De oorlog. 68- Jaargang, Woensdag 15 Maart 1916. No 15090 NA LANGE JAREN, Den cttoant varaobljnt d g e 1 ks, mest uitzondering van Zan- m Feestdagpn. ppr Kwartaal: Voor Schiedam oa Vdaardingen fi, 1~25, franco post ÏL 1.65. Btga.peE week: Voor Schiedam en Vlaardingon 10 cent Aïxondesrlijkë nummers 2 cent 'Abjoaneioesitea worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een oor aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haren No. 141 {hoek Korte Haren). ErSjs der Advertentïën: Ven 1—6 regels £L 0.92; iedere regel weer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groots letters naar de plaate dis innemen. Adrertentiên bij abonnement op roordeeliga sqarwnarden. Tarieven, hierran rijn gratis aan het Bureau le bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentïën opgenomen tot den prijs" van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; v -I i Gezien het verzoek van: lo. M, M. KLÖOS, om vergunning tot het oprichten van een kistenjnakerij in hetqjand Mariastraat 15, kadaster Sectie M. no. ,132 met een gasmotor van 10 P. IC 2o. de F.V. DRUKKERIJ „DE EEN DRACHT", om vergunning tot het uitbiei dm harar boek- en handelsdrukkerij in hel pand West Fnanbelandsdhelaan 14, kadaster Sectie M. no. 2065, door bijplaatsing van 7 eleciaxunotoren van totaal 14 P. K., tei vervanging van den bestaamden gasmotor, drijvende 3 snelpersen, 2 degelpersen, vouw-machine en 1 snijmachine; 3o. P. TREURNIET, om vergunning tot het uitbreiden van zijn graanmolen in het pand Noordwest 38, kadaster Sectie A, no. 762, door bijplaatsing van een electromotor van 3 P. K., drijvende een graanztouverings machine; 4o. A. DE KONING, om veagunnung tot hot uitbreiden van zrin stoombranderij in het pand St. Anna Zusterstraat 8, kadaster Sectie A, no. 1246, door bijplaatsing van een stoomketel' van 40 M2. verwarmings oppervlak en een stoommachine van 6 P.K. 5o. A. TIEMAN, om vergunning tot het uitbreiden van zijne inlichting voor het drogen van, beschadigde goederen in d panden, staande .aan de Hoofdstraat nos 36, 35a, en 37, kadaster Sectie L., nos 1440, 1441, 1442 cn 1443, met een door eon electromotor van 10 P. K. gedieven drooginrichtiiig. Gelet op de bepalingen der Hinderwet, Doen te weten: dat voormelde verzoeken met de bijlagen op de secretarie der gemeente zijn ter visie gelegd; dat op Woensdag den 29 Maart a s., des voormiddags ten llJ/2 me, ben raadhuize gelegenheid, zal worden gegeven om bezwa ren tegen het toestaan van die verzoeken in te brengen «1 die mondeling of schrif telijk toe te lichten; dat gedurende drie dagen vóór het tjdstip hierboven genoemd, op de secre tarie der gemeente, van de schrifturen, die ter zake mochten zijn ingekomen, ken nis kan worden genomen; en dat volgons de bestaand© jurisprudentie niet tot beroep 0® ©en beslissing inge volge de Hinderwet gerechtigd zijn rij, die nietovereenkoonstig art. 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of een of meer zijner leden zgn verschenen, ten einde hun be zwarea mondeling toe te lichten. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den. 15 Maait 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, I HL L. H0NNERLAGE GRETE. De Secretaris, y. SICKEHGAL naar het Engelsch, I door L. Cr. MOBfBRLY. 