De oorlog. 68"° Jaargang, Dinsdag 7 Maart 1916 No NA LANGE JAREN, 15083 Uitstel stierenkeuringeii. ~~BCTÉSL'AHP. Jm het Westelijke front. Van het Oostelijke front. Tan het Zuidelijke front. In tien Kaukasus. Ter Zee. t Deze courant verschijnt d age 1 ij ks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingea fL 1.25, franco per post fl. 1.G3, Prijs por week: Voor Schiedam en Ylaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentién voor hot eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 341 (hoek Korte Haven). Ppjs der Adverten t!ë a: Tan 1—6 regels HL 0.92iedere raged meer 15 cents. Reclames 30 cent per regeL Groote letters naar de plaats die innemen.. Advertentién bij abonnement op voordoelige voerwaarden. Tanevea hiervan zijn gratis aan bet Bureau te bekomen. In do nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine ad verten tien opgenomen tot den prijs van 40 cents ger advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. intercommunale Telefoon No. 103. De Burgemeester van Schiedam, brengt onder de aandacht van belang hebbenden, dat met het oog op het voor komen van mond- en klauw /eer onder den veestapel in dit gewest, de Stierenkounn, gen, zooals die bepaald zijn hij besluit vari do Gedeputeerde Staten van Zuid-Ifollan I vanidcn 10 Januari 1010, (l'rov. Blad no. B' voorloop ig ïy'et zullen plaats hebben. Ook de Rijksstierenkcniiingen worden om dezelfde reden voorloopig uitgesteld. Schiedam. 7 Maart 1910 Dn Burgemeester voornoemd, AL L. tI0A*.\J'.'liLAGE fiBKTK, De Burgemeester van Schiedam. Brengt ter nlgemeene kennis, dat door den Minister van Landbouw Nijverheid en Handel, met ingang van heden, is vei holen het houden van mark ten, openbare veikoopingen, tentoonstellin gen en andeie vereemgmgen van herkan wende dieren en varkens van meer dan één eigenaar, binnen dien kring in de pro vincie Zuid-Holland, omvattende het ge deelte, gelegen ten Zuiden van den spoor weg 's GravenhageUtrecht, met uitzonde ring ran de Alblasscnvaard en Vijfhoeren landen en het eiland Ovcrfiakkee; dat dit verbod niet van toepassing is op vee, hetwelk ter slachting in een open baar slachthuis is gebracht, en dat, wanneer bijzondere redenen afwij king van hot verbod noodzakelijk maken, zoodanig afwijking kan worden toegestaan door den Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, onder de door den betrokken* dbtnelsvocarts aan te geven voorwaarden. Schiedam, 7 Maart 1910. jij ik De Burgemeester van Schiedam; M. L.' HONNERLAGE GRETE Fransch legerbericht. Hot officieele Fransche communiqué van gistermiddag luidt: In Argonne heeft de Fransche artillerie verschillende zwakke punten in het boscüi van Cheppy en langs «ten weg van Aran- court naar Malanoourt beschoten. In de strook ten Noorden van Verdun is in den afgeloopen nacht 'goon enkel infan- teriegevecht geleverd. De strijd dear artillerie is hevig op den linfcer-AEaasoever, tusschenpoozend in don sector ten Westen van Douaumont en in AVioevre, De Fransche batterijen onderhou den een levendig vuur op de Diuitscho ver keerspunten. naar hol Engelsch, 1 door L. G. AIOEIERLY. 