ie oorlog. it I «jP 68- laarghng, Vrijdag 17 Maart f916 No 15092 n NA LANGE JAREN, I P If t II II f,/' Sr DéS cWnrant verschijnt dago 1 ij Ks, met urtzortdoring van Zon- en Feestdagen. "Pifsjsi per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen Q. 1.25, franco fee pest fl. 1.65. Prijs' per week!: Yoor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. 'Afzonderlijke nummers 2 cent. 'Abonnementen worden dagelijks aangenomen. SÖdvertentiën toot het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uBr eaa het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel ïn8gtf, 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die 2qJ' innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven' hiervan zijn gratis aan het Bureau lo bekomen. 1 In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond^ verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 oesnts per advertentie, brj vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. "Intercommunale Telefoon Nb. 103. Bericht. Zij, die zich roet ingang van 1 April a.s., voor minstens 3 maanden op de „Schiedamsclie Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Brengen ter algemeene kennis, dat op den 16en Maart 1916 vergunning is ver leend aan: lo. L. VAN PELT en zijn rechtverkrij genden voor het oprichten, voor den proef tijd van een jaar, van een fabriek voor het snijden, koken en drogen van groenten en vruchten 'in het pand Lange Nieuwstraat 27, kadaster Sectie L, no. 575, met een electromotor van 10 P.K. en een ketel van 11 M2. verwarmingsoppervlak 2o. de GLASFABRIEK „DE SCHIE" en hare rechtverkrijgenden, voor het oprich ten van een machinale flessehenfabriek, met een stoomketel van 90 M2. verwarmings oppervlak en 21 electromotoren van totaal 6001/2 P.K-, aan den Buitenhavenweg 146, kadaster Sectie L, no. 1914, "onder intrek king van de haar bij besluit van Burge meester en Wethouders van,-Schiedam, resp. d.d. 21 November 1912, 24 Juli 1913, 6 Maart 1914 en 22 October 1914 verleende vergunningen; 3o. de N. V. NEDERLANDSCHE DISTIL LEERDERIJ EN FLESSCHENFABRIEK VOORHEEN DE FIRMA- HERMAN JAN SEN en bare rechtverkrijgen, voor het uit breiden harer branderijen aan de Noord- vest nos. 97 en 99, ka'daster Sectie A nos. 570 en 1210, door bijplaatsing van 3 electromotoren van gezamenlijk 20 P.K. Schiedam, 17 Maart 1916. N, Burgemeester en Wethouders voornoemd, i M, L. HONNERLAGE GRETE. i De Secretaris, T. SICKENGAL BUITENLAND. Tun het West* JJfee front. Duitsch V rheriöht. Het Duitsche groote hoofdkwartier meldde gistermorgen In Vlaanderen, in het bijzonder nabij de naar het Engelsch» I door L. G, MOjBfERLY, 33), i 1 t 1 I I r I II „Zijn het menschen waar Wat op te zeggen valt, die Femvjchts, die u daar noemt?" Vroeg Joyce heel beleefd. „Dat is mijn zaak' en daar heeft u niets miee te malken", was het verwonderlijk® ant woord en haar gelukkige zin voor humor m&akte, dat Joyce er eerder om lachte dan zich boos maakte. „Ik verkies niet dat Hetty vriendschap sluit met de Fen- Iwïchfcs of met wjie dan ook', dat is voor u vddoiend© en u hoeft hier niets te onder zoeken en nergens naar te vragen of te speuren". Joyce Lad ©enige moeite niet te glim lachen bij deze vreemde verklaring van haar onschuldige opmerkingen, maar er Was iets in de overspannen uitdrukking van mevrouw Marshall's oogen, in de vermoei de trekken van haar mond en den -alge- meenen indruk Van droevige wanhoop, die baar kenmerkte, dat het zeilde gevoel van medelijden in de nieuwe gouvernante op wekte als ze voor Hetty koesterde. Zij voelde, dat de moeder even goed jalsde dochter liefde noodig had; met haar on- zelfzuchtigen aard. besefte zij, dat debit- tere stemming Van ha-ar meesteres ten dee- kust, zijn de artilleriegevechten aanmerke lijk heviger geworden. Ook in de streek van Roye en Viitoau-Bois (Len N.W. van Reims) was dit het geval. j In Champagne hebben de Franscben na een sterke maar vrucht eloozo voorbereiding door de