12) i I 1 I I „Ja, ik Ken mevrouw! Marshall," ant woordde de groot» vrouw, brommend, het was haast of rij liever een anderen naam gdhad had^ „maar ikf denk dikwjjJs dal ik "veel Kever niet getrouwd was en nog in het ouderlijk huis woonde. .Lieve he mei, trouwen is geen gelukje als men ai de ellende en moeilijkheden moet hebben, die ik te Verduren heb gehad. Het leven is één lange, eindelooze last" Zij scheen niest- te verwachten, dat Joyce antwoord zou geven op haar boo ze woorden; zij ging de openstaande voordeur in, een klei ne vierkante hall door en "trad een lange zitkamer binnen, laag van verdieping en uitziende op een achtertuin. Deze kamer was spaarzaam gemeubeldde groot», Weel derig begroeide tuin, waarop de kamer uitzag, was even verwaarloosd als de voor tuin. En het meisje, dat lusteloos Man een stoel bij het raam opstond, toen de twee dames binnentraden, scheen te doe len in het algémeene voorkomen van ver. waarloozing in "huis en tuin. „Dat is Hetty," zei Mevrouw; Marshall kortaf, „in "shemels naam,hou je recht, kind,, loop niet ^00 slungelig, je hoeft ook niet boos ©a somber tekijken," vpegde BUITENLAND. Van het Westelijke front. Franscli legerbericht Het officieele Fransche communiqué van gistermiddag luidt: Ten Westen van de Maas is het geschut vuur vannacht vrij hevig geweest Op dan rechteroever der rivier is een sterke Diuitsche verkennmgsafdeeding in het bosch van Houdeaumont door ons afslui- tingsvuur gestuit In de streek van Vaux en Domloup is de beschieting voortgezet In Wofevre is de artillerie over en weer in actie gewieest In deze streek is evenwel niets van belang gebeurd. In het Priesterbosch is een Deutsche af deling, die de Fransche schansen bij Croix des Carmes trachtte te overrompe len, met geweervuur ontvangen en heeft en kele dooden laten liggen. Engelsch legerbericht. De vijand heeft twee mijnen doen sprin gen, onderscheidenlijk ten Zuiden van het kanaal van La Bassée en bij Nieuw Ka- pelle. De eene heeft eenige schade aan een gedeelte van een klein vooruitspringend punt aangericht. Wij hebben met goed gevolg do vijande lijke schansen ton Noorden van Yperen gebombardeerd. Onze bomwerpers en machiaegeweer- manschappen hebben gisteravond vijande lijke troepen werklieden verdreven. De artillerie is zéér bedrijvig ten Westen van Lens. De Fransche verliezen. Een met-officieel telegram uit Parijs zegt, dat de in liet Duitsdie legerbencht van Maandag genoemde cijfers van de verliezen der Franschen aan manschappen ,01 krijgs tuig m de gevechten bij Verdun schrome lijk overdreven zijn. Het cijfer van 26.000 krijgsgevangenen, verkregen dooi een op telling van het aantal dooden, gewonde en ongewonde krijgsgevangenen, is meer dan tweemaal te groot en het cijfer van 189 vermeesterde kanonnen is nog onjuis ter. Als men de stukken zonder bespan ning, beschadigde kanonnen, bij welker mea- neriiing de Franschen geen belang hadden en de Onbruikbaar gemaakte kanonnen in rekening brengt, hebben de Franèehen 84 stukken verloren. Daartegenover zijn geheele treinen met beschadigde Duitsche kanonnen achter de Knies waargenomen. De verliezen der Duit- schers aan artillerie schijnen zeer aanzien lijk geweest te zijn. Tan het Oostelijke front. Oostenrjjksch legerbericht. Geen verandering, Russisch legerbericht. Op het front van Riga levendig vuur ten Zuiden van het Babit-meer. Op een dor sectoren van dit front is een troep Letten, na door de hindernissen van den vijand te rijn heengedrongen, zijn loopgraven binnen- zij er bij, toen het mieisej langzaam naar haar toekwam met een boos, zuur