5) i Die woorden weerklonken in B ramp Ion s brein met zonderlinge volharding: „B«l hem voor mijl"- Dat kleine vrouwtje mei haar bleekt* ge zicht, had dien man (iel. evenals hij. Chris lof fel, Joyce had ltefgehndliefde had geschitterd in haar matte oogen, liefde had gesproken uit haar sidderenden glimlach, op dit o-ogenblik was zij ,n een aangren zende kamer en bad of baar echfgenootge red mocht wordenzij bad voor het succes van de operatie. Bidden? Tc midden^ van de rondwentelende gedachten in hristot- fel"s hoofd, waarbij zich de hartstocht»» lijko smeekbede voegde van mevrouw Tracey, hoorde hij vijf andere woorden - en tenvijl pijn vingers handig en rustig voortwerkten, concentreerde zich de ige- heele ziel ,ran den sterken man op deze vijf woorden: „Verlos ons van den booze „Ik heb piog nooit zulk een meesterlijke operateur gezien." Bet was Brampton of hij die stem heel uit de verte hoorde ko men; hij keek op met een gevoel alsof hij plotseling terugkeerde uit een ver, ver Jand en .er was een verbijsterde uitdrukking Engelsch legerbericht Gisteren (Zon dag,i lieten wij ten N.O. van Vermelles een mijn springen. Heden brach ten de Duitsohers bij de Hohenzollem re doute een mijn tot ontploffing, doch er volgde geen aanval. Wij leden geen ver liezen. De artillerie was aan beide zijden werk zaam bij Albert, llullueh en Yperen. De strijd bij Verdun. Aan de Vossii-che Zcitung" wordt dd. gis teren uit het porlüg>perskvrailiet gemeld Het artillcriegevecht ten Oosten van de Maas duurde voort, iti weerwil van den sneeuw, regen en juist der laatste dagen, Onze kanonnen lieantwoordden bet mui df t vlandelijke lialtenjen, die lraclitten bres sen te schieten pi de nieuwe Duitsche stel lingen. Ook aan de overzijde der rivier heef! do strijd plants tussohen de artillerie dej iKfide legers. No-g steeds is de thans in de sneeuw glinsterende ho»gte rug van Douaumont lot IJaxd ami ion l iwl zijne dooi 'de onzen vei overdo versterkte stellingen het hoofddoel van den aanvaller. Ook vuren de Franschcn op onko nieuwe stellingen in en om hel dor]» Duuuumrnil. De woedende tegenaan val, dien de vijand eergisteren tegen heft dorp ondernam, leidde tot tooneelen J.eaan de verbitterde gevechten in Souchez ge durende den vorigen zomer herinnerden. Doch de pogingen der Franschcn hadden geen succes. Zij werden teruggeslagen en hel dorp bleef in het bezit der onzen, waarin het den 2en Maart was gekomen. De vijand, die buitengewoon groote verlie zen had geleden, ondernam dan ook gis teren geen infanterioaanval meer, maar zijrj geschut bleef doorvuren om onze troepen te verhinderen het veroverde terrein ter verdediging in te richten. Nu feij geen resultaat bereikt hebben, maken de Franschcn zich thans schul dig -aan buitensporige overdrijving der Duitsche verliezen, waarvoor zij ge weldige getallen, bedenken. De groote sue cesssen der laatste veertien dagen hebben voorzeker het bloed van menigeri dapperen Duitscher gekost, maar gelukkig is de grond slag voor deze phantasieen niet aanwezig. De wijze waarop 'de aanval sinds don 21en Februari werd doorgezet had juist hot ge volg dat niet zooveel kostbaar menschon- iiiateriaa] verspild werd, als waardoor hel Fransche offensief van den vorigen herfst werd gekenmerkt In de „Vossische Zeitung" beschrijft Max Osborn den strijd om Verdun. Hij vertelt. De horloges worden gelijk gezet. En op de bepaalde minuut is hol of een on zichlbare maatstok hoog opgeheven wordt. Dc maatstok daalt en de gruwelijke sym- foni. begint. Een halven dag lang spuwen dc loopen van de kanonnen hun lading naar den vijand. Al wat men ooit onder trommel- en roffelvuur verstond, jzinkt in het niet tegenover dit