ie mrmg Jaargang Donderdag 2 Maart 1916 No 1507E I I NA LANGE JAREN, fa 1 i; f f, Sf?'" T r f I I* i 1 ft fc' N m Deze courant verschijnt d a g e I ij k. s, met uitzondering van Zon- en Feegtdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fL 1.25, franco per post II. 1.65. Prifs per weekVoor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke munmeis 2 cent Abonnementen voiden dagelijks aangenomen. A&vertenliui voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór re» uur aan het Bureau bezen gel zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijjs der Adverieniiën: Tan 16 regels fL 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letteers naar de plaats die zjj innemen. Advertentiën bój abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 oents per advertentie, hij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. "Intercommunale Telefoon No. 103. ■^jS Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade ol binder kunnen veroorzaken. jB|urg©mteester en Wethouders van Schie dam; Gezien hef verzoek van: -a. HUN COLLEGE, gericht aan de Ge deputeerde Staten der Provincie Zuid-Hol land, om vergunning tot het oprichten van een rioolgemaal voor Oud- en Nieuw-West- Frankelang, met twee electromoloren van 25 P. K. en 'een van 4 P. IC., drijvende 2 verticale centrifugaalpo>nipen, op het per ceel, kadaster Sectie M no. 205, gelegen aan de Stadhoudexslaan b. S. C. VAN WAALWIJK VAN DOORN, tot het oprichten van een fabriek voor hot bewerken van oliën en vetten, m het pand Noordvestsingel 121, Sectie H no. 107, met een stoommachine van 20 P.K., oen stoom ketel van 25 M.2 verwarmingsoppervlaken een pc troleu, rninoto r van 5 P. K. Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Doen te weten, dat voormelde verzoeken met de bij lagen op de secretarie der gemeente zijn ter visie gelegd; dat op Donderdag den 16ea Maart a.s-, des voormiddags tón 11 Ve ore, ten raad- huize gelegenheid zal worden gegeven om bezwaren legen liet toestaan van die ver zoeken in 1e brengen en die mondeling of schriftelijk' toe te lichten; dat gedurende drie dagen vóór hel tijdstip hierboven genoemd, op de secre larie der gemeente, v,an de schrifturen, die ter zake mochten zijn ingekomen, ken nis kan worden genomen; cn dat volgens de bestaarde jurisprudentie niet tot beroep op een beslissing inge völge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn verschenen, ten einde hun be zwaren mondeling toe te lichten. Schiedam, 2 Maart 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNEItLAGE GRETE. De Secretaris, V. SICKENGA. BÜITEKLAm^ Van het "Westelijke front. Duitse li legerbericht. Het Duitsche groote hoofdkwartier meld de gistermorgen: De artiliene-actie was ook gisteren aan naar het Engetsch, door L. G. MOBiERLY. 1) HOOFDSTUK I. Dr. Christoffel. Op de stoep van Addersliam Grange ge komen, bleef Christoffel !B|ra.mpton, die zich als chirurg met groote snelheid naam begon te ronken, oven stilstaan om een blik te werpen over het park. Een groote grijze auto stond in do oprijlaan te snui ven On te hijgen, Ic vijl de chauffeur achte loos "rondkeek in de lentewereld om zich heen èn !B|rampton afwachtte tot de voor deur Werd opengedaan. Twintig minuten te Voren had hij deze groote auto gevon den' aan het station to Nctherby, op vijf minuten afstand gelegen; de lakei, die hem op hot p irron te gemoet was gekomen, had hom nedegedeeld dat mijnheer Tracoy nog in leven was, maar dat de dokter had gezegd dat er groote