gezicht Haar haai- was rood en slordig opgemaakt, haar kleedereu haveloos en slecht aanga trokken, zij groette onvriendelijk en log en onhandig in haar bewegingen. Misschien was de vermaning van haar moeder niet geschokt om haar bevalligheid of vrien delijkhedd aan te moedigen, want bij haar woorden werd de boo ze trék nog boozer en Joyce zag een uitdrukking van toorn in haar donkere oogen flikkeren. „ft- hoop dat wij spoedig gpede vrienden zullen rijn," zei de nieuwe gouvernante vriendelijk, terwijl zij He' slappe, onwilli ge hand vatte, die Hetty uitstak en vrien delijk glimlachende tegen het weinig toe schietelijke 'gericht, „het is zoo opfris- scbend in deze frissche, mooie streek te komen. Ik heb genoten van den rit over uw prachtige hei.'-' „Heeft u?" was het kforta antwoord; nadat zij deze twee korte woorden had uitgesproken, draaidge Hetty zich om, en liep slungelig naar de dbur, liet wasblijk- haar plan weg te toopen. ,Jo hoeft niet te denken, dat je je uit de voeten Kunt maken en uren lang weg blijven," zei haar moeder op scherpen toon, terwijl zij haar dochter den 'weg versperde en een hand op haar scho-uder legde. „Breng juffrouw Dane hoven en wijs haar deleer- kamer en hapr eigen slaapkamer, en doe in 's hemels naam je best je iets meer be schaafd te gedragen dan een ongelikte beer. Je zou het geduld van een heilige o-p de proef stellen, als je op zulk1 een bespot- gedrongen en heeft den veirasten vijand over de kling gejaagd. De troep is daar na behouden teruggekeerd In Galicie zijn onze verkennet s ten Z.O. van het- dorp Podkamien en aan de' Mid den-Stry pa opnieuw met succes tegen vijan delijke posten opgetreden en hebben ge vangenen gemaakt. Russische beldfpjrj.vigh,©id. De „Est" verneemt uit Toeldzja, dat in geheel Bessaiabie groote troepenbewegingen gaande zijn. Het gebrek aan wegen bemoei lijkt het vervoer van troepen. D» Russen leggen met koortsachtige haast nieuwe spoorwegen aan tussohen Neukalia en Bo-lgdad en van Reni over Ismail naar Bcügidad. Die spoorweg KisentefV—Lipkani Wordt ook verbebejrd. Een groot aantal ar beiders werkt aan schansen en spoorwegen. In Bessarabia zijn nieuwe recruten gelicht. Ta» het Zuidelijke front. Oostenryksoh legerbericht Aan het Isonzo-front beginnen zich groote gevechten te ontwikkelen. Sedert gisteren vallen de Italianen met sterke strijdkrach ten aan; zij zijn overal teruggeslagen. Aan bet bruggehoofd van Toltoem heeft de vijand zich bepaald tot een hevig vuur. In den sector van Pkva zijn de poginj- gen der Italianen om onze bindernissen te vermelen, mislukt Bij de brugschans van Lhcinico is een, vijandelijke aanval afgeslagen. Het noordelijk deel der hoogvlakte van Doberdo is herhaaldelijk door sterke vijan delijke strijdkrachten aangevallen. Bij San Martino heeft het 46e reg. inf. uit Szegedin zeven stormloopen bloedig afgeslagen. Italiaansch legerbericht Op 't front aan de Isonzo hebben de Italia nen, ondanks slagregens en mist, met goed gevolg op verscheidene punten .aanvallen gedaan, met name in het district San Mar tina, waar na een snelle en hevige voor bereiding door geschutvuur een sterke re doute met de bajonet is vermeesterd. De verdedigers zijn gevangen genomen. Ten Z.ö, van San Martino hebben wij een belangrijk verdedigingswerk genomen. In het geheel hebben wij 254 gevange nen gemaakt en 2 machinegeweren ver meesterd. 