68"*" Jaargang. De oorlog. Dinsdag 14 Maart 1916. No 15089 NA LANGE JAREN, Das» ttansat varssbfjnt dagelijks, met uitzondering van Zou* en FeedKhjgeo. ïhfa pee kwartaal: Voor Schiedam en Vletardiagen CL L25, franco post fL 1.65. RnjBper week: Voor Schiedam ec Vlaardingea 10 cent Atooockfflijke nummers 2 cent Abocmecttentan worden dagelijks aangenomen. AÜvcrteniïën rear bet eerstvolgend nummer moeten das middag» róóx een «t& int Bureau bezorgd ajn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoeft Korte Haven), Prijs der Advertentiën: Van 16 regels £L 0.92; Iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel- Gnoote tetters naar de plaats die sg innemen. AdvertentiSn bg abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven biervan zya gratis aan bet Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan bet Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. BUITENLAND. Van het Westelij ke front. Fransche legerberichten. Het officieele communiqué van hedenmid dag luidt: In "de streek ten N. van Verdun heeft geen enkele infantorie-aénvnl plaats ge vonden. In 'den loop van den nacht is de beschie ting van Béthincourt en de streek van Douaumont, eveneens het bombardement in WjoSvre, ïn de sectoren van Moulainville en Rouvaux, voortgezet. "'De Franscbe artillerie heeft aan het ge heele front groot» levendigheid getoond. In het Pricsterbosch, bij Groix-des-Car- mes, is een afideeling Fransche troepen dóórgedrongen in de Duitsohe loopgraven, jCaner een front van ongeveer 200 meter, en heeft die sappen schoongeveegd; na eenige vfetfiedem te hebben toegebracht aan de Dfuitscheis, keerden de Franschen met 20 gevangenen naar hunne linies terug, Engelschlegerbericht. "Wij hebben den spoorweg RijsselAr- mentières en de vijandelijke stellingen bij Hoog© doeltreffend beschoten. Bij'Loos heeft de artillerie over en weer fel geschoten. Er zijn veel gevechten ïn de lucht gele verd; drie Duitscho vliegtuigen zijn ten val gebracht. De strijd bg Verdun. Er is wederom een periode van rust inge treden en het wachten is thans op het derde offensief der Duitsehers, dat volgens de militaire beoordeelaars ongetwijfeld moet komen. Intusschen kan men vaststellen, dat ge durende de drie weken, die zijn verloopen sedert de groote aanvallende beweging bij Verdun, werd ingezet, de toestand over het algemeen niet belangrijk is gewijzigd. Do Duitsehers hebben de Fransche linie die in •een wijden boog liep rondom de vesting Verdun, aanmerkelijk ingedrukt en zij zijn voortgedrongen tot vóór den vestinggordel der stad. Dit is zeker een niet te onder schatten succes, dat voor de Franschen van een stellig en blijvend nadeel is, zoolang zij niet het verloren terrein zullen hebben her overd, waardoor aan de vesting opnieuw lucht kan worden verschaft. Blijkbaar beoogden de Duitsehers door een omvatting van de Fransche linie rondom Verdun de vesting ten val te brengen. Ze begonnen den aanval uit het Noord-Oosten met de bestorming van het pantserfort Douaumont, wendden zich daarna naar het Zuiden, in Woëvre, en drongen van hieruit naar het Oostelijk fjont van den vesting gordel op, om ten slotte ook op den linker oever van de Maas aanvallend op te tre den en do "Westzijde der vesting te bedrei gen. Merkwaardig is echter dat de Duit sehers van de vermeestering van het fort Douaumont een zeer gering profijt hebben getrokken. Den 25en Februari viel de ver sterking in hun handen en sinds dien heb ben zij in Zuidelijke richting geen vorde ringen meer gemaakt. Wel zijn zij ten Zuid Oosten