geraas. In de laat ste dagen hel) ik nog een nagalm van dc eerste kanonnade gehoord, toen nieuwe in zijn oogen, toen zij den bevvonderenden blik van dr. Grey ontmoetten. „Mijnheer", herhaalde jle dokter, ,,ik heb nog nooit zulk operceren gezien. U beeft mijnheer Trncey's Jcven gered. Ik had niol gedacht, dat gr zoo iets prachtigs ver richt kon (worden," „.Mijnheer Tracey''" Drang»ton was zich bewust dat zijn eigen stem dol klonk en zonder eenige (levendigheid„ja, het zal nu wel mot hein gaan, het zal wel goed met hem a.f'loopen. !s zijn naam altijd Tracey geweest?" Een blik van verbazing gleed over het gezicht van «Lr. Grey bij deze vraag, die op dit o ogen blik zeer vreemd l«ek, maai bij antwoordde dadelijk: „Neen, o neen 1 Hij heeft bij zijn huwelijk- den naam van" zijn vrouw aangenomen. Zij was een Tracey; zij behoort tothetgcslncht. waaraan eenmaal deze bezitting en al het land mijlen rondom, heeft toebehooid,'x>n geslacht, dat dateert uil den tijd van Wil- Icm den Veroveraar, maar zij bezitten geen cent, ten minste zij bezaten geen cent, voor dat deze heer met miss Traoey trouwde", voegde hij er een weinig fluisterend bij; „bet was een mooie nul. Zjj brengt haar aristocratische afkomst en naam aan, hij gaf zijn jTiillioenen, kocht haar bezittingen terug en (nam haar naam aan.'' „Ja, hij gaf haar zijn millioenon,'- anf- vvorodde Biramptori pfgetrokken. „Ik geloof wel dat ik' hieml voor haar gered heb. Zij vroeg mij of ik Item redden wou en ik doelpunten voor den aanval beschoten wer den. Spookachtig zijn deze bosschen, waar het rechts en links, voor en achter den wandelaar knalt, zonder dat een mensch of een kanonloop zichtbaar wordt. Alen mar cheert door het kreupelhout, men klautert op de kraaiennesten van de waarnemers. Alen gaat in het open veld, men beklimt hoogten en men ziet niets, volstrekt niets van de batterijen, die dezen heksensab- bath opvoeren. Uit listig verborgen schuil plaatsen suist het door dc lucht. Men weet niet waarvandaan en waarheen. Alen loopt over een vreedzamen akker en plot seling hoort men ter zijde een zoo gewel dige ontploffing, dat men haast ornverge- wmpen wordt door den luchtdruk. De Franschen merkten het den 21en Fe bruari duidelijk genoeg, waar de hagel van staal op genr'ht was. Nog dagen later von den w i) gevangenen, als verdoofd door bet geweld van dit meedoogeniooze onweer. Hoe had de vijand zich ingericht in zijn loopgraven1 Alet halken, cement, beton, steen, aarde en ijzer had hij zich ver schanst. Daan-oor lagen versperring na ver sperring. Dat alles is nu een wilde ver warring. Loopgraven en schuilplaatsen vor men nu een lange reeks van verwarde kluwen, waaruit balken, rails en versplin- teid hout steken. In de omgewoelde aarde liggen nog flarden van uniformen, stuk ken van wapenen en munitie. De prikkel draadhindernissen zijn uit elkaar gescheurd, plat gedrukt, samen gebogen en hun prik kels leveren geen grooter gevaar meer op dan dat men zich als wandelaar de broek er aan scheuren kan. Kilometers verstaart de verschrikking uit de ledige loopgraven, waarvan de bezetting dood, gewond of ge vangen is. Verder vertelt Osborn: Ongunstiger ter rein voor een offensief kan men zich moei lijk voorstellen. Het geheele gebied ten Noorden van Verdun is als een zee van golvende heuvels. Overal heeft de verde diger geschikte punten voor waarneming, om zich vast tp zetten, om strijdkrachten