De oorlog, 68 Jaargang, Zaterdag 4 Maart 1916 No 15081 Dit DMMEf Maat lit BRIE Mata. Eerste Blad,. NA LANGE JAREN, ~Tuitenland. Ceze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering ran Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaarding'en £L 1.25, franco par post Q. 1.G5. Prjjs per week: Voor Schiedam en Vlaardiagen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. BureauLange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel, Groote letters naar de plaats die zQ Innemen. Advertentiën hij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tol den prijs vau 40 cent3 per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. Kennisgeving;. Herijk ran Hntrn en Gewichten, Burgemeester en Wethouders ran Schie dam, maken bij deze bekend: a. dat dit yj r voor den herijk van maten en gewichten sitting zal worden gehouden in het Oyirma fticklokaai van school C, aan de Lange Kieuwstraat no. 119 alhier, van 20 Maart tot 5 Mei a. s. (behalve de Za tenlagen, de Zondagen on 2L en 24 April; van 9Va tot 3 uur, en dat voor de vt- deoling der werkzaamheden - aan de huizen der ijkpliehtigen briefjes zullen be zorgd worden houdende opgaaf van den dag en hot uur, waarop de maten en ge wichten voor den herijk kunnen worden aangeboden, terwijl zij, die zoodanige briefje niet mochten ontvangen, zich tot het be komen daarvan op de hoven aangegeven tijdstippen aan het lokaal van den herijk kunnen aanmelden; b. dat de maten en gewichten schoon, droog en roestvrij moeten worden aangebo den om onderzocht te kunnen worden; c. dat betaald moet worden voor het justeoren van gewichten en wel ten bate van 's Rijks schatkist; d. dat. de maten en gewichten, die ge stempeld worden met het afkeuringsmei k, een gearceerd gelijkboenig driehoekje, niet in winkels enz., teruggebracht mogen wor den e. dat de maten en gewichten vóór 1 Januari 1918 gestempeld moeten zijn met de letter X; f. en dat er, bij verzuim of verhindering om van de onder a. genoemde zitting gj bruik te maken, nog gelegenheid bestaat, maten cja gewichten te laten herijken aan het ijkkanloor te Rotterdam op Dinsdag en Vrijdag van 912 en 1—3 uur; g. dat de onderdoelen van het Gram (mil ligram-gewichten; niet op de herijkzitting, maar alleen aan de ijkkantoren herijkt kun nen worden (opzending per post franco). Schiedam, den 4den Maart 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE. De Secretaris, V. S1CKENGA Tan liet Westelijke front. Fransch legcrbericht. Het officieele Fransche communiqué van gistermiddag luidt: In destreek ten noorden van Verdun naar het Engelsch, door L. G. MOjBjERLY. 3) Deze gedachten doorkruisten Birampton's hoofd, toen hij neeizag op den m*m met den dunnen baard, die in het bed lag; het gezicht was Teeds vertrokken en .afgemat van pijn, met donkern kringen onder de ge sloten oogeq en diepe lijnen om mond, en neus; en toen de chirurg zijn vingers sloot om den pols van den zieke, was die aan raking zeer zacht. Hij wilde den patiënt 200, weinig mogelijk storen; zijn verder on derzoek was dan ook zeer kort. Uit de diagnose van dr. Grey was hem reeds de noodzakelijkheid gebleken, dat er onmid- dellijk gehandeld moest worden. De m-oe- ninig van den geneesheer werd maar al te zeer versterkt door zijn eigen onderzoek hij zag dadelijk in dat een operatie drin gend noodig was, indien men den millionair wilde redden en dat er geen ooganblik verloren mocht gaan; de operatie moest onmiddellijk geschieden. En die operatie was gevaarlijk, zeer gevaarlijk zelfs; de chirurg zou er nooit toe overgaan zonder de hoogste noodzakelijkheid. Maar niet ope- reoren was naar Birampton's meening ge vaarlijker dan het wel te doen. Ja, de patiënt kon sterven onder bet mes, daarvoor instond zeer ernstig gevaar. Maar aan den' heeft de Duitsche artillerie op beid<> oevers van de Maas een buitengewoon hevig vuur onderhouden. In den sector van Douaumoni, die het dorp Douaumont en