De oorlog. 68**" laargang, Maandag 13 Maart 1916. No 15088 NA LANGE JAREN, BUITENLAND. Tan liet Westelijke front. Van .tiet Oostelijke front. Van het Zuidelijke front. In Albanië. In Perzie In Mesopotamie. In Arabië. 'Ter Zee. Dlrerse berichten. BINNENLAND, SCHIEDAMSCHE COURANT Deeem oeroanl vwraahijnt dagelijks, met atocradem^ van Zoo.- eat Feeattbjgjen. Erfja per Kwartaal; Voor Schiedam ea Viaardingea fL L25, banco per post £1. '1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardïngen 10 cenS. Afzonderlijke nummers 2 cent. Alxmneramten. worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moe lea des middags vóór een uur aaa het Bureau bezorgd zSjh. Bureau: Lange Haven No. lil (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentien: Van 16 regels fi. 0.92; iedere regel meer 15 oants. RecKmes 30 cent per regoL Groote lettera naar de plaat* die sqjj innemen. Advertentiën bg abonnement op voordeollge voorwaarden. Xarievcas hiervan, ixp. gratis aan het Bureau te bekomen. i Ia de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verachïjnea, wankn zoogenaamde kleine advertentiën OAgennnren tot den prijs van 40 cents per advertentie, hij voor.'itho'aling aan hot Bjxeac te voido-a. Intercommunale T< lefoou No. 103. Duitsoh legerberich t Het Duïtsche groote hoofdkwartier meld de gistermorgen: Ton N.-O. van Neuvüle hebben wij met goed govolg mijnen laten springen en de trechters bezet Ten westen van de Maas heeft de vijand zich afgetobd met vrucshtelooze aanvallen tegen onze nieuwe stellingen; hij' heeft daar bij zware verliezen geleden. Op de hoogten ten oosten der riviei en in do iWoëvre-vlakto zijn slechts min of meer hevige artillerie-gevechten gele verd. De in de berichten van 29 Febr. en 4 Maart opgegeven getallen van "gevangenen en'buit, van den tijd sedert het begin der gebeurtenissen in het Maasgebied, zijn thans gestegen tot 430 officieren en. 26.042 man ongewonde gevangenen, 189 kanonnen, waaionder 41 zware, en 232 machinegewe ren. B|ij Obersept is het den Franschcn on danks herhaalde aanvallen ook gisteren niet gelukt, weer voet te krijgen in hun vroegere stelling. Zij zijn bloedig afgesla gen. Fransche legerberich Ion. i Van Zaterdagmiddag. Na een bombardement, gisteren van vele uren tusschen Troyon'en Berry-au-Bacont plooiden de ..Duitschers zich bij Ville-au- Bois en vielen zij een saillant aan, die de Fransche linie in het Bois des Brittes vormt. Na oen zeer hevig gevecht verdreven de Franschen de Duitschers uit deu noord westelijken hoek en het westelijk deel van het bosch, dat de Duitschers hadden'weten te bezetten. Ten westen van de Maas deden de .Duit schers in den loop van den nacht een krachtigen aanval ten zuid-oosten van Bé- thincourt tegen de Fransche loopgraven langs den weg BéthincourtChateaucourt. Een onmiddellijk ondernomen tegenaanval hergaf den Franschen geheel en al de be langrijke loopgraaf, waarin de Duitschers hadden kunnen doordringen. Ten oosten van de Maas verdubbelden de Duitschers hun pogingen tegen her, dorp Vaux en den heuvel, waarop het fort Vaux ligt. Het bombardement duurde den ge- heelen nacht met groote hevigheid voort. De infanterie-aanVallen namen in aantal toe tegen het door de granaten verwoeste dorp. De Duitschers vermeesterden cemgc huizen ten oosten van de kerk. maaralle inspanning mislukte tegen het westelijk deel van het dorp, dat de Franschen nog steeds vasthouden. Ten gevolge van