te verzamelen. Bijna als op het oorlogs terrein in de Vogezen, alleen meer gerekt en minder hoogopgaand, beheorscht altijd oen breedo rug de inzinking tusschen twee andere. Voortdurend wordt alles gezien, wat men doet. Onze artillerie had aan den overkant echter niet alleen de schansen vernield, maar op vele plaatsen ook de telefoongeleidingen, die de verbinding vorm den tusschen de voorste stellingen en de waarnemingsposten van de Franschen en bun batterijen, die verder naar achterston den. Dit vernietigen van alle verbindingen is een belangrijke uitwerking van het vuur. Alen moes! echter ook rekening houden met. het gevaar uit de Dank. Want ten Westen van de Alaas lag de vijand, even eens op dc heuvels, die uitzicht hebben over de rivier. De vurende batterijen van de Franschen, die daar stonden, moesten en moeten nog voortdurend in bedwang gehouden worden. Niets maakt een aangrijpender indruk heb mijn (West gedaan." Op dr. Grey's dringend verzoek vertrok de chirurg niet voor laat in den avond van Addersham Grange, ofschoon hij niets lie ver wensohte dan zoo spoedig mogelijk een zoo groot imogieiijkon afstand brengen tus schen hem en den man, dien hij gered had. Maar de plaatselijke geneesheer trachtte niet eens zijn eigen zemnvachtigen angst te ver bergen hij rlo gedachte de eerste uren al leen verani woordelijk te .wezen voor den zieke en Brampton was dus wel genood zaakt te blijven in het weelderige huis en de maaltijden te gebruiken, die hem tegen stonden, terwijl hij zoo beleefd als hein Tim,ar mogelijk was. de vurige dankbetuigiu gen moes! aan hooien van het vrouwtje, wier echtgenoot hij gered had. Hij is zoo lief voor mij," zei mevrouw Tracey stamelend tot don grooten man met de blauwe oogen, die zoo hard en onbuigzaam leken, totdat zij op haar ern stig gezicht neerzagen, want dan kregen zij een merkwaardig veel zachtere uitdruk king. „Ik kan u niet zeggen wat hij Voor mij geweest is in de jaren van ons huwe lijk, zoo vriendelijk en geduldig, nooit uit zijn humeur over mijn onnoozolheid of domheid. Hij is de geheele .wereld vbor mij, ik kan'niet uitdrukken wat ik gevoel over alles wat u voor ons heiden gedaan hebt." Brampton had al zijn zeJfboheersching noodig om baar woorden bodaand aan to hooren; hij moest zich zelf geweld aandoen om weer naar boVen te gaan.' en zijn. pa dan dat men merkt: nu zwijgt het vuur in een bepaalde richting. Dan begint de aan ral, de stormaanval. Men ziet lief ni<*t maar men voelt: nu gaat het man tegen man. "Nu gaat men op eikaar los. De ge weren knetteren, de machinegeweren zijn aan het werk. Velen raken handgemeen, in moorddadige worsteling. Nu heerscht de oorlogsfurie in de loopgraaf. Nu vloeit er kostbaar menschenbloed. Het fort Douaumont. In Fransche en Engelsehe bladen is ge meld, dat de Duitschers in hel fort Douau mont niets dan een leego stelling zonder kanonnen en manschappen hebben gevon den. Duitsche bladen schrijven ter weer legging daarvan: Het is inderdaad juist, dat in de eerste oorlogsmaanden onderden indruk der ervaringen van Luik. de in betonbeddingen staande kanonnen uit bet fort Douaumont verwijderd en daarnaast in pas gebouwde pantserbatterijen waren opgesteld.' De zware kanonnen, die in dc pantsertorens stonden, waren cr alle in gebleven en hebben tot onmiddellijk vóór het fort stuk geschoten werd, op de aan vollers gevuurd. Als bezetting was voor het fort