1@ oorlog. 68*" Jaargang. Vrijdag 10 Maart 1916, No 15086 NA LANGE JAREN, Kennisgeving. Kennisgeving. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Tan het OostelUke front. Tftii het Zuidelijke front. In den Kaukasns. In Jttesopotamie. I)nil8oIilaiï(l verklaart Portugal den oorlog. EDAMSCHE COURANT Deze courant verschijnt da gel rjks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vla ar dingen fL 1.25, franco per post Q. 1.65. Rnjs per week. Voor Schiedam en Ylaardïngen 10 cent. Afzonderlijke nummere 2 cent Abonnementen. worden öageiyks aangenomen. Advertentiën voor hol eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. J11 (hoek Korte Haven). Prijs der AdvertentiSn: Van 16 regels fL 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per negeL Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op roordeelige voorwaarden. Tarieven hi —p. grabs &ot mmsui ie beKomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. Vrijste 11 i n g van don M i111 e d i e n s t. De Burgemeester van Schiedam, geeft bij deze kennis, dat door belang hebbenden b)j het aanvragen van vrijstel van den Mihtiedienst, de volgende bepa lingen moeten worden in acht genomen- Zij, die aanspraak maken op vrijstel ling wegens BjROEDERDJENST, moeten tusschen 21 en 31 Maart bij den 'Burgemeester aanvraag doen tot het op maken van oen getuigschrift betreffende het getal wettige broeders en half-breeders. Op Donderdag 23 Maart a,s des namiddags tusschen 7 en 9 uur zal in den St JorisDoele gelegenheid bestaan tot het doen opmaken dier getuigschriften. Door of vanwege den ingeschrevene moei alsdan worden gezorgd voor de togenwoor digheid Van twee getuigen Deze moeten zijn meerderjarige mannelijke personen, van wie kan worden aangenomen, dat zij niet het gezin, waartoe de ingeschrevene be hoort, voldoende bekend zijn (Opgemerkt wordt, dat de MUtiliewei bepaalt, dat wegens broedcrdicnst van elk aantal broeders de helft of, is hun getal- oneven, de GROOTEBF. helft wordt vnj gesteld.) i Zij, die aanspraak maken op -vrijstelling wegens aanwezigheid van IN HETZELFDE J UR GEBOREN BROEDERS moeten tus schen 10 en 18 Juli bij den Burgemees ter aanvraag dom tot het opmaken v an een getuigschrift. Ook zij moeten zorgen voor twee getuigen ais boven vermeld. Zij, die jin aanmerking uenscben te ko men voor vrijstelling op grond dat zij een GEESTELIJK OF GODSDIENSTIG MENSniLIEVEM) VUiBT bekteeden ol DAARTOE WORDEN OPGELEID, moeten de rto-odige veiklaung vnór 1 April inleve ron bij den Uiurgonrc-tei'. Zij die vrijgesteld worden als KOST WINNER moeten lunchen 21 en 31 Maait bij den Bfurgemeester aanvraag doen tot het opmaken van een staat van inlich tingen. i Tot het doen der aanvragen hierboven bedeeld, moeten belanghebbenden zich aan melden aan de af doding Militie, School straat 12, op een der werkdagen tus schen 9 en 2 uren. Schiedam, 10 Maart 1916. De Burgemeester voornoemd, AL L'. HONNERLAGE GRETE, naar het Engelsch, i door L. G. MOBjERLY. 8) Mi „Ik zal je Joy ncfemen." Na al die jaren hoorde zij nog! den klaïik van zijn stem nu ze zich zijn uiterlijk voorstelde rr- ©n een eriflele snik ontsnapte aan haar lip pen. i „Dwaas, arme dwjaas di'e je bentP' Nu sprak zij hardop tegen zich zelve, „Je bent ontvaar gebvjeest tegenover Christoffel; je hebt hem verworpen voor een schavuit en ■en nu moet je oogsten wat je gezaaid hebt Je hebt je verdiende loon." Het binnentreden van liaar hospita maak te een eind aan haar bespiegelingen; zij heek op met oen glimlach, toen juffrouSv Bjruce de Kamer in. kwam. „Ik breng je een kopje thee, kind", zei ze vreeselijk hijgende en haar vrije hand afvegende aan haar vuile schort. „Goeie genade^ Wat zie je er moe en over stuur uit. Er is toch niets naars gebeurd 'vandaag, juffertje?" De hospita was een goedhartige ziel en zij had groote genegenheid en bewonde ring v)oor de vrouw, die zoo geheel ver schillend was van de gowjome soorl kost gangers in Jeremiah Street '44. i _iii' "ii_L joy =j= Vreugde, blijdschap. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. ■Burgemeester en Vet houders van Schie dam; Gelet op de beDahngen der Hinderwet Brengen lei algemeene kennis, dat op den 9en Maart 1916 vergunning verleend is aan. lo. DE NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP MACHINEFABRIEK VOORHEEN A. EIJKE- LENBOOM cn hare rechtverkrijgenden, tot het oprichten van een machine-fabriek m het pand Buitenhavenweg 92, kadaster Sec tie L. no. 2196, met 12 electromotoren van 36 PK., drijvende diverse machines 2o. A. BLOM en zijne rechtverkrijgen den, tot het uitbreiden zijner branderij aan de Westerkade 26, kadastei Sectie Al no 367, door bijplaatsing van een s'toomketel van 23 vierk Af. verwarmingsopperviak. ter vervanging van een van geringere af meting. 3o. DE N. V. WINDHORST's GIST- EN MOUTWIJNFABRIEK „DE ADELAAR" en hare rechtverkrijgenden, tot het uitbreiden van haar fabriek aan de Nieuwe Haven 243245, kadaster Sectie Al no. 929. door bijplaatsing van oen stoommachine van 175 P.K. en een ketel van 85 vierk AL verwai- warmingsoppervlak 4o. KARL BEIJER en zijuc rechtverkrij genden, tot het oprichten, voor den proef tijd van een jaar, van een fabriek tot het bereiden van vellen m het pand St. Anna Zusterstraat 7, kadaster Sectie A no. 1307, met 2 electromotoren elk van 3 P.K. drij vende 3 ontsmettingsovens, een stampma chine en een slijpsteen 5o. -A. en L VITTERS en hunne recht verkrijgenden, tot het uitbreiden van de wagen- en rijtuigmaker)] met smederij in dc pcrceelen Noordvest nos 13, 15 en 19 met een draaierij in hel pand Noordvest 17, kadaster Sectie nos. 1578 en 1579, ge dreven door electromotoren van resp 12 en 2 P K, 6o A. en L VITTERS en hunne recht verkrijgenden, lof hel oprichten van een smederij in het pand Oversehiesehestiaat 19, kadaster Sectie 1 no 191, gedreven dooi 2 electi omntoren van resp 1 en 2 P K Schiedam, 10 Af.mrt 1916. V Burgemeester en Wethouders voornoemd, AL L. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris V. SICKENGA. Duitsch legerberieht. Het Duitsche groote hoofdkwartier meldde gistermorgen Het artillerievuur aan belde zijden nam „Neen, dank u, juffrouw Birace", zei de aangesprokene glimlachend. „Ik heb hoop werk te krijgen ergons buiten; ik wou Lon den zoo graag veiiaten en als ik die be trekking krijg, waar :ik van gehoord heb, dan zal ik toch zoo blij zijn, het zal mij alleen sjwjten, dat ik van u vandaan moet u is zoo vriendelijk voor mij geweest. Als er vandaag iemand voor mij komt, wilt u dan zeggen, -dat ik niet heel wel ben en niet kan ontvangen als je blieft Ik wou liever niemand ontvangen. „Denkt u, dat dien mynheer van verleden week weer zal komen juffrouw?" De stem 'van juffrouw Ö3|ruce was vol eerbied en verrukking. 1 „O, lieve juffrouw, het was net zoo'n nette mijnheer voor u. Hij zou wat voor u kunnen doen; als hij bet goed meende. Hij zag er zoo mager uit, het was of hij al mot zijn oenen roet in het graf stond. Alaar zijn baard Was keurig geknipt en. zijn üdeeren! 0 lieve, ze zouden die kleeien wel weghalen als ilc ze verpanden moest.'" Jammer dal u uit was toen hij hier kwam, als ik' u Was, zou ik hem Wel ontvangen als hij weer kwam. U hoeft niet zoo trotsch tegen hem te doen, juf frouw. Alisschien had hij in het geheel geen kwade bedoelingen en zooais hij ge kleed Was, dat Was een lust om- te zion.'i' „Ifc wil hem niet ontvangen." Het -anti woord Was kalm1 en schijnbaar onbekom merd, maar zoowel de onbekommerdheid als de kalmte kosten haar blijkbaar in spanning. veelal in levendigheid toe. De Fransehen hebben het Westelijk deel van de loopgraaf bij Afaisons de Champagne heroverd, waar gisteren met handgranaten gevochten werd Ten Westen