De oorlog. 68"" Jaargang, Vrijdag 3 Maart 1916, No 15080 NA LANGE JAREN, •i "I 1 'JÉ f"éi Deze cotuant verschijnt d agelijks, met uitzondering m Zon- en Feestdagen. Enjs par kwartaalVoor Schiedam en Ylaardingen £L 1.25, franco por post fl. 1.65. Krijs per woek: Voor Schiedam en Ylaardingen. 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór ©en uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Huven No. 141 (hoek Korte Haven). Krijs der 'Advertentiën: Vaa 1—6 regels fi. 0.92; iedere regel fcwfcg, 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die rij innemen. Advertentiën Krj abonnement op voordeelige voorwaarden. TarieVe», hiervan zijn gratia aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, -worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van '40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. BUITENLAND. Van het Westelijke front Fransch legcrbericht. Het officiééls Fransahe communiqué van gistermiddag luidt: In de streek van Verdun is do Duitsche artillerie in do weer geweest op den linker- Maasoever, waar zij de Morthomme en den heuvel van Olie, tusschen Malanoourt cn Forges, beschoot. In Woëvro hebben de Duitschers, na een krachtige voorbereiding van de artillerie, gisteren tegen het eind van den dag ©en levendigen aanval op de Fransche stellingen bij Fresncs gedaan, waarvan de Duiischj- draadlooze telegrammen hadden gemeld dat ae den 28sten Februari door de Franschen waren ontruimd. De aanval is door de Fran schen afgeslagen. Een krachtige tegenaanval Üer Franschen, heeft de Duitsdhers ge dwongen om oenigo stukken loopgraaf te ontruimen, waar zij oen oogenblik vasten voet hadden gekregen. In Lotharingen, ten Westen van iBiezan- ges, is de beschieting van de boerderij St. Marie, welke verscheidene uren duurde, gevolgd door een aanval der'Duitschers, die volkomen mislukte. In den Elzas zijn eveneens eenige aan vallen, door sterke ünitsche patrouilles op de kleine posten in het Lauch-dal onder nomen, door middel van honigraten af geslagen. Engelsoh legerbericht. Het Britsche hoofdkwartier in Frankrijk meldt d.d. gisteren: Vanochtend hebben wij de loopgraven aan het kanaal YperenKLoomen, dio wij den 14en Februari hadden verloren, aan gevallen cn hernomen. Verder hebbcnvij een klein vooruitspringend gedeelte varide oorspronkelijke Duitsdie linie genomen en een tegenaanval, dien de vijand enkele uren later deed, afgeslagen. Wij hebben 180 gevangenen gemaakt, o.w. 4officieren. De mijngangen der Duitschers in do ge- nomen loqpgraien zijn vernield. Vandaag heeft de artillerie over en wem- op het front va.n Vierstraat tot Boesinghe een hevig vuur onderhouden. D e s t r ij d b ij V c r d u n. Havas meldt ui) Parijs: De dag van gisteren (Woensdag), werd gekenmerkt door eon vermmderde hevig heid van het geschutvuur voor verdun, 'waar geen enkel infantcrie-gevecht heeft plaats gevonden. Zonder te willen bewaren dat de slag is geëindigd, wijzen do Fransche bla den er o-p dat de Duitsche aanval is af gebroken Op den bewonderenswaardiger, •weeistand. van de Fransahe troepen. President Poincaré heeft het Fransahe hoofdkwartier te Verdun bezocht en de troe pen gelukgewen-soht. Majoor Morath, de militaire medewerker naar hot Engelsch, i door L. G. MOBjERLY. „Geien oogenblik zelfs. Ik heb de minuten geteld vóór uw komst. En intusschen zit ik 'telegrammen en boodschappen te schrij ven voor het werk' dat vandaag op mij wacht. Ik veronderstel dat ik na uw ver trek genoodzaakt zal wezen eenige uren hier te blijven. Ik dacht dat 'k hier moest blijven om op den patiënt te letten, of schoon ik twee goede verpleegsters heb en mevrouw Tracey doet haar best. 0, daar is zij." Hij brak! zijn volzin af toen epn klein vrouwtje rustig de kamer binnen trad, qen vroiuw, die door haar bleek ge zicht en donkjere angstige oogen, al de sympathie van 'Brampton opwekte. Zij scheen in 'tgeheel niet aan zich zelve te denkenhaar geheele ziel was vervuld met d,e gedachte aan haar mari; zij liep regelrecht naar den chirurg toe en zonder eenige plechtige begroeting legde