1 I11 Egypte- Het Britbche departement van oorlog pu bliceert het volgende telegram uit Caïro, gedateerd 14 Maart: Onze troepen, onder bevel van. generaal Leyton, zuilen heden Solium bezetten. Het kamp der Senoessi te Msead is, naar men meldt, nog niet bezet. Een Bodouien, die het verkoos zich bij ons aan te sluiten, zei, dat de troepen van Aehmed gedemo raliseerd zijn en zeer te lijden hebben van den honger. Een voorname sjeik "ten Oos ten van Mersa Matruh heeft zich overgege ven. De opperhoofden van den Auladali- stammen hebben hun excuses aangeboden Bedouïenen, die nagenoeg van honger om kwamen, komen m grooten getale met hun gezinnen naar onze linies, om voedsel en onderdak te vinden, daar zij door de man schappen van Aehmed "beroofd en mishan deld «rijn. Lelijke manier voortgaat." Hetty gaf geen iantwoord, ee haalde al leen de schouders op, en keek nog boo zer, maar nadat rij Joyce volkomen stil zwijgend een trap had opgeleid en" een ka mer binnen gebracht, die op- ©en boven gang uitkwam, riep zjj op een harts toch tel ijken, zochten toon uit: „Prettig om toegesproken te worden of je een hood bent, vindt u niet? Dat is haar manier tegenover mij. Maar het kan mij niet schelen. Het is mij geheel onver schillig wat ze tegen mij "zegt Ze kan net zoo- veel plagen als ze wiL Be' ga precies mijn eigen gang en u zult oo-k niet beginnen maj dat te verhinderen, dal hoeft "u niet te denken," vo-egde zij er bij met een veelbeteekenenden, dreigenden blik op haar nieuwe leermeestenes. ;,Als we nu niet dadelijk begonnen over onaangename onderwerpen te praten," zei Joyce vroo-lijk, terwijl zij de niet zeer op- wekkende leerkamer rondkeek, en jwjaar- lijk, een somberder en droefgecstiger plaats kon tonen zich nauwelijks voorstellen. „Ik wou graag mijn hoele omgeving loeren hennen o! wat een uitricht!'' riep zij plotseling afbrekende. Ze was da kamer dotoogeloopen en stond bij het raam, haar gericht straalde van bewondering De som berheid van de kamer werd meer don vergoed door het uitzicht ,Aan dit ge deelte van hei huis liep de grond steil af naar het Westen, en over de heide heen, schitterend van gouden brem, over bósschen, wier lorkenloof smanagdkleu- rig afstak tegen de teere silhouetten yan In Engeland. De legerbegro 0 ti ng. De Engelscho onder-staatssecretaris van oorlog, Tennant, verklaarde gisteren in het Lagerhuis bij de indiening van de iegerbe- grooting, dat het niet in het openhaar be lang zou rijn de grootte van het leger of van de fegerafdeelingen op do verschil lende oorlogstooneelen op te geven. Hij bracht hulde aan de schitterende discipline, die de manschappen hebben getoond, on danks den korten oefenmgstijd. Dit spreekt boékdeelen, zoowel voor de manschappen als voor de. officaeren. Gedurende één periode van de campagne van Lord Derby hadden zich in vierdagen een millioen lecruten opgegeven. Wat den luchtdien^t betreft, vei klaarde hij, dat de regeering deze van hethoogstu belang acht Zijn nuttige werking hangt, echter in hooge mate af van het geheim, dat hem omgeeft en daarom kan over dezen tak van dienst niet in bijzonderheden treden. Het aantal afweerkanonnen is thans grooter dan het ooit is geweest en de organisatie van de verdediging van Lon den is thans voltooid op den overeenge komen voet, die ook voor do provincies zal worden toegepast. De maatregelen vooi do verdediging zijn feitelijk aan geen grens gebonden en zullen als meer materieel be schikbaar is, nog uitgebreid en