van de Alaas zijn onze troe pen bozig do in het Ravenbosch nog aan wezige nesten van Franschen op te ruimen Ten Oosten van de Alaas werd tot ver korting van de verbinding der Duitsche stellingen ten Zuiden van Douaumont en de linies m Woevre na krachtige voorbereiding door -de artillerie, het dorp en het pant serfort Vaux en de talrijke aan sluitende versterkingen der te genstanders onder bevel van den comman dant van de 9de reservedinsie, generaal der infanterie von Gueretsky Comitz, door de Posensche reserve-regimenten no 6 en 19 in een schitterenden stormloop gano- emn. j f f dn een groot getal luchtgevechten zijn onze vinders overwinnaars gebleven. Met zekerheid is bekend dat 3 Fransche vhe gers zijn neergeschoten. Al onze vliegtuigen zijn teruggekeerd. Vele van onze vliegers wanen gewond. De vijandelijke troepen in de plaats ten Zuiden en ten Z.WL van Verdun zijn zwaar mot bommen bestookt Door een aanval van een Fransch lucht eskader op Aletz zijn 2 burgers gedood en vele particuliere huizen beschadigd. In een daarop volgend luchtgevecht is de aanvoerder neergeschoten en gevangen ge nomen. Zijn begeleider was dood. Fransche 1 eg er be richten. Hot officioele Fransche communiqué van gistermiddag luidt. In Argonne heeft de Fransche artillerie de beschieting van de Duitsche verbindings wegen, vooral in oostelijk Argonne en de streek van Alontfaucon en Nanftllois, voort gezet- Ten westen van de Maas hebben de Duit- schers in den loop van den nacht herhaalde pogingen gedaan om hun tegenslagen van gisteren goed to maken. Twee aanvalspo- gingen op het dorp Bélhineourt, voorafge gaan door een geweldige voorbereiding der artillerie zijn door afsluiting-, vuur ge duit. 'De Franschon liebben do Duitschors belet uit de loopgraven te komen. In het Ravenbosch hebben "de Dmtsehers tal van vergeefsche pogingen gedaan om de Franscheiï te ver drijven van oen uitgestrekt terrein, door hen veroverd, dat zij thans bevestigen. Ten Oosten van de Maas is de strijd gisteren togen het eind van den dag en m den loop van den nacht in het gebied, gelegen tusschen Douaumont en het dorp Vaux, voortgezet De Duitschers hebben met aanzienlijke strijdkrachten verscheidene aanvallen op do Fransche stellingen ge daan. Ondanks de herigheid van het ge schutvuur en de verwoedheid van de storm- aanvallen der Duitschers, konden zij de Fransche hme niet aan het wankelen bren gen cn werden zij volkomen teruggesla gen. Enkele afdcelnigcn Duitsche infanto- le, die een oogenbiik m het dorp Vaux waaen bnmengedrongen, werden er door een Frans-ehen tegenaanval met do bajonet om middel lijk uit verjaagd- „Als h.ij terug komt, zeg dan, dat ik niemand ontvangen kan. Ik heb 'geen lust weldaden van hem aan te nemen en het is boter hem1 dat heel duidelijk te kennen te geven. Dank u wel voor de thee, u is zoo vriendelijk voor mij. Toen. ik thuis Idwam, voelde ik mij heel moe en wianho- pig, nu ben ik veel beter. Nu kan ik Weer voortgaan en den strijd nog eens aanbinden. Een klein beetje vriendelijkheid, zooals u mij geeft, schenkt iemand nieu wen moed." „Wel, wel Wat ,kan u de dingen mooi zeggen, juffrouw; het zal mij spijten u te verliezen, ja zeker dat meen ik. U hebt geen moeite gegeven en is altijd oven be leefd. 0 heer, nu heb ik' uw brief ver gieten, "hij is gekomen naddt u uitgegaan is" De goede vrouw spoedde zich naar be neden en keerde een paar minuten later terug met een brief, die zeer beduimeld was door haar eigeri Vingers. Het adres was door een mannenhand geschreven en luidde aldus: Aliss Joyce Trevor, 44 Je remiah Street, Marylebon© W„ t i HOOFDSTUK IV. Zjji&Wög. i I Christoffel Brampton sloeg de oogen op naar het vuile huis in de vuile achter, straat in Alary lebóne; toen bij den klop per liet vaOen, zweefde zijn geest terug nagr het verleden, een verleden Waarvan! In Woevre over en