van het fort vooruitgekomen en staan zij thans aan den voet van den heu vel, waarop het fort Vaux zich bevindt Het verlies van het Ravenbosch, ten Noord-Westen van Cumières, op den lin keroever van de Maas, wordt door de Fran schen pis van Weinig beteekenis voorgesteld *t Is mogelijk, dat dit Inderdaad zoo is daar genoemd bosch behoort tot het voor terrein van 'de hoofdverdedigingslinie der Franschen, die van Varennes over Avo court en de stelling van Mort Homme loopt Toch hebben de Frahschen blijkbaar van het onbeteekenende bosch noode afstand gedaan, daar 'de worsteling vele dagen heeft geduurd en de verliezen voor beide partijen zeer zwaar zijn geweest. Het „bosch der raven" en „de doode man" zijn wel smis tere namen, in overeenstemming mei, den strijd, die er wordt gevoerd. Overigens bepaalt de strijd zich voorna me lijk tot artillerie-duels en bombardemen ten, doch infanterie-aanvallen worden op het oogenbiik niet meer gedaan. Ten N.-W. van Reims hebben de Duitsehers bij Ville- au-Bois eenige stellingen veroverd, terwijl in het Priesterbosch de Franschen een klein succes hebben behaald. Tan het Oostelijke Front. Oosten rjjksch legerberich t Aan het jBtessaxabische front en aap den Dn jester werden Russische aanvallen afge slagen Overigens geen belangrijke gebeur, tenissen. Russisch legerbericht. Aan het front in de streek van. Riga het gewone geweervuur en verkenners-a» ties. Een Duitsche geblindeerde automo biel, die de Russische loopgraven trachtte te beschieten, werd door artillerie verdre ven. Gedurende een kanounade in de streek van Ixkul zagen de Russen, dat hunne projectielen ontploffingen veroorzaakten in de batterijen van vijandelijke groepen, die trachtten het dorp Biprkbwitz te naderen, In den sector Jacobstadt beschoten de Duitsehers de toegangen tot het station van Nieuw-Selburg. In de omstreikten van Tannenfeld aan het front van de stellingen van Dunabuig, levendige beschieting met kanonnen, ge weren en bommenwerpers. In Galioië in de streek ten zuidoosten van Kolji en aan de M'idden-Strvpa /ver scheiden gevechten tusschen Russen, en Duitsche patrouilles, waarin de Russen de overhand behielden en een veldpost van 30 man krijgsgevangen maakten. De mierenhoop aan de Ikwa. De Russen hebben tevergeefs getracht, zooals onlangs officiéél bericht werd, de Ikwa bij Dubno te forceeren. De oorlogs correspondent van bet „Berliner Tageblatt'" in het Oosten bracht na deze gevechten een naar het Engatsch, l door L. G. MODPSRiLY. 11) t „Ze werd opgenomen in een eeitómc straat vol' pakhuizJen, omstreeks een halve triijl van hier," antwoordde Tornt Lancing, dó-inwonende geneesheer, „hoe zie daar ge komen is, is onmogelijk uit te maken, ze was alleen en geheel bewusteloos, toen de politie-agent haar vond. Maar zö is zeker ieelijk gewond." In korte, technische zin nen beschreef hij haar wonden. „Toen Mr. Melton haar zag," dit Was de naam van een der assistenten, „wilde hij de ve raait- woordelijkheid' niet op zidh nemen en zei dat er om u gezonden moest worden; wij hebben niet kunnen uitmaken wie zij is of waar zij vandaan komt. Zij is in t geneer 1 niet bij kennis geweest sedeirt men haar gevonden heeft en haar kleederen zijn niet gemérkt, zégt de zuster." "„Ik weet niet of dit misschien helpen kan'om'haar indentiteit te bewfzten, ja of neen," bracht ztuster Janet in het midden, terwijl zij een fcmvefcppe te voorsqbijii, haalde uit den sak van haar schort en den chirurg ter hand stelde. „Ik héb hot sn haar "beurs gevonden, maar er is natuurlijk geen enkel