j Be oorlog. 68*** Jaargang. Woensdag 8 Maart 1916, No 15084 NA LANGE JAREN, Kennisgeving. Kennisgeving. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Tan het Oostelijke front. Tan het Zuidelijke front. In lAlhanië. De Zeppeliiiraid. De duikboot- en mijnenoorlog. In Engeland. L M rM Ltm# SCHIEDAMSCHE COURANT Deze courant verschijnt d ag e 1 ij ts, met uitzondering ma Zon- en Feestdagen. Ergs per kwartaal: Voor Schiedam en Vla ar dingen fL, L26, franco per post fl. 1.65. Prijis per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentién voor het eerstvolgend nummer moeten des mi<Mag3 vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der AdreiteatiSii: Van 1—S regels fL 0.92; iedere regel meer 16 cents. Reclames 30 cent per regeL Groote fetters naar de plaats die zij} innemen. AdvertentiSn hg abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan bet Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bïj vooruitbetaling aan bet Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. Belasting «p het bonden van honden Burgemeester en Wethouders van Schie dam, brengen ter algemeene .kennis, dat inge volge net bepaalde in artikel 4 der ver ordening op de invordering der belasting op do honden, gehouden in Vle Gemeente Schiedam (Gemeenteblad no. 12) de 1ste lijst voor het dienstjaar 1916, bevattende do namen van de houders van honden binnen deze gemeente, op helen is gesteld in handen van den Gemeente Ontvanger tei invordering der belasting. Wordende voorts de belastingschuldiger cr aan herinnerd, dat overeenkomstig art 5 der Verordening de belasting moet zijn voldaan veertien dagen na de dag- teekening van het aanslagbiljetop straff' van vervolging, volgens de wet Schiedam, 8 Haart 1910. Bwycnieestcr en Wethouders voornoemd M. L. 1JONNERLAGE GRETE. De Secretaris, V. SICKENGA. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gezien het verzoek van: lo. M J. VLUG, om vergunning tot het uitbreiden zijner banketbakkerij aan den Singel 222, kadaster Sectio I no. 381, ge dreven door den bestaande electromotor van 1 P.K.; 2o. de NV. NEDERLANDSCHE DISTIL LEERDERIJ EX F LESS CMENF ABRI EK VOORHEEN DE FIRMA HERMAN JANSEN om vergunning tot het uitbreiden barer glas fabriek aan den Xo-irdvesLmirel 37, ka daster Sectie II no Tót, door verplaatsing, van den bestnanden u arm-oven en het maken van een nieuwe geinengknnter; Gelet op de bepalingen titer Hinderwet Doen te welen dat voormelde verzoeken met de bijlagen op de secretarie der gemeente zijn ter visie gelegd; dat op Woensdag den 22en M.onrt a.s., des voormiddags ten lH/z ure, ten raad- huize gelegenheid zal worden gegeven om bezwaren tegen het toestaan van die ver zoeken in te brengen en die mondeling ol schriftelijk toe te lichten; dat gedurende drie dagen vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secre tarie der gemeente, van de schrifturen, die ter zake mochten zijn ingekomen, ken nis kan worden genomen; en naar het Eagelsch, 1 door L. G. MOjBjERLY. 