haast was hij het geval, er was geen tijd "te verliezen: En zij hadden haast gemaakt. De grijze auto had zich met bliksemsnelheid voort- gespoed door de smalle wegen van dit vreedzame landschap, dat het landgoed van den heer Tracoy omgaf en jBirampton had. ©en gevoel of hij buiten adem was, nu hij eindelijk! "was afgezet voor den ingang van het statige "huis en zich afvroeg jvelkjen. vele gedeelten van het front zeer levendig, voornamelijk van de vijandelijke zijde Op verschillende plaatsen was dit uitsluitend om pas bezig te houden. Aan het Yserge bied gn in Champagne, zoowel als tusschen Maas .on Moezel was het doel echter ons ernstige padeelen toe te brengen; dit doel \ver« piet bereikt. In gen luchtgevecht werd bij Moenen een Engelsche tweedekker neergeschoten; de aviatours werden gevangen genomen. Twee .Fransche tweedekkers werden door geweervuur neergeschoten, een bij Veza poni, (ten N W. van Soissons, waarvan de amateurs werden gevangen-genomeneen andere zuidwestelijk van Soissons, waarvan do nviateurs waarschijnlijk dood zijn. Een (Vliegtuig mot reserve-luitenant Kuhl als aviateur, reserveluitenant llaber als waarnemer, .bracht een militairen transport trein pp den weg BesanponJussey door bommen ,te werpen tot stilstaan De uitge stegen manschappen graden met mitrail leur-vuur bestreden. Fransch legerbericht. Het officiee'.e Fransche communiqué Van gistermiddag luidt: Ten poorden van Verdun, zoowel als in Woevre, geen enkel feit van beteekenis gedurende den nacht Op (Verschillende plaatsen van het Fran sche front afwisselende artilleriebeschieting. Ten posten van Pont h Mousson tusschen Rcgniéviile en Remenauville beschoten de Franschen de-tweede en derde Duitsche li nie, waar de Duitschers alarmoefeningen schijnen te houden. In den Elzas beschoten de Fransche nat te rij en- de Duitsche verbindingswegen bij Ormay. Een aviateur van een Fransch vliegtuig met dubbelen motor schoot bij" La Bassée een Duitsche vliegmachine neer, welke in de Duitsche linie viel en in brand vloog bij bet neerkomen. Engelsch legerbericht- Aan pns front zijn gisteren (Dinsdag) twintig gevechten in de lucht geleverd. De Verliezen, die de vijand daarbij heeft ge ledon, zijn gisteren reeds meegedeeld. Een (onzer vliegtuigen is van een ver kenningstocht niet teruggekeerd. Vannacht heeft onze infanterie met ma- chinegeweervuur een veertig vijanden, die onder (dekking van een bombardement uit hun (loopgraven kwamen, verstrooid. Do strijd bij Verdun. Het as thans meer en meer waarschijn lijk, flat de veldslag bij Verdun zijn hoogte punt overschreden heeft. De strijd breidt zich nog wat uit op de beide vleugels waardoor bij wol is waar in omvang toe neemt, doch aan intensiteit verliest. Eén feit kan welliaast met zekeibeid worden (vastgesteld, namelijk, dat het Duit sche legerbestuur met den aanval op Ver dun geen offensief op groote schaal beeft bedoeld. Aanvankelijk immers weid vei ondersteld, dat de onstuimige aanval dei Duitsche (troepen in den sector van Vcnlun ten doel had de Fianscho reserves naar dit front te trekken, om dan op een ander, tijdelijk (minder versterkt deel der .linie oveneens (lot oen aanval over te gaan. In derdaad (scheen dit dan ook te zullen ge toestand hij daar binnen zou aantreffen. Hij wist weinig of niets van den patient bij wicn hij zoo haastig was ontboden door dr. Grey, den geneesheer van de plaats. Dat de lieer Tracoy millionair was en on langs hot historische huis en het fraaie landgoed Addersham