bewijs, dat het haar eigen naam is of alleen het adres van een ander. Ik héb hét gevonden vlak vóór uwi komst. Maar Christoffel Brampton hoorde met eens bet laatste gedeelte van den volzin der verpleegster en hij lette er niet op. Met oprechte "verbijstering in oogen las Tuj het' schrift op het couvert, een schrift dat item geheel1 vreemd was, daarna 'kéék bij het jonge meisje in het bed onderzoeken tl aan, het bleeke gezicht in een lijist van donker haar, een gezicht dat hem even on bekend voorkwam als het schrift op den brief, toen keek hij weer naar het couvert waarop deze woonden geschreven waren: „Mejuffrouw Joyce Trevor, 44 Jeremiah Street Marylebone Wi. HOOFDSTUK V. Nog verder dan ver. i De muf ruikende rammelkast zwoegde langzaam den witfcen weg op, die zich als een ilint over het heuvelland kronkelde. Joyce Trevor, of zooalls zij zich nu ge liefde te noemen. Alice Dane, zat voor in het ongemakalijk voertuig en keek vol bc langstelling naar het landschap, waar zij door reed. Haar ziel1 was met grooto dank baarheid vervuld#1 dat rij alle draden had doorgesneden, die haar konden verbinden aan het kosthuis in de Jeremiah Street, Marylebone. De April-zbn verspreidde een vloed van licht over de wijde uitgestrekte bedde, de groote ruimte, die zidh vertoonde voor haar oogen, maakte indruk op de vrouw, 'die een bewonderaarster was van groote ruimten van land en van! lucht en voor Wie de nauw© straten en donker© huizen een dagelijfcsehe kwelling géweesi waren. Leeuweriken vlogen zingende van d» heidestruiken en varens de heidef- planten waren nog dof bruin en zacht van kleur; de varens ontplooiden reeds kleine teen-groene blaadjes, de brem lag als een laken van goud tusschen de bruine heidö- klompen; de ver uitgestrekte heide werd hier en daar afgebroken door een groepje pïjnbwmen, waarvan de stammen roodach tig glansden onder de somber green© tak ken, Het gevoel yan ruimte ©n eenzaamheid beztoék aan de 0ostènrijksche stellingen voor Dubno aan de rivier, en aan de stad, Over de stad schrijft hij: Door ruines gaan we verder. Op vele plaatsen ziet men door een verborgen gat de rivier, het riet, de vijandelijke stelling achter den moerasgordel. De voorstad en de 'kazernes zijn nog in handen van de Russen. Onze linies slingeren; zich om het boogvormige schiereiland van Dubno, in den oever, door de straten, onder de huizen. "Wij loopen door de ruïnes. Zoo vriendelijk en netjes waren dezie huisjes met hun ve randa's en moestuinen, werktellrfk lief en ge zellig. Nu vliegen er élfcen dag granaten in. Het huis rechts was eens een huis. Het huis links heeft den vloer tot zolder gekregen. Lieve hemel, is het dan mogelijk dat uit het huis in het midden heel kalm in1 zondagskleedij twee Bubnoër meisjes komen. Maar wanneer men in deze stille, vernield© straten, direct achter het front aan de rivier, even blijft staan, ziet men met groote verbazing, dat er het léven nog lang niet uitgestorven is. Zoo leeft een mierenhoop verder, wanneer de stok van een kwaadwilligen dieiénplager er in rond gewoeld heeft. Ik geloof, dat natuuronder zoekers uit dit ïeit de conclusie getrokken hebben, dat de mier geen verstand bezat, alleen dierlijk instinct. Twintig, dertig pas van de doods-time bewonen in.' Dubno nette, kleine menschen, nette, kleine hui zen. Van de inwoners, die er inj vredestijd waren, is een derde gedeelte gebleven. Van heel gewone menschen in een heel gewone stad heeft ©en derde gedeelte er aan moe ten wennen, dat midden in zijn dagelijksch leven met granaten geschoten wordt Eiken dag beschieten de Russen dezte stad. En men kan niet eens zégge®, dat dit ïn strijd is mét het volkenrecht, want midden in deze stad loopt de vijandelijke linie. En men toeft verder in Dubno. 