De oorlog. 68* Jaargang, Maandag 20 Maart 1916, No 15094 NA LANGE JAREN, - -»s wumnt verschijnt dagelijks, met uitzondering ■van Zon- en Feestdagen. per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen £1. 1.25, iranco •fc^iwst £L 1.65. per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent "7(Sft&onderljjke nummers 2 cent, _;Jp&SsMmernenten. worden dagelijks aangenomen. ^^A&vertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór ■©en t het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Ad vertentiën: Van 16 regels 0.92; iedere regel ïra&Sr 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die teij innemen. Advertentiën bij al>onn©ment op voordeeligt voorwaarden. Tarieven" hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. v j In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond, verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 30 cents per advertentie, hij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. "Intercommunale Telefoon No. J03. mmmJt Bericht. Zij, die zich met ingang van 1 April a. 8., voor minstons 3 maanden op de „Scbiedamsehe Courant" nbonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis, BUITENBAND. Van het Westelijke front. 'Duitsch legepberic ht Het Duitsehe groote hoofdkwartier meld de gistermorgen: Ten N.O. van Vermei les (ten Zuiden van het kanaal van La Bjassée) hebben wij den Engelschen, na een krachtdadige voor bereiding door de artillerie en vijf geslaag de ontploffingen, de Ideïne voordeden, die zij op 2 dezer au een mijngevecht behaald hadden, weer afgenomen. Van de grooten- deels bedolven vijandelijke bezetting zijn 30 oven-levenden gevangen genomen. Tegen- aanvallen mislukten. De sta/1 Lens heeft weer z'waar rum van de Engelsehen gekregen. Terwijl ook de dag van gisteren op -den linker Maasoever zonder bijzondere gebeur tenissen verliep, werden vanochtend pogin gen van de Franscben om Moit-ïïomnic en het gebied ton Oosten daarvan aan te vallen in de kiem verstikt. -Op den rech teroever steeg de bedrijvigheid van de ar tillerie soms tot zeer groote hevigheid. Te gelijkertijd ontwikkelden zich tel Z. van de vesting Douaumont en ten \V„ van het dorp Vaux gevechten op korten afstand om verschillende verdedigingswerken, die nog niet geëindigd zijn. Uit de stellingen hij de houtvesterij Thia vide (ten N.O. van Badonvilier), die den Men dezer aam 'de Franschen gelaten waren, werden deze gisteren weer verdreven. Na ■vernieling van do vijiandelijke schuilplaat een en omet imedeneining van 41 gevangenen keerden onze manschappen tnaar hunne loop graven terug. r Drujcke verkenningen en! aanvallen van vliegers aan weerszijden. Onze vliegtuigen vielen spoorweg-emplaoe rnenton van de vak ken «ClermontVerdun en EpinalLuxe Vesoul en ten Z. van Diyon aan. Door vijandelijke bommen, die op Metz geworpen werden, .werden drie jburgers ge kwetst Uit een Fransch vliegeskader, dat Mühl- hausen en Habsheim aanviel, werden vier vliegtuigen in den onimddellijken q-mtrek van Mühlhausen in luchtgevechten naar benoden geschoten. De inzittenden waren dood. Te Mühlhausen werden dootr den aanval onder de bevolking 7 menschen go dood en dertien gewond. Te Habsheim werd een soldaat gedood, Fransch legerbericht. Het officieele Fransèhe communiqué van gistermiddag luidt: naar het Engelsch, door i L. ft. MOpfERDY. 