het fort van denzelfden naam omvat, heeft de Duitsche gisteren den geheelen avond met verdub belde hevigheid aanval op aanval gedaan. In het dorp, gelegen ten N.W. van het fort, hebben de Duitschers, na verschei dene vruchlelooze pogingen, vorderingen kunnen maken. De strijd duurt langs de eenige straal van het dorp voort. Het dorp Vaux, ten oosten van Douau mont, heeft terzelfder tijd blootgestaan aan verwoede storm!oopen uit het noorden en i. >ordoosten. Deze stormloopen zijn alle afgeslagen en de vijand heeft moeten temg trekken met achterlating van hoopen lij ken in onze prikkeldraadversperringen. In Woëvre is vannacht over en yoer een f die beschieting onderhouden. Ons ge concentroerd vuur heeft den vijand verhin derd aan te vallen. Engelsch Jegerbericht. Het Brilsche hoofdkwartier in Frankrijk meldt d.d. gisteren: Gisteravond hebben wij bij dc Hohen- zollem-redoute vijf mijnen laten springen en de trechters bezet Eén ervan bevatte de voornaamste mijngang, door den vijand aangelegd. Wij hebben een vijandclijken bomaanval afgeslagen. Aan het kanaal YperenComines hebben wij de gisteren veroverde stellingen, waar onder ongeveer 200 M. van de oorspronke lijke loopgraven van den vijand, versterkt. Wij hebben er 5 officieren en 249 man gevangen genomen. President Poincaré aan het front. De president der Fransche republiek be gaf zich Donderdag naar Ilevigny, waar het park der autokanonnen is gevestigd, waarvan een onlangs een Zeppelin neer schoot. Hij begroette de officieren, onder officieren en soldaten, reikte den adjudant Grameling de Militaire Medaille uit en het „Croix de Guerre" aan verschillende be dieningsmanschappen. Vervolgens vertrok president Poincaré naar Verdun, waar hij in het hoofdkwar tier werd ontvangen door generaal Joffre. Hij verzocht de commandanten der ver schillende legerkorpsen aan officieren, ka der en troep zijn hartelijke gelukwenschen over te brengen, welke hij hen uit naam van het land zond. De beschieting van Verdu.n. Op last van de Fransche militaire over heid hebben de inwoners van Verdun, zoo als men weet, hun stad verlaten. Maandag ochtend tegen acht uur sloeg de eerste Duitsche granaat dicht bij de stad neei^ weldra door een tweede, door vele ge volgd. Tegen den avond verminderde het bonioardement; de burgers der stad, die in hun kelders een wijkplaa's gezocht had den, kwamen voor den dag èn dorsten weer adem haten. "Maar 'den volgenden ochtend barstte het bombardement met grooter hevigheid los 'en 's avonds werd «r* anderen kant, indien de operatic werd na gelaten, was hij even zeker veroordeeld als wanneer de beul den strop reeds vastleg le om den hals. Het lag niet in Christoffel Scam p to rijs aard lang te aarzelen voordat ltij een be sluit nam, en hij aarzelde ook nu niet. Niet zonder reden hadden zijn collega's hem den vernietelslen operateur van Londen ce- nosmd, en tot op dit oogenblik had het succes steeds zijn voetslappen gevolgd. Het scheen somtijds of hij hel nooit vetkeerd kon doen, zelfs bij zijn stoutste en meest oorspronkelijke behandeling van een geval, en evenals ieder mensoh die succes heeft, stelde hij volle vertrouwen in zijn eigen werk. Was hij eenmaal tot het besluit ge komen, dat een bepaalde wijze van be handeling stellig en zeker de juiste was, dan aarzelde bij nooit, noch kwam er op terug; hij keek nooit terzijde maar liep recht vooruit en bracht ten uitvoer wat zijn krachtige geest met zijn groote gave van inzicht en concentratie" als zijn plicht be schouwde. Vlug, beslist en snel gaf hij zijn bevelen; in ongeloofelijk korten tijd was de kleed- kamer van den millionair herschapen in een operatiekamer; de bevvustelooze man zelf word er naar toegebracht en lag te wachten op den chirurg, dse het geval be schreef aan den geneesheer uit Londen,, welke het verdoovend middel moest toe-] passen en een uur na Brampton was aan gekomen. I .De chirurg .en de dokter gingen samen-. den