's Avonds is /er in de hoofdstraat pantoffelparade. Dat "hoort bij nette provinciestadjes. Dikwijls vliegt te midden van deze pantoffelparade hoei- oei <cén projectiel1. Dan schreeuwen de meisjes, rennen naar "huis en! doen de deur dicht, leder heeft het gevoel, dat ©r niets ergs gebeuren kan in zoo'n lief burgerlijk huis. En eiken dag is er tenminste één huis minder.t Tan het Zuidelijke front. Oostenpijksch legerbericht De verhoogde actie der Italiaansche artil lerie breidde zich uit over het geheele Iso-nzo-front In den namiddag werd een vijandelijkse aanval bij Selz afgeslagen. In Mesopotamia. Turksch legerbericht Er is geen bericht van belang ontvan gen. In den sector Van Felaliieh hebben Wij een Engelsch vliegtuig neergeschoten. De inzittenden zijn door de ontploffing van de bommen in het vliegtuig gedood. In Oost-Afrika. Engelsch legerbericht Generaal Smuts seinde 12 dezer naar Londen: Het gevecht tegen de bevestigde Duit sche stellingen op de Kitovo-heuvels, ten Westen van Taveta, dat gisterochtend L begonnen, heeft zich tot een liardnekkig© strijd ontwikkelt, die tot middernacht met wisselvallig geluk werd gevoerd. In den loop van de gevechten werden gedeelten van stellingen verscheidene malen genomen en hernomen. Voor middernacht werd do laatste bajonetaanval gedaan en twee af deelingen kregen vasten voet en konden rich handhaven totdat zij vanochtend wer den versterkt Men zag nu de Duitsche en inlandscho troepen in Zuidwestelijke richting wegtrekken. Middelerwijl verdreef een bereden 'bri gade de vijandelijke troepen, die door den snellen opmaxsch der Britten waren afge sneden, Van de heuvels tern N.0. van Kil i- niandzjara Er rijn bewegingen gaande om hun terugtocht naar het westen te sluiten Terzelfder tijd verscheen een sterke ®rit- séhe colonne nit de richting van Lingnïo in den rug van d$ hoofdmacht der Duit schers. De vijand trekt dientengevolge in zuidelijke richting naar den Usanbaraspoor- weg terug De vérvjolging wjordt voortgezet DlY«r«e berichten. De krijgsraad der geallieerden. De militaire krijgsraad der geallieerden heeft zich naar Havas seint vereenigd in het Fransche hoofdkwartier. Rusland is daarbij vertegenwoordigd door generaal Ga linsky, Italië door generaal Porro, Enge land door een generaal van den generaten staf. Deze krijgsraad dient tot voorbereiding van den arbeid van den grooten raad der geallieerden, die zal komen tegen het ein de der maand. Engeland en Japan. Telegrammen uit Washington berichten, dat buitenlandsche correspondenten te Tokio aan hun bladen hebben geseind, dat Japan een herziening van het verdrag overweegt, Het ministerie van buitenlandsche zaken spreekt dit. bericht beslist tegen en schrijft de verspreiding toe aan agenten van Duitschland. Minister Ojuma zeide in een onderhoud met den correspondent van Reuter: „In Japan is de groote meerderheid gunstig ge zind jegens het Japansch-Engelsche verdrag en koestert vriendschappelijke gevoelens je gens Engeland, niettegenstaande do krach tige pogingen van den vijand om een te genovergestelde gezindheid te wekken. De ridderlijkheid zoowel als het practisch ver stand der Japaneezen drijft hen echter er toe om te verklaren: „Wij moeten aan eengesloten blijven om Duitschland, onzen gemeenschappelijken vijand, te verplet teren." Roemenië. De „Vossische Zoitung" verneemt