16) 1 - i Er was een derde reden, die Joyce be lette baar betrekking tot het Huis op du Heide en zijn bewoners onmiddellijk af te breken. Het tactvol medegevoel, dat een deel van haar klarakter geworden was, gaf haar als bij ingeving het gevoel dat me vrouwt Marshall verdriet had of angst, oen verdriet dat zij voor iedereen wou ver bergen, maar dat haar voortdurend ver volgde en grootendeels de oorzaak. \vas van haar gemelijke verbittering, die zij te gen iedereen luchtte. „Zij is precies een stom dier, dal ieder een, die in zijn buurt komt, krabt en hij! omdat het pijn heeft," dacht Joyce vol medelijden, en met niet minder medelijden dacht zij na over de gespannen verhou ding; lusschcn moeder en dochter. „Om ©en reden, die ikf niet. gissen kan, heeft zij een sterken afkeer van het ar me meisje," dacht Joyce. „Heeft haarman haar slecht behandeld, en zet zij het Het ty betaald, omdat de dochter gelijkt op den vader? Of lijfet Hetty op de oen of andere afkenringswaaKlige bloedverwante, en maakt ze haar moeder daardoor boos? Of is het eenv|oudj^, omdat de twee 10% nsfctex? zpo jvjaphopjg slecht harmpniee- Ten oosten van de Maas zijn de Duit- schers na een hevig geschutvuur tot pen vrij' levendigen aanval tegen Vaux en Dam- loup overgegaan, maar zij werden terugge slagen. Vooi het spervuur der Franschen mislukte de poging der Duitscheis .volse men. Vannacht is in de streek van Ver dun de infanterie werkeloos gebleven. De artil leiie «choot met tusschcnpoozen In da humt van Verdun lieoft 'n Fi.uisch vliegtuig een Duilscli vliegtuig geveld. Het viel in vlammen bij Monfreville m de F ran se he linies. Vijf Fiansche vliegtuigen hebben bel sta tion van Metz. b'ablons. de Duitsehe mimi tie-opslagpiaats "bij Chateausahns en de aeiotlroom te Dieuze gebombardeerd. Op dezen tocht zijn er dertig bommen van groot kaliber geworpen, waarvan twintig op het station van Metz. Een zwerm van 23 Fransche vliegtuigen heeft 72 bommen geworpen op het vlieg terrein te Habsheim en het goederenstation te Mühlhausen. Duitsehe vliegtuigen gingen een luchtgevecht aan. Een Fransch en een Duitsch vliegtuig hebben elkaar met het machinegeweer naar beneden geschoten. Twee andere Duitsehe vliegtuigen vielen in vlammen neei. Drie Fransche vliegtuigen zijn in de Duitsehe linies geland. 'De strij'd in de lucht. Het officieele Fransche communiqué van Zaterdagmiddag meldt o. a. Ondanks den mist werden door Fransche vliegers gisteren boven de streek van Ver dun 29 vluchten gedaan, waarhij 32 lucht gevechten werden geleverd. In den nacht werd een Fokkertoestel ernstig getroffen. Een groep van 17 beschietingsvliegluigen wierpen 54 hommen van zwaar kaliber, waarvan 40 op het station Coupians en 24 (14?) op het station van Metz. De bommen vielen op het doel. Er werden vele ontplof fingen waargenomen. Drie branden braken uit in het station MetzSablons. Hoewel heftig beschoten, keerden de Fransche vliegtuigen onbeschadigd terug. Een andere Fransche escadrille wierp bij een verkenning 10 bommen op het vlieg kamp van Dieuze en 5 op het station Amaville. Van het Oostelijke front. Duitsch legerberiöht. Het Duitsehe groote hoofdkwartier meld de gistermorgen: De «verwachte aanvallen van de Russen rijn aan het front Dryswiati-meerPostaiwy en aan Weerszijden van heit Njaroesihmeer met groote hevigheid begonnen. 