De oorlog. 68- Jaargang, Donderdag 16 Maart 1916. No 15091 NA LANGE JAREN, II m DQstetttirant vcraeïfi^ii dagelijks. met uitzondering -van Zoo- en Feesfckagen. Ftitje -pan Kwartaal: Voor Schiedam en Ylaardingen fL 1.25, franco ar poet li. 1.65. Bnja per wteek: Voor Schiedam en Yla&rdtagen 10 «wat A&ooderfpte nummers 2 cent AbotrrwoseiUen worden dagehjks aangenomen. ïSidveeteatiën roar hot eerstvolgend nummer moeien des middag róés ma atte mm het Bureau becorgd rijn. s, Boreas: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs dec Ad vertentlën: Van 16 regels 0.92; tedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën abonnement op vooxdeelige yoasysgaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te betamen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- ea Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs ma '40 aenta pa- advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. Bericht. Ziji die zich met ingang van 1 April a. voor minstens 3 maanden op de „Schiedamsehe Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. BUITENLAND. Tan het Westelijke front. Duitsch iegerbericht. Het Buitsche groot© hoofdkwartier meldde gistermorgeni 1 Bij' Neuve Obapeüe doden wij een voor uitgeschoven Engelsch verdedigingswerk met de bezetting in die lucht springen. De Engelsche artillerie richtte een. zwaar Vuur op Lens, i I j 1 De Fransche artillerie was zter actief te gen onze nieuwe stelling bij' Ville-aux-bbis en tegen verschillende sectoren in Cham pagne- 1 U I li Ij Links van de Maas brachten do Sileza,- eche troepen met groot elan hun liniën uit do streek ten Westen van het Ravepbósch vooruit op de hoogte „Mort Homine". Vijf-en-twintig officieren en meer dan! 1000 man werden on gewond gevangen genomen. Vier malen herhaalde tegenaanvallen brach ten den Franscihen geen sudces, wel echter gevoelige verliezen. Op den rechteroever van de Maas en aan de oostelijk© helling van de Cötes Lorraij- nes streed de woderzifdsche artillerie ver bitterd voort. t In de Vogezen, ten zuiden daarvan, onder namen de Franschen verschillende kleine re verkenningsbewegingen, die werden afga slagen. i 1 1 Luitenant Leffers. schoot ten noorden van Bapaume zifn vierde vijandelijk vlieg tuig neer, een Engelschen tweedekker. Bij Viny, ten noordoosten van utrecht, en bij Sivry werden twee Fransche vliegtui gen door onze afweer kanonnen neerge schoten. i l Boven Haumont, ten noorden van Ver dun, viel een groot Franscb vliegtuig na een luchtgevecht. De inzittenden werden gevangen genomen, voor zoover ze niet dood waren. i I Franso'h legerh'erich't Het officiëele Fransdho communiqué van gistermiddag lttidt: Ten Wjesten van de Maas deden de Duitschers vannacht geen enkelen nieuwen aajaVal op heft Fransche front Bjéthincourt— Cumières. Tegb-naanvallen stelden de Fran schen in. staat een deel der stukken loop graaf te hernemen, gisteren door de Duit schors op hoogte 265 bezet De Franschen houden BWhincourt, de hoogte „Mort Hom- me", den zuidelijken rand van het Cu- nuèrébosch. en het dorp Cumières vast. De artilleriebeschieting duurde met hevig beid voort in den geheeten sector en werd naar het Engelsch, L. G. MOBjERLY. Die zonderlinge vergelijking Was eigen- aardig, karakteristiek voor Joyce; zij had een eigenaardig© manier de dingen te zien en uit te drukken, maar veel levenserva ring had haar tact gegeven en