Be oorlog. 68"* Jaargèng, Donderdag 9 Maart 1916. No 15085 NA LANGE JAREN, BUITENLAND. Van het Westelijke front. Van het Öostelij fee front. In den Kankasns. Ter Zee. DiY«rsetoerIchten. BINNENLAND. SCHIEDAMSCHE Lil; I Deze courant verschijnt d a g e l ij k s, met ofUondoring -ran Zon- en Feeatdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fL 1.25, franco per poet fL 1.G5. Rijs per week: Voor Schiedam en Ylaardxngen 10 oent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen, worden dagelijks aangenomen. Advertentieu voor hel eerstvolgend nummer moeten des middag vóór oen uur aaa hot Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haten No. ill (hoek Korte Haven). Ihfjs der Advertent!Ba: Van 16 regels fL 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regeL Groote tetters naar de plaats die z§ innemen. Advertentie» hg abonnement op voordoelige voorwaarden. Tarieven hiervan zap gratia aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs ven 40 cents per advertentie, hij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No, 103. Duitse li legerbeiiclit Het Duitsche groote hoof Ik war hor meldde gistermorgen Tegen de door ons veroverde stelling ten Oosten van. de hoeve Maisoa de Champagne zijn de Fnanschen gisteren een tegenaanval begonnen.* Aan den westelijken vleugel wordt nog met handgranaten gestreden. Voor het overige werd de aanval geheel afge slagen. Op den linkeroever van de Maas zijn. om de aansluiting aan do door ons vooruit geschoven nieuwe linies rechts van de ri vier op de zuidelijke hellingen v.sa den Talon-heuvel, den Poivre-beuvel en Douau mont te verbeteren, de stellingen van den vijand aan weerskanten van de Forges-boek stroomafwaarts van Iiétlnncourt over een breedte van G K.M. en ecu diepte van meei dan 3 K.M. bestormd. De dorpen Foiges. Regncville, de Kraaienhoogle en het kleine Cumieres-bosch zijn jn onze handen. Tegenaanvallen van de Fianschen togen do zuidelijke ran len van dit bosch zijn bloedig afgeslagen. Een gioot gedeelte van dc bezetting van de door ons genomen stellingen i*s omgekomen. Het ongewonde overschot van. 58 officieien en 3277 man %verd gevangen genomen. Bovendien ver den 10 kanonnen en veel amict ooi logs materieel buitgemaakt. Op de AVoêi re-vlakte is de vijand ook uit de laatste huizen van loc-mes gewor pon. Het aantal van de daar gemaakte gevan genen is tot 11 officieren en mini 700 man gestegen. Eonigo niacliiuegeweren zijn buitgemaakt. Onze v' irgluigcskadct s hebben dc met vijandelijke tioepen bezette plaatsen ton westen van Yordun met bommen bestookt Fr.uisrli legorberiebt. Hel ofiicictle J'j.iPsi ).c rumrnu'mpivan gisterm.ddag luidt la Champagne hebben de Fran schei l in de streek ten oosten van Mdstin-do-Cbam- pagno een aanval onJentomon die bon we de in het he/i! Loeft sevteld van stukken loopgraaf, die de Duitschers oj) 6 deze/ hadden vermoedert!. In den loop van dezen aanval hebben dc Framrhou 85 gevangenon gemaakt, waaronder 3 officieren en een machinegeweer genomen. Een Duitsche te genaanval, ©enigen tijd later op de door de Fransdien bezette stellingen gericht, is .ri egslagen. In Argonne heeft do Fransche artillerie den straatweg hij Montfaucon beschoten, waarop Duitsche auto-transporlen waren waargenomen. In de streek ten noorden van Verdun is in den loop van den nacht geen enkele wijziging van den toestand gekomen. De Duitschers hebben de beschieting van het Fransche front ten westen van de naar het Engelsch, 1 door L. G. MOiBIERLY. „Het schijnt buitengewoon vreemd en