'Op alle plaatsen is de vijand mot buitengewoon zware ver liezen glad teruggeslagen. Voor onze stellin gen -aan weerszijden van het Narooz-meer weiden alleen 9270 gesneuvelde Russen, ge told, «Onze eigen Verliezen waren zeer ge ring. Ten Z. van het Wizhiëf-meer kwam het slechts tot krachtiger Sartilleriegevechten. Oostenrijksch legerbericht. Van Zondag: Aan den Dnjester en aan het Bessarabi- sche front levendige bedrijvigheid van de vijandelijke artillerie. De bruggeschans bij Uscicczko was 's nachts aan sterk yuur van mijnwerpers blootgesteld. Vanochtend liet de vijand na eenige voorbereiding dooi de artillerie een mijn springen, waarop ren?" De vraag bleef onbeantwoord ge duren do de eerste dagen van, haar ver blijf hij de Marshalls, toen zij gevoelde, dat bet leren bepaald niet uit te honden geweest zou zijn, als zij de uitgestrekte heido met gehad had, de ruime lucht, do rust van het landschap, die haar steeds de vreedzame woorden van den dichter te binnen bracht: ,(An|d I sJm'ilod to think' Gods greatness flows around our incompleteness. Hound our restlessness, His rest. „De grootsehheid van dit uitgestrekt land schap doet mij denken aan de grootheid van God," zei ze eens op een avond tot zich zelve na een meer dan ongewoon ingespannen dag; Hetty en haar moeder hadden van den vroegen morgen tot nu toe steeds onaangenaamheden met elkaar gehad, en ook met de gouvernante. „Als Ot' daar naar kijk komen die andere ivoor- den in mijn gedachten: „Het is of men alios uit 'n natuurlijker oogpunt beschouwt hier in deze 'kalme natuur," Zij had de twistzieke atmosfeer van het huis ver laten, laat in den namiddag en Was een whndcling gaan doen, een der wegen op, die op de cottage uitkwamen, om dehoo- gjo lucht in te ademen, die zoo frischen zoo heerlijk! Wast En met de onwillekeu rige begeerte uit Ijtt gezicht zelf te ver- En ik glimlachte, toen ik dacht.dat Gods grootheid onze volkomenheid, Zijn «rast opzie onrust omzweeft. een aanval met handgranaten volgde. Ten gevolge van de ontploffing moest het raid den van de verdedigingslinie in de schans eenigszins ingetrokken worden. Alle andere aanvallen werden afgeslagen, waarbij eenige Russen gevangen werden genomen. Van het Zuidelijke front. Oostenrijkschele-gerberiehten. Van Zaterdagmiddag; Aan de Beneden-Isonzo hebben gisteren ("Vrijdag) alleen bij Selz aanvallen plaats gehad door niet sterke Italiaansche afdee- liagen. Deze aanvallen werden echter reeds bij de hindernissen afgeslagen. Levendiger was de activiteit der beider- zijdsche artillerie in de strook van Tolmein en Flitsch en in den Fella-sector. Aan het noordelijk gedeelte van hetbrug- gehoofd van Tolmein deden de Oostenrijk- sche troepen een aanval, veroverden een vijandelijke stelling, namen 449 Italianen waaronder 16 officieren gevangen en maak ten drie machine-geweren en een mijnen- werper buit. Aan het Tiioolsche front hebben aan den Monte Piano, den Col di Lana, bij Riva en in Judicarie matig sterke artille rie-gevechten plaats gehad. Van Zondag: De betrekkelijke rust aan den heneden- loop van de Isonzo duurt voort. Onze ma rine-vliegtuigen hebben Italiaansche batte rijen aan den mond van de Sdobba her haaldelijk met bommen bestookt De stad Görz is door den vijand opnieuw met kanonnen van zwaar kaliber beschoten. Aan het bruggehoofd van Tolmein hebben onze troepen hun aanvallen met succes voortgezet. Zij kwamen voorbij den weg van Selociging en ton \V. van SI. Maria verder vooruit. Zij sloegen verscheidene tegenaan vallen op de veroverde stellingen af. Ook aan den zuidelijken rug van den Mrzli Vrh is de vijand uit een versterking gewor pen. ÏEj vluchtte tot Gabrye. In deze ge vechten zijn weer 283 Italianen gevangen genomen. Do bedrijvigheid van de artillerie aan het Karinthische /front nam [too an den jsector Fella en strekte zich ook uit tot den Kar- nischen kam van het Dolomietenfront. met name in het gebied van den Col di Lana en verder tot onze stellingen bij Mater in het