artillerie, volslagen vergcefsche aan vallen op onze stellingen ten Zuiden van I Soupiet en ten Westen van den weg Som- mepySouain gedaan. Deze gevechten kost ten ons weinig hun zeer veel mannen. Wij hebben bovendien 3 officieren en 150 man ongewond gevangen genomen en 2 machine geweren buitgemaakt. Links van de - Maas zijn Verdere po gingen van den vijand om ons het bezit van de hoogte Mort Homme en de bosch stellingen ten N.O. daarvan te betwisten, in de kiem verstikt Tusschen Maas cn Moezel is de toestand onveranderd. Ten Z. van Nieder-Aspach zijn onze pa trouilles na een werkzame beschietingin de vijandelijke loopgraven doorgedrongen en hebben do verdedigingswerken verwoest Eenige gevangenen en buit werden mee te ruggebracht In een luchtgevecht is een Fransch vlieg tuig ten Z.O. van Bieme in Champagne neergeschoten. De bemanning was Verbrand. Fransche vliegtuigen, hebben hunnach- teltrjken ftenval op het Duitsche hospitaal Labry (ten O. van Conflans) herhaald. De eerste aanVai was in den nacht van 13 Maart. Geen militaire schade is aan gericht Een vrouw is zwaar, een vrouw en twee kinderen zijn minder zWaar ge wond. Fransche legerberi ch ten. Het olficieele Fransche communiqué van gistermiddag luidt: In België hebben patrouilles de vernie tigende uitwerking van het Fransche ge schutvuur op de Duitsche kuststellingen in de streek van Nieuwpoort kunnen vaststel len, waardoor de Duitsche loopgraven wer den omgewoeld. Ten Noorden van Verdun geen enkel tref fen van de infanterie. Gedurende den nacht is de beschieting op den linker Maasoever vrij zwak voort gezet, op Men rechteroever -krachtiger in de streek van Haudro'mont en Damloup. artillerie heeft het gebied ten Westen van Douaumont, waar de Duitschers met den aanleg van aardwerken bezig waren, hevig onder vuur genomen. In Woëvxe hebben de Franschen Duit sche convooien beschoten. Ten zuiden van Tfaur in de Vogeezen heb ben de Duitschers aanvallen gericht op de Fransche stellingen bij Burnhaupt, die ter stond zijn gestuit De strijd bij Verdun. Het Havas-bureau meldt niet-officieel In het Duitsche legerbericht van 15 Maart wordt medegedeeld, dat de Silezisch© troe pen hun linies ten westen van het Ra- venbosch op de hoogte Morlhomme voor uit hebben gebracht. Deze opzei fel ijk onduidelijk gestelde mededeeling dient nader gepreciseerd te worden: Den 15den Maart hebben de Duitschers een hevlgen aanval gedaan op een front van meer dan vier K.M. Doze aanval werd afgeslagen, behalve op één punt van heuvel 265, waar de le moest worden, toegeschreven aan nijpen den angst of aan groot, zwaar verdriet. „U is natuurlijk in de verste verte niet de persoon, die ilc' noodig, had en verlangde," ging mevrouw Marshall heel onpepast voort, terwijl zij Joyce van het hoofd tot de voeten opnam, „u is ten eerste veel ouder dan ik! wenschte, en ziet er ook veel te goed uit. Dat grijze haar van u is bespot telijk opzichtig", besloot zij met bijna ha- bdrjken nadruk. Joyce had haar hoed en mantel afge daan, de donkere blauwe japon, die zij aan had, deed de bevallige lijnen van haar figuur volmaakt goed uitkomen, ze was nog slank' gebouwd, niettegenstaande haar zes en dertig-jarigen leeftijd. De donkere japon verhoogde ook de leero kleur van haak gelaat en de zachte uitdrukking van haar schitterende grijze oogen; teiwijlde kleur van haar witte haar een in 't oog loopend contrast Vormde met haar fijne gelaatstint en volstrekt niet den indruk maakte Van ouderdom. Neen, ze had een merkwaardig jong gezicht, niettegenstaande de sporen Van droefheid en lijden; ze had nog iets jeugdigs, de jeugd straalde haar uit de oogen, „Mijn haar is' al grijs geworden, toen ik achten-twintig jaar iwlas", zei ze. „Ik heb veel verdriet geturn het is heel plotseling grijs geworden. Maar ik heb hoop, dat u mijn iyerk! er niet slechter om vinden zuil. omdat ik geen jong meisje meer ben. Mis schien heeft de ondervinding dia ik heb opgedaan, een hetere