onwaarschijnlijk, dat u maar éón vriendin op de wereld had, die voor u getuigen kon en dat die vriendin dood is," antwoord de mevrouw Dering, die op haar loehooid- ster een uitwerking had als een koude douche. „Is er absoluut niemand die u kent?" „Neen niemand." Er was iets weifelends in de stem, die tot nu zoo dapper en be daard geklonken had. „Ik ben pas in Enge land gekomen, toen ik volwassen was. Mijn vriendin, die gestorven is, heeft mij gekend, voordat ik uit Amerika kwam, en ik heb liier geen invloedrijke kennissen gemaakt. De weinige menscben, die ik ken, zijn arm en moeten hard werken, even als ik." „Welk werk heeft u het laatst gedaan? U zei, dat u uw werk' hadt opgegeven." „Ik maakte kantoren schoon." Weder bloosde liet vermoeide gezicht. „Ik be schouw geen enkel soort werk beneden mij, ofschoon die bezigheid bijna boven mijn krachten ging. Toch zou ik het niet hebben opgegeven, indien de persoon, waarvan ik u gesproken heb, mij daar niet gevonden had. Indien ik gebleven was, zou ik! nooit van hem afgekomen zijn. Denkt u iets voor mijtte kunnen vinden, al kan ijk u geen getuigschrift laten zien?': Weder Maas voortgezet, zonder een enkelen in fanterie aanval te ondernemen. De Fransche batterijen hebben het Duitsche vuur in dien sector krachtig beantw oord. Desgelijks tin Oosten van de Maas, waar de beschieting bij tussehenpoozen geschiedde. In Woevio is het artilieriegeveeht uiterst hevig. Do Fransehen hebben BJanzée, Ri- mancouri en de buitenwijken van Fresnes beschoten. Een aanval der Duitschers op den spoorweg en den straatweg naarMan- lieulles (ten NAY, van Fresncs) is door Pransck a fel uiting»- en infanterievuur ge- Stuit En gelach Jegerbericht Bij Grenay hebben wij tijdens een ge vecht met schansmortieren de vijandelijke verdedigingswerken aanmerkelijk bescha digd. Vannacht heeft de vijand hij den spoor weg YpcrenFamine» een mijn doen sprin gen, die geen schade heeft aangericht. Van daag heeft ons geschut den omtrek van den mijntrechter beschoten. Door het laten springen van oen mijn ten oosten van La ven tie hebben wij het vijandelijke mijnwerk belemmerd. Onze stellingen ten oosten van Vermei les zijn helen beschoten De strijd bij Verdun. De Duitschers breiden hun aanvalsfront gestadig uit aan beide zijden van da Maas Vooral tussdien Argonne en de Maas is de -ti ijd -'eer hevig De Duitschers li hben hier wederom een niet onbelangrijk plaatselijk succes behaald, de langzaamdoch voort durende afbrokkeling- der Fiansdie linie noemt oiiim-lbaremte ainie-'tingen min Thans is bet duid-lijk geworden, dat tiet dorp Fm ge- wc! tUgilijk in UuiUdie han den i» (lok liet dorp ltegneville aan dcu Imker Ma-isoem «ie lioogten van het Ki- w'iibij-ïch en hel Bosch vai, Cumière». beide ten zuiden gelegen van de Unie Bé tlnncoiirt- Forces - M,kis, zijn dooi de Buit -a-her» bezet. J)e Dmtsi lie troepen zijn mei ovei een D uitbroedtvan z.es kdometrr en is -ft diepte v.rn drie kilometer vooruitgeko men. Bovendien ueraukten wederom men lan dnetim/cml Finn-üu n in gevaneen cchap. Zoowel ten westen van de Maas -ils ten uo-teii in Vioevre, trachten de Duitschers dus hun frontlinie naai voren te brengen, Idijkh.uar met het doel om Verdun van d west- en Zuidzijde aan te vallen en allicht 'nt omsingeling over te g.ian. Immers, dv Fransche Urne wordt gestadig teruggedrou gen, waardoor de Duitschers den vesting gordel van Verdun steeds dichter kunnen naderen. Ds Fransehen zullen inderdaad .die krachten moeten inspannen om hun vijand tot staan lp brengen, daar andere Verdun, ditmaal met van het noordoo.