had gekocht en daarbij tevens den ouden familienaam bad aan genomen, was van algemeene bekendheid; maar op welke wijze de rijke man zijn geld had verdiend, waar hij vandaanklwam of welk soort man hij Was, van dat alles wist B|ramptèiï niet moor dan.,van het man netje in de maan. Een glimlach vertoonde zich om de vrij streng gevormde lippen, toen zijn oogen ronddwaalden over het fluweelen grasveld, dat afdaalde naar den tuin, op -dat oogonbhk prijkende met hya- cinthen en vroege tulpen van iedere nuance. Aan gene zijde van den tuin strekte zich het park uit met zijn wazig groene hoo rnen, hel verlicht door de late Aprilzon en 'heel in de verte aa,n den horizon sta ken de zacht glooiende heuvels af tegen het zachte blauw van de lucht. De schit terende kleur der tulpen- en hyacinthon- -perken, het groen van hagedoorn en beuk, hot smaragdgroen der goed onderhouden grasvelden en- bovenal bet golvende land schap, uitloopende in een lijn van blauwe heuvels, dit alles maakte een diepen in druk op iB|rampton. Hij was een groot lief hebber van de natuur, hoe zij zich ook vertoonde, maar vooral bad hij voorliefde voor groote ruimten. Langen tijd geleden had hij in het verre Westen van Amerika gewioond, Vaar 'de.natuur werkte langs schiedcn, toen de berichten melding maak ten (van een verscherpten strijd in Cham pagne, (waarbij de Duitschers tusschen. Sommepy en Souain de hoeve Navarin wisten jte heroveren, die hen bij"1 bet laat ste groote offensief der Fransclien in Sep tember pfgenomen was. Doch sinds dien heeft de actie zich hier niet verder ont wikkeld gn waren de gevechten wellicht veeleer diet gevolg van de schommeling, die door den slag bij1 Verdun over de gan- schc finie is ontstaan, dan wel van een op zich izelf staand offensief. De verwachting, dat tic Duitschers ten westen van Verdun oen (aanval zouden ondernemen, om 'de Maashnie tvan de achterzijde te foreeeren, schijnt dan ook ongegrond te zijn. Zoodat het Duitsche offensief op Verdun als een plaatselijke doorbraakspoging moet worden beschouwd Uit Londen werd gisteren gemeld: De betrekkelijke kalmte die thans aan het front voor Verdun is ingetreden, wordt door beide partijen benut om het terrein fier nieuw ingenomen posities te verster ken. Hierbij treedt af en toe het Fransche en Duitsche geschut weer in actie om de tegenpartij bij het aanleggen van hare ver sterkingen zooveel mogelijk schade toe te voegen. Toch venvacht men dat de Duit schers hun actio binnenkort weer rullen hervatten. Niet alleen wijzen hierop de mededeeliagen van de Fransche vliegers die achter het Duitsche front groote be drijvigheid blijven waarnemen zelfs wordt een nieuwe Duitsche troepenconcen tratie in de streek van iKuzy (in Woëvrc) gerapporteerd doch men geeft zich er ten volte rekenschap van, dat do Duit schers zich niet zulke opofferingen zou den hebben getroost om na het verkrijgen van zulk oen pover resultaat, hunne pogin gen geheel en al op te geven. kien is echter volkomen voorbereid op alle gebeurlijkheden en wacht die met kalmte af. Eergisteren gelukte bet de Fransche artil lerie een Duitsche batterij zwaar vesting- geschut tot zwijgen te brengen. Uit Verdun js thans bijna de geheele be volking gevlucht. Volgens verklaringen van vluchtelingen, die te Parijs aankwa men, verlieten de meeste bewoners die nog in Verdun waren achtergebleven, de stad Woensdag en Woensdagnacht Fantastisch vellicht door de vlammen van brandende buigen trokken drommen vrouwen, kinde ren en