zij haar handen op zijn arm. „Red Item voor mij'," zei ze met droevig trillend,© stem, „red hem voor mij, hij is de gjeheele wereld, hij is alles voor mij." Een glans van groote goedhartigheid ver toonde zich in Christofiel's blauwe oogen; hij was altijd vol medelijden met vrouwen, zeer teergevoelig voor alles wat leed; roet een glimlach, die aan het ernstige gelaat van het „Bjerliner Tageblatt" schrijft over de gevechten van Verdun: „Toen Antwerpen gevallen Was, heb ik gewezen op liet groote doel van onzen oorlog en do verovering van de Belgische reuzen vesting een „noodzakelijkheid" ge noemd. Wij kunnen thans, nu de strijd om Verdun nog woedt, het strategische doel van onze operation tegen deze vesting behandelen. Ik zou echter kunnen herhalen, wat ik toen schreef en hetwelk als oorlogs theorie geldt voor den generalen staf van elk leger. Het is ongetwijfeld juist, dat het' bezit der vesting als bolwerk van aarde) steen en ijzer, liet inbeslagnemen derartil- lerisb'scbo bewapening, arsenalen, depóts en verdere oorlogsmiddelen niet het uitslui tende doel is der verovering. De öoodo voorwerpen krijgen hunne krijgskundige waarde eerst door inenschenhand en mon- schengeesn Ook behoerscht deze funda menteele waarheid alle Duitsche operation „De vernietiging der vijandelijke strijdkrach ten is 'het middel om het oorlogsdoel te be reiken". Wanneet geheel Duifschland met trots neerziet op zijn in stormaanvallen beproefde krijgers, hunne volharding en hel denmoed bewondert en de gelofte aflegt, zijn levende en stervende helden nooit te vergeten, blijven wij toch rechtvaardig ge noeg om ook de dapperheid van den vijand te erkennen. In talrijke tegen aanval kin, tracht hij zich lucht te verschaffen. Hij "weert zich togen de ijzeren omvatting, tegen do dreigende vernietiging uit onze geduchte vuurmonden. Een geslacht van groote ooriogswaarde zinkt voor Verdun :in het graf, of. sleept zich verminkt naar huis terug. Dat is het bedroevende bij dit bloedvergieten, "dat twee natiën, die teza men de wereld hadden kunnen beheerschen en de beschaving onbeperkt verhoogen; el kaar onderling verscheuren. En daarbij be denken wij, dat voor beide volken geen dringende redenen aanwezig waren om op elkaar aan te vallen. De aangeboden kei, zorhjke hand werd echter versmaad." Van het Oostelijke front. I Russisch legerberiöht. De groote Russische generale staf meldt d.d. gisteren: I In de streek van het Kanger-rnoer hebben do Duitschers de dorpen Lapiemesj en Bi- gauntzen met marinegcscbut beschoten. Boven den sec! or van Riga zijn tal van Duitsche vliegtuigen verschenen, die bom men hebben geworpen. Aan de Duna, hij Ukskul, heeft de vijand verscheidene bommen uit vliegtuigen go- worpen. In de ©treek van Dunaburg hebben de Duitschers onze linies bij Illoekst en in de buurt van den spopnveg naar Poniewieoe met mijnen gebombardeerd. De zivaro artillerie der Duitschors heeft de streek van het Swenten-meer onder vuur genomen. Onze artillerie hoeft Nowo Aloxandrowsk en liet station Toermont doeltreffend be schoten. 1 e.en geheel andere uitdrukking gaf, zag hij in het peinzend gezichtje dat naar hem was opgeheven. „Ik zal mijn best doen," zei hij vriende lijk; „do uitslag is in Golds hand, maar ik zal mijn best doen. Daar kunt u op ver trouwen." i „Men s;ogt dat u de eenige is die hem redden kan," riep het vrouwtje ademloos uit, „de verpleegsters zeggen dat u ope raties leunt doion, die niemand anders wil ondernemen. Ze zeggen dat u een tooven aar ts, dus ais iemand hem redden kan dan is u hel" Er was iets kinderlijks in liet pathe tische van haar sm,eekbede en opk in de wöprden zelf, en do oogen van Christoffel werd,en bepaald zeer vriendelijk* „Ik geloof niet dat ik een too vena.ar hen," antwoordde hij met zijn innemend glim lachje, „maar ik beloof u als het mensche lijker wijze mogelijk is hem te redden, hij gered zal wooden. Ik zal alles doen Waar toe- imenschelijke kennis in staat is, Dr. Groy en ik gingen juist naar boven om mr. Tracey .te zien." „Zij willen mij niet in de kamer laten terwijl