zij gaf geen antwoord op Hetty's bittere Woor den. I. „Mag ik nu mijn eigen kamer eens zien?" vroeg ze, „dan Kan ik mijn koffer uit pakken en mij, voordat het donker is een beetje installeeren. Misschien, wil je me wel Wat helpen?'' „O, ik zou u niet Van veel nut zijn." Hetty haalde de schouders op en-lachte, de zelfde lach zonder vroolijfcheid, toen zij Joyce voorging naar een Kamer naast de leerkamer, schraal gemeubileerd even als de rest Vain het huis en op zich zelf akelig somber, maar de ramen hadden het uitzicht dat Joyce „rustig en vreedzaam" genoemd had. Ze zou heel graag een paar minulten voor zich zelf gehad hebben om haar gedachten te Verzamelen, en zich voor te bereiden tot alles, wat z© in deze zonderlinge, ongezellige huishouding mocht ondervingen, maar als bij ingeving (be sefte zij, dat hoe meer ze Hetty, hij zich houden en zoo mogelijk haar-vriend- krachtdadig beantwoord door de Fransche artillerie. Op den rechter-Maasoever en in Woëvre niets bijzonders. Engelsch legerberidht Gisteravond hebben wij met bevredigend gevolg een kleinen overval gedaan ten Zui den van Verlorenhoek. Vandaag over en weer geschutvuur bij Hulluch en Yperen en tal van luchtgevech ten. Een aanval op een onzer verkennings- afdeelingen is afgeslagen. Een vijandelijke waamemingsballon is tot dalen gedwongen. De strijd bij Verdun. De Fransche pers neemt algemeen aan, dat de aanval der Duitschers op de linie BéthincourtCumières, ten westen van de Maas, de inleiding is van het „derde be drijf" van den slag bij Verdun. Uit ihet bo venstaande Duitsche stafberioht, dat slechts melding maakt van infanterie-aanvallon ten Westen der Maas, is» dit niet zoo direct te lezen. Echter kunnen deze gevechten, ai mogen de voordeelen door de Duitschers flier op 'toogenbhk behaald, gering zijn en door Fransche tegenaanvallen deels weer te niet gegaan, van groote beteeken is wor den. Het gaat hier namelijk om stellingen, die voor de verdediging van Verdun van het grootste gewicht zijn. Tussdhen Béthin court en Mort HommJe, dat is aan den weg van Béthincourt naar Chattanöourt, en men Zal zich herinneren, dat het Fransche opperbevel de loopgraven aan dezen weg, die toen als her overd konden worden, gemeld, „belang rijk" heeft genoemd. En ongetwijfeld, iedere vooruitgang der Duitschers aan den (West kant van de Maas is voor de heelte verdedigf baarheid van Verdun als zeer nadeelig te be schouwen. Mén kan er wel zeker van zijn, dat do gisteren aangevangen gevechten in de buurt vhn de Mort Homrae nog niet gej- daan zijn. Daarvoor is1 het voor de Duit schers van te groot belang, te trachten het verkregen succes uit te breiden," voo-r de Fransdien om het. verlorene te herwinnen. Het „Berliner Tageblatt" verneemt van bet oorlogstooneel: Sinds midden Januari waren de voor den aanval bestemde troepen geconcentreerd en hadden zich met het terrein vertrouwd kun nen maken. Men was vast overtuigd van. de meerderheid der Duitsche artillerie die op een© beperkte ruimte was bijeengebracht en waarvoor een reusachtige hoeveelheid, muniti© was opgestapeld. Alleen de oven- stroomingsvlakte der diepe Vaux-beek bracht eenige vertraging teweeg Zoolang het natte weder duurde. Men bevond zich op ruim 8 K.M. van 'de Cote ©n de forten Vaux en Douaumont De compagnieën warm geheel op Sterkte gebracht, terwijl dep! Februari de aanval zou plaats vinden. Het