grijsaards, het meest waardevolle van hunne have nog in bundeltjes met zich mede dragend, door de straten naar hel station, waar zij tremen gereed ronden om hen naar voihger oorden over te brengen. Scheuermann vertelt van den slag bij Verdun in den „Berl. Lokal-Anzeiger": Over de dicht begroeide hoogten, die met ,hun ondoordringbaar kreupelhout op de Argónnen leken, gelukte het mij Vooruit te ,komen tot in de op den vijand veroverde stellingen. Deze waren met alte middelen groote. krachtige lijnen, waar uitgestrekte prairiën en zeer hooge bergen het land onder elkander hadden verdeeld en soms had de Londensche geneesheer een gevoel of hij vastgeklemd en geboeid werd tus schen straten en huizen en stevig vast gezette grenspalen. Dit stuk vreedzaam Engelsch landschap met een voorgrond van voorjaarsbloemen de Wazige groene bosschen en de lage heuvelen op een afstand gaven hem een levendig gevoel van genot, en het speet hem bijna toen de deur open gedaan werd en hij de ruime voorhal van het huis binnentrad. Het was duidelijk te zien dat de hal als zitkamer gebruikt werd, want ofschoon er verwonderlijke voorwerpen op het gebied van wrfpens en Wapenrusting aan de muren hingen, afgewisseld met fraaie dierenkoppen, stonden er ook ge makkelijke stoeten en sofa's: een houtvuur lag zachtjes te branden in een kolossalen baard en op de tafels logen een massa couranten 'en tijdschrilten verspreid. Alles droeg 'het stempel van weelde; liet Smyr- naaseh tapijt was zacht en rijk; do kas planten !bier en daar vervulden de lucht met. een aangenamen geur; prachtig be wolkte ïlu'weelen gordijnen drapeerden den buitenmuur; het geheel getuigde van den overvloed'van grooten rijkdom. Terwijl hij den huiler volgde door de hal, kwam. het al Weder bij Bframpten op, hoe de eigenaar Van dit prachtige huis aan zijn fortuin (ge komen zou zijn, en de tegenstelling tus schen 'de gpootsche weelde rondom! hem tmiet de armoedige woningen, die hij tneer dan van den stellingstrijd versterkt, maar zij hadden .vreeselijk onder ons artillerievuur te jijden gehad en men begrijpt, dat de be zetting haar weerstandsvermogen verloren had. Na alles wat men op het wes'front van oorlogsvernieluig gezien heeft, werkt toch nog de aanblik van het dorp Haumont ver rassend. flier ziet mon een nieuwen graa l van (fantastische verwoesting, die niet me:*) te overtreffen is. De plek, waar het plaatsje stond, wordt slechts aangegeven door een als oen onbegraven geraamte in de lucht stekende feeks van brokken muur Het na burige pan de Maas gelegen dorp Brabant is niet minder vernield. Verder gaan we tot in de stelling van de veldartillerie. Daar was ik getuige van den in onverminderden omvang verder woeden den reuzenslag. Slechts met moeite kan de Fransche artillerie zich tegenover de onze doen gelden. Ik kon waarnemen, hoe de top van ,het fort Douaumont, die duidelijk boven pilo naburige hoogten uitsteekt en die (te Franschen de onzen weer in vijf wan hopige aanvallen hebben trachten te ont rukken, ijhet vér dragende kanonnen lm schoten ,wordt Op (lit oogenblik grepen ook de vijand e lijke (veldbatterijen in, onmiddellijk dooi onze {rannonnen bestreden, en terwijl het ge hoele (heuvelland als onder een zware aard beving dreunde en schudde, v as de hemel minuten (lang geheel bedekt met de rookwol ken Nan barstende projectielen Ook te Fran sche forten mengden zich met hun geschut waarvan |het ipondingsvuur ver zichlbaai was, in de worsteling, die in den namid dag pïch