Sugana-dal. Verschillende punten van het West-Tirool- sche front werden eveneens door den vijand levendig beschoten. Italiaansch legerbericht. Van Zaterdag: In de bergstreken was een hevige artil lerie-actie; wij richtten ons geschut op nieuw op het station van Tobksach, waar, zooals men kOn waarnemen, schade werd aangericht, en op eenige plaatsen brand ontstond. Aan het geheele front duurde gisteren de actie onzer detachementen, gesteund door de artillerie, voort. Van het Balkanfront. Duitsch legerbericht. Toestand in het «algemeen onveranderd. Een van onze luchtschepen heeft in den nacht op 18dezer de Entente-vloot bij Kara-Boernoe, ten Z. van SaloniM, aan gevallen. dwijneu van den verwaarloosden tuin en het witte huis, dat men van' den weg af kon zien, sloeg) zij van den grooten weg af, di© over do heide voerde en een smal pad in, dat regelrecht naar het dal afliep. Voor de vrouw, die langen tijd gewoond had in een vuile Londensche straat was liet een heerlijke opfrissching om zich heen te kijken, waar de sleutelbloemen haar tee- re ktopjes oprichtten naar den gelen avond hemel, en welriekende viooltjes haarklei ne bloemetjes in liet 'Windje heen en wteev bewogen. Zij hield van de hooge heggen, Waar de katjes mn den hazelaar grijs en goudkleurig uitkwamen langs de gladde tak ken en toeer dan eens bleef zij stilstaan, om met «geopende lippen te luisteren naar het gezang der lijsters, die zongen in het hakhout, waar de sleedoorn bloeide, en een sluier van groen zich uitspreidde over de hagedoomen. Haar gedachten, die zich eerst hadden' beziggehouden met het moeilijke vraagstuk van haar tegenwoordig leven, dieven langzamerhand weg van de Mar shalls en hun onsympathieke atmosfeeren dwaalden naar haar eigen ver verleden en -haar verwoest leven. Langen tijd had zij zich zelve gedwongen, dat geheele verleden van zich af te zetten szij1 had zich niet willen veroorloven met haar gedachten terug te kleeren naar die lang vervlogen jaren, die haar zooveel verdriet veroorzaakt haddèn. Maar de .plotselinge verschijning van James Djouglas, den man die haar jougd te gronde gericht had, had oude her inneringen doen opkomen, en dagen, uit het yerleden, gedachten en geyoelens uit In den Kaukasns. Russisch legerbericht. De Russische (roepen zijn 70 mijl (112 K.M.) in Westelijke richting vooruitgekomen sinds den val van Erzeroem. Naar wordt gemeld, leggen de Turken onder bevel van Duitsehe officieren in allerijl een verdedi gingslinie aan van Kiresim, aan de Zwarte Zee, over Karahissar naar Sivns, en wor den er van de Dardanellen kanonnen aan gevoerd. Turksch legerbericht. Aan het Kaukasus-front hebben wij den 16den dezer, na een door onzen linker vleugel uitgevoerden tegenaanval, tri van uitrustingsstukken buitgemaakt. Anders niets van beteekenis. Yliegeraanslag op Engeland. Het Britsche ministerie van oorlog maak! bekend, dat vier Duitsch© watervliegtuigen gisteren over Oost-Kent zijn gevlogen. ïfel eerste paar verscheen omstreeks 2 uui 's middags op 'een hoogte van 50006000 voet boven Dover. Eén ervan wierp ze- bommen op de haven, stovende toon in noordwestelijke richting en wimp bommen op de stad. De andere vlieger verscheen na over Dover gekomen 'te zijn, om uur 1') hoven Deal en wierp verscheidene bom men. Twee andere vliegtuigen verschenen om 2 uur 10 boven Ramsgate en wierpen bom men op de stad. Een van deze twee ging naar het westen, de andere, nagezet dooi een Engelsch vliegtuig, noordwaarts Men meldt dat in Margate een bom viel. Dit tweede vliegtuig verscheen om 2 mn 20 boven