6i De schrijftafel, stevig, vierkant, onbuig zaam; de muren geverfd met een practisclie bruine kleur, zonder eorrige versiering op de sombere oppervlakte; het brume v,oer kleed even practisch van kleur als <le muren; de stoelen met rechten mg, aile- bij elkander vormde een geschikte omgo ving voor het dametje, dat daar kaals recht zat op haar stoel en het eene uur voor en hot andere na te spreken was voor haar medemensehen, vrouwen du- werk kwamen vragen Geen enkele bloem wool ijkte ooit de kamer op door haar schoonheid of verspreidde er haar aan genomen geur: op den schoorsteenmantel stond eenzaam een zwart marmeren pen dule; het plechtige tikken van de klok had vaak on hei 1 spellend geklonken in de ooien van mevrouw De rings cliënten. Tegen den muur achter de schrijftafel hing een boeken hanger, waarop ï-egisters en. groothoeken prijkten, adresboeken en spoorboekjes. Bij de "deur stond een paraplustander, een heel kelijfce kolenbak bij den haard; een klein hangkastje, waarin mevrouw Derings man- te] en hoed werden opgehangen, gedurende haar werkuren, ziedaar het geheele ameu blement van de kamer. ■Op een zekeren morgen in April, toen do mensdhen buiten, zelfs de bevolkingder Londensche straten, luide verkondigden dat d,o lente eindejijk gekomen was, ag bot dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep op een beslissing inge volge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn verschenen, ten einde hun be- zwaren mondeling toe te lichten. I», Burgemeester en Wethouders voornoemd, at L. H0NNEHLAGE GRETE, De Secretarie, V. SICKENGA. Fransch legcrberxchh Het oflicieeje Fnnsch© communiqué van gistermiddag meldt In Argonne. bij Haute Cbevauehée, heb lien do IJ'iiitsclieiï. 'n imjnkraler trachten te be/tel' Ti. Zij zijn afgeslagen. De vet bindings wegen der DuiUcIiers zijn opnieuw dom de Fransche artillerie onder vuiu ge no men. Onder begunstiging van een hevige lx> schieting zijn de Duitse hers ten Westen van de Maas vooruit kunnen konion door langs den spoorweg voort te sluipen tot on geveer RegnCv ille. Tezcifder tijd hebben zij een aanval met een strijdmacht ter sterkte van een divisie op heuvel 265 gedaan. Ondanks de zware verliezen, die hun door de Fransche artillerie en machinegeweren zijn. toegebracht, zijn zij erin geslaagd er zich meester van te maken. De Franschen houden het dor]) Béthincourt, het boschje ten Oosten van het Ravenbosch, Cumières en den top van den Oioheuvel bezet Tein Oosten van de Maas in de streek van Bras cn Ilaudiomont, z.oomede in Woëvro in den sector van Fresn.es en de dorpen aan den voet der heuvels is de ar- tilleriestrijd in den loop van den nacht met groote hevigheid, voortgezet. Engelschlcgerbericht Raj de Hohenzollern redoute heeft de vijand vannacht drie vruehtejooze aanval len met handgranaten gedaan. Vanochtend heeft do vijand te dier plaa tse oen mijn doen springen. Wij beheerschen den trechter. Tusschen de Ilohenzollem-redoute en Loos is vandaag fal gevochten met loop graaf-mortieren, handgranaten en geschut vuur. De artillerie voor Vo.rdun. Uit Blerlijn werd gisteren aan de „N. R. CL" gemeld: Gisteren heb ik het slagveld bij Verdun, ia het bijzonder bij Ornes, het Btais de Chaune en Douaumont bezocht. De toestand hoeft zich daar voorshands gestabiliseerd Het gamche land was bezaaid met zware kanonnen, die de Fransche stellingen be schoten. De opeenhooping van artillerie in -Galicië bij de doorbraak bij Tarnow moet, volgens de verklaringen van neutrale oog getuigen, met wie ik heb gesproken, ge er even somber uit of de Januari-heme) zich nog uitstrekte boven de stad en,niet do blauw en wit-gepiekle Apriliucht, dia men juist even zien kon boven de hor retjes welke liet onderste gedeelte van mevrouw Bering's ramen verduisterden. Die sombere, winterachtige omgeving verkilde even het hart van een vrouw, die op dien Aprildag de kamer werd binnen gelaten van uit de niet mulder sombere