-t.en doch vaji het westen on zuiden zou worden ledrejpl. D - z..g Cête d'Oie (Ganzenheuvel,! luj Fuiitiures. schijnt nog Joor de Franschan bezet to zijn, al is dit steunpunt thans nie' meer v,m al te croot gewicht. Hel lijkt or dus geenszins op, dat de Duit -chers door hun aanvallen ten westen en ten oosten van de Maas, him pogingen om kwam er iets aarzeiends in dc dappere stom cu iets smeekend» 111 de grijze oogen. „Zoo iets te doen, is geheel tegen irujn gewoonte," antwoordde mevrouw Doring met eenigen tegenzin, „u begrijpt, dat, als ik. u help, ik iets doe, wat ik nooit moei gedaan heb. En inderdaad in gewone om standigheden zou ik niet denken, dat ik '.ets v-oor u vinden kon. Maar heel toe vallig bevind ik mij op 't oogenblik ineen moeilijke omstandigheid. Ik heb mij onein dig veel .moeite gegeven om iemand te vin den voor een betrekking ergens buiten, cn indien de dame, die mij geschreven heeft om een gouvernante voor haar dochter, wil toestemmen u te nemen zonder getuig schrift, dan is alles in" orde. Ik zal haar de omstandigheden duidelijk voorleggenzij moet u ineinen op haar eigen risico. Ik kan niij niet vooi u verantwoordelijk stellen." „Wat is hel voor een betrekking?" vroeg haar bezoekster bedaard, ofschoon zij een weinig terugdeinsde voor de onbeleefde ruw heid van deze woorden. „Een zekere rrievrouw Marshall wensclit een dame, die de zorg moet op zich nemen voor een zeer lastig meisje van zeventien jaar, en ik mioojt u zeggen dat ik er achter eenvolgens reeds ze» dames naar toe ge stuurd heb, die alle op hot eind van do eerste week z.ijn teruggekomen: de betrek king is dus zeker geen sinecure. De plaats ligt heel afgelegen, buiten; en uit hetgeen, mij verteld werd door de gouvernantes, die ik gezonden heb, maak ik op dat mevrouw Marshall zelf een hoerschzuehtige en onaan gename vrouw is en het lastige meisje zoo iets van edn duivelin. Indien dit allcswaar is, zds personen hebben mij precies hel- de venJedunngslinie van Verdun te forces- re-n reels hebben opgegeven. YeeJeei is aan te nem-m, dat de actie op den iinker-Maas- oever en in Woevre onmiddellijk verband houdt mel den thans gestuiten aanval ten noordoosten van Verdun. In een hoofdartikel schrijft de „Vossische Zcitung" „Wij willen werkelijk niet medehelpen om ons volk op te wekken tot hemelsblauwe hoop. Ook de Duitsche wapens kunnen met steeds overwinningen behalen. Maar zooveel vertrouwen moet ons legerbestuur toch eigenlijk verworven hebben door zijn daden, dat men mag veronderstellen, dat het geen belangrijke legeroperaties zonder voldoende voorbereiding zat ondernemen. En een ope ratie, die na den eersten stormaanval reeds verlamt, zou zeer onvoldoende voorbereid zijn. Als dus een pauze intreedt jn den stujd voor Verdun, kan dat gemakkelijk ver klaard worden door een ieder, die ook maar ecnigszins op de hoogte is van de techniek van den modernen vestingoorlog. Maar zelfs indien een pauze langer duren zou dan zij theoretisch misschien dringend noodzake lijk lijkt, dan nog dient men hieruit de con clusie te trekken, dat het legerbestuur ver moedelijk goede redenen heeft voor een dergelijke vertraging. De moderne oorlog is geen plaatselijke onderneming. Da verschil lende fronten, waar ons leger strijdt, staan natuurlijk m nauw verhand met elkaar. Maar nog natuurlijker is het, dat op hetzelfde front niets geschieden kan. zonder van in vloed te zijn honderden kilometer» van de operatieplaats Op het westelijk oorlogs- toorieel is een belangrijke beslissing te vciwuchten misschien de beslissing van do zen om loc En in het kader van deze bo t.