Westgate. Hier stegen verschei dene Engelsdie vliegtuigen ter vervolging op. Er vielen geen bommen. Het geheele aantal verhezen bedraagt, voorzoover itotdusver gemeld; drie mannen, een vrouw en vijf kinderen gelood, zeven tien mannen, vijf vrouwen en negen km te ren gewond. Voorzoo ver tot dusver bekend ts, werden in het geheel 48 bommen gewoi-jien. Een bom viel op het Cana&eesche hospitaal in Ramsgate en richtte schade aan. Niemand wend echter gedeerd. Verder werf stoffelijk - schade aangericht in verscheidene huizen Eenige arbeidershuisjes werden vernield. De vlieger-command.mt Bone vervolg de een van de Duitsehe vliegtuigen in een vliegtuig met één zitplaats, zestig mijlen tot hoven zee, waai- hij liet, na een gevecht van een kwartier, dwong om te dalen. Het Duitsehe vliegtuig was vele malen getroffen De waarnemer werd gedood. In Egypte. Een auto-raid. Het Engelsche oorlogsjierskwartier deelt mede Na de bezetting van Solium weiden den 14-en Maart een aantal pantser «auto's uitge zonden om het vijandelijk kamp te Bmvar, 25 mijlen ten Westen van Solium te bezet ten. Onderweg passeerden de auto's eenige honderden Bedoeïnen, die in Westelijk" richting vluchtten. Er werd geen notitie van hen genomen. Toen het kamp in zichl kwam, stuurden de auto's er recht op aan Toen ijij inadierden, stelde de vijand een kanon en twee machinegeweren op, die flink dien tijd bestormden haai- met onweerstaan- baren drang, „Ik heb het Valsohc geldstuk vcikoz'-n boven het echte", zei zo tot zichzelve, terwijl zij de lange laan doorging lunchen do hazelaars en de randen sleutelbloemen. „Ik heb Jenx Douglas gekozen inplaats van Christoffei Rjrampton. 0, ik was dw'aasen blind. Ik verdiende te boeten m zak en assche, en God weet hoe bitter berouu ik' er Van gehad heb. Als ik Cbri-doffel nog maar eenmaal kon weerzien en hem zeggen, dat ikïnzie, hoe ik mij vergist heb Ik wou zoo graag dat hij het wist; ik was zijn groote liefde niet waardig! Ik besef nu wat ik gedaan heb. Ik wilde, dat Inj mij vergiffenis kon schenken. Maar Jicti- ongerijmd om zulke dingen te deuken, Mis sc'iiien is hij mij al lang vergeten, en li reft hij al lang een andere vrouw gevonden, die hem! naar waarde schal; het is met waarschijnlijk, dat hij zich mij henmie- ren zou, en als (hij dat deed, zou hij zog gen dat ik het verleden uit mijn gedach ten moest verbannen en het leven flink opnemen. Christoffei wilde geen moirenof terugzien op het Verleden. ILij zou zeg gen: „Ga voort." i Zij glimlachte een weinig bij haar eigen overfenMngen, en brak toen plotseling ham gedachtengang af. Zij werd eensklaps van hot verleden tat het heden teruggeroepen door een geluid van stemmen, dat van den anderen kant Van Oc heg kwam, waar de heuvelrug met dicht kreupelhout be groeid was. Eén van de personen, die ze topprfe .qirejken; jyias een ihan, en hij sprak bediend wei-den, maar alle bedieningsman- schappen werden neergeschoten, tenvijl de auto's op vierhonderd meter afstand wa ren. Toen stoven de auto's het kamp bin nen, alles vernielend. De achtervolging werd voortgezet, maar na ongeveer tien mij ten bestond er gevaar, dat de brandstof op zou raken. Toon de wagens weer verzameld waren, bleek bet, dat alle artillerie van de-i vijand, drie kanonnen en negen machine geweren met 24 reserve-loopen en «eert gro te hoeveelheid munitie ons in handen v is gevallen. Wij maakten 91 gevangenen. Onze troep bestond uit acht officieren en 32 man. Alleejn een officier werd. licht gewond. De vijand verloor vijftig man aan dooden. De zeer behendige kleine