verbeterd worden. Het aantal aeroplanes wordt thans be vredigend geacht. Deze kwestie heeft de re gering veel hoofdbrekens bezorgd. Een groot gedeelte van de thans in "gebruik zijnde machines rijn Engolsche, en de meer derheid is Engelsch fabrikaat. Het groote aantal krachtige motoren, die thans in ge bruik komen, zal in eens een groote verbe tering teweeg brengen. Wat de bestuurders betreft zeide Ten nant, dat er thans elke maand zooveel be stuurders als geoefend in dienst kunnen treden, als in Augustus 1914 in heit ge heel gemobiliseerd konden orden en hun 'aantal zal in de naaste toekomst nog be langrijk grooter worden. Tennant bracht warme hulde aan de ter ritorials, die rich, zooals hg zeide, mei roem hadden bedekt. Ofschoon zij "zich had den verbonden voor den dienst in het land, zijn zij thans in Frankrijk, Saloniki, Indic. Egypte.en Mesopotamia, zoodat veilig ge zegd kan worden, dat het territorial-stel- sel ruimschoots bruikbaar is gebleken. De aankoop van- paarden in de Vereenig- de Staten en Canada zal gestaakt worden, daar in het Vereenigd Koninkrijk voldoende paarden zijn gekocht om te voorzien in do behoefte. Tennant las een brief voor van veldmaar schalk Hajg, waarin deze verklaart, dat van den aanvang af met nooit falende nauwkeurigheid is voorzien in de behoeften aan troepen, levensmiddelen, fourage, klee ding, uitrustingsstukken en transportmid delen, terwijl kwaliteit noch kwantiteit iets te wenschen lieten. Haig schrijft verder nog„Onze leger macht in Frankrijk is uitgebreid van twee korpsen tot een groot leger en de maat regelen, getroffen voor zijn verzorging in gezondheid en ziekte waren zoo goed als men slechts wenschen kon. Het gevolg van de nog bladeriooze berken, en de donkere tinten der pijnboomen, rustte het oog op een heuvel rij, afstekende tegen het blauw van da vooriaarsludht „Wat een kalm, vreedzaam oord," zei Joyce bijna fluisterend, maar de ruwe lach van hot mkrisje achter haar scheen haar woorden te logenstraffen. „Vreedzaam!" zei Ifetty en nogmaals 'hoorde man dien ruwen, spottend-en lach „Ik zou niet denken dat u dit een zeei vreedzaam soort huishouding zult vinden en wat dat ellendig© uitzicht betreft, ik word er misselijk Van, van den morgen tot den avond niets anders te zieji dan bei, hei en nog eens hei Iedereen zou er misse lijk van worden, die het altijd doorvoor ojgen had, en nooit iets anders." „Heeft u geen buren „Bfuren? Wieder weerklonk die ongeloo- v%e lach Van 't meisje. „Het naaste dorp is hier Vyf mijlen vandaan, en het naas te huis ruimt ©en mijl, daar dien kant uit" Hetty wees in de richting waar -de heide nederdaalde naar oen diepte met hak hout begroeid, „daar in die diepte ligt een hoeve," ging het meisje voort opeen toon van onverschilligheid, die Joyce da- delijüd herkende als iets niet natuurlijks. „Ze noemen die diepte of inzinking; „Fai- ries Hollow"- en de hoeve „Grey- stone Fazm'4 „■Kent ui de mmschen dio daar wonen?" Joyce toonde in de Verste yerte niet dat zij de Voorgewende onverschilligheid in de stem van het jonge meisje had ppge- iperkjt, of den vjuchtigen en toch niéuws- dién ijverigen arbeid is, dat allen gezond, welgemoed en vol vertrouwen m de over winning zijn." Haig noch zijn officieren zouden vergeten welke dankbaarheid z^ ver schuldigd waren aan de zeemacht vooi de regelmatigheid, waaimede zij bet vooi hen benoodigde onder de moeilijkste omstandig heden