De oorlog. 68"* Jaargang, Zaterdag 11 Maart 1916 No 1508? Eerste Blad NA LANGE JAREN, üesse ocniant verschijnt dagelijks, mei uitzondering van Zoo- en Feestdagen. Br§» per kwartaal: Voor Schiedam' ea Ylaardingen £L 1.25, franco pet post £L i,S5. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnemenien worden dagelijks aangenomen. Advesrtentien voor het eerstvolgend nummer moeten das middags vóór eet. uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lauge Haven Ho. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Vaal6 regels fL 0.92; iedere itsgaï mem IS cents. Reclames 30 cent per regel. Groot© letters naar do plaats die aQ innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige roorwnaïdea. Tarieven hiervar zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 oents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. Maximumprijzen roor groenten. De Burgemeester van Schiedam maakt hekend, dat voor den kleinverkoop van groenten de volgende maximumprijzen zijn vastgesteld1 Roode kool 9 ct. per K.G.; Gele Kool 8 ct. per K.G. Uien 5 ct. per Pond, 10 ct per K.G. Peen 6 ct. per K.G. Knolrapen 5 ct. per K.G. Kroten 6 ct. per K.G.; Zuurkool 6 ct. per Pond, 12 ct p. K.G.; Pronksnijboonen 10 ct per Pond, 20 ct per K.G. Enkele Sperciebooncn 13 ct. per Pond, 26 ct. per K.G.; Dubbele Spercieboonen 10 ct. per Pond, 20 ct per K.G, Deze prezen zgn gesteld voor den win- kelverkoop, zoodat voor het thuis bezor gen een billijke vergoeding in rekening mag worden gebracht. Aan deze regeling z|jn alle handelaren onderworpen, Schiedam, 10 Maart 1916. De Burgemeester van Schiedam; M, L. HONNERLAGE GRETE, SennisgeTing. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Besluiten met intrekking van hun besluit van 19 Februari 1913 {Gemeenteblad no. 4): lo'. op grond van art 3, le lid, sub 'o, der Vero«lening van 28 April 1908 (Ge meenteblad no. 10), gewijzigd bij die van 1 Juni 1909 (Gemeenteblad no. te be palen dat: de AFritten van de Hoogstraat in het Broersveld tot pand no. 25 en in den Lange Achterweg tot pand no. 3 in het belang van de vrijheid en veiligheid van het verkeer op,die wegen gesloten zullen blijven; 26. ten aanzien van: de.. Hoogstraat; de OPrit van pand no 3 in den Lang© Achterweg,naar de Hoogstraat: do.Taansteeg; de Appelmarkt; het Broersveld het Heerenpad te .bepalen a. ,uat rij op gelijken grond als boven in hetbelaag van de vrijheid en veilig heid van het verkeer op die wegen, voor alle,motorrijtuigen op meer dan twee wie len zullen gesloten zjjn kan 6 uur n m. tot-.11 (uur n.m.; b. dat zij op grond van art. 3, le lid, sub b, der bovengenoemde Verordening, in het belang van de instandhouding en bruik baarheid van die wegen gestoten zullen zijn: voor motorrijtuigen, niet voorzien van luchtbanden, met een asbelasting van meer dan 750 K.G. en - voor motorrijtuigen, voorzien van lucht banden, met een asbelasting van meer dan 2500 K.G. Schiedam, den 9den Maart 1916. burgemeester en Wethouders van Schiedam, M. L. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris j V. SICKENGA. En is "hiervan afkondiging geschied, Jwaar het behoort, den llden Maart 1916. r» Burgemeester en Wethouders voornoemd, i M, L HONNERLAGE GRETE. D© Secre taris, V. SICKENGA. BUITENLAND. naar het .Engelsch,, door L. Gr. MOBJERLï. 91 Brampton kon nauwelijks nalaten uitte; roepen: „De hemel,-bewiu© mij 1" maar gslukkigj hieldhijze nog bijtijds in, „en het klein®.; dienstmeisje deelde later aan t collega en- vriendin naast de deur -mede, dat de mijn heer, die aanschelde, zoa tegen je g'ime-j lachte, dat .je er van zou bunnen huilen., Alles wat Klein was en vuil en medelijdens waardig, .wekte zonder mankeeren de be langstelling op, vAn den chirurg, die in som mige. kringen den naam had .gekregen van streng,-en hard en een vrouwenhater te zijn, maar zijn blauwe oogen Waren zeer; vriendelijk, toen hij Li ze in haar bleeke, vuile gezichtje' keek, waar pieken onge-1 ,borste!d haar- slordig langs hingen; het smerige mutsje op haar hoofd hielp geens zins mede oan de wanorde van haar ha ren ©enigszins te beteugelen. „Is juffrouw, Trevor thuis?" vroeg hjj., „Z|j woont $ier immers.. Juffrouw Joyce, ■Trevor?" „Ze is hier niet meer, ze .