wachtkamer, en zij nam dadelijk voor z.ich zelve hol beslui! dat indien hol ooit voor haai was weggelegd een bemiddelingsbureau te moe ion houden zij haar kamer zoó reolijk en ge/elkg zou imichten. dat allen, diedaai binnen kwamen, er opgewektheid en moed door zouden vatten. Indien mevrouwDering dit besluit had kunnen weten, zou zij het zeker buitengewoon sentimenteel en bespot, lelijk genoemd hebben. Toen de bewuste persoon da kamor bin nentrad, keek de agentosse haar strak aan en merkte afkeurend op, dat zij er lief uitzag maar armoedig gekleed, een gevaar lijke combinatie in mevrouw Bering's oegen. „Ge komt werk zoeken," zei ze, terwijl z.ij 'haar ecu der stoelen met rechte leuning aamvees. „Ik zal alle gegevens dadelijk op schrijven; wees zoo goed mij uw naam op te geven en uw bevoegdheid en welk soort betrekking ge verlangt" „Ik moet werk hebben," luidde het ant woord; de stem Was zeldzaam zacht, maar er was een toon vtrn beslistheid in, „Ik zal ieder werk aannemen dat ik krijgen kan, maar liefst buiten Londen. Ik word Pane genoemd miss Alice Dane.': woonwog, kinderspel zijn geweest in verge lijking met hetgeen daarvan thans voor Ver dun te aanschouwen is. Een eindeloos aan tal batterijen is het open veld ingereden. Overal, waar wij ons begaven pier as of te voet knalde het om ons heen. Over al zagen wij kabelballons, eenmaal een do zijn tegelijk, en voortdurend kruisten Duit- sche vliegers in de lucht, blijkbaar de Fran sche vliegers op een afstand houdend, die zich gedurende den gansehen dag niet boren de Duitscho stellingen vertoonden. Boven liet Fransche front Vaux hing den geheelen middag rook, afkomstig van. de talloozo barstende granaten, terwijl de Fran schen in het bijzonder met zware kanonnen liet dorp en het fort Douaumont beschoten. Het dorp Douaumont is totaal verwoest en mets meer dan een hoop wit puin. De Franschen hadden daar stellingen in holen, waarin z.i| z.icli vnn de Duitscho beschieting niejs behoefden aan te trekken. Tengevolge daarvan was de infanterie aanval bijzonder moeilijk. Wanneer men echter den toestand beschouwt, begrijpt men dat het dorp meest worden genomen, wikte bet fort behouden biijv en. 'Joch was de Jluitscbe bezetting van het fort Douaumont met zoo erg in het nauw gebracht, dat de'toevoer van levens middelen onmogelijk was. Men bad liet fort onmiddellijk met ma chinegeweren kunnen bewapenen. De kaze matten had men onbeschadigd aangetroffen, waardoor het vee! gemakkelijker was het fort te behouden. Verbazingwekkend moei lijk is het terrein, waarop, ten noorden van Douaumont, de aanval der Duitschers ge vorderd is. Het roffelvuur, dat dien aanval voorbereidde, was echter ook zeer nauw- keurig en met een beschieting op goed ge luk. De steile en gladde, dicht met kreupel hout bewassen hellingen, gelegen achter moerassen, zijn stormenderhand genomen; en men is er niet meer over verbaasd dat de aanval op het fort Douaumont voor de Franschen een verrassing was, daar het fort door zulk terrein was beschermd. De stormloop was zoo verrassend, dat het 24ste regiment F,|randenburgers, die hem ten uitvoer brachten, weinig heeft geleden, veel minder b.v. dan hot regiment dat daarop volgde. Men knjgl den indruk dat het woord vporloopig aan de artillerie is en dat de voornemens hoogst ernstig zijn. Aan de stemming onder de troepen zou men niet zeggen dat zulke ernstige gebeurtenissen zoo kort tevoren hadden plaatsgevonden. Mijn indruk is, dat de