-uurnjke beslissing heeft Verdun slechts de Leteekerns van écn ficuur op liet schaak bord." Duit seh 1 s <*i h c 11 h t Oj. verschillende pl uiteen aan het front werden Bu-sisiho plaatselijke aanvallen af ge dogen Do -,poorwccsector Lj.iclmwiteji iten Z.O. vm Bei,arrow it-jij Lumnjetej, waarop een vnicobi-i 11 bj.ooiu "gvarkeer werd waar genomen, word met -uiru's dooi onze vlie ger» met bommen aangevallen os te li rij k s ch legerbericht. Op het front van het leger van aartshertog Jozef Ferdinand is ook gisteren de actie van tijd tot tijd levendiger geweest dan. ge woonlijk. Overigens is niets van belang gebuurd. Russisch legerbericht in den sector Riga moest tengevolge der actie van de Russische artillerie de arbeid aan Duitsche verdedigingswerken herhaal delijk gestaakt worden. Ook bracht het Russische geschut luw vijandelijke batte ujon tot zwijgen. Bij B!uek-t, in de stelling van Dunaburg, duurt hel gevecht om de trechters voort, alle pogingen dei Duitschers om zich ervan meester te maken werden verijdeld. Ten zuiden van den spoorweg naar Po- zelfde verteld, mag mevrouw Marshall dank baar zijn, als zie iemand krijgt, 'met ol zon der getuigschrift üe nadeeten m aanmer king gc non ie», aan het werk dat zij aanbiedt verbonden, moet zij met te v-ee! ver wachten." „Ik hen volkomen bereid het te probeeren en te doen wat van rmj vereischt wordt De agentesse, die gowoon was de ongunstige zijde van het leven te zien. begreep uit den eriistigen toon van de slem, hoezeer de jonge vrouw behoefte had aan werk. „Ik zou graag zoo spoedig mogelijk gaan, en ik zal mijn best doen er te blijven." „Ik zal zorgten dat u over twee dagen antwoord heeft van mevrouw Marshall; meer kan ik u niet beloven, en ik kan natuurlijk niet met beslistheid zeggen, dar zij u sternen zal. Zij k'an er best iets tegen hebben, dat zij niet iipar u kan mformeeren. Hoe Is uw adres?" „Wees zoo goed deu brief te zenden, 409 Line Street Maryieboe," luidde het ant woord; 'mevrouw Dering glimlachte, een zuur, beteekenisvol glimlachje. „Haalt u u,w brieven af uit een winkel, is -dat z-oo?" vroeg zij. „Ja, dat is zoo." Het antwoord werd we der gegeven op dien rastigen, vaardigen toon, die mevrouw Dering de onaange name gewaarwording gaf bij haar achter te staan en de wraakgierige, kleingeestige zijde van haar wezen zou zeer gaarne deze waar dige cliënte hebben weggezonden zonder cr zich verder om te bekommeren, om re den van haar ondoorgrondelijkheid. Maar het gezond verstand, dat haar had geholpen dit bureau, dat zooveel succes had, op te richten, bracht haai' tot aa- niwice sloegen de Ru»sen de Duitschers terug en wonnen zij oenig terrein Ten noordoosten van het station Oiyk aan de Ijjn KowelRowno poogde de vijand tweemauü de Russische loopgraven ie na deren, hij werd echter telkens me' groote verliezen teruggeslagen In de streek van de Boven Strypa lieten dc Russen, zonder een enke! »fhot t" los sen en sterken vijandelijken tro >p nade tot 50 pas van hun loopgraven. Diar op joegen zij hem door hun vuur iii'een. Ten noorden van Bojari vernietigden Russische verkenners een Duitschen prat. Russisch legerbeJich' In de kuststreek blijven de Ru-si-die troepen van nabij druk o denenop d<> Tu ken. i Den 7en Maart maakten de Russen zich meester van de stad Riza. In Per zie. De Russen bezetten de stad Senneh. 