.00 M DUISBURG, 8 u 's morg. 2.67 Gev. 0 33 V tioBJTH, 11 o 13.06 Gev 0 42V Zon en Maan. Mrt. 2 6 47 "t> ond.g. 5.41 nm 3 6 46 v 5,42 4 Maart N. M 11 Maart E. K UWKKTKNT1EB. Afd. SCHIEDAM. Door ongesteldheid van Mevrouw F. DE HAAM—Manifarges, gaat het concert morgenavond NIET door. 9519 10 - HET BESTUUR. te Schiedam van KOK die eten in bus aan buis bezorgt. Brieven met prijsopgaaf onder No. 5743, Adv Bur N.K. M.,Wqnhaven 85, Rotterdam. 9520 8 Een I op netten stand in het centrum der stad. Te bevragen; Emmastraat 28. 0513 10 Mannenzangvers. „INTER NOS". Directeur: De lieer A. jM- DEN DRAAK op Zondag ft Haart 1910, des avonds te 8 uur, in »Odéon". JKomlsehe KoornnnimcreVoor drachten, Duo's, Trio's enz., gev. door: fml nar vmctiEiA, of «en u-ontunr véór het gemaskerd Bal. Kluchtige Operette i(geoostumeerdj voor Soli en Koor van -H. KIPPER (Camaval- scènej. i Toegangsbewijzen: Eerste Rang 50 ets. en Tweede 35 ets, verkrijgbaar in diverse sigarenwinkels en in de '„Vriendschap". Plaatsbespreken, (zeer aan te bevelen) op 5 klaart van 1 tot 2 ure 'snam. in Odéon a 5 cents per plaats. Donateurs hebben toegang op vertoon van hun kaart. i Costumes en grimfe van 'VAN KEULEN ZOON. 1 9479 23 9519 15 Het Dagblad van Gouda. Uitgevers: EDAUW en JOHANNISSEN, geeft de grootste publiciteit onder de koopkrachtige inwoners van Gouda en de welvarende omstreken. Abonnementsprijs fl.70 per 3 maanden. Prijs der advertentiën 15 cents per regel. Bij abonnement aanzienlijk rabat Proefnummers verkrijgbaar. Rotterdamsch Klnder-Zang en Operette-Ensemble „KNTBE WO®#", DirectriceTHfiRÊSE HEINIUCH. Wegens enorm succes te Rotterdam, VrQdag 3 Haart, Liefdadigheidsuitvoering 1 gebouw ïO d o n", Schiedam. 9510 20 Roza, de schoone Slaapster in het öoscb. Groote Km der-Operette in 7 tafereden, door CORNELIA DE LANGE. Aanvang 8 uur. Loge fl.1ste Rang f0.75, 2de Rang f 0.50 3de Rang f0.30. Plaatsbespreking Vrijdag 122 uur, in gebouw Odéon, Tuin- laan 112114, Schiedam, waar tevens kaar ten verkrijgbaar zijn. Ten bate Alg, Watersnood lidenden. Hdl&rJkt Telefoon 153. Zooeven verschenen en voorhanden met Pianobegeleiding. Woorden en Muziek van J. P. J. H CLINGE DLORENBOS (BE C1KTER). 1. Het vogeltje op Nellie's hoed. 2. Arm Paatje. i 1 3. Brief van een iBakvisch aan ©en Bak- vïsch over de Ijikivailiering. 4. Harten met Opschriften, i 5. Briet van een ouden Landweerman aan een jongen Laudstormer. 6. Zijn Vaderlandsche Vlag. Elk nummer met ©en sprekend titel blad, geteekend door WILLY SLUI TER. j Prijs p. nummer Veertig Gent. 8175 30 *t (DirectieSOESMAN) TELEF. 8400. 1 Haart en volgende avonden Impressario MAX VAN GELDERAmsterdam. leider en Conferencier: JEAN-LOUIS PISUISSE. Ook dit ^nsemble is weder gevormd uit de beste Cabaret-krachten. Cabaretprijzen met inbegrip >van Stedelijke belasting en Auteurs rechten: f 1.7ft, f 1.4», f 1.1», ff 0.60 en ff O.tSS. 1202 34 3187 '28 „Het opwekken van sympathie \oor orve weermacht en Yan het besef, dat defensie- „vraagstukken geen politieke, dot U nationale vraagstukken zijn

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 4