artüleristischo inspanning de hoofdzaak was, en dat men in het buitenland de inspanning van de in fanterie heeft overschat. De strijd bij Verdun. Be operaties tegen de vesting schijnen zich naar het westen, naar de overzijde van do Maas, en naar het zuidoosten, aan den voet der Lotharingsehe hoogten, to verplaatsen. In den sector van Verdun »s de toestand sedert Zaterdag stai- tionnair, doch in Woëvre en op den wes telijken Maas-oever, tusschen Bclh.incourt „Waarom, zegt u, dat u Alice Dane ge noemd wordt. Wat een vreemde uitdruk king is dat Meent u, dat het niet uw eigen naam is? Een anderen naam aannemen keur ik volstrekt niet goed." „O neen?" Een ondeugende blik ver toonde zich in haar oogen, diepe oogen, grijs van kleur. „Dat spijt mij Maar de naam dien ik u heb opgegeven is wel mijn eigen naam, ofschoon ik moet bekennen, dat hel maar een gedeelte is van mijn hee- len naam Het is geen aangenomen naam. Ik lien gedoopt onder die namen en om totaal persoonlijke redenen wensch ik voor taan bekend te zijn als miss Alice Dane." Er was een rustige waardigheid in haar manieren, die mevrouw Dering een onaan genaam gevoel van minderheid gaf, en zich de mindere fe voelen hinderde haar ©enigszins kleingeestige ziel en gaf een scherpen Tffa.uk aan haar stem. „Nu! Ik twijfel zeer of iic u werk kan bezorgen, als u onder een aangenomen naam bij me komt," zei ze. „Het is geen aangenomen naam," klonk het zeer zachte antwoord, „ik heb u al gezegd, dal mijn naam is Alice Dane, en irtijn meer of mindere gescliiktheid voor arbeid heeft niets te maken met het feit, dat ik nog twee andere namen heb. Ik wensch die namen niet te gebruiken, om dat er een persoon is, die mij kan. op sporen, tenzij ik mijn vroegere indentiteit verlies. En ik mag niet riskeeren opge spoord te worden." Er kwam iets zenuwachtigs in haar ma nier van doen, er vertoonde zich oen vrees- en de rivier, hebben de Duitschers krach tige aanvallen gedaan. De beschieting van de frontlinie Béthincouit—Maas, di" ren breedte van 8 K.M. heeft, werd gevolgd door een aanval der Duitschers, wam lui het dorp Forges door li«n veroverd w erj E(ij een tegenaanval der Franschen wei den do Duitschers cr echter weer uitge.o t Van meer belang is de inneming van het dorp Fresnes in Woevre, ten Zui loo-. ten van liet dorp Manh"idles, dal ©enig- dagen geledden door de Duitschers w m 1 bezet. Blijkbaar pogen de Duitschers vooil durend door kleinere aanvallen op ver scheidene punten van het front de aan dacht der Franschen af Ie leiden en troe penconcentraties te verwekken, om daar na plotseling een slag te slaan. Vrijwel met zekerheid kan daarentegen worden aangenomen dat het groote Dm! sclio offensief ten Noordoosten van Ver dun voor het oogenbJik tot staan is g - bracht, zonder dat hierdoor natuurlijk een onmiddellijke herhaling of oen vervolg van dit offensief zou zijn uitgesloten Indien men nagaat, wat ui het tijdswi, loop van veertien dagen door de aanvat- leis, do Duitschers, is bereikt, dan kan het resultaat der Duiische pogingen worden samengevat m de verovering van het bas lion der vesting Verdun (>e Duitscheis zijn or in geslaagd het door generaal Sar rail aangelegde voorterrein van den ves tinggordel van Verdun te vermeesteren, d- hoofdverdedigingslinie van de vesting zelf bleef onaangetast. Van den val mi Ju t fort Douaumont daargelaten nf Je/, versterking inderdaad de waarde heult die er in Duitschland aaln Wordt tc-gri kend hebben de Duitschers