expeditie werd aldus lot een gelukkig einde gebracht. In «drie weken tijds heeft de macht van generaal Peyton den vijandelijken comman dant gedood en de helft van de Turksche onderbevelhebbers gevangen genomen. De rest van den vijand is ver over de Egyp tische grens uiteengejaagd en heeft al zijn kanonnen en machinegeweren meegenomen. Tijdens de operaties kwamen onze tioepwi 150 mijl vooruit Het werk van de infanterie, werd buitengewoon bemoeilijkt door gebrek «urn water, maar alle moeilijkheden weiden schitterend overwonnen. Hel votigc Lencht over den dood van Kun m het gevecht bij Apagia op 26 Fe bruari was onjuist, men heeft hem den 14-en Maart van het slagveld zien terug trekken. De Prins van Wales. Het öknlsehe ooriogspersbureau meldde gisteren, dat de pri ris van Wales in Egyp te is aangekomen. Hij is benoemd tot ka pitein by den stal van den opperbevel hebber van het expeditieleger aan deMid- dellandsch© Zee. i Ter Zee, Hos pi taa Isdn p getorpedeerd. De Oostenvijksche marinestaf meldt: Op den 18-en Maart voormiddags, niet ver van Sebeaico. werd ons hospilaaischïp. „Eteclra" door een vijandelijke duikboot hij beider weer weder zonder eenige waarschuwing tweemaal brechoten. Hethos- jutaaKdiip werd eenmaal getroffen cait zwaar ge-wfuuiigd. Een matroos verdronk', terwijl twee verpleegsters van het Itoode Kruis gewond zijn. Een kiasser aanranding van hel oorlogsrecht ter zee kanmen zich nauwelijks indenken. Denzelfden dag torpedeerde een onzer dmkbooten voor Durazzo een Franschen torpedojager, van het type Fpurche, dio 'binnen ©enige mimtten zonk. Diverse berichten. Wijziging in het Rpssische ministerie. Er zijn in Rusland twee officieele kei zerlijke oekasen verschenen, de eene ver meldende, dat aan den minister vanhm- nenlandsche zaken, Chwostoff, op diens verzoek ontslag is verleend, en de twee de, dat de portefeuille van bimienlandscbfe zaken oji Slurmer is overgegaan, die te gelijkertijd zijn post van president yap den ministerraad behoudt. op korten ineesterachtigen toon. En de andere stem? Zij kon zioh niet yetgissoai in dien diepen klank, ofschoon de gewo ne knorrigheid nu veranderd w'as in «een toon van verontschuldiging; de stem.van liet meisje was zonder ©enigen twijfel, dio van Hetty Marshall. Hetty? Hetty hier in het bosch praten- tende met een man, en een man met uien ze duidelijk op zeer familiaren voet stond, dat hij haar met zulk een bruusken, ïnees- ferachtigen loon toesprak? Die vraag vloog verbijsterend door het hoofd van Joy6e, terwijl zij zich afvroeg; waar Hetty hier op de eenzame beid© met "iemand ter wereld had kunnen kennis maken en no® me] mei een man? De schoonmlaaksfcerzelfs, die vroeger hij do Marshalls kwam, y. oon- de in een gehucht dat op meer dan twee mijlen afstand Jag; mevrouw; Marshall had bei haaMehjk verklaard, dat zij geen ken nissen had, en ze ook niet begeerde te hebben. Ja, het denkbeeld was somtijds bij Joyce opgekomen, d,at haar meesteres met alleen knagend verdriet had, maar ook een geheim had in haar leven, een vrees, die haa,r angstig maakte imefc haar niedemenschen in aanraking te komen. Om zich af te snijden v;m iedereen, kon zij inderdaad geen betere plaats hebben (uit gekozen dan de eenzame heide, Waar zij wloonde, want daar zij geen buren had was de ©migang met onderen een onmogdijÜó heïd. En toch hjer in het kreupeJboschje hooide Joyce Hetty's stem, Hetty nederig sprekende tot een man, die haar brutali seerde to bektiprfn (Wordt vervolgd^ SCHIËDAMSCHE COUR INT.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1