was aan te nemen, dat de Franschen hiervan onder richt waren, hetgeen ook later bleek uit de verklaringen van gevangenen. Het Fransche Iegerbericht spreekt onwaar heid, wanneer het beweert, dat Joffre had kunnen wachten met het laten oprukken van zijne reserves tot de Duitschers hunne krachten verspild hadden voor de hoofd stelling. Sommige korpsen die van Atrecht kwamen, moesten 70 uren en meer aflegl schap winnen, des te beter; zij noodïgde het meisje uit haar te helpen uitpakken. Terwijl -ze luchthartig praatte over din gen, die niets te maken hadden met hef eenzame huis op de heide, maakte zij haar koffer open en daar zij het als een uitgemaakte zaak beschouwde, dat Hetty haar zonder tegenpruttelen hielp uitpak ken, gaf zij haar nu dit en dan dat voor werp aan om' het op zijn plaats te zet ten, terwijl zij intusschen het meisje na ging, dat zeer verdiept scheen in haar taak'. Het was' treurig, hoe weinig er uit dien kbfler kwami; een groot gedeelte van haar goed Was al lang overgegaan naar een bank van leening: in Londen, maar Hetty, met haar gemelijke ©ogen, scheen niet op te merken wat er ontbrak. Zij hielp Joyce onhandig, ofschoon zij slechts knorrige antwoorden gaf op de opgewekte praatjes van haar nieuwe gouvernante en haar sombere oogen in 't geheel niet ver helderd werden door een glimlach. Er werd thee gedronken in de ongezel lige zitkamer, die Joyce zooeven gezien had; het was een drukkend stil, Zwijgend bijeenzijn; de kamer scheen als eetkamer en als zitkamer gebruikt te worden, Het ty sprak geen woord gedurende den maal tijd. Mevrouw Marchall uitte slechts eeni ge vinnige, knorrige woorden. Een slor dige schoonmaakster, die heen en weer slofte tusschen keuken en zitkamer met veel te groote pantoffels aan, scheen de ge&eele bediendenschaar van het huis te vormen, de vrouw, des huizes slingerde gen. Het gardecorps werd in auto's aange voerd, daar de spoorwegen door ons ger schut worden bestreken. Zij waren echter niet bestand tegen onze troepen. Ook Kwar men zij dikwijls te laat, zoodat onze hnien op slechts zwak-bezette loopgraven aan vielen. De Fransche artillerie werkt goed, teij wijl het op munitie bij haar niet aankomt Voor Douaumont waren het vier lichte bat- tergen en eene zware, die onze troepen! het oprukken bemoeilijkten. Dezte stukken vuurden 24 uur achtereen. Geheel© corpsen zijn voor Douaumont en Vaux voor de Franschen verloren gegaan, waaronder de beste troepen. Vele kanonnen en munitie zijn buitgemaakt, terwijl de Duit sche stukken met zeer veel inspanning tot dicht in de nabijheid van den vijand ge bracht zijn geworden. Tan het Oostelijke front, Duitsch Iegerbericht. Geen nieuWs^ 1 Oostenrjjksch Iegerbericht De bezetting der Fruggehoofden ten N.- W. van Uszieczko heeft gisteren hevige aanvallen afgeslagen. Overigens niets van belang. Russisch Iegerbericht Een Duitsche aëropiane vloog over de omstreken van Friedrichsstadt, maar ver dween, na door de Russische artillerie he vig beschoten te zrjin geweest. In de streek van Dunaburg in de omstre ken van. Illoekst en aan de toegangen van den spoorweg naar Poniwice dreef de Rus sische artillerie een groot vijhndellijk con- vooi uiteen. De Russen beschoten tusschen 'de meren Medmus en Demmen met succes marchee- rcnde vijandelijke colonnes. Ten zuiden van de Pripet en in 'de buurt van de Strypa in Galicië hadden met goed succes