echter tot, dusver niet het minste profijt kimme trekken. Over de belangrijkheid van het zg Ra tion valt natuurlijk niet to twisten. Gene raai Sarrai! liet het in 1914, na den aan val van het leger van den kroonprins, aanleggen, tor bescherming van den direr, ten vestinggordel van Verdun. Als zoo danig hoeft het bastion dan ook tijdens het jongste offensief der Duitschers dienst gedaan. De verovering er van is dus voor de Franschen een onmiskenbaar var lies. Immers, de Franschen hebben ditmaal gelegenheid geliad de aanval >kr;icht van hun vijand reeds te breken bij den strijd in het bastion. Nu evenwel de Duiteclu linie tot vlak voor den vestinggordel b- genaderd, in Woëvro tot bij de plaatom Dieppe, Abauconrt, Morauvillo en Bon sóe, zullen de forten bij een eventueel™ nieuwen aanval sneller bedreigd worden dan tot dusver het geval is geweest Md het oog op een toekomstige actie der Duit schers is dus de verovering van hot bas tion wel van gewicht. Of evenwel de Duitschers, gezien de onl plooide geweldige krachtsinspanning en <b gebrachte offers, welke blijkbaar op de \-"r overing der vesting gericht waren, tevreden zijn me), de behaalde resultaten, is een an dere vraag. 0 os ten rijks ch J cge r 1> er oh i. Bij Karpilowka verdreven afdcelingcn van het leger van General Ober-st aartshertog Josef Ferdinand den vijand uil een ver achlïge blik in-haar oogen, zij-keek bijna zenuwachtig de kamer rond. „Ik begrijp, dat go bang zijl voor een man?" vroeg mevrouw Dering op kouden toon, „Dat is de eenige verklaring die ik aan u,w wtoorden kan geven. Wat is die man van u?" „Hij is mijn ergste vijand," antwoordde zij dadelijk en een klein blosje kleurde het bleek gezicht van de spreekster. „Ik had gedacht, dat hij voor goed uit mijn leven verdwenen Was. Ik hoopte hem nooit weer te zien, maai' hij is teruggekeerd in leven. Hij moet bij toeval uitgevonden heb ben, waar ik woonde, waar ik mijn weik luid. Om hem te ontsnappen heb ik mijn kamer en mijn werk in den stock gelaten en nu moet ik van voren af aan beginnen. Het is noodzakelijk voor mij, dat ik dadelijk werk krijg" De woorden kwamen er met heftigheid uit; het was of een inwendig© bron van diepe ontroering' haar aangelvonm beruglioudendheid ter zijde dreef en haar noodzaakte zoo ojienliartig tof een vreemd.' dame te spreken. Zelfs mevrouw Boring kon niet nalaten te erkennen, dat lief pan een zeer buitengewone omstandigheid moest worden toegeschreven, dat een blijkbaar zeer gereserveerde vrouw haar gewone te- raghoudendheid tor zijde zette. „U kunt natuurlijk iemand noemen, tot wien ik mij om inlichtingen kan wenden?" De agentosse doorboorde bet gelaat van haar ldiënt met de oogen, niettegenstaande haar vermoeidheid en bleekheid vertoonde het jonge meisje onmiskenbare sporen van scbooaheid^ s< hansing. waarna zij zichzelf daarin nes tel-ton. Ten noordwesten van Turnopel veidjeet een ('n,—U-lirijkM'ii-lbflig.i.'ti -ch'' afd'S-llllJ Il_> lUis-eii uit c-''n dui/i n I M Ldhte iQop-.il) ra lh' njimJHiik" stelling vwi reim-dd Zoowel lil de/.- -to a's. oh aan den Ditjes'er ,1.111 51- De—(labl-cbe greil-. Was de artillerie gisteren in actie. 