68* iaargdng. Maandig 6 Maart 1916 Mo 15082 NA LANGE JAREN, Daze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zatb en F«estó»$en. Prjjs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingea fl. 1-2», franco per pest fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingea 10 cent Afzonderlijke nam mors 2 cent. Abonnementen, worden dagelijks aangenomen- Advertenliën voor het eerstvolgend nummer moeten dea middags vóór eou uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven Ho. lil >e,k lvorte Haven). Prijs dor A d rertentiën: Van 16 regels fL 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regeL Groote loiters naar de plaats die - zij innomeo- Advertentiën bij abon nement op voordeeligo .voruatnaarden. Tarieven hiervan rijn gratis aan het Bureau te bekomen. In do nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tol den prijs van 40 oenta per advertentie, bij vooruitbetaling aan hoi Bureau tc voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. Behandeling en vervoer van afgeroomde melk, karnemelk en wei. De Burgemeester van Sclu'edam maakt bekend, dat door den Minister van Land bouw. Nijverheid en Handel met betrekking tot het Koninklijk Besluit van 16 Decem ber 1915 (Staatsblad 510) houdendo vast stelling van bepalingen omtrent behande ling en vervoer van afgeroomde melk, kar nemelk en wei de volgende beschikking is genomen: a. Waar voortaan onder bepaalde om standigheden het stelsel van afsluiting van besmette hoeven als middel ter Bestrijding van liet mond- cn klauwzeer zal worden toegepast, zal het gc-v;mr voor verspreiding van smetstof dier ziekte door niet of niet voldoend verhitte afgeroomde melk, karne melk en wei grooter worden, in verband waarmede streng zal 'worden toegezien. of voldaan wordt aan het bij' genoemd .Koninklijk Besluit bepaalde, onverschillig, of bedoelde producten voor consumptie voor monscbcn dan wel voor dieren bestemd rijn. h. Doorloopcnde ontheffingen van gemelde gebods- en verbodsbepalingen zul len slechts worden verleend ten aanzien van de nevenproducten van inrichtingen, wier afgeroomde melk, karnemelk en wei ni mm er als veevoeder gebezigd worden, en die een desbetreffende gezegelde vér klaring naast een eveneens gezegeld ver zoek om ontheffing aan het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel inzeil- den. c. Niet alle zuivelfabrieken zullen reeds thans voldoende ingericht zijn, om, hetzij de geliocle hoeveelheid volle melk en room, hetzij alle. geproduceerde afgeroomde melk. - -karnemej k.-..an .--w£a-_jdii_.,YeJïdMdite--hew'CC- king te doen ondergaan. iVoor zoover deze fabrieken binnen kor ten tijd aan hare verplichting zullen kun nen voldoen, zullen zij, onder nader vast ie stellen voorwaarden na inzending .aan liet Departement van Landbouw, Nijver heid cn Handel van oen gezegeld verzoek schrift, ontheffing kunnen bekomen, voor- loopig voor den tijd' van één maand, doch met uitricht op verlenging indien -althans blijkt, dat zij in den loop van dal tijdvak met het aanbreken van de noodige aan vullende installaties voldoende gevorderd zijn. De Burgemeester van (Schiedam JL L.