uit Sofia: Inlichtingen," welke hier in diplo matieke kringen ontvangen zijn, melden dat de kuiperijen van de diplomaten van do Entente in Roemenië veel grooter zijn en veel meer uitwerking hebben dan tot'dus ver bekend was geworden. Men kan daar om verwachten, dat de dezer dagen hier verwachte Roemeenschc gezant met belang rijke lastgevingen op zijn post terug zal keeren, waardoor de betrekkingen tussc.be Roemenie en Bulgarije vermoedelijk in et i beslissend stadium zulten komen. Tegen de Mexicaansche r oo vers. De Vereenigde Staten hebben formeel aan genomen een voorstel van Carranza om trent een overeenkomst, -bepalende dat zijn legermacht en de Amerikaanscbe de roo- vers eik aan de eene zijde van de grens zullen vervolgen. BINNENLAND. AvdUntf»*. De gen one audiënties van de mini-tens van marine en van justitie zullen deze week niet plaats hebben. Rechterlijke macht. Bij Kon. besluit van 11 dezer is benoemd tot rechter in de arrondissementsrechtbank te Arnhem, mr. J. Houwink, thans in ge lijke betrekking te Almelo. J*T«»Paclflc-lIjn. Men schrijft uit San Frans isco aan dé „N. R. Ct." Op den achtsten Februari arriveerde te San Fransisco het Nederiandsche stoom schip „Arakan" der Stoomvaart-Mij. „Rot- lerdaniscli© Ltoyd" onder bevel van kapitein S. van Ronkël. Dit feit is daarom,, van beteekenis, omdat hiermede de éérsteuït- reis was volbracht in de onlangs opge richte Java-Pacific Lijn. De drie deelne mers aan dezen nieuwen stoomvaartdienst zijn de scheepvaartmaatschappijen „Roltor- damsche „Lloyd" Nederland en Java Chi- aa-Japanlijn. De groote- of Stilte Oceaan was tot op heden de eenige Oceaan, die niet door Hollandsche schepen in geregelden dienst werd bevaren, de „missing link" in rfnze Hollaudsche zeevaart en nu kan. voortaan een patriotisch aangelegde Nederlander de reis oni de wereld maken onder zijn eigen vlag. Vioonvaar ©en prestatie om hotscli op te moijjen zijn. Dat deze nieuwe lijn m een bestaande behoefte voldoet is zeker: sedert de Ame rikaanscbe „The Pacific Mail"- in einde 1915 werd opgeheven v,as de geheele scheepvaart tusschen de „Far East" en Amenkla in handen der Japanners. De reisroute der nieuw® lijn is .lava Makassar Manilla Nagasaki -San- Fransisco. Tusschen Java en de Philip- pyuon was tot nog 1<x>. vrijwel jgjeen ver binding en voerde de weg over Singapo re of Hongkongwiat natuurlijk oen roos achtige omweg beduidde. werkte als een balsem op do ziel van de vrouw, die zoo lang gestreden had voor het dagelijksch brood in armoedige stadsbuur ten, en zij trachtte de herinnering aan me vrouw Dering's waarschuwingen, omtrent liet leven dat haar wachtte van zich af te zetten, toen zij met volle teugen dé heerlijke, zuivere lucht inademde én genoot* van den lente-zonneschijn, van het fria- sche groen der varens, van de gouden pracht van de brom. Steeds omhoog langs den witten weg kwamen zij langzaam voor-' uit, het paard was niet minder verwaar loosd dan het rijtuig, heel langzaam den heuvel op; voort tusschen de groote ruim te met heideplanten bekleed, die zich uit- strekte tot aan de blauwe heuvelen aan den verren horizon. Zij passeerden geen enkel dorp, geen vervoermiddelen schó nen langs dezen weg te gaan, want z® kwamen niemand tegen, niemand passeer de hen; ze zagen geen enkel levend we zen, behalve een eenzamen landloopecr, die met moeite voorstrompelde met een boos en zuur gezicht. En toen begon Joy ce een gevoel te krijgen alsof zjj reeds uren, neen dagen gereden bad in den muf- feu wagen tusschen oneindige uitgestrekt