u dat - doet, ze willen mij niet laten, helpen, de Verpleegsters zeggen dat daar geen sprake van is. Is daar werkelijk ge,en sprake van? Ik zoiu heel kalm en bedaard zijn, ik zou u niet hinderen of mij dwaas en opgewonden aanstellen." Haar donkere oogen zagen hem weer aan met dien angstigen blik, die hem deed den- kien aan ©en gewond dier; maar bij schudde het Ijpofd jen legde zijn hand geruSts lei- In Galicië hebben de Duitschers aan de midden-Strypa tweemaal getracht onze ver schansingen te naderen, maar zij zijn tel kens door ons vuur teruggedreven. In den Rankasus. I Rus s i sch le gerber ioht De Turken blijven in do richiing van Erzindzjan terugtrekken. Onze ruiterij heeft in die richting 4 stukken geschut, door de Turken in do steek gelaten, gevonden. fn de richting van Bitlis blijft de vijand onder den druk onzer troepen eveneens terugtrekken. Wij hebben Kamak en het klooster Nekavank, Ren werst ten N.0. van Bitlis, bezet. 1 Ter Zee. Do duikboot- en ariijnenoorlog. Lloyds verneemt uit Lowestoft De bemanningen van de smakken „Tre- vose", „Urvon", „Reliance" en „Harold" zijn geland. De schepen zijn in de Noord zee in den grond goboord. Het Italiaansoho zeilschip „Elisa"" ia in den grond geboord. „La Provence". De kruiser „La Provence", die in do Middellandsche Zee in den grond is ge boord, was de mailboot „La Provence", (groot 13.753 ton) van de Compagnie Trans- atlantique, die dienst deed tusschen Havre en New-York. Ze stond onder bevel van kapitein Vesco. Het verlies heeft te Havre levendige ont roering gewiekt 1 Tegenspraak. Een Havas-telegram noemt onjuist het be richt der Duitsche axlmiraliteit, dat twee Fransche hulpkruisers in den grond zijn goboord op de roede van Havre. Diverge berichten. De dienstplicht in Engeland. Naar Reuter verneemt, zal voor Zondag ais. een hesluit verschijnen, waarhij acht groepan gehuwde mannen in Engeland, die zich hebben aangegeven volgens do bepa lingen van hel plan van Lord Derby, on der de wapens zullen worden geroepen. De inlijving zal geschieden van 7 April af. De mannen, wion het besluit geldt, zijn van 19 tot 26 jaren. De economische campagne. Do vergadering van kamers van koop handel te Londen heeft moties aangeno men, waarin wordt verlangd: to. dat geen naturalisatie zal worden veroorloofd aan gewezen vijandelijke "-eemdelingen benedon de 20 jaar; 2o. dat le eed van trouw van een genaturaliseerde zal vergezeld moe ten gaan van een opzegging van trouw aan den staat, waarvan hij tot dusver onder daan was; 3o. dat slechts personen van Britsche geboorte cn afkomst lid mogen zijn van het parlement. Verhoogde tabaksbelasting in Duitse hl and. Do „Nordd. Allgcm,,Ztg." bevat hot wets onlwcFp betreffende de verhooging der tabaksbelasting. De netto-opbrengst ten gevolge van de verhoogde belasting wordt geraamd op 209.600.000, d. i. 72,600,000 Mark meer dan tot dusverre. Van de oor logsbelasting op de sigaretten verwacht men bovendien een opbrengst van 87 mil- lioen Mark, zoodat het totaal der hoogere ontvangsten waarschijnlijk 159,600,000 Mk. zal bedragen. Vereen. Staten en Duits c h land. De Senaat te Washington heeft gisteren een motie van Gore behandeld, strekkende om de Amerikanen aan te raden, met op gewapende koopvaardijschepen te reizen. Gore verklaarde tot zijn motie te zijn ge komen door het bericht, dat president Wil son aan zekere Congresleden zou hebben gezegd, dat een oorlog met Duilschiand niet onvruchtbaar behoeft te zijn, dam- hij do bescli&ving vooruit zou kunnen brengen door tegen 't midden van den zomer een eind te maken aan den Europeeschen ooi- log. i Eon officieele verklaring is uitgeschre ven, waarin de beweringen van Gore met nadruk worden tegengesproken. President Wilson heeft niet het verlangen te ken nen gegeven om door deelneming aan den oorlog dezen te bekorten, maar heeft slechts op een vraag van een der democratische leiders in een conferentie in het Witte Huis geantwoord, dat, indien Amerika deel neemt aan den oorlog, dal zeker zou bij dragen om den oorlog te bekorten. bij het ongeval met een