50 werst ten noorden van Kei- man sjah. D ui tscho oorlog» sc he pen in de Noordzee. Een Havas telegram uit Kopenhagen meldt Gisteren zijn een aanhol kleine Duit sche oorlogsschepen uitgevaren, waarschijn lijk om de Zeppelins tegemoet te gaar dm van hun aanval op Engeland teiugkeer- dcn. Denzelfden dag z-fjn vrij naar hun ba sis te Wjlheimshafen teruggek'VinJ, w aarvan zij zich niet meer hebben verwijd'wd Dat bericht heeft aanleiding geaeieu to het gerucht dat de Duitsche vloot xu ilr- Noordzee was verschenen. De d uikb oo too i J og. De Duitsche gezant te W.ishington. graal Bemstorfl, heeft gisteren mm den Arm-ri kaam-fiien minister xan buitenland-a lie /a- keu, J-ui-irm, opnieuw reu lange duikbnit inemorni overhandigd. Baarm woiitt d- ktacht geuit dat Engeland \an de hou ding der Ver. Staten partij trekt omzijn gewapende koopiaarder» op te ilrigi'H aan vallend tegen duikbooten op te traden. niomorie erkent, dat het lolkenrei lit geen bepalingen bevat nopens het gebiuik van duikbooten en doet het voorstel tien te Jaten optreden op den grondslag van Mat volkenrecht, zooals dat voor den oorloa geldig was, onder beding, dat ook Engeland dat volkenrecht in acht neemt. Een luchtaanval op An onna. (Jit Weenen wondt aan de „Frunkf. Ztg.' bericht „Wij liebben met een luchtaanval van onze marine-vliegers op Ancona groot sue ces gehad, Be militaire inlichtingen du stad hebben erg geleden en ook oirngnn» is er belangrijke schade aangelicht De aanval geschiedde in den namiddag denken. Zij begreep dat als zij dit meisje met haar bleeke gezicht zomter gi-tun; schrift aan mevrouw Mai-dia.il kon zender, zij zelf niet alleen haar percenten /oimnt vangen, maar ook verlosl zou veen van de bezoeken der Indeed:gunde dames die mevrouw Marshall niet hadden kunnen lm hagen en evenzoo van dc heftige lm wen, die zij haast dagelijks um mevrouw Mir- haJl ontving, venontwamaligd omdat zijhnn geen gesclukte gouiemantc kon bezoritee Deze overwegingen hielden haai aanga boren kleingeestigheid eemgs/im m toom zij gaf zich moeite om tiaar wraakzucliligu natuur te beteugelen en knikte even tol de vrouw, die Was opgestaan en wachtte op de beslissing. ,,Ik zal u zoo spoedig mogelijk schrijven, miss Dane," zei ze. „Goeden morgen, en stel u niet te veel voor van mevrouw Mar» hall." De afscheidswoorden waren al even ontmoedigend als het heele gesprok ge weest was en toen de jonge vrouw* die zich zelve Alice Dane noemde, een half uur later in haai' eigen zit- en slaapkamer zat, uitgeput, hongerig, droevig, voelde zij zich te vermoeid en moedeloos om naar «te- muurkast te loopen en er eenig schamel voedsel uit te halen. „Mevrouw Dering heeft mij het beetje moed, dat ik' nog over had, heeicmaal ont nomen," dacht zij; „als zij en menschen zooals zij, eens wisten wat zij doen konden met een glimlachje of een paar vriende lijke woorden, dan zouden ze zeker trach ten iemand aan te moedigen en niet zoo ter neer te slaan. Dat zou zulk een groot verschil maken. Misschien begrijoea zeniet wvik een. gev-oel het is vermoeid en hpn- Hel escadrille was reeds tevoren opgemokt Toen het Vncona nadcide werden ulaun- «obolen gelo-t Onmiddellijk, bij de vei v In,mug i m <|e hcgfiiigen boven Anraw begonnen de ilweeik m «niran J» vimg.i- die vorar'duieinl bommen <ip Je inditairoiti- lichiingpn wieijw» te bt-»clueten. Na m>1- 'i brachten irnetiJ keerden de i bugels, ni't- !