gevechten met vijandelijke patrouil les plaats. Tan het Zuidelijke front. O os ten ipjKsch Iegerbericht Het Oostenrjjksche hoofdkwartier meldt hedenmiddag: De aanvallen der Italianen op het Isonzo- front duren Voort Gistermiddag is de hoog te van Podgora verwoed gevochten. Onze troepen hebben er den vijand, die hier en daar onze schansen was binnengedrongen, in een handgemeen weer uitgeworpen* Even vruchteloos is een nachtelijke aan val, door den vijand na ©en voorbereiding van verscheiden© uren door de artillerie tegen den sector ten Z.W, van San Mar- tino ondernomen, gebleven. Voor onze stel* lingen in dezen sector liggen ;uit de ge vechten van de laatste dagen nog meer dan 1000 vijandelijke lijken. Op verscheidene andere plaatsen van het front in de kuststreek is het tot hevige geschut- en mijnwerpersgevechten gekomen In het Karinthisdhe grensgebied hoeft d© vijand onzen Fell-sector, in Tirol den sec tor van den Col di Lana, fel onder vuur genomen. Italiaansche vliegers hebben, zonder sdha de aan te richten, bommen op Triëst gej- worpen. haar een menigte hatelijke opmerkingen naar het ongelukkige hoofd. ,,lk' hoop dat u in staat zult zijn wat te helpen in do huishouding", zei zetoft Joyce, toen de thee was afgeloopen. „Nu u hie™ isi, zal ik aan vrouw Birid- som zeggen, dat ze met weer hoeft te komen. Zij maakt mij nog doi. U begrijpt toch zeker dat u in alle dingen moet hel pen, die ik! van u verlang? U hoeft niet te zeg»en dat u daarvoor niet besproken is*" l D© kleine ogen keken Joyce scherp aan, mlaax Joyce glimlachte bedaard. „Ik' ben bereid alles te doen waar Sk u mee helpen k!an" zei ze. „Mevrouw De- ring is niet in' bijzonderheden getreden en heeft mij mijn werkzaamheden niet dui delijk omschreven, maar ik had begre pen, dat ik uw dochter een gedeelte van den dag les zou geven; dat ik voorna melijk haar gouvernante en gezelschapsda me moest wezen," Hetty, dl© naar de deur slenterde, slun gelig zoioals haar gewoonte scheen te zijn, lachte weder, die ruwte lach, die Joyce zoo onaangenaam, in de ooren klonk on zei spottend: „Les geven? Gouvernante en gezelschaps dame! U meent dat u hier is om mij te spjomneeren, niet waar? U is mijn oppas ster, Wist u dat niet, de oppasster van de ondeugende Hetty? Ik wensch u veel ple zier met dat baantje. U zal er gauw ge noeg van hebben. Dat hebben ze alle-, maal, heft Is ©en ellendig baantje, IK zal In Egypte-! Solium bezet Officieel werd gisteren uit Cairo haar Londen geseind: Generaal Peyton heeft gisteren Solium ha zet D© vijand had Maandag reeds zijn munitievoorraad in de lucht laten springen en bood gisteren nog slechts wei nig tegenstand. Hij werd door geblindeer de auto's, cavalerie en een kameelcorps achtervolgd en er werden 28 gevangenen, onder wie drie officieren, gemaakt; ue ver liezen van den vijand bearoegen 50 doo- den, waarbij drie officieren; negen mitrail leurs werden buitgemaakt. Het klamp is thans in handen der En gelschen. Meer dan een kwart millioem geweerpatronen werden vernietigd. In Oost-Afrika. Engelsch leger be rich t HGeneraal Smuts bericht uit Oost-Afri- ka: „Wij hebben Moshi den iBden Maart ge nomen en rukken voorwaarts om Arusha te bezetten, dat de Duitschers, naar men gelooft, ontruimd, hebben. De vijand trekt met spoed terug naar het zuiden, heigeen hem vergemakkelijkt wordt door den Tan zaspoorweg. De vele nvieren