woei tusschenpoo zende beschieting zonder mfantenegevceh- ten. In Lotharingen zijn de Fiana hen ei ten Westen van liet Priesterbosi h dooi een overval in geslaagd een twintigtal ge-van genen te maken. Engelsch legerberichf. Vannacht hebben we een zwakken aan val bij de Hohenzollern-redoute afgeslagen Vandaag heeft de vijand bij GivenUij een mijn doen springen, maar geen infante rie-aanval gedaan. Bij Yperen is de artillerie aan beide kan ten eig in de weer geweest. De strijd bij Verdun. Een correspondent van de Associated Press" heeft "Verdun bezocht en daaivot het volgende verteld „Zondag beschoten de Duitse her- stelsel matig de buurt van de bruggen en he station van Verdun, waardoor ziju.nhle de verbindingen af to snijden. De stad leeg. Afen ziet noch burgeis nocli soldalen Enkel de' brandweoi is gebleven om door de granaten gestichte branden te blu schen. Een afdeeling gendarmen heeft lol taak, plunderaars te pakken, indien die zicli ergens mochten vertoonen. Twee-en-iwiniig duizend personen hebben hun huizen ge sloten en zijn op bevel vertrokken. Dc stad. heeft weinig geleden; slechts enkek huizen zijn door granaten getroffen Vei scbeidene granaten vielen op den heuvel waarop de kathedraal en de religieuze in stellingen gelegen zijn. Het meisjes-semïna rium, nabij de kathedraal gelegen, vorm nog slechts een puinhoop. De correspondent bezichtigde de forten van Verdun op de Alaasheuvelen cn hoorde het vreeselijke geschutvuur. Verscheiden honderden kanonnen dc meeste van zwaar kaliber waren aan beide kanten in actie. Op een terrein van 1000 AL breed en 5 a 600 AI. diep sloegen 80.000 gran ten in Binnen zeven uur was al wat tegen stand bood overhoop geschoten, echtci sprongen vele granaten niet. De vaklui be weren dat de Duitschers van 4 tot 6 mil boen granaten hebben verschoten. Een staf officier wees op het onderscheid tusschen den aanval op Verdun en het offensief in Champagne. In Champagne hadden d< Duitschers gedurende drie dagen zoo ti zeggen niet geantwoord op de kanonnado der Franschen, terwijl de Fransehen vai Verdun onafgebroken en met steeds ioene mende kracht het Duitsche vuur hadden beantwoord, terwijl thans hot Fransche Ivuut het Duitsche de baas was Do Duitschers schenen een plan van aanval als dat van de Fianschen in Champagne te hebben uitgewerkt. Het door de Duitschers (bi) Verdun) veroverde terrein komt ongeveer oveieen met dat 't wolk de Franschen van 1 Januari tot April 1915 hadden gewon nen. In hel Fransche hoofdkwartier was men vol vertrouwen. De gcduicnde de laai ste dezer dagen van aanval gemaakte kleine de omgeving zoo zeer verschilde van d«i buurt, Waar hg1 zich op dat oogenbhk be vond. Do grauwe Londensche straal, de ri,jen grauw'onzen, alle precies hetzelfde, de loodgrijs lucht boven zjn hoofd dit- alles verdween, voor zijn oogen, en In plaats daarvan zag hij een hoiilen hutje met rose klimrozen, een achtergrond van dennenbosschen, welriekend mi groen met sneeuw bedekte topjien legen de schil terend donker blauwe lucht De omg'wing vvaann 3nj Joyce Trevor hel laatst had gezien, zoo vele jaren geleden, >vn« m derdaad zeer verschillend van die, waai hij haar met de zekerheid van -"-en over winnaar dien dag hoopte ti' vinden dat houten huisje tusschen de pijiiboonien leek hem een geschikter verblijf voor de sier lijke lieftalligheid, die lig zich herinnerde, dan dit akelige pension in een sombeie straat in Londen. Het was moeilijk liet meisje, wier beeld hij m zijn hart droeg, te vereenzelvigen met iets leelijks en vuils, en toch hoe kon hij iets anders ver moeden, dan dat er veel verdriet en narig heid gekomen wia-s in haar leven sedert luj baar het laatst gezien had, met den zon- neschijn van dat Westorsche land een gou den kroon warmende om haar hoofd, Ja- chende oogen, stralend, vian licht en le vensvreugde. Verlaten d-oor