uitbreidde over een oppervlakte van (verscheiden mijlen. Van een verhoog! punt kon ik Verdun zien, welks mn trekker met diet bloote oog goed zichtbaar waren Hoog boven alles uit stak de toren van de kathedraal. (Met den kijker kon men waai nemen, dat de stad, die haar lot te midden van den woedenden slag met sehijnlnat apathische (kalmte afwachtte, tot nu to- weinig geleden had. De branden, die d laatste dagen hadden gewoed, zijn gebliischl Slechts in de westelijke wijk woedde nog oen brand. In de richting van Douaumont stegen (uit een blijkbaar in volte vlam staand dorp onophoudelijk rookwolken de lucht an. Het weder -wisselde onophoudelijk af (tusschen helderen zonneschijn en dicht sneeuwbuien. Oostelijk en Zuidelijk front. Geen nieuws. Ter Zee. De duikboot- en (mijnen oorl og. Volgens oen Lloyds telegram is het En golsche stoomschip „Thornaby" f1782 loiri gezonken. Do geheele bemanning is gedoe of verdronken. Uit Havre wordt gemold Een Duitsche duikboot, van kanonnen voorzien, die Zaterdag werd gesignaleeid toen ze tevergeefs een koopvaa ndijscli i beeft aangevallen, is "daarna tot tweemaal toe door den mijnveger „Au Revoir" (1058 ton; waargenomen. Den eersten koer wist do mijnveger, dank zij zijn snelheid, te ontko men; de twieede maal dook do periscoop in dé nabijheid van den mijnveger op en iemand vermoedde, bezocht, trof hem jals een slag in het aangezicht. „Hier alles overgroot© weelde daar niets dan verschrikkelijke armoede", dacht hij, toen do bottelier de deur rechts open deed ten hem een kostbaar gemeubileerde bibliotheek binnenliet, waar dr. Grey hem wachtte. Nu, Werden alle andere gedachten op 'den achtergrond gedreven door die welke den patiënt betroffen en B|ramp(on kreeg slechts teen vagen indruk van. oen biblio theek, 'die hem het ideaal van volmaakt heid toescheen, Voordat hij met den dok ter van de plaats in een gesprek Was verdiept over den aard der ziekte. Dr. Grey, een klein, zenuwachtig uil- ziend mannetje, met iets haastigs in zijn manieren en zijn ©ogen, dieoimistigkmp teh, zat aan een tafel bij het raam te schrijven. Hij stond dadelijk' op toen de chirurg binnentrad, met een uitdrukking van groote verlichting in zijn onrustige ©ogen. „Het doet mij zeer veel genoegen u te zien, mijnheer Bjrampton," zei hij. „Mr. 'J'racey's "toestand maakt mij zeer ongerust; ik! moet bekennen, dat ik er geen raad op weet. Het is een zeer lastig geval. Ik heli Staynes en Grabner hier gasteren gehad (hij noemde twee van de voornaamste chi rurgen uit Londen), „maar zij weigerden beiden te opereeren. Zij hadden geen lust zulk een lastig karweitje te ondernemen, zooals 'zij bet noemden. Ze zeiden beiden hetzelfde „Er is maar één man die ml doen Wat ge wjenscht laat B|rampton komen. Hij is de moedigste operateur dien werd deze door ©en torpedo getroffen. De mijnveger is spoedig gezonken; de beman ning kon worden gered; er waren twee ge kwetsten. YliegaanyaUen op Engeland. Het Britsche oorlogspersbureau meldt d.d. gistereni Een Duitsche hydroplane vloog heden avond over ©en gedeelte van de zuidoost kust en wierp verscheidene bommen. Militaire schade werd niet aangericht. Alleen een kind van negen maanden werd, naar bericht wondt, gedood. In Engeland. De eeon. krachten der Entente.