belemmer den ©enigszins de Vervolging. Uit nadere berichten blijkt hoe ernstig de nederlaag was, uie de vijand bij Ki- toWo heeft geleden. Een groot aantal Jij ken werden gevonden in hot kreupelbosch op de hellingen. Wij vonden ook een ka. non en drie machine-geweren, die de vij and in den steek had gelaten. In Mesopotamia. Engel sdh Iegerbericht Een offideei telegram, uit Mesopotamia bericht, dat Engelsche infanterie op 11 Maart een aanval deed op Turksche voor geschoven posten af"1 de Tigris en een groot aantal Turken met de bajonètneer stak. D© colonne trok daarop terug, pa twee officieren en 50 manschappen knjgs gevangen t© hebben gemaakt. 1 Diverse berichten. Do Duitsche marine. Naar officieel uit Berlijh wordt gemeld, heeft de Duitsche minister van marine, Von Tirpitz, zijn ontslag ingediend en zal hij opgevolgd worden door" admiraal Von Ca- pelle. Alfred Von Tirpitz is 67 jaar pud en heeft ruim 50 jaar de Duitsche marine ge diend. Aan hem wordt de verdienste toege kend de Duitsche vloot tot het -hoog© peil waarop ze nu staat, te hebben gebracht. In de keuze van zijn opvolger zoo meldt het Wolff-bureau ziet men een waarborg, dat in de scherpte van den zee oorlog geen verandering zal komen. Admi raal v. Capelle was de medewerker van Tirpitz sedert de eerste .vlootwet en werd sedert jaren beschouwd als zijn redhter- hand. Hij is yolkoroen op de hoogte van alles wat van de vloot wordt jgjeëischti ^jjn organisatorische talenten worden Zeer ge roemd en bij de" marine geniet hij groot vertrouwen. Dat admiraal Capellle als Opvolger van Tirpitz optreedt, heteekent, dat diens be proefd systeem ongewijzigd zal blijven en vooral, dat de onderzeeersoorlog zal wor den voortgezet overeenkomstig de mede deel ing, die in de bekende nota aan de neutralen is gedaan. Canadeesehe vlieger.s. Nadat van het ministerie van oorlog machtiging was ontvangen om in Canada recruten voor het Royal Flying Corps te werven, hebben eèn aantal rijké mannen aldaar, aan wier hoofd kolonel! Ham:Hon Merritt staat en die te zamen de Canadian Aviation Association vormen, de leiding op zich gopomen van vliegschcïen in do voornaamste centra van het dominio®. BINNENLAND. u baten, haten, haten, zopals ik alle men- schen haat", en terwijl zij deze laatste woiorden uitte met ingehouden woede, nam zij een zWare viaas van de tafel bij de dour, en smeet hem tegen den muur aan de overzij, waa,r hij in gruizelementen spat te. En vloer dat een der anderen een woord kon spieken of een vin kon verroeren, liep zij als een wervelwind de kamer uit en wierp de deur met een slag ach ter zich dicht „Komaan; nu ziet u het?- riep me- vrpiuw Marshall met een Wraakgierigheid, die Joyce onaangenaam, aandeed. „0 neen, krankzinnig is ze niet, loop niet rond mleft dat denkbeeld. Ik zie aan de uitdruk king van uw gezicht wat u denkt. Ik wou dat zij kkonkizinnig was, dan kon ik haar opsluiten en dan was het uit. Maar dat is %e niet Zij heeft alleen een humeur ials een duivelin; dat zit in de familie van baar vader* Zo is soms precies een dui ve], er is werkelijk geen ander woord voor." „Arm kind", zei Joyce zachtjes, „mis schien Ikunnen. wij haar helpen te over- winnen.'