-.is weg", luid de het teleurstellend t antwoord en Lize; streek een extra lange piek-van haar ha-. Jrèrettit* haar~oogêa.- „Juffrouw-Trevor-Ja Tan het Westelijke front. Fransch legerbericht. Het offlcieele Fransche communiqué van gistermiddag luidt In Argonne heeft de Fransche artillerie Duitsche oonvooien beschoten, die op den straatweg MontfauoonAvantcourt waren waargenomen. Ten Oosten en ten Westen, van de Maas is de toestand niet veranderd. In den loop van den nacht hebben de Duitschers geen enkelen infanterie-aanval op de Fransche stellingen ondernomen. De beschieting is van weerszijden aan het bede Fransche front voorgezet. Ze is verwoed geweest op den linker- en den rechteroever van de Staan. In Woevre was de beschieting tusschenpoozend. In den Elzas hebben de Fransche bat terijen de Duitsche loopgraven op heuvel 425 (ten Oosten van Thann) overhoop ge worpen. Engelsch legerbericht- Gisteren hebben 31 vliegtuigen met goed gevo'g een aanval gedaan op de •vijandelijke spoonvegkantonnementen bij Carbin, Men gelooft dat er aanzienlijke schade is aan gericht Alle vliegtuigen zijn behouden te ruggekeerd. Als gevo'g van een luchtgevecht is een vijandelijk vliegtuig door oen onzer vlieg tuigen ten val gebracht bij Doornik Gisteravond heeft de vijand aanvallen met handgranaten op onze mijn trechters bij de Hohenzollemredoute-gedaan Bpide aanval- lep zijn afgeslagen De strijd bij Verdun. D© worsteling rondom Verdun heeft de heide llaatste dagen geen verandering van beteektenis opgeleverd. De kwestie inzake bet fort Vaux is in zooverre opgelost, dat we nu weten, dat „Vertrokken? Meen je dat zij voor goed weg is? Is zij ptlotseling vertrokken?"Weet je haar adres bok?" „Ik weet niets van haai- af", antwoord de Lize. „Juffrouw Bruce zal het Wel weten. Ik zal haar roepen, ze zal u Wel alles kunnen zeggen wat u weten wilt Ik weet er niets anders van dan dat juf frouw Trevor vertrokken is en „Lize!" riep een schelle stem uit de keukengjewosten, „wat. sta je daar te pra ten aan de deur. Er is genoeg voor je te doen, je hebt volstrekt geen tijd niets pit te voeren en, te staan babbelen aan de deur 01 Ik vraag u wd excuus, mijn heer." De toon van juffrouw Bruce ver anderde eensklaps met een bijna grappige snelheid, toen zij Blrampton zag staan en begreep, dat het een. „echte mijnheer" was en niet de slager of de bakker met wien haar dienstmeisje aan de deur stond te praten. Lize maakte gauw dat zij Weg kwam en vertrok naar den achtergrond om door juffrouw Binioe vervangen le wor den. „Juffrouw Trovfór? Ja manheer, die heeft hier gewoond, maar ze is drie dagen ge leden heengegaan." „Is zij plotseling vertrokken?" vroeg, Brampton. „Plotseling. Ja, u mag, wet zeggen plot-, selïng ,ïn één opzicht, ofschoon het toch weer niet plotseling was ook, want ze- kón ieder ©ogenblik een baantje krijgen, zal u zeggen. Z#t heeft, een betrekking gekre- gen 'en toen moest'ze wal' weg, maar het1 Was, een goede kosfga^ter-eneen 'aardige- de Franschen er heer en meester zijn. En dit is de hoofdzaak Of nu de Duitschers het fort een korten tijd in bezit hebben gehad, zooals ze officieel verzekeren, of dat ze het zelfs niet hebben kunnen na deren, gel|jk nietofficieel van Fransche zij de wordt beweerd, (het Fransche stafbe- richt zwijgt daar heelemaal over) is een bijkomende kwestie, waarover de opvattin gen zeer zullen uitoenloopen. Een Fransch officier, die deelnam aan de gevechten om bet Bjois des Caures, on der bevel van kolonel