-HONNERLAGE GRETE, Kennisgeving. SCHOUW. Burgemeester en Wethouders van Sclu'e dam, Gezien art. 5 der verordening regelende don waterstaatkundigen toestand van de landerijen en erven, liggende in de ge meente Schiedam, tusschen den Roller- naar het Engolsch, 1 door - V L. G. j M0jB(ERLY. '4J Gereed v:oor hem? Jem Douglas gereed ram geopereerd |te worden door don man. die voor Gód en de menschcn gewettigd Was zijn ergste vijand te wezen. Wanneer het niet zoo' vreeselijk' tragisch was, zou.er-iels komisch geweest zijn in den toestand, dacht hij grimmig; Jein Douglas hier aan een verschrikkelijke ziekte- ten prooi en hij, door het Noodlot uitgezocht om hem to ope- reeren! Kon 'liet Noodlot hem! een treuriger poets gebakken hebben? Geen wonder dat liij' Jem: niet had. herkend. Niet alleen gaf do baard boni: een ander voorkomen, maar het smalle, schrale gezicht van den veer tigjarigen man Was zoor verschillend van het zorgeloos schoonc gelaat van vijftien jaar geleden - toen zij vrienden geweest waren. i Maai' Jein had een Judas-rol gespeeld hij had Joyce gestolen, ontstolen had hij hem, zijn lief meisje en hij had hem in zijn ge zicht uitgelachen, omdajt hij een te grooie dwaas geweest was oim- de liefde van een jong meisje te behouden. Joyce waar. was Joyce nu? Langen tijd' geleden.'had hij gehoord dat Joyce, -nadat hij het mijn werkerskamp verlaten had met wanhoop in hel hart, met Dou- damschen Dijk, don Polder Oud-Mathe-, nesse en de bebouwde komder gemeente Schiedam Brengen ter kennis van de eigenaars van de landerijen en erven, als in hoofd dezer bedoeld, dat op Woensdag 22 Maarl 1916, des voormiddags ten negen ure, eene schouw zal gedreven worden over de slooten om hun land of erf, met de kunst werken daarin. Wordende bij deze ieder, dien zulks mocht aangaan, gewaarschuwd, te zorgen, dat aan de voorschriften alsdan behoor lijk voldaan zij. Schiedam, den 6cn Maart 1916. Ir, Burgemeester cn Wethouders voornoemd, 11 L. HONNERLAGE GRETE, Be Secretaris, V. SICKENGA. BUITENLAND. Tan liet Westelijke front. D u i t s c h 1 e g e r b e r i c h t. Het Duitsche groote hoofdkwartier meldde gistermorgen Tegen den avortd is een levendig vijan delijk vuur op verscheidene plaatsen van hot front, begonnen. Tusschen de Maas en do Moezel is de Fransche artillerie voortdurend zeer be drijvig. geweest en heeft van tijd tot tijd de streek van Douaumont met buitenge wone heftigheid beschoten. Infanteriegeveehten hebben niet. plaats gevonden. Om noodeiooze verliezen to vermijden, hebben wij gisteren bij de houtvesterij van Thiaville (ten Noordoosten van Bad on vil ler) de loopgraven, die wij- op 28 Februari Franschen. yer^fteirtecd hadden, wis- gèósóen cóhcëiitrisch dMrÖjk gericht algè- nicen vuur van de Franschen, ontruimd. Fran sche Ie gerber ich ton. liet officieel», communiqué van Zater dagavond luidt: 1 Ten Nooiden van Verdun was het ka nonvuur den geheel-en dag zeer hevig hij heuvel 304 en den Oie-heuvel. Op den rechter-oever van de Maas deed de vijand na Haudeöniont en het bosch ten Oosten van den Poivre-henvel lievig te hebben besloten, een aanval, die door. ons door middel van mitrailleur- en geweervuur tot Staan wérd gebracht De Duitschers Wa ren er des morgens in geslaagd vasten voel te krijgen in het dorp Douaumont, vanwaar wij hen den vorigen avond door een tegen aanval hadden verdreven. Be wanhopige strijd, die om het bezit van 'het fort voort duurt, wisselt als eb en vloed. In W,oevre was de bedrijvigheid van de artillerie vrij- matig. Wij veroverden verscheidene stukken ooplgraaf in Lotharingen, hij- Thiauvillë waarbij wij gevangenen maakten cn twe machinegeweren en een loopgraaf-morlie veroverden. Een poging van den vijand