werkster van mijge- Duitsche infanterie er in slaagde door te dringen in een gedeelte van een vooruit geschoven loopgraaf van ongeveer 200 M. De Franschen hebben nog steeds de hoogte Morlhomme (heuvel 295) in hun bezit, evenals alle andere loopgraven op de hellingen van heuvel 265, die heette genomen te zijn en v-aarbij 25 officieren en 1000 niet-gewonde soldaten krijgsgevangen zouden zijn gemaakt Do onjuistheid dezer cijfers ligt voor de hand. Het is immers absoluut onwaarschijn lijk, dat deze 1000 manschappen zich zou den hebben bevonden in een stuk loopgraaf van nog geen 200 M. lengte. Tan het Oostelijke front. Duitsch legerbericht, Patrouiilegevechten op verschillende punten van het front. Verder niets bij zonders. Oostenrijksch legerheric.h.t. Bij het leger-Pflanzer Baltin en de leger groep Böhm-Ermoili toenemende artillerie actie bij heide partije i. Ten noordoosten, van Kozlof aan de Strypa sloegen Oosten- rijksche voorpostendetachementen een aan val der Russen af. Russisch legerbericht In de streek van het eiland Dalen hevig arlLlleriegevecht. Benedenstrooms vaiu IDunahurg, in de streek van Jlloekst en aan den spoorweg inaan Poniwiece, heeft do vijand handf- granaten met ©en bi zonder soort osntplof- fingsmidddel geworpen. Van het Zuidelijke front. Oostenrijksch legerbericht. Aan het Isonzo-front was het offensief der Italianen gisteren zwak. Twee pogingen om met sterke strijdkrachten bij de Pod.- goraslelling terrein te winnen, werden door artillerievuur verhinderd. Aan de noorde lijke holling van don Monle San Miehole werd een vijandelijke aanval afgeslagen. Ver der artillerie at lie, ook des nachts. Ilaliaansch legerbericht. Na een hevige beschieting heeft de vijand twee verwoede aanvallen gedaan op de pas door ons veroverde stellingen in de streek van San Martino. Beide aanvallen zijn afge slagen, nadat de vijand tot onze verschan singen was doorgedrongen. Het terrein, is bedekt met lijken. In don Kankagns. Russ isch legerbericht. De vervolging wordt voortgezet. Wij heb ben opnieuw gevangenen gemaakt, ni. 49 officieren, onder wie 2 vleugel-adjudanten en uiteer dan 250 soldaten. Bovendien, hebben we een regiments vaan del bui! gemaakt.- i BINNENLAND. Hofberichten. H. M. do Koningin-Moeder heeft gister- namiddag den nieuwbenoemden gezant van Japan hij het Nederlandsche hof, den heer Otclnaï, ontvangen. Onze marine. Blijkens hij het departement van marine maakt, en "mij meer aanpassingsvermogen gegeven." Zij glimlachte weder dat zelfde ontwa penende .glimlachje, maar mevrouw Mars hall vei koos er niet door ontwapend te worden en haalde slechts ongeduldig de sch-uu ic rs op, evenals llelty gedaan had. „U zult hier al da,t aanpassingsvermogen wel noodig hebben", zei ze k'ortaf, „sta hier nu niet langer lo praten. Als u de theeboel heb't weggeruimd, moest u naar boven gaan en do leerboeken inzien en met Iletty afspreken \va,t ze doen moet, U zal zien dal er genoeg aan haar te doen is, zooals ik ti, zei." Het was geen aanmoedigend begin van haar nieuwe leven en Joyce Was Wel wat terneergedrukt, toen zij eerst naar de keu ken ging en toen langzaam naar boven naar do leerkamer, „Ma,ar ik mag mij' niet laten ontmoe digen", dacht ze, „het is niet tie eerste moeilijke taak herpopwaarts, die ik op mij neem en een heuvel beklimmen is een goede oefening: ik moet vooruit, vooruitl" HOOFDSTUK VI. Wie is zij? „Zou u u sterk genoeg voelen om een paar vragen te beantwoorden?" Christof- fel «Biramplon zat bij het bed in de Dn- gievallen-afdeeling van het St. Jude's Zie kenhuis, met de oogen strak gevestigd pp ontvangen bericht is het stoomschip „De neb", bestemd voor dc gouvernementsma rine in Nederlandsch Indiè, onder bevel van den luitenant ter zee l«fc klasse A M. Kan, gisteren van IJmuiden vertrok ken, ter aanvaarding van de reis naar Oost-Indië. Tlsicherfl-lnspectle. Bij Kon. besluit van 11 dezer is, niet ingang van dien datum, mr. J. B de Klerk benoemd tot