Driant, doet het vol gende verhaal van deze episode, eender meest roemrijke (volgens Havas) uit1- den slag mn Verdun: De Duitschers begonnen de voorbereiding van den aanval op 20 Februari, 's morgens zeven uur, door een geweldige beschie ting, die onze onderstanden vernielde. Onze mannen echter, die beter weerstand'boden, weken niet en versterkten hun stellingen onder .een orkaan van ijzer. Tussehen 2 en 6 uur werden de gevolgen van de beschie ting zoo, dat nog slechts één onderstand intact was. De adjudant van Dnant werd zwaar gewond en de jagers hadden veel te lijden. Toen de vijandelijke artillerie het vuur op grooteren afstand richtte, tracht ten de Duitschers gekleed in jassen die op de onze geleken, Haumont te nade ren. Ondanks onzen tegenstand drongen ze door in onze loopgraven der eerste linie, waar de gerechten met handgrana ten den heelen nacht voortduurden. Op 22 Februari werd het bombardement hervat, de loopgraven werden vernield, de onder standen en verbindingen verwoest, groots stukken bósch weggeslagen. Onze onver stoorbare jagers zagen tegen den middag sterke vjjaudelgke afdeelingen rich richten naar het Haumontbosch langs het Bois des Caures, waarbij ze trachtten over de onder steuningsloopgraven te komen. Een luite nant snelde aan het hoofd van rijn com pagnie toe om den aanval te beantwoorden Hij viel doodelijk gewond door een kogel neer, maar riep nog stervend: Voorwaarts! Een ander officier snelde toe, maar viel gewond door een kogel in den hals. On danks onze numerieke minderheid we hadden slechts twee bataljons tegenover een verschc brigade bleven we met alle macht' weerstand bieden. Tegen half vier werd de toestand kritiek. De Duitschers hadden een kanon aange voerd, dat onze positie onder flankvuur nam, de insluiting werd nauwer. Ik werd toen bij kolonel Driant geroepen, die den strijd tegen den aanval leidde. Ik zag hem leunend op zjjn geweer in tegenwoordig heid van twee kapiteins. De eriist van zijn energiek gelaat trof m|j. Hij zeide: „Nog enkele minuten en we zullen moeten ster ven of, gevangen worden genomen. Laat ons echter trachten nog enkelen van die dapperen te redden." Na een indrukwek- kenden krijgsraad, waarbjj een kapitein al- dame en ik! moet zeggen, dat het jmij erg spijt dat ik haar kwijt ben. Je komt niet iederen dag met, dames zooals zij in aanraking." „Kunt u maj haar adres opgeven?" Juf frouw Rraoe, wier opmerkingsgave welge oefend was, hoorde de onderdrukte op winding in de stemi van haar bezoeker, za zag de belangstelling in zijn oogen, zij liet de teugels van haar verbeeldingskracht los, maar schudde verdrietig 't hoofd. Zij speurde een romannetje, niettegenstaande of misschien tengevolge van de vervelende eentonigheid van haren strijd om het be staan en j bet romantische was baai; dier baar; dit was de tweede heer, die een'be zoek bracht laan haar kostgangster, de tweede in één Week en ze zou dol graag een rol gespeeld hebben in heigeen zij ver moedde een romantisch drama te wezen; misschien wel een drama in 'den trant van de stuivertjesromannetjes, die zij som tijds Zondags tijd bad te lezen, verhalen waarin hertogen en ander adellijke heeren toestroomden rondom de ongelukkige hel dinnen van de werkelijkheid van bet leven. „Neen, ik kan u geen adres opgeven", was bet antwoord en juffrouw Bruce gaf een zucht van echte teleurstelling „Ze zei dat er geen, brieven voor baar komen zouden en ik, had haar adres niet noodig; ik weet dus niet, waar zij naar toe is. Ik weet er niet meer van dan 'een pasgeboren kind. Ze sprak van naar bujtea tegaan, dat is i het eenjge, wat ik er van zeggen fan.'' „U denkt dat ze buiten woont". De Ier gedachte uitsprak door te zeggen: „Het is vreeselijk om neen te gaan, ik zou lie ver sterven", werd alles in den onder stand, dat in handen van den vijand kon vallen, archieven en