'tÖOstf'nnjkache en "Utaliaansche toper, bericht melden bei lo, dat de toe-tani ne ver, inde rd is T)e Italiaanse he expeditie. Volgen- cm officieuze medodeeling is tenant generaal Piooentini benoemd tot 1 velheblrèr van liet speciale Italiaanse lm kor[s voor Albanië IV benoeming van oei beve'hebbfr van zoo hoogen raag en de uitzending van verscheiden divn-ies naar Albanië zijn m overeenstemming met liet groote militaire belang dat Itaüe heeft T«ii het behoud van Yulona. Umccentini is reels te Valona aangeko men en heeft het bevel aanvaard. Hel Critsehe departement van oorlog meldt dat nu is vastgesteld. dat do vijandelijke luchtschepen bij den tuid op 5 en 6 dezer, 90 bommen Heb ben geworpen. Het schijnt dat ze wille keurig weg maar werden geworpen tn -le liialebfke districten Waarschijnlijk i> dat ei ui g.'\olg hiervan, dat Hoor het i inve veer de ZepjKdin» met ill staat waren de piaaH le hrpnton waar ze zich bevonden en nu huil bommen wilden kwijt raken voor ze v-ccr onder dekking van de duisternis moesten te rugkeer, m. F.r is- geen militaire scha.F- i,ingericht. Altern de burgerlijke bevolking «end getroffen. Eert der skichtoffer--, die erist als gewond was opgegeven, is nog overleFm ziKxlat het geheale aantal ge- dooien dertien bedraagt. Volgens een I./loyJs-l.iericht uit Lowe stoft is de smak „Spnngflower" in -ie. Xivordzee gezonken. De bemanning na red. De F, n g e 1 s c li e V1 oo,t Bii| de indiening van een schels der be groeting tri marine in Imt L.igerhuis, ves tigde gisteren minister Rulfour met midnik de aandaciit op de huiteimewone belangrijke o]mrahes en de verantwoordelijke oositio van de vloot en veiklaarde hij: „De Ad miraliteit /et in den breed" de politiek van hare vo-irgaug-ters voort. Het i-, eori onjutsl- heid. dal de aanbouw van srhepen 5-, ge staakt De vlo-of is imt/.iglijk uitgeluvud sin/K hef begin van den omlog; hel ]ier--o- iieel is meer dan verdubbeld, Je tonnen inhoud is met mhegrip v m die der hulp- kiuiser-, mei een nnlhocn toagenomcu end© sterkte van den imarineluehtdienst is ver- tu-moinligd ilkilfour jirecs ten zeerste de tucht der zeebeden en d.-n moed v ui rb- bemarirrin- gen van ondei/eei-is, nujneflv egei*, Ik ben hung van m-L Weder kwamt cr oemge kleur oji vit* bler-ke wangen. „Ik heli ib-tv Jaatsfon tijd .u-xde inoeilijkheden geluid, Ito eemge jmrsp ui die mij delaatelo jaren gekend heeft, is eemge niaaudeiii ge leden gestorven, vlak nadat zij mtj ©en be trekking als gouvernante bezorgd had. 'k gaf huisonderwijs en toen zijn de men schim, vviei kinderen ik onderwees, zonder n n voei if fe waarschuwen, plotseling uit Lcn - den vet trokken- Aljjiiheer Giaham, devad-r, v m de tiewuste kinderen, bedroog zijnsu].L- iieurt-n en Ivestal ze en eens op een mor gen, (oen ik tuur hun huis ging, vpndtk er niemand anders dan ontstelde bedienden. Mijnheer, mevrouw en b'nderen waren til len den vorigen avond vertrokken. Ik heb sedert dat oogen blik no-oit weer iets Tan. hen gehoord: liet is een vreeseiijke tijd voor mij geweest." „Een ongelukkige samenloop van omstan digheden." Mevrouw Dering sprak op een kouden, ongeloovigen toon; zij glimlachte onaangenaam met haar hardvochtige oogen op hel gezicht van haai' cliënt gevestigd. „Ik /ie, dat u mij niet gelooft," zei de jonge vrouw, Alice Dane genaamd, eenvou dig; „toch vertel ik u de volledige waarheid. Ik had aan de kinderen Graham jaren les gegeven; en zooals ik reeds zeide, mijn oude vriendin, die mij de betrekking ibo- zorgde. is gestorven. U begrijpt, dat, daar zij dood is en de Grahams verdwenen zijn, ik niemand heb, die voor de waarheid yaa wat ik zeg, kan instaan. Ik bedrieg niet, waarom zou ik dat doen?"- I i t (W.ordt vervolgd}} L re/ tof 1 ~1t1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1