heden heideveld, waar de heide nog pas donkerbruin zag, en de varens teergroe ne blaadjes ontplooiden en de brem schit terde in de Aprilzon .als een zee van goud. De langzame beweging, het eentonig kra ken der wielen en de frissche lucht, ga ven haar langzamerhand een alles overwel digend gevoel van slaperigheid, het land schap werd vaiag en beneveld voor haar haar oogen, haar hoofd begon te knikken toen zij plotseling opschrikte, daar het voertuig eensklaps met een ruk stilstond. Zij keek het raampje uit en zag dat zij stilhielden voor een vierkant wnt huis, een weinig verwijderd van den weg; hel stond eenzaam en verlaten op de plek', waar vier wégen bij elkander kwamen op het hoogste gedeelte van de heide. Een tuin, die er verwaarloosd uitzag, en voor- namelijk kool scheen op te leveren, vorm de den toegang tot het huis en in dien tuin Was een vroujwt, geel van magerheid, en met een zonmékap op liet hoofd, bezig een perk! te schoffelen, dat vol onkimd was. Toen Joyce uit het rijtuig staple, hield zij met haar tuinierswerk een oogen blik op en kwam naar het tuinhek, dat treurig in zijn hengsels hing. ,0, is u juffrouw Dane?" vroeg zij kort af, terwijl zij de 'pas aangekomene mei een scherpen Mik uit de kleine oogen, die vlak bij elkaar stonden, aanzag; „het Is goed dat u gekomen is, ik heb u al oen half uur Verwacht En daar u heel wat bagaga hébt meegebracht, hoop ik in vre- desnaam dat u van plan is te blijven. Ik heb ©en hekel aan veranderingen." De op ironischen toon uitgesproken woorden, Wa ren Vergezeld van een ooaangenamen glim lach, maar de glimlach waarmee Joyce den hare beantwoordde Was heel vriende lijk! en ontwapende de andere. Dat hoop ik zeker", zei ze, „ik zal ndjn best doen u genoegen te doen. Zal de koetsier mijn koffer en mijn lasch binnen brengen?" „Ja, als a ai ik! het niet doen moet hij hot wel doen,'.' was het bitse antwoord, ,hier zult u niemand vinden om u te be dienen, dat -zal ik n dadelijk zeggen. Het is beter dat u geen verkeerde voorstellin gen mankt, en u hoeft niet te denken dat een fijne dime zult wezen op „Molr View Cottage", als u u zoo iets had voor gesteld dan zou het eenvoudigste zijn, u uw bagage maar in het rijtuig liet Slaan on regelrecht terugkeerde naar het station „Een fijne dame geloof ik niet dat ik zoo grazig wezen zou," antwoordde Joyce, en zij vroeg zich af, weikfe verkeerde draai in haar karakter die vrouw zoo torn/behatd deorl zijn legen over oen vreemdelinge bin nen ham' poorten, eon niets kwaads ver moedende vreemdelinge, die in geen en kel opzicht iets kwaads had gedaan of bedoeld. Een enkel oogenbiik had los co i&el Just om te doen. wat die zonderlinge dame met haar zonnekap op, haar te ken nen gegeven had, weer in het rijtuig stap pen en met pak en zak terug keeren. Maar dat zou te grooto dwaasheid zijn. Zij wias hier naar toe gegaan met het vaste be sluit zich zop goed mogelijk te schikken in 't geen ze zou, vinden, en, zp was nu uitdrukkelijk gewaarschuwd, dat zij geen eldorado zou vinden. Indien zij de be trekking opgaf zo,u zij hoogstwaarschijnlijk oneindig veel moeite hebben een andere te kkïjgein en ofschoon haaf Moed haar reeds in de schoenen zonk, wendde zij zich tot don koetster ep vroeg to® haar vriendelijk©, beleefde manier of hij haar. bagage in huis wpiui brengen. Ea ttostn tój de magere vrouw, vjolgtte, het tuinpad io}p, zei ze: „Ik spreek zeker met -mevrouw Marshal!, met Waar?" M iïll 1411 Hl (Wordt vervolgd). - - SCHIIEDAMSCHE COURANT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1