kaarten, vernield en werd het bevel tot terugtrekken gegeven. Do beweging begon onder flankdekking door een afdeeling jagers. De spits der colon nes, die het bosch verlieten, werd neerge» maaid door het kruisvuur der vijandelijke mitrailleurs. Maar de terugtocht werd uit gevoerd en de fragmenten van de afdeelin gen, die deze zóne overkwamen, bereikten Beaumont, onze eerste linie van de tweede stelling. Kolonel Driant wilde bet laatste beengaan om de manoeuvre te zien uitvoe ren. Hij werd voor de laatste maal gezien door een jager, die met hem in een zelfden door een granaat geslagen kuil neerhurkte Óm het vuur te ontwijken. Dnant liet den jager het eerst heengaan, uitroepend: „Tot weerziens, veel geluk." Hij zelf bleef nog wachten tot de rest van rijn mannen het bosch zou hebben ontruimd. Sedert heeft niemand hem terug gezien. Vóór de linie te ontruimen, schoot de imtrailleurafdeeling haar 15.000 patronen af; zij slaagde er in de stukken (te redden, toen de vijand na derde. De officier eindigt met de mededee- ling, dat naar zijn schatting in de gevech ten om het Bois des Caures meer dan 2000 Duitschers sneuvelden. De strijd in de lucjit Het Duitsche hoofdkwartier meldt: In de maand Februari hebben onze vlie ger-eskaders buitengewone bedrijvigheid ont wikkeld; het aantal van hun verkenningen over groote alstanden en van him nach telijke tochten achter het vijandelijk front was aanzienlijk grooter dan ooit te voren. Het< volgende overzicht bewijst niet al leen opnieuw onze meerderheid, maar weer legt ook de bewering van den vijand, dat onze verliezen aan vliegtuigen daarom zoo gering zijn, omdat onze vliegers zich met boven de vijandelijke stellingen wogen. De Duitsche verliezen aan het Westelijk front in Februari bedragen: In luchtgevechten niets; door naar bene den schieten van, den grond niets; ver mist zés. De Franschen en Engelsehen verloren in dezelfde maand: in luchtgevechten 13;door neerschieten van den grond 5; gedwongen landing binnen onze linie 2. Hierbij moet men in aanmerking nemen, dat wirj slechts de in onze handen geval len of brandend neergevallen vliegtuigen, niet de talrijke achter de vijandelijke Unies naar beneden geschoten vijandelijke toe stellen meetellen. Tan het Oostelljïfft front. Oostenr|jksch legerbericht Niets nieuws. Russisch legerbericht In de streeK van de Btoven-Strypa, ten oosten van de stad Koslof, dreven Rüssi- groote teleurstelling, die de blauwe oogen van den vreemden heer verduisterde, deed de goedhartige hospita bepaald pijn, zij had een zachte zoowel als een strenge zijde, en haai- romantische neigingen kreden ieder oogenblik meer voedsel. „Ze zei, dat zo regelrecht vér het land in ging, dat waren haar eigen woorlen, maar waar dat is of wat ze daar ging doen als ze daar aankvyam, dat zouik u niet kunnen zeggen, al gal u mij al het goud uit een heele goudmijn. Ik wou, dai ïfc het u zeggen kon", voegde zij er bij in een uitbarsting van vriendelijkheid, „u is een soort heer, waar ze niet bang voor zou wezen, niemand zou voor u bang kun nen wezen niet zooals die and;re mijn heer, die hier geweest is". Zij liet haar stem dalen tot een t geheimzinnig gefluis ter. „Was rij bang voor iemand?" Die vraag werd, gedaan op zulk een korten, sclier- pen toon, dat juffrouw Biruce er verschrikt van opkeek. „Ik weet niet of ik het zeggen mag, maar u ziet er uit of men u vertrouwen kan", zei ze nog steeds kiesch fluisteren de; „maar ze scheen bang tee rijn voor dien anderen mijnheer, die hier geweest is; en ik voor mij geloof, dat zij* Londen alleen uit gegaan is uit vrees voor hem. Dat geloof ik, weet u, ofschoon het niets anders is dan een termoden van mij Niet dat ik weet, waarom z|j zoo verschrikt hoefde te zjjn voor dien mijnheer," voeg de juffrouw B|moe er peinzend bjj, „hg sprake boel netjes en zoo ver v ikT het kon scbe verkenners