<-g«'iis| i.i'uie de h<-\ ig b» -ihratma aan wel ke /i| widen blooLcRn ui behouden mui de iulveii van uitnuie tetug L n v e r [i ,is j ,t s n A i a bi Molf. seint ml ILuisti'it nopel li" iu'ksche uil- ojijicrbe.cltiehber, nu Histet v in 'ijo_ nver pasja, is metden «>[ip''iM- -|ti-bli i in Irai 4d«' leger Bjc in il p:is, i en o \b>h iiiimeddunseh hoor- waardigii-1 Hiektce lm il-ii 3den Maart te M-clini a tuge-kiMim'i vva u hem en zijn bn- gi-leidm» <"ii liitteuei de .»at\angst went Ivoren! Aan hei jruf V.rn deu ]>rofe<>[ werd En- vei pisj-i don mdabcjen mj Marokko Tu in» tndie «ut liv i die t« Medina vf-Bo'- ven mitvuigen \ai.al t <*sprak«-ii gehou iten en sjiroukmi ml den kor tu voorgele/eu waien. went gein-l«n vo.r liet -racce» van de '1 nikst lm tand en /<»'in idit Jlet he/ück van den Ie v dhehbor maakte diejien ndiuk op de bevolk,ng van Mc dma. ündci de lieu o.iei--. van Medina en de iialmn!»e stainuten weiden koren ©nnndvie 'ev ensmniduteii v ent -el i. e i o v t r d t» R u i !»i* he k«> 1 o n i-es. t'e I iigelscht* muustei Boiiai Law del de msteceii m irat paiJcuK-nt mode, dal bit dtisvenv -vu ««pjicnkikte van 750.000 tent: 1 mijl van dc Duitsche kokmie» i< veroverd en wol verdeeld al» volgt lu ifitka Zuidwest Alnka. geschat -op een op- j-ro v I iki. van .J-Ji.iöO merk. (Eng) jnijten, Kanuuoen 80.000, Togolund 333 700 mijlen. In de .Stille Zuidzee S uno.a GGO, Ijxdn 110 K ii-ei i]ln'lm»iuud en Zmd/ee eil ra- Jen 70.(1 Rismaivk Aichipel 22 540, F.o me l'ejew R'a'aiB, Marianne en Mareli i.'t i'il'uiden UW, on m Azic KiauKjau 2(H) vimk. jEng.) mijlen. I)e Londonsche orereenkomit. Het Office Beige, Lange Vooihoul 21 te VGiavenhage, schrijft ons: Al de geruchten, vei spreid door arlikflt m de peis en telegrammen van agentschap pen, over een mcemngsverschit onder ite leden dei Belgische legeering, beLrefft i- dc dc nvereenkomst van Londen, zijn vru allen giond ontbloot. De gedragslijn, die, bij algemeenheid, in te'jit -intier L9I4, werd aangenomen op voor sfe-I van den vooizitiei van den mim»ti*r- raad, nu,, den baron de Broqueville. r» al tijd dooi dm iaad behouden gebleven ge hjkvonmg met de meening van den eer sten Belgisclien minister. ceiig tr- we/en en /co vroeselljk naarwork Ie veiimgcii dal heel moeilijk te krijgm -i lu,nl Ie /i|u AgenlesM-ii van een buiviu von vrouwen tibeid nmeslen vcrheeldmes Li idit .luntcwet-ken'/ei /e met «Hlflauw Liiml.H'hjo, ..Jan konden /ij /mh vmrpl.uit- eii m tien toestand van haar cliënten cn e dingen bekijken met hun oogen." Vei- nmeid elnAie zij brat armen uil ..Ik ben haast te moe om nog meci io »tri|<lcn. /ei /e fluisterend, „al» het mot /oo ikeJiK l.if w a« zou ik graag gaan li.g- 4' ii en den dool afw whten. fin zelfs p,p dn ootyubiik w,l ik nog geen lafaard zijn. Hel leven is /ujk een /ware Ltsi voor my geweest »t\leil ik Imt he»te voravjerji waf o 1 nuj ontt gegeven heeft.' Zij rustte n cl hel ho tjil op dc handen en een toonvel mt hm verre verleden vertornde /mh vjoor luai oogen Heusmhtige hogen, waai-van de hestuvuw Je (ojipeu lol aan dc wolken reikten, gro«ite denncbosschen, die de steile berghellingen berichten tol bon-feden in dn kloof, wa.ir do rivier bruiste over dc rots blokken. een houten hutje waarboven do lO'se ro/en bloeiden en hun kopjes bogen u anneei de zaclite koelte uit het bosch ze aanraakte cn haai heerlijken geur de open deur Innncn waaide. Bit alles zag zij en /ij zag ook in den lentezonnesohrjn den man, die haar aanzag met oen oogvol 'lefrlo. Een levendig gezicht, nog zeer jong, otechoon er reeds kracht was in de lijnen in kin en mond, standvastigheid in de heldjere blauwe oogen en een glimlach even teeder als bekoorlijk. i I (Wordt vervolgd).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1