commies-redacteur bij de vis- scherij-inspectie, onder rerleening van eer vol ontslag uit zijn betrekking van adjunct- commies bij het departement van landbouw, nijverheid en handel. Nederland en de oorlog. De „Tu bant ia". Tot degenen, die met den trein van 7 2S uit Hoek van Holland te Amsterdam aan kwamen, behoorde ook een der mareoni graiisten van de „Tubantia". Hij vertelde schrijft 'de N. R. C.Het was omstreek- half 3 in den nacht. Ek had net de waclrt overgenomen en maakte mij gereed de om streken op te nemen. Het schip had bijna geen vaart; het sein van de brug zou juist gegeven worden om te gaan ankeren. Plot seling hoorde ik een zware ontploffing, schuin onder de Marconi-hut. Zoo hevig was de slag, dat de ruit vóór mij van de Marconi-hut in scherven sprong. Do stukken vlogen mij om de 'ooren. Even helde hel schip, maar spoedig herstelde het zich weer. Toen ik buiten kwam, zag ik een alge meene verwoesting op hot promenadedek Planten, lampen, alles was vernield. Wij seinden dadelijk om hulp en hadden spoedig contact; het eerst met de Scheve ningsche Ihaven en !de Marine-torpedohoot.cn De kapitein zag den toestand ernstig in de dienstgang stond dadelijk vol wa ter en besloot onmiddellijk de reddirigs booten te doen uitzetten. Die sloepen wa ren trouwens bij het vertrek uit IJmuiden al gestreken, in verband met het in dezen tijd steeds dreigend gevaar, en hingen zoo, dat zij gemakkelijk tot het promenadedek konden zakken. De inscheping had met do grootste kalmte plaats; er was zelfs geen begin van paniek, en de sloepen zakten heel goed, zonder ongevallen. Binnen liet halve uur hadden alle opvarenden hel schip verlaten; de meesten met achterlating van al bun bagage. Ik ging mede met op één na de laatste sloep. De marconigraaf had tot het laatst toe goed gewerkt. Vier uur heeft onze boot moeten varen, eerst roeiend, toen het licht werd zeilend, voor wij rf,La Campine" ontmoetten. Even voor ons vertrek pikten wij nog vijf drenke lingen op uil oen beschadigde sloep vier zaten erin, een hing er aan. Op „La Campine" zijn wij prachtig ont vangen. Hoewel het schip op de uitreis was, stelde de kapitein er zijn eer in, ons eerst weer naar hel vaderland terug le het gezicht van de patient© bij wie hij ©eni ge dagten te voren, zoo haastig was ont boeten. Zij herstelde snel van de operatie en was nu geheel bij kennis, maar het opmerkzame oog van den geneesheer zag een blik van onrust in haar oogen on rust en verwarring. „Zuster Janet heelt mij gezegd dat u uw adres niet kuntop- geven", ging hij zop vriendelijk mogelijk Voort, „en evenmin uw naa,m". „Ik weet het niet", antwoordde hetmeis je in het bed, met een halfver-schrikte, aarzelende stem. „Het is of ik niets meer iwtecti Als ik' mij iets tracht te herinneren, heb ik een gevoel of ik in de zwarte duisternis kijk, alsof er een groot gor dijn is neergelaten en alles -verborgen is Wat er gebeurde voordat ik hier kwam." „Tob daar niet oyer," Er Was cenvroo- lijke, geruststel] end e klank in BiramptoTy stem, „u moet er niet over denken en het niet als een emsig geval beschouwen; tob er Vooral niet over. U is ziek' geweest, uw geheugen is nu natuurlijk niet al 1e best; talles z!al langzamerhand terecht ko men. Maar herinnert uu op 't.«ogenblik uw naam niet?" Zijn oog rustte onder zoekend op haar gezicht „Neen". De onrust in ha,ar oogen nam toe; „bet is precies 'zooals ik zeg ter hangt ©en soort gordijn tusschen mij en alles wlat er gebeurd is, voordat ik hier wakker w|erd en Zuster Janet's gezicht zag. Ik Was zoo -verward, ik kon mij niet voorstellen, waai' aikf Was en nu zelfs kan ik rrdj niet herinneren hoe ik, hier gtebo- brengen. Bij Maassluis zijn wij op een loodskotter overgegaan. Zelf heeft onze zegsman geen onderzee boot ontdekt. Wel hoorde hij aan bi ord zeggen, dat anderen den aanvaller hadden zien wegduiken. Tijdens het ongeval was het helder weer; toen ik de „Tubantia" verlite, hing er- een mist. Men