om ons in glas naar een vér verwijderde stad w'a: gereisd om te trouwen. Maar later luidde het gerucht, dat Douglas reeds genoeg van Joyce had gehad, voordat hij! niet .haarge- trouwd Was; dat hij- het jonge meisje laag hartig in den steek had gelaten, liet jonge meisje, dat niet veel meer was dan een kind, dat hij haar alleen luid laten terug, koeren naar haar vader in hel mijnwel- kerskamp of misschien, was zij in de stad gebleven met' gebroken hart, alleen. Hij ging naar het Oosten, en verdween uit het oog van zijn. vrienden. Toen hij zich die oude geschiedenis herinnerde, balde Christof- fcl plotseling de vuist, hij dacht Jioe hij en Joyce's vader tiaar gezocht haddenhoe hij na don dood van haar vader overal'na - spprihgen gedaan had naar hel jonge meisje, in de eene stad voor en de andere na, totdat hij-eindelijk na vruchtelooze po- gingen naai- Engeland was teruggekeerd e-.i zijn carrière als medicus weer had opge vat, die was afgebroken door de jaren, die hij op reis in het Westen had doorgebracht Douglas was. verdwenen. Joyce -was ver dwenen en ofsdioon hij- liet jonge meisje, dat zijn hart had gestolen, nooit velgelen had, ofschoon hij nooit een andere vromv haar plaats had kunnen doen innemen, hij bad lot nu toe met groeten moet voortge- werkt, en nu stond hij naast den man, die hem zoo diep had gegriefd en het leven van dien man had hij in zijn hand Hij was niet werkloos blijven staan, ter wijl deze storm vari gedachten woedde in zijn brein. |Je personen, die hom om- Artois uit een mijnkuil ;te verdrijven, werd afgeslagen. j Wij bombardeerden vijandelijke verdedi gingswerken in de Argonne en 'vernielden vijandelijke schuilplaatsen. Het communiqué van Zondagmiddag luidt: li In België bedrijvigheid der artillerie, waarbij de Fransche artillerie Duitsche loop graven ten zuiden van Lonibaertzijtie overhoop heeft geworpen. In Argonne hebben do Franschen op tal van plaatsen afsluitingsvuur gegeven op de Duitsche loopgraven ea verbindingswegen' in do streek van Haute-Ciiévauchéo en Bour- reuilles, waar brand is uitgebroken. Bij Verdun heeft de!strijd, die zich be perkte tot, het doip Douaumont, zich gis teravond om 6 uur uitgebreid.De Duit schers hebben, na een hevige beschieting van Douaumont uit een onstuimigen aan va] gedaan op de Fransche linies, die door afsluitings- en infantcripvnur van de Fran- fe'chen is gekeerd. In den loop van den nacht vrij hevige beschieting aan het heele Fransche front ten Oosten van de Maas, ten'Westen van do Morthonune cn op: den Ganzcnlieuvel Engelsch leger bericht. Hel Britscbc hoofdkwartier in Frankrijk meldt d.d. gisteren: Het gevecht met granaten duurde gister nacht voort in de kuilen, die door het springen van mijnen ontstaan waren ten Noordoosten van Vermelles. De vijand is in actio bij Loos, ten Noord oosten van Yperen. Aan het kanaal van Comines en onmid dellijk bij Yperen heerscht rust. Wij behielden liet terrein, dat wij den tweeden Maart gewonnenhadden. De strijd bij Verdun. Een Havas-tclegram meldt d.d. Zaterdag ...