een bataljon infanterie aangewe zen, dat echter ten gevolge van de over rompeling door de Duitsche zware artille rie niet meer bijtijds daarheen kon komen Daarentegen hadden uiteengedreven man schappen uit de voorste verdedigingslinie, ter sterkte van ongeveer duizend man, elkaar in het fort ontmoet. Deze strijd krachten konden ten gevolge van het hevig»' artillerievuur de gevechtsposilies niet be zetten en zijn bij de bestorming 'van hel fort en de daarbij behöorende pantserbal terijen gevangen genomen. Het dorp Douaumont. De correspondent van de „Deutsche Tagesztg." seint, dat de - Franschen tol op het laatste ©ogenblik gepoogd heli ben het dorp Douaumont te behouden. Na dat Poincaré zelf in een auto achter het front verscheen, wierpen de Franschen »1 eene golf vorsehe troepen na de ander» tegen de Duitschers in het dorp Douau mont. Dit dorp telt nauwelijks 2500 niw»> ners en bestaat uit een hoofdstraat van 300 Al. lengte, loopende van oost naai west; het hoofddeel ran het dorp met d<> kerk bevindt zich noordelijk van deze hoofdstraat en is om een smalle zijstraat gegroepeerd. Oostenrijksch legerbericht. Geen niemvs. Russisch legerbericht. De groote generale staf meldt dd. gis teren: Aan liet front. Van ,Riga, ten zuiden van liet Biabit-moer, vernielde de Kimi-cbe.rrtil lerie een gedeelte van de loopgraven d»>s vijands. Ten oosten ran Friedrichs-ladt beschoten de Russen met succes ploegen Duikelw» arbeiders. Duitsche verkenners, die de Russisch»' tiënt voor 't laatst te bezoeken voor zijn vertrek naar de stad laat in den Avond- Do bruine oogen, die de j.ijne voor de operatie hadden ontmoet, waren nu ge opend, zij zagen tot hem op met een uit drukking die hij niet geheel kon door gronden. .Was het spot? of vreugde? of was er nog angst, die hem uit do diepte «ter oogen tegenblonk? „Ge hebt vurige kolen gestapeld op mijn hoofd," zei hij met zwakke stem, zoo zwak dat de chirurg zich over hem hoen moert buigen om de woorden te verstaan, „ik moet u zeggen, dat ik niet weet of ik zelf die vurige kolen verlangde, maar ter wille van mijn vrouw ben ik blij, dat }k dezen koer niet gestorven ben. Misschien zal het u ook plcizicr doen als ik u iets vertel"; een boosaardige glimlach gleed over zijn gezicht „Ik geloof, dat ik de eenige persoon ben op de wereld die u kan zeggen waar Joyce Trevor op 't ©ogen blik is. Als ik gestorven was zou u dc heele wereld te vergeefs naar haar hebben kunnen rondzoekend1 HOOFDSTUK III. i Ik moet werk hebben. Mevrouw Dering, do presidente van het Bureau voor Vrouwenarbeid, bad veel sue ces met haar werk; in den uitgelezen kring ran haar eigen vrienden was zij gewoon or zich op te benoemen. dat de oorzaak van dat succes gevonden kon wor den in het feit, dat zij alle sentimentali teit uit haar werk had buitengesloten: zij werkte op.streng zakelijke wijze. stelling lusïrh.-n dc» rivieren OidewnieU cti Suv mulei den. \'.»»rdcu »]<xir Rusrt&c geween uur venlr<-\ r-n. Bij Hloeim. in 'iertell ngvan Dunaburg, duurt bet gevecht om bet ix'/il ran de frechfeis voort Oortcnrijksch legerbericht. Ito gov ccli!sa.» lie in »l 'rt eenige dage i door de buitengewoon sieiko regens in lier geliergte en door hel gevaar voor sneeuw vallen geheel gestaakt. Russisch legerbericht. De groote Russische generale staf meldt J.d. gisteren» On/e landingstroepen hebben, onder dek king van een Lev'ge beschieting dooronze Goot, m