zag het schip dan ook niet zinken. Uit Hoek van Holland meldt men: Het stoomschip La Campine heeft hier 43 leien van de bemanning en 2 passagiers van de „Tubantia" aangebracht. Later kwam de „Breda" met een groot aantal. Toen dc „Tubantia" werd getorpedeerd, stond haar telegraaf op stop. Het schip is gezonken in 17 vaam water. Er is cén man verdronken. Onder dc hier aangebrachten was één gekwel-te, die hmr geneeskundig wordt be handeld. Voor de geredden, die niet in de gel mnc licrd varen zich behoorlijk te klecden. wei den hier de noodige kkvdingslukhenj gekocht. Jlet stoomschip „Batavier" hèeft twee sloepen van de „Tubantia" binnengebracht. Ze heeft nog meer sloepen drijvende gezrm, waar niemand in was. Ui! IJmuiden: Hedennamiddag omstreeks G uur meerde het stoomschip ^Krakatau", van de Maat schappij Nederland, teruggekomen van Oost Indiö, in de sluis te IJmuiden. Volgens 4° aanvankelijke berichten zon dit schip een aantal opvarenden van de „Tubantia" aan boord hebben; vandaar, dat bijna de geheele bevolking van IJmui den zich bij de sluizen verzameld had. Omstreeks 5 uur echter kwam bij liet agent schap van de Maatschappij Nederland be richt in, dat geen der opvarenden van do „Tubantia" zich op dc „Krakatau"' bevond. Van den gezagvoerder van dc „Kraka tau", den heer Braat, vernamen wij, dat zijn scliip gisternacht tc 2 uur geankerd lag hij het vuurschip Schouwenbank. Do do jsruoorciu uoj> uooj ji?3 jopTOOA§nzoS dracht, draadloos aan Seheveningen. tevrm gen, hoe hot weer was ,en of dit geschikt was om verder op te stommen. Ecnigo oogenbhkken daarna kwam do marronist zeer ontdaan terug en deelde mee, dat hij van het uitvarende stoomschip „Banka", van dezelfde maatschappij, draadloos be richt had gekregen, dat de „Tubantia" in zinkendcn'toestand bij het vuurschip Noord- Hinder lag en om assistentie veTzocht. On middellijk stoomde de „Krakatau" in dich ten mist 'volle kracht terug naar den Noord- IIinder, waar hij omstreeks 5 uur aan kwam. Hier zag men verschillende be mande sloepen van de „Tubantia" en ook oenige dcksloepen, die omgekeerd ronddre ven. Een Nederlandsche lorpedoboot kwam langszij, en haar commandant deelde aan den gezagvoerder van de „Krakatau" mee, dat haar hulp niet noodig was. Er was ook nog een sleepboot van den intema- tionalcn sleepdienst in de nabijheid. De „Krakatau" heeft nog de da ruts buiten men ben, en hoe ik gewond yterd. De Zusier zegt, dat ik door een pnar pak huisknechts op straat gevonden werd:maar wat voordo ik -daar uit? Ik geloof niet ik1 dat gedeelte van Londen ken.3 „Wij hoeven ons daar het hoofd niet mee te breken", zei B|ramptoa geruststel lend: „u zult in staat zijn ons daar lang zamerhand alles -van vertollen, cn hoe min' der u er u over bekommert, hoe waar- - «chijnlijker is 'I dat uw geheugen bijkomt ik kom u clan ook niet lastig vallen om uw naam en adres, maar ik kom u vra gen or dit soms mts in uw geest terug roept?" Hij haalde een klein gè vouwen couvert uit zijn zak; 3dj vouwde het open en over handigd© hot haar. De woorden op hef adres, met een duidelijke, loopende hand geschreven, waren-. „Mejuffrouw Joyce Tre vor, 44 .Tere mi all Street. Marylebom>"j. Het jonge meisje in hcL bei keeker met aandacht raar etn schudde het hoofd. „Ver weg in mijn lioofd schijnt het of- ik dat schrift moest kennen, het kornt mij ©enigszins bekend voor", zei ze, „maar ik' kan mij in de ver-te niet herinneren Van wie het is, het is of ik dien naam, Joyce Trevor en het adres nooit gehoord heb'. Zou ik misschien Joyce Trevor wezen?'! voegde zij er peinzend brj. „Neen, stellig niet", antwoordde de ge neesheer op scherpen toon, zoo scherp, dat de zieke verschrikt kéét. fl V sii! ft If IÈ m- I' II v'l SU' .Mf 1 OEordf ntrvolgdb 4( ■nrii^ifWi TiriifTffVfirrc anWMiinïïii tt«n rrrtiiiinyarfuHniu sch eb n i;« courant 9 I— WW tri? t Ba 'T fif.i V; fl Sf-I V ij a rvV t i- j f ri» Ifë

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1