„De-slag bij .Verdutheeft met dezelfde hevigheid voortgeduurd, zonder dat er ver anoering in den toestand is ingetreden. De vijana is zijn inspanning voornamelijk op het aorp Douaumont blijven richten, waar sedert gisteren de tegenstanders elkander verbitterd bevechten, .zonder zich een van beiden het bezit van' het dorp te kunnen verzekeren. De woedende aanvallen der Duitschers hebben de Franschen niet krui nen verdrijven. Overal elders is, hel krijgsbedrijf de vijauds beperk), In Lotharingen hebben wij zelfs succes behaald. De toestand gedurende dit tweede deel Van het offensief der Duitschers, verschilt grootelijks van dien gedurende het. eerste deel. De eenige vooruitgang, die de Duit schers hebben kunnen verkrijgen, hebben zij in de eerste twee dagen van hun of fensief gemaakt. In de laatste 48 uur zijn zij niet vooruitgekomen. Het verschil is geheel in ons voordeel. De vijand heeft niet meer het'voordeel van de verrassing Hij (kan het terrein, dat door de artille rie doorééngoworpen is, slechts te hooi en ringden, zagen niets bijzonders aan hem, hoorden niets abnormaals hi den toon van zijn vaste stem; ze zagen niets van den strijd, die daar binnen woedde. Hij pakte zijn Work aan op de gewone wijze, die zijn collega's steeds deed verklaren üathet een genot was hem. te zien opereerende bekwame vingers bewogen zich snel en handig; met al de. nauwlettende zorg die zijn operaties kenmerkte. Ilij had het leven van Jem Douglas in zijn handen. D,at was de gedachte, oie hij iedere beweging van zijn werkzame hand steeds woelde in zijn hoofd. Het leven van den millionair was is zijn handen, geen levend wezen z-qu een, snuit'op hem wer pen, indiende dood en niet hel leven volgde. Geen ander chirurg had zelfs de poging gewaagd, -die hij deed door zijn grooten durf; maar hij was altijd bereid tot durven, wanneer een leven de Ijclooiüng kon wezen van zijn vermetelheid. Zou het leven nu ook zijn moed be- looncn? Of zou hij zich eindelijk wreken voor liet groote onrecht, dat Jein Douglas hom Tiad aangedaan? Niets was gemakke lijker, meer noodlottig gemakkelijker dan don man het leren te laten verliezen zijn léven hing als het ware aan een zeer dun, fijn zijden draadje 'en de knapste chirurg op aarde zou niet beschuldigd kun nen worden, indien gebeurde, wat de meeste vakgeleerden als een vooraf bepaald feit beschouwden. De man, dien hij onderhan den had, had hem niet alleen Joyce's liefde ontstolen; dat zou hij hem kunnen ver- Ie igras organiseeren. Zijn soldaten zijn vermoeid. Zijn nieuwe troepen worden ge demoraliseerd door de opeenhooping van 50,000 lijken ren hun kameraden voor onze linies, die zij evenzeer tevergeefs als hun doouc makkers trachten te bereiken. Dit zijn altegader redenen om zonder on gerustheid den uitslag van den slag bij Verdun af te wachten. De hizondere correspondent van de „Kö!- nisehe Zeitung" meldt: De gevechten hij Verdun verlooueri. na eenige dagen van betrekkelijke rust en aanpassing aan de nieuive stellingen, weer groote levendig heid. De inneming van het. dorp Douau mont beveiligde onze nesteling in liet. fort Douaumont en in de werken van Bezan- ville -en Hardaumont. Daarom hebben do Franschen gepoogd het dorp te heroveren. Zij hebben hel terrein, waar het dorp op gestaan heeft, met projectielen der artil lerie doorploegd en een tegenaanval uit gevoerd, die hen tol aan den rand van het dorp bracht. Daar brachten wij den tegen aanval tot staan. Do buit bij Verdun bedraagt tot nog tot 17,000 gevangenen, 115 kanonnen en 101 machinegeweren. Gedurende, het offensief bij Soissons in het vorige j33.r maakte een even groote troepenmacht slechts 5200 ge vangenen, terwijl 14 kanonnen en 6 ma chinegeweren werden buitgemaakt. Zulks gold toen als een verrassend succes van den Duitschen aanvat. Tan liet Oostelijke front. Duitsch IcgorbcrichL Het Duitsche groote hoofdkwartier rneldi dd. gistermorgen In de streek' van Uloekst is een door de Russen in aansluiting met ondermijningen Voorbereide aanval tengevolge van ons vuur niet tot ontwikkeling kunnen komen. Aanvallen van vijandelijke verkenning?