overbracht. Betreffende de gezondheidsmaatregelen verklaart Haig, dat er thans geen vjees bestaat voor dysenterie of diarrhee te Sa loniki of in Egypte. Er zijn goed geslaagde maatregelen ge nomen tegen de gas-aanvallen van den vijand. Diverse berichten. D© duikbootoorlog. De Duitsdie marinestaf meldt: He) bericht, dat de verscherpte onder- zeeersoorlog, die in het bekende memoran dum van de regeering aan de neutrale mo gendheden werd aangekondigd, niet door zou gaan. Is totaal onjuist Nooit is door eenige bevoegde autoriteit er over gedacht aan het plan tot dezen onderzeeërsoorlog! geen uitvoering te geven. Hij is in vollen gang. Servische) 'troepen te Salomkjii De „Vossisdie Zeitung" verneemt uit BerlijnHet eerste transport Servische troe pen van Korfoe is te Saloniki aangekomen. Men wil-uit hen een soort Jagerkorps vor men en ze voorzien met berggesdmt. Dp toestand van des» troepen moet intussdie» bedroevend zijn. Öostenrijk-Hon'garije en Portugal. Het Weensdie i-orrespondentid-buteau meldt: Daar de oorlogstoestand tusstihen liet D'uitsdio njk en Portugal is ingetreden, heeft de Oostenrijksdh-Hongaarsdhe gezant opdracht ontvangen de regeermg der les publiek, rijn paspoorten te verzoeken eis met het personeel van het gezantschap het land to verlaten. Aan den Portugeesrihen zaakgelastigde alhier Zullen tegelijkertijd zijn passen wor den overhandigd. 1 BINNENLAND. AndUntte*. Zaterdag 18 Maart zal de minister van. Bannenlarnlsche zaken gieen audiëntie ter- leonen. Nederland en de oorlog. Geïnterneerden. De Timbertown Follies te Groningen zsju weer xn vrijheid gesteld; één hunner heeft bekend, de bewuste goéderen uit do tent van Volksweerbaarheid genomen te heilibetu Aardappelen. Men meldt, dat Duitschland den door voer van aardappelen naar Zwitserland toestaat. Er moet aan bepaalde formal Sleiteu worden voldaan. 1 K011. Nat Steuncomité. De 81ste lijst van bij het Kon. Nat Steun comité 1914 ingekomen bijdragen (27 Fcbr. 4 Maart 191G) vermeldt een totaal bedrag van f52.260.60V2. makende met het totaal gierigen blik, dien zij in de richting vna de hoeve geworpen had. „Och ja, hun naam is Fenwich, enikl ken zo wel een beetje," antwoordde Het ty ontwijkend, „maar wij hebben .erg-een ve'nte buren aan. Moeder heeft niet pp met buten of vrienden," voegde zij er met bitterheid hij. „0, u is hier in een rooi ijk huis a-mgoland I Het is nietwaar^ bcliplijk dat u blijft, dat is het ieenige." Niemand wil ooit bi) ons blijven; het zal mg benieuwen hoe gauw u, weggaat Geen een van de -anderen kon het meer dan oen week bij ons uithouden. Ik geloof, dat er een vloek op ons rust." Ern verachtende, spottende blik zette Kracht Lyij haar woorden, haar donksera oogen gloeiden Van toom en afkeer. Joy ce vergleek haar inwendig bij het ©en of ander wild wezen, dat in vijandschap leefde met de heele wereld on het hart van de jonge vrouw! werd vervuld van medelijden met het gemelijke, ongetemde meisje niet den smeulenden hartstocht in haar oogèn en do doffe hardvochtigheid op haar gedaa. Zij beeft behoefte aan oneindig groote liefde," deze gedachte vloog door Joyce's hoofd, „rij heeft hefd© noodigj, die in overvloed over haar wordt uitgestort Ik geloo-f niet dat iemand haar ooit heeft liefgehad, zij heeft het onontgonnen hart van ©en persoon, die man niet liefheeft. v (Wordt vervolgd}' U lilf-' kif. S CHIEDAMS SHE COURANT

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1