bewoners der stad bekend gemaakt, dat er voertuigen gereed stonden om hen buiten de gevaarlijke zone te brengen. De stad ging ontru.md worden, geen burger mocht b.ijven. o gdm de hartverscheurende tooneelen, die zich reeds ve.e ma.eil in dezen oor.og bij den uittocht van burgers uit zoo menige stad hebben afgespec.d. Er is nu geen bur ger meer in Verdun. De ...Malin" heeft met tal van te Parijs aangekomen inwoners van Verdun gespro ken. Het blad prijst hun goeden moed en de hulpvaardigheid, die hen jegens el kander bezielt Zoo heeft een der uit gewekenen aan het blad het volgende tref fende verhaal gedaan: Een oude gebrek kige vrouw, die le Verdun met een Imjaardc dienstbode van twee en-zestig jaar sü-.ctjes leefde, weigeide koppig haar woning, waar ze zoo zeer aan gehecht was, te veriatan. De dienstbode weigerde haar meesteres ach ter te laten en bleef met haar in den kel der van het huis. Maar de twee vrou wen mochten, konden er niet blijven. Ze moesten weg. Toen herinnerde-de dienst bode zich, dat er in een sta! naast hun woning een wagentje stond; Ze wist er haar oude .meesteres toe te krijgen in het wa gentje te gaan zitten en toen heeft de trouwe dienstbode, zelve be.aard, in een sneeuwstorm en door slijk haar meesteres over een afstand van veerlien kilometer voortgetrokken. Van liet Oostelijke front. 0 ostenrijksch I egerbc richt. Op alle drie de fronten duurt de kalmte voort. Toestand onveranderd. Russisch legerbericht. De Russische generale staf rapporteert d.d. gisteren: In het gebied ten noorden van Czarto- rysk deed de vijand een aanvalspoging, maar hij werd verstrooid door ons vuur. In Galicië. Het „Berl. Tageblatt" verneemt uit Czer- nowilz, dat ten gevolge van de weers gesteldheid dc gedwongen rust aan hetBes- sarabische front voortduurt. De onlangs door de Russen gedane poging om een mijn te doen springen, liep nadeclig voor hen uit, daar de mijn sprong op een zoo kor ten afstand voor hun stellingen, dat daar door de eigen wachtposten in de lucht vlogen. Het herhaaldelijk mislukken van dergelijke ondernemingen is toe te schrij ven aan gebrek aan technisch personeel. In (Ipu Kaukasus. Russisch legerbericht De groote Russische generale staf meldt dd. gisteren Onze troepen blijven druk op den vijand oefenen. Dij Mesre poogden de Turken tot den aanva! over te gaan, maar werden te ruggeslagen. De strijd wordt bier onder zeer ongunstige omstandtgheden gevoyd: de wegen zijn onbruikbaar, er heerscht hevige koude, terwijl er veel sneeuw ligt. Volgens de 'laatste berichten hebben dc Russen dezen nacht in storm do stadBütlis naar de kleedkamer, die evenals de rest van het huis in de oogen der beide mannen het toppunt der weelde bereikte. Wanden van witte tegels, een ingemetseld marme ren badkuip; een parketvloer, waarvan de rose kleedjes waren opgerold, er mankeer de niets in dit vertrek dat de rijke man had laten inrichten met alle moderne uit vindingen, die tot zijn gemak konden dienen. De dokter, die do verdoovende middelen moest toedienen, opende zijn taschje; dr. Grey, een collega uit de naburige stad, en de in blauw gekleodc verpleegsters, had'ien allen bun plaats ingenomen en toon Bramp ton zijn patiënt naderde, kwam do zelfde gedachte weer bij hem op: „Al deze over vloedige rijkdom kan toch de ziekte niet verrp houden. De Dood klopt aan de deur en rijkdom en weelde kunnen hem niet buiten sluiten," „De heer Tracey was bewusteloos toen ik kwam", zei hij fluisterend tot den ge neesheer uit Londen: „wij moeten zooveel mogelijk spoed maken, er is geen lijd te verliezen - ieder oogenblik is kostbaar, en Eenklaps zweeg hij midden in zijn vol zin, want de zieke sloeg eensklaps de oogen op en vestigde ze recht uit op zijn gezicht. „Wal Christoffel," zei hij zoo zacht, dat de chirurg alleen de woorden verstaan kon: „wat, Christoffel". En toen sloten de oogen zich weder en hij verloor het bewustzijn. Maar Brampton bleef onbewegelijk