verschillen de aanvallen tegen den heuvel van het fort maakten de Duitschers eenige vorderingen op de hellingen, maar hun pogingen om de draadversperringen te bereiken, die vooi het fort zijn aangebracht, mislukten door jiet Fransche vuur. naar het Engelscb, 1 door L. G. MO0ERLY. W) J' Met een pijnlijk gevoel van onmacht keer de Christoflel terug uit het vuile straat je, dat hij een half uur te voren vol hoop was ingegaan en toen hij de kamer, waar hij zijn patiënten ontving, in de Bar ley Street binnentrad, Ni el hij neer opeen Stoel bij de tafel en bedekte zijn gezicht een-oogenblik met de handen. Hij had Jem Douglas het leven gered; een oogenblik scheen het of zijn vreese Iijke strijd tegen de verzoeking, met ver bazende snelheid werd beloond, toen de millionair hem den volgenden dag hijgend toefluisterde, Waar hij Joyce vinden kon „Ik ontdekte het bij toeval." Dat waren zfjn woorden, Blramplon herinnerde ze zich nu in de eenzaamheid van zijn consul tatie-kamer, „Ik heb geheel bij toeval uil- gevonden. Waar Joyce woonde." Zijn don kefë oogen keken met een half spottende, half boosaardige uitdrukking den chirurg aan. „De eene goede daad is de andere waard; ge' hebt mij een weldaad bewezen door mijn leven tè redden, nu zal ik er u een bewijzen en u het adres van Joyce opgeVen." i Had de man hem al dien tijd yoor den gek gehouden? vroeg Bjrampton zich af. ïn Woevre werd een hevige beschieting onderhouden irr de streek van Eix en Mou lainville In Lotharingen veroorzaakte hel Fransche geschutvuur ernstige schade aan de Duït sche werken bij Embermenii. In de Vogezen krachtige actie der Fran sche batterijen in het Thundal en ten oos ten van Thann. Van Zaterdagavond: Op den linkeroever van de Maas is het wederzijdsch geschutvuur verflauwd, op den rechteroever heeft het met onverminderde hevigheid voortgeduurd in de streek ten westen van Douaiunont. Op de overige ge deelten van dezen sector en m Woëvre was het minder fel. De vijand heeft op ons geheel© fronl geen infanterie-aanvallen ondernomen. Nadere berichten bevestigen dat de Duit schers gisteren bij hun vruchtelooze aanval len ten westen van Douaumont vreesehjkc verliezen hebben geleden. Zij vielen drie maal aan in colonnes van vier gcledeien diep. Neergemaaid door geschut- en ma chine-geweervuur trokken ze terug; het ter rein was bezaaid met lijken. In de streek van Douaumont heeft een Franseh vlieger een Fokker-vliegtuig neer geschoten. Het is biandend binnen de Duiti sche linies gevallen. Van Zondagmiddag' Ten Noorden van de Aisne zijn zeer he- vigo arlüleriegevechteu geleverd in do óLiv>ek van het Blois des Bultes (ten zuiden van Ville au Bjois.) °'t defn ümkeroever van de klaas vrij lu>..g geschutvuur m de strook van Béthin court. Op don rechteroever hebben de Duit schers een kiemen aanval met handgranaten gedaan hij het Bois Carré (Prnvredieuvel), dien do Franschen met gemak hebben af geslagen. Ten oosten van het fort Douaumont en in de streek van het fort Vaux is de be schieting over en weer hevig gebleven. Se dert eergisteren hebben de Duitschers geen enkele nieuwe poging gedaan om het .pla teau, waarop liet fort Vaux ligt, aan te vallen. In Woëvre hebben de Duitschers gister tegen het vallen van den avond, na voor bereiding door geschutvuur, den Franschen een kleine schans hij' den weg Van Etain naar Eix afgenomen. In Lotharingen patrouillegevecliten .te"1 wbsten van Arrocourt. Engelsch legerbericiht. Het Britsdie hoofdkwartier in Frankrijk meldt d.d. gisteren: De (vijand, heeft bij de Hohenzoüenvrev doute 'vier mijnen laten springen; aan onze loopgraven is zeer weinig schade loeg-q bracht Brj liet daarop volgende gevecht met handgranaten waren onze verliezen uiterst genng. 