- afdeclingen, ook óp andere plaatsen, zijn afgeslagen. Russisch legerbericbt De groote Russische generale staf meldde, gisteren: In de buurt van üloekst hebben wij gis teren 14 mijnen laten springen. Om het be zit der hierdoor ontstane kuilen had ver volgens een verbitterd gevecht plaats. Wij hebben zes der kuilen krachtig bezet, Blij ©en der kuilen zijn de Duitschers, die tra stige verliezen, geleden hebben,, in een half. vernield blokhuisingesloten. T-egeu drie uur in den nacht van den vierden Maart vielen de Duitschers na een ari.il Ier ie voor b ere i ding van anderhalf uur liet dorp Alsewitsj ten Zuiden-van het ge- piuclrt. Krosjuie, tien worst ten Oostep van het station van Karanowitsji aan. Wij ver- ijdelden dezen aanval door ons vuur. Aan het front van do ti-oepen van gene raal Iwanof vernietigden onze verkenners eenige vijandelijke veldposten. Bovendien bezetten zij een vooruitgeschoven loopgraaf van den vijand bij hot brtiggehootd, van Alik- hallsje, ten Nüprchiesteii van Oezie»k->. v\j.;- sloeuen drie tegenaanvallen van denvija'..- af, die teproefde zich van deze lijopgraó.» weder meester te maken. Aan dmi Dnjoster, bij Zarnoesjino, liefeu wij mijnen springen, waardoor een gedwlte. van de vijandelijke versperriugswerkeu ver nield werd. Een door de mijnontploffing ontstane kuil en eenige afzonderlijke vooruitgeschoven loopgraven zijn door onze troepen bezet. ■- Tan het Zuidelijke front. Geen nieuws van belang. In den Kaukasus. Ilussisob lege rbc rich De groote' Russische generale stat meldt dd. gisteren:' Volgens nadere berichten hebben onze troepen in den strijd bij Bitlis de vijande lijke stelling bij nacht en iu sneeuwstonnen.' aaugevalien zonder een schol Ie tossen. Om drie uur 's nachts gingen zij lot den bajone taan val over. Na een verwoeden te- genslaifti werden de Turken verdreven. De Turksclm artilleriestelling werd den vijand in een gevecht van man tegen man out nomen, waarbij de verdedigers, die wan hopig streden, allen gedood werden. In de stelling en bij de vervolging heb ben ,vvij 20 Krupp-kanonnen van de nieuwste, constructie, die alle nog bruikbaar waren, veroverd. Bovendien maukteu wij in de steJ- ling nog een groote hoeveelheid paDonen buit en in -Bitlis eau groot depot met, nilii- leriemunitie. In den Joop der vervolginjg werd een, groot ruontal Turken neergesabeld. Hef. aantal gevangenen is nog gestegen, on der: wie 40 officieren, D e. lie z e I, ti n g v a n (B i, t lis. l>e stad -Bitlis ligt 120 kilometer ten Zuid- Gasten.ren Erzeroóin; de Russischs legeraf- deeling, die de plants veroverde, vormt'den uitersten linkervleugel van hel.leger, dal het offensief tegen de Turken uitvoert. Den l.Sdcn Februari maakten dezelfde troepen zich meester van Mush, dal y() kilorn-eter van Billis venviplerd is. Ten Westen van het Warunieer, in ecu 470t> voet. diep dal gelegen, bchoerscblBit lis den weg. die van het plateau van Ar menië naar de vlakte van Mesopotamia loopt. Hel. is ,dc hoofdstad 'van' c-eu district van den zelfden naam. De stad is bekend om de buiteng-ewone wreedheden,, die de Armeniërs er té 'ver-.; duren