uen nacht van 4 op 5 Maart, Atmn, ten O. van Tiebizonde, aan de Zeekust, bezet en, zich snel naar hetiZu»- erspreidend, de Airken genoodzaakt hun stellingen te ontruimen. In dat gevecht liebbon wij 2 oiücieren en '200 soldaten gevangen genomen, zoomede 2 kanonnen, granaten, patronen en geweren buit ge- i naakt. (Baj de voortzetting der vervolging hebben onze troejjen gisterochtend het dorp 'Akt- pavri, halverwege tusschen Atina en Riza, lio/et. Do duikboot- en mijnenoorlog. Llovdsiienclit meldt, dat het Engelsehe ns. „Alaamda" is gezonken. De Ijemannmg is* gered. i De „Ykisuiuia'bruto 4952 ton greol en m 1909 gelKiuvvd, was op de reis van Rang- kok naar Loii'leo en iievond zich thans vermoedelijk in de Aliddellandscbe Zei». Het Zweedsche s». „Terlvorg", met ©ea lading steenkool uit Engeland naar Al.ir- Noitic, in m de Golf van Lyon door een duikljoo! geloqiedeerd en gezonken. 17 opvarenden zijn door 'tSpaansche ss. „Lekcidio opgenomen. Dc» ,,1'rove.nee". De afgeraarcLigle Btokauowski, oen der geredden van de „Provence", hooft aan praaiden! Poiiinuv een verhaal toegezon den v ,ui <l»* Iniilrtf oogenbiikken van Irnl Ntliiji. „Wij hadden,'' /On sclmjft luj, „een bataljon an de .Jde regiment koloniale mhinleue aan bomd. >o!daten en hem in ning heto»nnte buitengewone kalmte. Aom'- da» ei nog bep.ia]»! gevp-ir bestond, had 'leu de nmnumiuul eti de ojücirreu wti ooreefenimr gi-hninten, |r-n einde degejieu, »lie iih'I vvirteti h'ji» /ij ziih bij het gevaar Ie gedrag»»» hadden op dc- hoogte te bren gen, ri.'ddiügNgordi'jN ntlyi-.leeld en bioten en v pillen neeigi-Liicu. »»i*i*u kreet, 'prt kin hl werd m-luKud »»n <»i heerschte gce.» ijfliitek 1 l-'l m btp zonk snel, hol water drong cbfcii' m ntoiniikeleb en »bze begumtwn t»» (Hrtplolion. Oj» dit »M»goiU)lik spiongiBij! .»- now ski m /.w <*n zwom wi-el weg. Eenigo minuten daajna wcerklomkeu ontplolfinp-n, „Van het begin ai ;um heb ik my ®lf ingeprent mijn hart te moeten verharden," wist men dat zij gezegd had met «*n 'ze keren trots, also! zij hiermede een gi'ool- solio waarheid verkondigde, „-bij werk z:ki- aU hot mijne moet men nooit toegeven aan zachtheid of moei zulke dwaasheden. ll»»band».'l uw cliënfeu als pionnen in een schaakspel en ge zult er hun en uzelf goed ni'»i» doen.'1 Zij was volkomen tevreden over haar eigen opvatting van den plicht van ile bestuurster van oen bemiddelingsbureau Ml de vraag of die opvatting ook naar den zin was van degenen, die werk van haar ontvingen, kwam niet in- haar op en hin derde haar in 'I minst niet Zij had geen gewet,ensknnging, wanneer zij, zonder ri»'h •ran iets te storen, doorreed ovier allen en alles heen wat haar weg versperde en in dien een van die hinderpalen bij ongeluk "en menschelijk wezen was, des te erger voor dat menschelijk wezen, dat was alles. Dc kamer, waarin zij den dag doorbraeht van lien uur 's morgens tot zes urn 's avonds, uitgezonderd Zaterdags, was een weerspiegeling van haar, zooals een khmer haar eigenaars kan weerspiegelen. Het ver trek droeg liet onmiskenbaar stempel voor zaken gebruikt te worden en voor zaken alleen. In geen onkel hoekje wias oen upoor voor iets menscheljjks, nog* veel minder van iets vrouwelijks; de afwezigheid van all» sentimenteele zachtheid in mevrouw He- ring werd uitgedrukt door de kamer waarin. zij zitting hield. (Wordt vervolgd),

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1