'Onze loopgraven bij Loos en in het Bote Grenïer zijn beschoten Hevig vuur van hel zWaar geschut over en Weer bij Vperen. X'uitsch legerbericiht. Het Buitsebe en liet Oostenrijfcsehe leg or- Rad inj het geweten, dat hij hem meteen kluitje jn het riet stuurde? Dat Joyce niet in de Jeremïahslreet te vinden was? 01 was het waar, wat de hospita .-checn te kennen te geven, was zij voor Douglas op de vlucht gegaan? Deze agitoerende gedach ten vlogen hem door het hoofd, maarhij kon op geen van die vragen voldoend" antwoord geven en uit iederen hoek van de kamer scheen het spottende gezicht van den rijken man. wiens leven hij gered had, hem aan te zien. met nieuwen spotlust in de oogen. „Goddank, ik hoef hem niet weer te zien", dacht Christoffcl. „Grey zal alles doen wat noodzakelijk is, ik fcan de zaak vol ver trouwen aan zijn handen overlaten. Al is hij nog zoo ziek, ik twijfel of ik mijn han den zou kunnen afhouden van dien duivel- schen kerel, nu ik weet dat hij de laatste dagen Joyce vrees heeft aangejaagd. Mijn God' Ilij stend half op van zijn stoel met een hartstochtelijk verlangen naar bewe ging, naar hevige inspanning, naar licha melijke uitputting, die misschien helpen zou den woeslen slroomi te kalmeeren. wielke plotseling binnen in hem woedde. Maorian ge jaren oefening luidden hem zelfbeheer soiling geleerd en hem bewezen, hoe km derachtig het >s, een aanval van driftdooi; lichamelijke vermoeienis te overwinnen. Mis schien zou inj 1 iovenrriensche 1 ijke kracht hebben moeten bezitten, indien de ge dachte aan Jem Douglas hem niet woe dend maakte, maar met groote inspanning zette hij de gedachte aan den millionair van zich af, hij trok zijn stoel naar de bencht meldden, dat er niets van belang is voorgevallen. Russisch legerberichl. De groote Russische generale staf meldt d.d. gisteren Bij Bersemünde heeft de vrjand onze loopgraven met mijnen van groot kaliber bestookt. In Galiciè hebben onze verkenners aan den Drijaster een aanval gedaan op het dorp Latasj en rijn ondanks het hevige vuur van den tegenstander diens loopgra ven binnen gedrongen. Oostenrijksch legerberioht. Gister(Zaterdag)ochtend begon de vijan delijke artillerie de stellingen van het brug- gchoofd van Gorz, en het zuidelijk deel van de stad GorZ, zoomede de hoogvlakte van Dcberdo hevig te beschieten. Dit vuur heeft ook vannacht .voortgeduurd Dok op het Kannthische front heeft de Italiaansehe artillerie verhoogde bedrijvig heid ontwikkeld, met name tegen Lanzenj- boden (ten N.O. van Paularo). Tot infante- riegevechte-a is het nergens gekomen. Italiaansch legerberich t. Slecht weer heeft de krijgsverrichtingen aan de boven-Isonzo ten zeerste belemmerd Dp sommige plaatsen ligt de sneeuw 10 M. diep. Van de midden-Isonzo tot do zee hevige artillerie-gevechten. Het vijandelijke geschut is herhaaldelijk tol zwijgen gebracht Onze infanterie heeft, door sneeuw en slijk heenploeterend, aanvallen met hand granaten gedaan 1 Vijandelijke verstuikingen rijn met geschut en inachinegcweervuut uiieongejaagd. Oostenrijksoh legerberidhti De aan de bene&enfSemaini (Albanië) verdreven Italiaansehe strijdkrachten trok