luidden. De Jtevolkin? van 35.0(Ki zielen beslaat, voor meer dan 'n derde uit Armeniërs, orerigens uit Koerdgru I>eKoer- disclw» Imys cn' sjeiks oefenen in de stad en. omgeving een grooten invloed uit: vau do autoriteiten ondervinden zij niet. veel tegenwerking. De militaire medew-ukers van alle Russi sdie bladen o-oidwlen ite brwjetting van Billis een groot snares voor de Russische wapens. Zij wijzen erop,, dat Billis op "Ni. kilometer Ion Zuid-Westen van het -W'ir- meer ligt. en de verbinding vonnl tassd:. de Tiirkselie legealroepen irt de streek, vpn geven; hij zou het onrecht, dab hem zelf was aangedaan, kunnen uitwisschen uit zijn schuldboek. Maar dat Douglas Joyce veria- ten had, dat was -een andere, een veel erger grief, die hij tegen hem had. Joyce was door hem verworpen als ©en voor- Werp zonder waaide; Joyce's hart was ge bróken. Joyce was alleen gelaten eumocht zich redden zoo goed en zoo kwaad als het ging. loyce, toen nog een jong meisje. Zijn wreedheid tegenover Joyce stelde Jem Don- glas buiten liet gelried der vergevensge zindheid. Het, was onmogelijk. Jem's laag hartig gedrag te vergeven tegenover hei meisje dat lrem had liefgehad en vertrouwd.- Bedaard, handig en snel bewogen zich de vingers van deri chirurg -- en zij die het aanzagen hielden cleii adem in van spanning. Do moed of durf van den man en zijn bekwaamheid verbaasden hen. Hij was zoo zeker, zoo sterk, hij aarzelde nooit, een seconde, hij weifelde nooit een «ogen blik, iedere beweging van zijn handen scheen te voren bepaald en berekend om bet werk met volmaakte nauwkeurigheid te volbrengen. Jem Douglas' leven voor het meisjes leven, dat hij bedorven had en gebroken. Brampton's gedachten- stormden onophou delijk voort met nog grooter spoed dan zijn vlugge vingers de schelm, die den llams had doen verflauwen in de oogen van Joyce, was in zijn handen en er was uur to lezen geweest in die oogen, die laan hadden aangezien in die'seconde rem bewustzijnvices in die twee korte wóór den „Mui, Chrisloffe] 1" Ja, Jew Douglas wist w'al hij yerdiende,- liij wist dat er dezen eenen keer iader-, aad reden was dezen' man, die eens - zijn j vriend geweest was, te vreozen. Hij mocht waarlijk wel bevreesd zijn, indien bij be greep, wie de chirurg was, dien men in. allerijl bij hém geroepen ha.cL Een akelige gliiul,ach 'vertoonde zich een «ogenblik op hel ernstige gelaat-van •Bji'amplon; hij, du, iiui.ii met zijn fcaimen aard cn levendig ge voel voor recht, zijn gelijkmatigheid en zelflxjhewsclung,zag een merkwaardigebc- schikking in 'deze wending van hel, rad der fortuin. Nemesis had'Jem Douglas verrast,;.' niettegenstaande zijn rijkdoni én zijn op- Uoipiug van weelde: hoe lang het ook ge duurd had, Nemesis had hemeindelijk bij den keel. /jijn waardeloos leven mocht verloren gaan; de aarde bevrijden van zulk gespuis zou. een verdienstelijke daad zijn; oen" man, die een jong meisje iu het verderf ken storten, zooals Jera Joyce had gedaan, be hoefde den m-enschen niet langer tot last te zijn; zijn meilcmenschen zouden béter en gelukkiger wezen zonder hem. En door dien chaos van, gedachten hoor de hij de droevige .smeekbede van de vrouw van!dén zidde: haar klein, wit he- Jrukt gezichtje plaatste zich tusschen hem en do man, die daar- voor hem lag. „Red hem voor miij', hij is alles ter wereld voor mij."- (Wordi vervolgd^ HIEDAMSCH

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1