vliegmachine ge wonden lste-luitenant der artillerie II. ter Poorten, uitstekend en zal deze officier binnen 14 dagen weer in staat zijn om dienst te doen. Tweede Kamer. De Tweede Kamer is in openbare ver gadering bijeengeroepen tegen hedeanatnid- dag te lialfvier Aan de orde is dan: regeling van werk zaamheden Het leomngsontwcrp is reeds door alle afdeclingen dei Tweede Kamer afgehan- -deld. De uitgebreid" besprekingen van de be- l.istingontwerpen zijn begonnen. Door de verdeelmg van die wetsontwer pen over zeven commissies van rappor ten» s, die zich ditmaal ook reeds dadelijk konden constituecren, verwacht men een bespoediging van dc verschijning van de afdeehngsverslagen, terwijl, naar men meldt, ditmaal ook den griffier en den com miezen-griffier der Kamer door verschil lende Kameiledcn dc behulpzame hand zal worden geboden bij de thans zoo omvang rijke werkzaamheden voor de samenstel ling van de sectie verslagen. BINNENLAND. lend oip ,liaar arm. „Het zoiu niet verstandig of goed voor u zijn in de kam,er te wezen gedurende de operatie," antwoordde hij. „Bedenk dat uw man rustig slaapt einder invloed van het verdoovendo middel dat de dokter uit Lon den hem zal toedienen, hij zou dus niet weten pjf u in de kamer was ja of neen, en liet zo/u dus niets dan ©en noodelooze inspanning voor u wezen. Indien ik dacht dal u mijnheer Tracey van eenig nut ko/n wezen door in dé kamer te zijn, dan zou ik het u zeker vragen mlaar u kunt mets doen en u moet al uw krachten sjiaren om hem .dcno,r den tijd van zijn herstel heen te helpen, want dat is de ergste tijd van alles voor den patient A,Ik zou graag alles voor hern dragen,"' zei ze ernstig; „wat zooi ik blij zijn als ik de pijn voor hem mocht lijden. En ik zal mijn bost doten om hem' door dien moei lijken tijd heen te h»'" j n indien o, denkt u dan dat hrj l zal warden en herstellen?" zei zo eensklaps inge houden axLem. „Ik hoop dat het niet lang zal duren of hij is otp den weg van beterschap, indien alles gaat zooais ik verwacht," antwoordde Brampton piet zijn diepe, opgewekte stem, die altijd op de een of andere wijze over tuigend werkte oip zijn patiënten, evenals zijn sterke persoonlijkheid pooit in gebreke bifeef hun hoop en troost te brengen, „Als ik dan niet in de kamer mag ko men, ik' zal toch dicht in de nabjjheid zijn," ging mevrouw Tracey voort, „en terwijl u de operatie doet za! ik voortdurend bid- OomiUIrtt dlenit. Bij Kon. besluit is aan don heer F. von Fried! itnder-Fuld, op zijn verzoek, met in gang van 1 dezer eervol ontslag verleend uit zijn betrekking van consul-generaal dei Nederlanden te Berlijn. De waarneming van hef consulaat-gene raai is opgedragen aa.1 den consul daar ter plaatse, den heer J. II. A. George, aan wien in de Nederlandsche taal kan ge schreven worden, ünie marine. Blijkens ©en bij 't departement Van marine van den commandant van Hr. Ms. pantser schip Kortenaer ontvangen draadloos be richt is deze bodem gister (Donderdagmor gen) 8 uur Lizard gepasseerd. Alles was wel aan boond. Gedep. States van Ifoord-IIelland. Naar „Het Volk" verneemt, zijn ook mr G. A. van Hamel en jhr. G. S Boreel van plan, binnenkort af tc treden ais lid van Gedeputeerde Staten van Noord Holland, en zou bet in de bedoclingx liggen van Provin cialo Staten, dan een soort evenredige ver tegenwoordiging in i stellen, en ook oen kerkelijke, alsmede een sociaal-democraat in het college van Gedeputeerde Stateu op te nemen. Vliegongeluk op Java. Blijkens een uit Nederïandsch-Indiè ont vangen telegram is de toestand van den den." Zij sprak met de verzekerheid en den .eenvoud van oen kind en iBrampton glimlachte liet witte, bedroefde gezichtje l Niels kan mijn liand meer kracht ve teranen dan dat,"- zei liij vriendelijk, ,,u zult mij daardoor veel meer helpen dan met iets ter wereld, vee! meer dan door hulp met uw handen. Houd moed!" Hij nam haar kleine handjes vertroostend in de zijne en drukte zo een ©ogenblik. Dia handdruk werkte als een versterkend op wekkend. middel op het ongelukkige Vrouw tje; zijn stevige handdruk maakte even goed een deel van hom uit als zijn sterke persoon!ijkheid, die door eon van zijn ge wezen hospitaalpatienten zeer beknopt on der woorden was gebracht „Het schijnt je al kracht en moed te geven als je hemi de zaal maar ziet binnen komen." Toen ©(rampion do trap opging, zagen zijn opmerkzame oogien overal do ken- tookencn van onbeperkten rijkdom en weel de. Aan alles was met kwistige band geld uitgegeven; do -geheele omgeving, zooals de chirurg hot bij zich zelf uitdrukte, „ademde rijkdom". De kolossale slaapka mer, die hij binnen trad, deed niet onder in pracht voor de rest van het huis.