ken, aan de oostelijke flank bedreigd, Don derdag terug. Zij trachtten nog stand te houj- den op de hoogten ten noorden van Fiera, maar ontruimden ook deze spoedig on we ken iterng naar den zuidelijken oever van de' Ytegusa, alle overgangen achter zich ver nielend. In Zuid-Albanië en Montenegro heerscht nog steeds rust. Russisch logerberi ch t. Do groote Russische generale staf meldt d.d. gisteren: Wij bezetten de stad Kerind, in Perziê, in de buurt van Bagdad. (Kerind ligt 200 K.M. Noord-Oostelijk van Bagdad en circa 225 K M. van Koctrel- Amara.) Turkse li legerberich t. Aan hef Irakfront leed dc vijand m een slag, die op den sector van Fehali plaats had en met zijn nederlaag eindigde, verlie zen die op minstens 5000 man worden geschat. Zestig gevangenen, onder wietsvee officieren, vielen ons in handen. tafel en nam een stapel onbeantwoordde bneven, die naast zijn vloeiboek lagen. Zijn eigen persoonlijke zorgen vormden niet zijn geheel e wereld on mochten geen schaduw Werpen op zijn leven en zijn werk. Ilij had zich zelf langen lijd geleden ingeprent,, dat iem,nnds persoonlijke gevoe lens van liefde en haat, zijn vreugde pn verdriet een onbeduidender rol moesten, spelen in Vergelijking van de diensten, die men aan de mensolihcid kan bewijzen, dat het individueele verzinken moet in iets edelcrs en iets wat grootecher is. Werken voor liet welzijn der lijdende menscheid de plaats, die men op dc wereld bekleedt!, beter achterlaten dan men die gevonden heeft en ^ooals hij het beschouwde op den bodem van zijn ziel, de komst van het Godsrijk bevorderen dit waren de idealen, die hij voor zich zelf koesterde» en met zulk een ideaal voor oogen, moest zijn persoonlijke 'hartslocht of pijn achter staan. Met karakteristieke vastberadenheid sloot hij deze afdeeling van zijn geest af, die tobde over Joyce' en het verleden en bepaalde zijn geheele aandacht bij de brie ven en papieren, die voor hem lagen en deed alle één voor één af, zoo goed dit in zijn vermogen was. Hij zat ruim een uur steeds door te schrijven, teen de scherpe klank van de telefoon hem uit zijn aan dachtiger! arbeid losrukte, de telefoon stond op zijn schrijftafel, hij legde zijn oor op den geluidopvanger en hoorde de verlan gende en bijna ontstelde stem van Tom Landing, zijn jongen assistent, den huis- cbinug, die de week had in het Si Judé's De strijd bij Ydcu Het Turksche hoofdkwartier meldt dd gisteien Aai; hel Yemenfront bezette een Emrel sche afdeeling van 6000 iimii ml,uttel m en 600jman cavalerie met 12 M kanonnen die uit de richting van cjcikh Ol-mim ten Noorden van Aden, opiuki» de jil.iti Atioch en de vier kilometer fen Zui I v,n daarvan gelegen hoogten Hoeve! dv< m deeling met overmachtige tmeprni ei nan val op onze voorposten ondernam v i i de poging van den vijand ge-tin! dooi <<i tegenaanval, dien wij v.ui LhalnU im on dernamen. Het gevecht duurde dri< uien en eindigde met den terugtocht van den ujaml Aan de dekking door zijn ver-dragend ge schut had de vijand hel te danken dal deze terugtocht niet in een wanordelijke vlmhi ontaardde. De vijand hepioefde opnieuw in de door hem vooruit bij El Meih.de we» kilometer ten Zuiden van Afiorti, vornbe reide stellingen stand te houden, hij kon echter de heldhaftige aanvallen van on/ troepen niet doorstaan, en weid gedwon gen naar het versxerkte kamp hij Sjeik h Osiman te vluchten, onder bescherming v .in de kanonnen der in de golf van Aden ver ankerde vloot. Onze troepen vernielden vijandelijke ver dedigingswerken bij Ei Mediale, ui.