staan, alle kleur ver genomen en zes kanonnen bui'gemaakt. Onder de Turksche gevangenen bevinden zich 17 officieren, van wie ééa regiments commandant is. Ter Zee. Engelsche mijnveger gezonken. Kaar de Rritsciie admiraliteit meldt, is de mijn veger „Primula", d|ie ia het Oosten van de Middellandsche Zee patrouille- diensten verrichtte, eergisteren ge.'oipedcerd en gezonken. De otficieren en de bemanning zijn, op 3 man na, gered en te Port Said geland. Noorse h schip door vlieg tuig aangevallen? llavas seint uit Parij- Het Koorsclie ss. „Molemi" van Enge land naar Christ) ani a onderweg, is aar ge vallen door een Duilscli v.iegtuig dal er een aantal bommen naar w.erp, zonder dat l.et echter is geraakt. De Noorsche vlag wapperde op het schip en de Noorsche kleuren waren op de boorden geschilder 1 Een Wolff-telegram uit Chris.ïanin meldt hieiover: Naar wij van bevoegde zijde ver nemen, heeft een Duitsch vliegtuig alleen naar twee ontwijfelbaar als Engelsche tank schepen hei kende schepen bommen gewor pen. Duitsch watervliegtuig h u i t ge in a a k t. De ©rilsche admiraliteit meldt: Een Duitsch watervliegtuig is gistermor gen om Hen uur opgepikt drie mijlen ten noorden van Middelkerke. 13e machine was Woensdagavond negen uur gedaald op de terugreis van Engeland. De waarnemer is verdronken, een andere Duitscher is gevan gen genomen. VcrccD. Staten en ïlnitsehland De gevvap_ende koopvaarders. Overeenkomstig de verwachting der regeering, heeft gisteren de Senaat met groote meerderheid (168 tegen 14 stem men) uitgesteld de behandeling van het voorstel van Senator Gore, om aan de wet gevende macht te verzoeken een waarschu wing uit te vaardigen aan Amerikanen, om niet op gewapende koopvaarders der oorlogvoerende partijen te reizen, terwijl president Wilson zulk een vvu.ar..chu\vjng in strijd met Amerika's eer en waardigheid acht. i De oppositie in het Huis van Afgevaar- digden is klaarblijkelijk verzwakt, en men schijnt i nu zeker van te zijn, dat hel Huis de leiding van den Senaat zal vo'gen en heden (Zaterdag) hetzelfde besluit nemen als deze, waardoor Wilson de volledige vrijheid krijgt voor de ontwikkeling van zijn staatkunde. Diverse berichten. De recru teering in Engeland. In het Lagerhuis heeft minister Lloyd George verklaard, dat hij het Derby-stelsel op den voorgrond stond, Jat mannen, die om een of andere reden voor bet land noo- dween uit zijn gezicht, het was of hij vei steende. HOOFDSTUK II. Hot Verleden. De weelderig ingerichte kleedkamer mot haar betegelde muren en marmeren bad- kuip, het verre zonnige uitzicht van ui! het raam; de geneesheer met zijn verdoo-. vend middel, die reeds met zijn werk be gon, de doktoren en pleeg'.us te rs dit alles verdween voor de oogen van den chirurg. Hij zag niets meer van dat alles; het geluid der fluisterende stommen stierf weg in zijn ooren; die twee woorden, g"- sproken door den patiënt, die éóne blik van den zieke hadden hem geopenbaard wie hij was, de man, die hij nieLhad heikend door de rimpels van zijn gezicht en den baard, zijn gcheele tegenwoordige omgeving ver dween op dat oogenblik voor Christoffel's verbeelding. Hij stond niet moer in de kamer van den millionair op oen Engelsch landgoed, maar in een mijnwerkerekamp aan de uiterste grens van de be-chaafde wereld, waar hooge bergen hun rolsach- tige toppen tot aan de wolken verhieven en pijnbosschen in steile holling afdaalden naar een rivier, die bruiste in een berg kloof, heeft in de diepte. Daar waren zij beiden geweest, hij en de andere man, die zijn bruine oogen zooeven had opgeslagen tot de zijne, met zulk een zonderlingen angst en vrees in hun diepte, de man die gefluisterd had: „Wat Christoffel 1" Maar in dig waren, van militairen dienst zouden zijn vrijgesteld. De dienslpliCJiLieeh .bankm verrichten haar taik ui te.etend, en dat cr zoo vele vnjstellingen zijn, is niet een ge volg vau hei optreden dezer „rechtban