vijandelijke wachten uit een en maakten daarbij krijgsgevangenen. Een aanzienlijke vijandelijke srijdmachi deed daarop een tegenaanval, die echter, met de hulp van de artillerie, met groote verliezen aan de zijde van dan vijand werd afgeslagen. Tan bet Zuidelijke front. Oostenrgksch legerbericht Aan het kustfront onderhield de Itali- liaanseh© artillerie op sommige plaatsen een matig vuur, dat slechts bg het Tolmei- ner bruggehoofd levendiger weid. Elders weinig actief. Gebleken is, dat de Italianen bij Rom- bon van gasbommen gébruik maakten. Italiaansch legerbericht Het weder is slecht Hier ea daar had den inf.interj.e aanvallen, en artillerie-gevech ten plaats. In Mesopotamie. - Turksch legerbericht Nadat de vgand tem Oosten van Felahie geen succes had behaald met zijn onvoor bereide aanvallen, nam hij sinds een maand tot alle mogelijke middelen zijn toevlucht om onze stellingen te naderen. In de laatste dagen naderde hij tot op 150 tot 200 M. onze vooruitgeschoven loop graven, en gaf blijk een besiissenden aan val voor te bereiden. Den Ssten Februari des morgens deed hg met zijn hoofdmacht een aanval van den rechteroever van do Tigris uit De strijd duurde tot zonsonder gang- i De vijand kon met behulp van versterkin gen, die hij ijlings met zijn vloot naar dezen vleugel bracht, een deel van onze loopgraven bezetten, maar door eenkrach- tigen tegenaanval werden deze loopgraven heroverd en de vijand naar zijn oude stel ling teruggedreven. Hg bet 2000 dooden en voel wapens en munitie achter. Onze verliezen zjjn betrekkelijk gering. Van de andere fronten zijn geen tijdin gen van belang ontvangen. Engelsch legerbericht De Bilsche opperbevelhebber in Mesopo- lamië meldt d.d. gisteren: Generaal Aylmer, die den Ssten dezer op denrechteroever van de Tigris op 1, of 8 mijl van de rivier opereerde, heeft ten- gevo'ge van watergebrek naar de rivier moeten terugtrekken, na alle gewonden tel hebben weggezonden. Ter Zee. In de Zwart© Zee. De Duitsche marinestaf meldt d.d. gis teren Gistervoormiddag werd in d© Zwarte Ze© bg Kaüokra, ten noordoosten van Warna, ©en afdeeling van de Russisch© vloot, be staande uit een linieschip en vijf torpedo jagers, waarbij verscheiden yxachlbooten waren, door Duitsche watervliegtuigen aan gevallen en met bommen beworpen. Gecon stateerd werd, dat eenige torpedojagers ge troffen waren. Niettegenstaande de hevige beoordeelen, was het een man van mid delbaren leeftijd, heel beleefd en aan zjjn kleeren en zijn horlogeketting, kon je wel zien dat hij rijk was ook." „Heeft hij zijn naam niet opgegeven?" „Neen, dat zal waar rijn", zei juffrouw Biruce lachend. „Zulk slag van mensehen zijn voorzichtig met hun naam. Er zjjn er meer zoo. Maar ik wil wedden, dat u je niet schaamt uw naam op te geven." „0 neen, in 't minst niet". Niettegenstaande de droefheid in zjjn hart glimlachte Chri stoffel. y „Mg'n naam is Brampton, dr. Christot fel Brampton, en als uooit iets hoort van juffrouw Trevor, of als ze hier ooit terugkomt, wees dan zoo goed te zeg gen, dat ik hier geweest ben en haar mjjn kaartje te •geren. En als hij zweeg en gjng toen haastig voort: „als u soms bg toeval haar adres te weten komt, zend het maj dan als 't u blieft Ik wou haar zoo graag helpen, ik ben een heel oude vriend van haar en ze heeft hoegenaamd geen reden angst voor mij te hebben," Hij nam een Kaartje uit zjjn visiteboekj© en gal het juffrouw Biruce, die het zeer zorgvuldig bekeek. Mr. Cliristoffol Brampton, 400 Harley Sheet", spelde zij. „Ik zal het goed be waren mijnhedr, en als juffrouw Trevor terug mocht Komen, (ik zal heel bljj zjjn als ze dat doet), zal ik het haar geven, IK heb nooit een kostganger gehad-waar ik meer mm Meld dan van haar." Wordt vervólgd). s.hvfrM am tj t ;:h edamsche couraht. j> 5VS 15 -3 «fl - ,4 V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1