* „Dverwinnon?" vjel mevroulw Marshall haar Sareastisch in do rede. „Al sloeg q baar tot zl© bont en Mauw zag, u zou er baar nooit onder krijgen. Ik heb het geprobeerd en ik weet het" Nu vertoon- I de zich een blik! vpJ afsohuwi in deoogen van Joyce. >A zoo iets vreeselijks bedoeld© ik niet", zei ze. „Ik! had geen plan haar er on- der t© krjjgen of te slaan. Hoe verschrik. H»Uteriehtea. Gisterndmiddug ongeveer halftwee beeft Z. K 11. de Pruis dei .Veder! an den, ui. zijn hoedanigheid van voorzitter van het Rooi de Kruis, een bezoek gebracht aan den dezer dage in gebruik genomen nieuv.-en vleugel van het R.K. Ziekenhuis aan het Westeande in Den Haag. Z. iK H. was vergezeld van de leden van het bestuur van het Roode Kruis mevrouw van Suchtelen van de Haar een jlir. nm E. 'BI- F- F. Wittert van Hoog land. De Prins werd ontvangen door de hoe ren regenten mr. Nelissen, Pauwels en Ver hulst den rector van het Ziekenhuis, deia lieer Ebukers, en do moederoverste. Nadat eerst een bezoek was gebracht- aan do Röntgen af dealing van dr. Dietz, werd onder leiding van dr. Dijkgraaf do nieuwe afdeelmg in oogenschouw genomen, waarbij de Prins meermalen de uitsteken de inrichting prees. Daarna bezichtigde het gezelschap de operatiekamer, en maakte vervolgens een rondwandeling door de zie- keuzalen. Ongeveer half vijf was het bezoek afge loopen. Rechterigke macht. Bij Kon. besluit van 15 dezer zijn be noemd i tot substituut-griffier bij de arr.-recM- bank 'te Hoeren veen, mr. M. de Mui nok, advocaat en procureur (p Heerenveen en rech tor-plaatsvervanger in de arr. recht bank aldaar; tot griffier tij het kantongerecht te Oiss, jhr. mr. J. B. M. L. .J, Verheijfen, advo caat en procureur te 's-Hertogenbosch en plaatsvervangend griffier bij bat kantonge recht al'daar. V 1 1 Blij Kon. - besluit zijn benoemd: tot substituut-gnffier bij de arrondisse mentsrechtbank te Heerenveen, mr. M. de Muinck', advocaat en procureur te Hecren- veen en rechte r-plaatsvervanger in de ar- rondissemmts-rechtank! aldaar; tot griffier bij het kantongerecht te Oss, kfelijk. Zulk een gedachte is niet in mijn hoofd opgekomen. Ik meende, dat wij haar misschien helpen konden zich zelf te over winnen, haar zelfheheersching te leeren." „Zelfbebeersching?" Mevrouw; Marshall's lach had iets van die van haar dochter. De zeilde, ruwe, harde klank. „He-tl.yis onverbeterlijk, ik geloof niet, dat ereenj greintje goeds ;in haar is, geen greintje.'- „Och mevrouw, spreek, zo© niet", riep loyce vol vuur, „dat zou u van niemand kunnen zeggen, en ten minste niet van inv eigen dochter. Ti-el is een verschrikkelijk tdce." „Neem mij uiel kWahjk, inaar ik ken mijn eigen dochter heter dan u"', ant woordde mevrouw Marshall op boozen toon; wees zoo goed, u uw positie te herin neren, juffrouw Dane, en mij niet dd wet voor te schrijven.U is luer om te doen wat ik verlang, niet om mij uw. in- - zichten mee te deelen. Wees zoo good - de theeboel op te ruimen en in de keuken om te wosschendaarna kunt u op Het ty gaan letton. En bedenk! 'dit goed, ik heb haar gezegd en ik zeg het ook u, ik! verkies niet dat zij vriendschap bIuü met die Fenwichs. IK wil niet, dat ze met te te iemand vriendschap sluit. Ik heb goede 2; redenen om mij zelve en haar op esp rj afstand van anderen te houden. En als p, 'te niet zorgt, dat ze nooit naar Grcystcm© te Farm en naar Hal Fenarel gaat, dan waar-:;te schuw ik u, meer heb ik er niet te vjoegen*- -5 t -v|- ii SCHIEDAMSCHE COURANT I' Ö0DE 13; j i 1 iri *C •y p v f t. j hi Vjf

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1