-De voet zonk iweg in het zachte tapijt; do wanden waren behangen met zijden stoffen Van zacht ros© kleur; de meubels waren oud Italiaansch, ingelegd en kostbaar; de gordijnen ran draperieën van zware zijde. Toen hij de kamer binnen tred, herinnerde bij zich onwillekeurig, een ander yertrek' Het museum voor ouders en opvoeders Gisternamiddag is in het door de ge meente Rotterdam op het Van Hogendorps- plein aldaar ter beschikking gestelde huis, de tentoonstelling van het Nationaal xei- zend .Museum voor Ouders en Opvoeders geopend. Mr. R. Moes, dc voorzitter van den Rotterdamschen Kring, heette dc aanwe zigen welkom en drukte zijn spijt er over uit, dat dr. Gunning, in Amsterdam, de president van het museum, door ongesteld heid verhinderd was, tegenwoordig te zijn. Spreker bracht een woord van hulde aan hen, die het museum hebben opgericht, en dank aan hot gemeentebestuur, dat van den aanvang al getoond heeft sympathie voor deze zaak te hebben en zijn medtv weiking gaf. Voorts dankte hij den wot- houdci van ondeiwijs, den heer J. van der Molen Fzn., die zich bereid verklaarde de tentoensteliing te openen. Verder bracht spieker dank aan verschillende lichamen, groote werkgevers, fabrikanten en ande ren, die hulp vei leenden, in 't bijzonder aan de Lima's llarlheb en J. II. A. Go- ga m en aan den heer Oprei. Tevens maakte nu. Mees melding van hulp uit do go meent? Schiedam ontvangen en bracht hij namens het bestuur i van den Rotlcrtlamschen Kring hulde aan hel co nnté van voorbereiding, waarvan mevrouw A. Bladergroen---Van dor .Willigen de z>el was. Daarop was het woord aan wethouder Van der Molen, die begon met te zeggen, dat dr. Gunning bij uitnemendheid de man geweest ware, om deze tentoonstelling in te leiden. De vereeniging Museum voor zoo vet schillend van di t, waar h\j gisteren, geweest was: ©en klein vta.il kamertje in. Zuid Londen, waar oen v.an zijn gewezen hospitaal patiënten op sterven lag. Een klein kaal kleedje voor hot bod, heel weinig meubels -- oud ©n verslotenmuren Waar het iKshang-selpapier bij neerhing; hel b«l zelf kapot ©n bedekt met alterlei soort 1 K-dekking, Do man die daar Idg was de kostwinner van liet gezin; zijn vrouw,, ©n drie kleine kindoren zaten in ©en hoek vim. de ©enige, kleine kamor die hun tol wo ning diende, en hun geheel© toekomst zou onuitsprekelijk somber ran droevig zijn, in dien de echtgenoot en vader, dio daar op tervcu lag, niet gered kon worden. Hij was jyeel te ziek gewdest om naar het ziekenhuis te worden overgebracht jajte verlichting; die hem gegeven kon worden had Bjrampton hem dus daar 'moeten vter- leenen, maar de herinnering aan die armoe dige éónkamer-woning en haar ongelukkige bewoners, kwam hem met zeldzame leven digheid voor den geest, toon hij do kamer van den m'illionair bimioh trad. En toch, de man dio daai- lag, te midden van al de pracht die de rijkdom verleenen kan, was stervende evenals de arme kerel in het arme Irondenschc huis stervende .Was; en al zijn fabelachtig fortuin was niet in staat geweest hem. te redden Van een drei gende ziekte, dg© ziekte, die zonder twijfel een einde zou "maken am zijn leven, ten zij het mogelgk was de operatie te beWerk- telligen, die twee van de beroemdste chi- rurgen uit Engeland hadden geweigerd jfce ondernemen, (Wor&t vervoigfy J: Yi >k vl -•s3 v4 i Sr ■45! A5 f4 '3: - }0 'si? i •Ai) 1 S- A. "jVi 2 s C xSjvj H kv& 'Jt t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1