-nied het vlek van denzelfden naam Zij maakten al het pioniersmateriaal buit, hetwelk zij daar vonden. Een aantal 1 ijker: van Engel schen, welke de vijand niet had kunnen begraven, bedekten het slagveld Een drie dagen later tegen Elssaite ud gezonden verkenningsafdeeling sludle oji een sterke vijandelijke ca.vaieno-r.olonno die machine-geweren meevoelde. An wn gevecht van een half uur vluchtte dc vijand in do richting van Sjeikh Osiman. huil tig dooden en gewonden ach tei latend Engelse he hulpkruisor gezonken. Do Britsche admiraliteit deoll d d giste ren, dat de m een hufpkrniset ver.imleid» koopvaarder „Fauvette" (2644 ton) op d oostkusf op een mijn is geloojien en in zonken. Tien officieren en 12 man zijn om gekomen. De „Luitenant Poes j t s j ie n". De groote Russische generale staf mddl Op de Zwarte Zee werden op 9 Maait twee onzer torpedojagers, die Ui <Je wateren van Warna op verkenning waren, dooi vijandelijke duikboolcn aangevallen De Ru podojager „Luitenant Poesjtsjien" weid ju den grond geboord Een deel /ijner beman nitig werd door den anderen tiujieiloj.igei gered. Noorseh schip col ni poiBcui. De Amerikaansclie consul 1e H.ure be richt, dal zeven Ameukamm gered /ijn die aan boord waren van het Nom-ih schip „Sirius", dat den tien Maart /ontlw voorafgaande waarschuwing getoi pedeei d werd. Do expeditie tegen Mexico Verscheidene Amenkamisclic bl.wten meld den gisteren dat de stiaf-expcditie tegen Me ui o di'»n mujgel vim j begonnen pa llet dep »Tif m> «u van oultv. ie ihci. ug Ion ia', f. gun mod- -'ira guLun mi re drie if/iimnRii - n 11« /ijn onmilo d jk nau de en ii- gt/oudi') f)e imm-Ri ooilog dn.dl d-' i 'sjc lifie ugin M«-m' e defeirei'd ai; IJ e G r i 4 o i i i a 'i v b e k a I e n d e t t ,i ,'J 11 1 r JJ e. 1 te Jlu]., re li - "v 'in2 hr 'ft d' "reil i ti p ten v l- i ui 'el ingediend tol m voenna m d u s.k .'urn a-ilnn kalen tii it i nuaiig 1 i Yniil 1°J(> tTeïberlehtsB. Z K Ilo/.giiei ite Pro ïl Uoer-dig rri den Mln/uulu". m -lei] !1 -i^ den i* di-ci,en kan-livond ten le 1. «n %au dacht pf'er- van dui watereie >i bijwon Zatei dagiiioigeu twrefi Z K Hooabmdd' tenloonstefling v m \ei-ienie om-lagm voor de progianmi i'- van dn n .hoiil iie/orid. De gewone auduntiui van de n.inret'rs van landbouw mju rttenl en iiandel van Ooilog en van fmuirmu /ulien deze we«L mei plaat- hebben. «riffler Hoog Militar Gerechtrtiof. Dij Kon Imdiid vin 10 d-zei i- heno mi 1 lot gufiicr van lud Hoog Miiifui (iei-<i'l- hof, inr i. \atl tiVu-ekoni .nhofad jiJhï fUreui. - w re'.ans \,u\ dm vooglijraad ejv plaai-vecanuend gnffu i hij hm ia.nl van iieiiX'j) (O ie Ut! tmhf Ziekenhuis. „Kunt u dadelijk komen, mijnheer Een geval, juist binnen gekomen, en Mi Mei- ton zegt, dat hij iiot niei wil aanraken. In I is te gevaórlijkl Het is m dc D.unbv ifd" ling, Mr, Melton zegt dat ik u» moei don halen." „Ik zai dadelijk, komen Een paai nn nullen later, na haastig weggereden te/ipi in een taxi, trad B(ramplion bol Zieken li nis binnen, waar hij workie en slotyj spoedig met Tom Lancing en rijn gevolg van man men, die de wonden moesten w is-ehon on verbinden, bij hel. bed van den persoon die het laatst binnen gebracht was m DninbyAVard, de V rouwen Onge v al le ri a f d e e- ling. De bekwame verpleegster, zuster Janel stond reeds blij het bed van de nieuwe pa tiente en kéék !B|rampton aan met een zwin van verlichting en met dien welkomst groet, die zoodra hij verscheen, onm ui dellijk in de oogen kwam van al zijn ondergeschikten en al zijn patiënten Hel magnetisme, dat van hem -chemt uit te gaan en den ouden man uil <B Mannenafdeeling de woorden had onliokt .Het schijnt wel, dal liet je krach! en ni m wen moed geeft als je hem de zaal maar ziet binnen komen", werd door iedereen gevoeld met wien hij in aanraking kwam een gevoel van veiligheid scheen de zaal met hem binnen te komen; de afgematte oogen der patiënten verhelderden als ze zijn vriende]ijkten glimlach, zagende ver pleegsters vergaten, da,f zij* angstige! waren en vermoeid, wanneer hij een oogenblik a*<)«riiind en de etrjeg. De C 0 I c li - i i en De Z a a ud ij k". tii-terechti'iirl Ie 11 uui re de Harwich Imo! ('nicht -K-r kapitein i. Law ien< e, inn d"ii Iliiek van Hi>1 hin 1 dangeko,] ui en na daar d" in til gehrel te hebben, op- |i-spiniii 1 naai Kotlmüuit, waai bel sloom -a-liiji jn dm naniidd tg ,-uu de Tarkxa le 'igjdaal- nam. iijdagn "rein 10 uur vertrok de .f e"~ ihesiei" zoo «teelde Kapitein Law loni# nui de ,N, 11. ('i m le. aan Tribun, en an- keidt* daarna vv 'gen- -let hl wedu I'd"! 1 u. ZalepilagiiKJigen bij ^swthiand op nc J iiei in-, waarna de rere mai Roiieijj i,»i werl aanva.n I. Zal' idaaraan ildag itre-. hen ,'J en .'l1 j ,i ousiveei due mijlen oost noorl-uo-1 van iel Km|(-di Knoik vuiu-ilnj) kireeg men de ,,Zianlijk' rn ziehj. xcimmh' mei a-en 'ag waaiin <l« bltws t. hein elk belei-t ent. dat ei a—TstriRje w<»id "evr.ng,l Uimu 1 lelijk,, -toomde Je Ctoi he-tiu (tonvaail- D." v.-oijuek van de „Zaandijs -toni .cl nifir u a.u de vvaterdn ld* si holten b h lp n hel water verder in !n sdiiji drnir li Inngin De hioef slak te ven de /te ud zoo lieji wa-, hel -.ree- sclnp g','i-mken. De ge, a/voerder, alle of ficieren en Je bemaiumin waren aan d'lt, femiji een geelie van de bemanning was nvergi sr i-au a ui temrl ran c-en ju It.i'lasT -!i! -loud om een uiendelijk wooldjemnt (int Ie -preken, /pn a umezigheid bne l't ei n ei/ekerelht ui nu Ie dat de hoopmaa 'eg. vierele <lil hel d moeite- waaulwvs moid P temdiii, ,,\u /ireki, vv d dunkt u tan denim- \te jiilmni' vi re» luj mei /ijii euret ge -li m, op ren luim n uim al fif linwd, in h'wiji weiikhmk dn hem eigen W iivh, i- hel iel- dil ii Kilere--eerlJ.n hij glimkichle /arelei .hnrel met haai rer-l.m- dig ge/.nhl toe, een ghndi/h, (lm haai het hart AeiwaritiR en Ji.ui hei heeilijkege voel gaf, evenal- allen du? oud"! hem vveikti n. dal mils u te veel is al- dr. l',iamj>lni) hel u W'jeg, Zij beanlwooi Jdu zijn weinige, Ivekimpt vragen op mei inmdei heknojde wijze, tyi iocu vi -tigde hij 7 ij rn 1/k'Tkv' oogen oji het hler-ke g( zu hl op hel kussen. Het was een jong «n heel mom me i.-je, zij was bewuslré ioo- en lat; niet gesloten oogen, haai' don kere lokken vojmden rem wolk om haar gezicht, ile iwhleihanJ lag op de dekens, firamplmi merkte op. dat zij aan den d w- k>n vinger een /.waren gouden ring dioeg met een enkelen smaragd, van groole snhooilj- 'mid en jir.K'hl, ,,Zr tedioort zeker met tot dc gewone klasse van /mkenhure patiënten?' /ei inj,, terwijl inj de oogen af wondde van den Vost baron msg en ze vestigde op hot teer»', lieve ge/iidi! van het moiajo. ,,Ze /.tet op int al- een dame, hoe komt /ij hier? En wie is Zij?" (Wordt vervolgd). r**

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1