ken", maai van het groote aantal mannen, die er aanspraak op maken wegens de bovenvermelde bepaling te vvoiden vrijge steld. lht baarde de legeeriag ve<d zorg en nu werden de maatregelen overwogen om de lijsten der z.g. „stirred men' te herzien, maar ook o.n het aantal beroepen, die op vrijstelling recht geven, tn te krim pen. De Engelsche oor 1 o g s medai 11 e. Minister Tcnnant antvvooidde op een dc3- behcfiende vraag m het Lag erhuto, dat den olticieien verlof is gegeven o.n lijsten op te maken van militairen, d.e naar hunne mecning in aannieikiug komen om de nieuwe militaire medaille te ontvangen. Uit pi u 1 g a r ij e. Tijdens de debatten in het hob ran je over het pdics van antwoord op de troonrede, legde nunjstei-piesi Jei.t Rado-lawof er den nadruk op, dat de met bloed gekochte ge- biedsiu thread.ngen v ooi goed aan E. ilganjo zullen blijven. De regeonng stelt helgrootste belang in do toekomstige gre. zen des ,ai.<L, maar zij streeft naar geen veiovering. Over de toekomst van Servie en Monte- ncgio kon spr. niets zeggen. Giiekcnlaiid en Roemenie onderhouden vriendschappe lijke betrekkingen met Bij garije en nemen een onzijdigtiei J in acht, we.ke niet ten nadeele.vau Bulgarije is. (Langdurige toej.) Ilct Sobianje heeft daarop het adres van antwoord op de 'troonrede goeagekeurd. De LeipzigerMesse. Hot aantal kaarten, voir het bezoek aan de Le.p/iger jaarmarkt uitgegeven, bedraagt naar Wo.ff seint, reeds meer dan 23.0ÓJ. Alle hotels zijn vol. De jaarumikt zal zelfs wel drukker bezocht worden dan die in het voorjaar van 1914. De Turkse lie financien. De Tuiksche Kamer heeft na korte be raadslaging een nieuw algemeen toltarief aangenomen met daaibij bei.ooiende wet; het geheel treedt in werking 14 Septem ber 1916. Het tarief geldt voor drie jaar. In het rapport van de commissie wordt geconstateeid, dat deze termijn het af sluiten van vooiloopige handelsverdragen, doch slechts mot de verbonden mogend- heden, niet belemmert, daar deze mogend heden natuurlijk een verdragstarief, dat voordeeliger dan het algemeene is, de voor keur zullen geven. Het zou, zegt het rap port, bij wederzijdschen goeden wil mogelijk zijn, tot den 14en September 1916 ver dragen met Duilsclüand, (Jostunrijk-Ilongn- rije en Bulgarije af te sluiten. Daar de oorlog met God's hulp voor den afloop van den driejarigen termijn zal zijn beëindig 1, zal een tweede tarief kunnen worden uit geweikt, op grondslagen, welke boter in overeenstemming zijn met de economische levensbehoeften van het land. dien tijd had do man niet Tracey geheeten zij kenden hem alleen onder den naam van Douglas of Jem Jem Dotig'as, de mees! rocketeoze waaghals van de geheele Lroep waaghalzen. ,\Vaar de boom en waren omgehakt, stond .een hutje; Christoffel zag dat hutje zoo duid dijk of het in vvcikc'ijk- heal voor Jpm lag. En over het hutje hingen dp rozen van de rozenstruik, die Joyce Tipvor in blom had gekweekt, dien zomer Icpn zij en hij samen wandelden in de hossel pn, Joyce en hij. Waar was de kleinp Joyce nu? En uit den npvcl van het verleden ver toonde zich Liet gezicht van het meisje, dat hij had liefgehad, liet gezichtje even zacht van lint als lui,ar ciyen rozen, het haar vau de kleur van een rijpe kastanje, wan neer de zon er op scheen, de oogen, die hij grijze sterren genoemd had. Joyce was zijn vealon.fdo geweest totdat Jein Doug as, zijn vriend, lusschenbeiJ-on kwam. Zijn vriend! De nevel trok op uit Brampton';si brein, het tooneel van reusachtige bergen en dennewouden verflauwde, het hul,e en de geliefde rozen zag hij met langer, noch het jonge meisje, dat heg aan do deur opwachtte om hem te begroeten met haar glimlachende, schi'lerende grijze oogen.Hij was teruggekeerd in de kleedkamer van den rijken man en de stem van den man, die den zieke verdoofde, zei bedaard: „De patiënt is gereed voor u." Wordt vervolgd); SCHIEDAMSCHE

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1