den mail, aan wiem zij zich had overgegeven. Alleen in een vreemd and, fejeta jongj mieisje worstelend om het hoofd boven water te houden zijn hart kromp ineen vjan het visioen voor vorderingen, hadden het mogelijk gemaakt alle maatregelen voor de verdediging te treffen Een officier verklaarde, dat de Dab sellers, naar schatting van een overlevende, 80 000 dooden hadden." Jlmtsch legerberieht. Rn«Ni-rhe nam allen iegen onze vooi [Mis ten hebben geen -.luns gehad. Achteraf is bekend gen en den, dat op Minsk en Altr m den nar hl urn S darm. een Zeppebn boimicn heell gevrijzen Russisch legerberieht. hen \n| sterke Diulsrhe afdeeling heeft hij S< Mo--. Kim ke.mi.tu-en. ten Oosten xan 1 iiediieb-ladt getrariil over de Duna te k'jin* ti niur e dooi' ons uur verjaagd Jen W'i. in Jambstadf heeft dctDmt- m he ailiifeiie nn/e k.inMineineufeiï i>» mi bob ii Het /wan» g< c';!'l i,in Jen vgand heeft bel iloiji L.-o-v t-iilmf en de stations 'I -ar gon! en Niet/gn ond<-r vuur genomen I'll JIIoekM zijn onze erken tiers opklaar- hrlilon dig een Mjandeiijke -ch.ins bumen- gtnbotigen heb! en <-eu deel der bezetluig o\ei ile kling gejaagd eri de rest gevangen genen en. Aan iie benen Ikwa heefi mis vuur een sterke v ij.uideiijke afdeeling, die onze schan sen trachtte Ie naderen, verstrooid. In Galic.ie Inseft de Mjand m de slreek van I.sebrof ten N.W. van Tarnopol, rrn voailcreidmg dooi fel geschutvuur, een aanval gedaan Hij is door ons geweer, vuiu teruirg<-drr-veiiwnj liebben daar ook gevangenen gcmaakl. Go s te n r ij ks c b legerberieht. Aan liet Italiaunsche l'mnt wordt dege- v-echlsailu' dooi het slechte weer nog zeer bei u-of i lijkt. Slechts m het gebied wanden ol di Lana en mui den Afoute San Mxhete had gistoseu een levendige artillerie lie- bclwetmg jdaate. Russ isc.Ii legerberieht In de kuststreek hebben ouzte afdeehugtai: do Turken over de Kaia-rivier geworpen. Engelsch J,egerbericht. Generaal Aylmer trok op den 6en j.l, l.mgs <le inch teroever van den Tigris op «aa bt'ieikto de njaridelijke stelling, zeven inij-ij Ion ton Oosten van Koet-el-Amaaa. Dc stoK fing vwivl inangovallon, maar Aylmei was niet m staat den vijand te verdrijven. AyJnior verklaart, dat de vijand ern-tige verliezen hoefi geleden en dat hij,' behalve (lat luj zijn jiosdie versterkte, geen artivi teil toonde. Onze verliezen zijn gering. v De oorlogsverklaring. Nnar nffinêel uit. Berlijn wordt geselno, luidt bet slot van Üe gistiupn to Lissnbo i (»verba4idigde verklanng, waarvan eon af schrift aan den Portugecsrihen gezant 1» Herlijn i-, genclit: njn gee-vl geroepen door die gedachte al - E'en en dom alles wal, zij insloot. AVat hadden die j.uvn baat» gebracbtV Zou ze hom verwelkomen als een vuend? Zou Ze blij zijn hem te zien, zooals ze in vxoe- gei ja ron was geweest'' Of zou ze beril! innzion alsof zij verre -.tend, met koelheid in de ongen. en zijn kö nst kvvahjk nemeu ml vices, dat hij liet veriedeu weer zou opiakelen'-' /ij was zekei arm daar zij in deze swnheie slraai woonde; zou ze hom toeslaan haar Ie helpen in haarmoei- lijkhoden. zelfs al wilde ze dan nieiluis- ieren naai de betiug'mg v.ati zijn groot» lefdeAl deze wenvogliigen dwarrelden rond in zijn hoofd, lerwijl hij stond te vvaAhteii op do s|c«*j)v.ui 11 Jeretniali Mroet, en naar de slmdige ramen kfcek, vvaanooi de vmSe kanten gordijnen en de kapotte jaloezieën, die halverwege jvancn neergelaten en luoelemaat scheef, hetsorn- lierc uitzicht van het huis nog yjerhoog- dcn. Hij had vei-soboidene minuten geduldig staan wachten, toen de deur ©en klein beetje werd ojiengedaan, een slordig hoofd kwam te voorschjjii en een meisje met een opvallendvuil gezichtje en een nog ui lor scSiort met een onvervalscht Lon- denscli accent, vroeg: „Zoekt u -een kamer i i i Q/Vjordt vervolgd^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1