- Minister Bonar Law heeft gisteren op de conferentie dr-r Engelsche kamers van koop handel meegedeeld, dat de te Parijs tc houden conferentie der geallieerden is voor bereid Zij zal overwegen of het mogelijk is van de economische krachten der gealli eerden tei voortzetting van den oorlog ©en doeltreffende]- gebruik te maken en ook bespreken wat er in economisch opzicht na den oorlog dient te geschieden. De economische campagne. In Guildhall te Londen is gisteren de groote nationale en economische campagne welke door de EngeUche regeermg is oor- bereid. begonnen met een groote moe Ling, waar idle standen vatn hel Verent mgd Koninkrijk ver tegen w ooi digd waren, benevens de munsters Kitchen©!. .Mc. Ken- na, Ilonai Law, Balfour, de hoofden ran de Anglicaansche en de Katholieke Kerk. gewezen loid-licutenants van alle graaf schappen, cn leden van beide huizen van het parlement van alle partij"». De Loid ilayoi, die de vhergadering pre.-ï- ilceide, zeide in zij» openingsrede, dal F, geland zich welgemoed opofferingen zal g troosten, opdat de vrede worde verzekei t .tan Je kleine zoowel als aan de jirooto naties van de wereld. Mc Kenna verklaarde, dat gezorgd moet worden, dat ieger en vloot geregeld van Lot noodige voorzien worden en dat het ©enige middel om aan dien eiscli te voldoen is, dat kapitaal cn arbeid zich afwenden van Je werken des rreJes en zich "tijden aan togt'i en vloot. Hij ried daarom het publiek m het algemeen aan zuinigheid t© betrach ten en aan do i&geering geld te leenen, daar hij «nol gaarne moer ud betastingen zou w dien halen dan stekt noodig is. Kitchener betoogde, dat de geheel© natie strijdt, de ©one helft te velde, de andere, bestaande uit de geheele burgerbevolking, Ihius. dlij zou gaarne zien, dat zooiteei mannen als slechts mogelijk was bij het togei avoideu ingelijfd en dat d© voorzie ning mei munitie onophoudelijk zou door gaan. f)" gioote moeilijkheid editor was, hoe iinillioenen mannen uit do werkplaat sen en boerderijen weggehaald konden wor den, en levens te voorzien in d© behoeften van de nail© en groote massa's oorlogsi- matorinnl af te toveren. Dit ziou onmoge lijk izijn. indien de standaard van arbeid,- productie en uitgaven, die voor den oorlog gegolden had, werd gehandhaafd. Hij drong daarop bij alle klassen aan op de grootste zuinigheid. i I 'jg wij hebben." „Maar hot is mogelijk dat ik zelfs,sprak do nieuw aangekomen geneesheer, maar dr. Grey viel hem in de rede mei een zenuwachtig gebaar. ,/B]esto mgnlieer, u weet zeer goed dat Slaneys en Grabner de waarheid spraken dat u den naam heeft de moedigste ope rateur van onzen tijd te wezen. U zult dingen doen, d-'e niemand anders durf taan te raken; en in mr. Tracey's geval js het ©en zaak van opereeren of sterven. Er is geen middenweg; daarover waren de an dere chirurgen hot eens, maar zij wilden het risico niet op zich nemen." In enkele woorden verklaarde hij Bjrampton de tech- triscluo eigenaardigheden van de ziekte. Aan het slot van do verklaring sprak do -chirurg op beslisten toon; „Als de zakion zoo staan, als xl beschrijft, be toekent niet opereeren ©en zekerén dood, ofschoon ik genoodzaakt ben te bekennen dat de dood in ieder geval het gevolg kan wezen. Ik begrijp den tegenzin van de anderen om hel vraagstuk te ondernemen; ;u)t een operatic moet een lastig karweitjó t zijn, inderdaad oen zeer lastig' karweitje. 2 Ik ben bereid liet te ondernemen, omdat hij nietnpereeren uwi patiënt stellij: jen zéker het leven zal verliezen. Zal ik maar Ns dadelijk naar hem toe gaan? Ik begrijp dat wij gften tijd verliezen mogen," 1 1 t (Wordt vervolgd)., w r.ïL' N3r»fe M: I» p Aft. is? j|k* „d 1 1 ij*f A 2%

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1