Oe oorlog. 68* laargang. Dinsdag 21 Maart 1916. No 15095 NA LANGE JAREN, 1 «gDntfe«ornaatverschijnt dagelijks, met uitsondering van Zen- en Fee^dagea. flap kwartaal: Voor ScMedam en Viiaardiagen £L,1.2ö, franco B. 1.65. per week: V,aor Schiedam ea Ylaardingen 10 cent ijk» nnmmera 2 cent worden dagelijks aangenomen. •n voor het eerstrolgead nunsmer moetea dj» middag* vödc «a Cjijli/S|ga het Bureau bjezoïgd zijn. .-ftareau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven}. Ergs dcc Adwexteatiën: Yen 16 regels £L 0,22- ïedsre regel meer 16 cents. Reclames 30 omit per regel. Groote tetters naar de plaats dis zij innemen. Adverteatiën hg abonnement op voosrdseKge xjooj^jaarden. Tarieven hiervan zijn. gratis aan bet Bureau, te bekomen. In de nanaaeea die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschenen, maden zoogenaamde kleine advertentiSn opgenomen tot den. prijs van. it!} cents gpr advertentie, lij vooruitbetaling aan. bet Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 163. - - -- i auamsm Bericht. Zij, die zich met ingang van 1 April a.sn voor minstens 3 maanden op de „Schiedamsche Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. SCHOUW. WAARSCHUWING. iBiurgeiaeester en. Wethouders van Schie dam; Gezien art. 4 der verordening houdende eenige bepalingen in het belang ipui den behoorlijken afvoer van water en vuil in bet Oost-Frankeland en we! in bet ge deelte, begrensd door Bakkersbaveu, Groe nendijk, Rotterdamseben dijk en Buiten haven (Gemeenteblad no. IS van 1913); Brengen tex kennis van de eigenaren, be heerders of gebruikers van erven en gron den, langs de sloot, welke met een duiker in verbinding staat met de Bakkershaven en loopt langs den voet van den Groenen dijk en de huizen en erven aan den Rot terdamschen dijk en ten slotte aansluit op een riool naar de Buitenhaven, dat op Woensdag den 5en April 1916, des .voor- middags ten tien ure, een schouwi "aal gedreven worden over hovenlfodoelde sloot. Wordende bij deze jeder, dien zulks mocht aangaan, gewaarschuwd, te zorgen, dat aan het bij de bovenaangehaalde .ver ordening voorgesehrevene alsdan behoor lijk voldaan zij. s En opdat niemand hiervan onwetend heid zoude kunnen voorwenden, zal deze worden afgekondigd waar het behoort. Schiedam, den 21en Maart 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M, L. HONNERLAGE GRJ2TE, De Secretarie, VI SIOKEiNGA* Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken* t Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gelet op de bepalingen der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis, dat van L. VAN BELT het bericht is ingekomen, dat hij' beroep heeft ingesteld tegen het besluit van "hun College d.d, 16 Mdart 1916, waarbij hem' voorwaardelijk yergun- ning is verleend tot het oprichten van een fabriek voor het snijden, koken en drogen van vruchten en groenten in hst pand Lange Nieuwstfaat 27, 'kadaster Sectie L no. 575, met een electromotor van 10 P-K. en een ketel van 11 M.s verwarmings- oppervlak. i Schiedam1, 21' Maait 1916. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, it L. HONNERLAGE GREilE.' Secretarie, Y. SJCKKNfiAL naar het Engelsch, I door li. G, MOjBjERIW. 1711 I Fairies Hollow. Greystone Hoeve. DeFen- wicbs. Die drie namen dwarrelden als een y/erveLwind door den geest van Joyce:de spannende toestand van baar leven bij de Marshalls had die namen uit haar gedach te verbannen, maar zij kwamen nu plot seling met kracht terug, en tegelijkertijd de uitdrukkelijke waarschuwing van me vrouw Marshall tegen Hal Fenwich. Wjo WjaS Hal Fertwioh? Kon hij het zijn, die in het kreupelboschje met Hetty stond te praten? De stemmen gingen nog voort', de toon van de eene was bazig en bru taal, van de andere sm&ekend, en ernstig, toen de mannenstem plotseling zijn vol zin afbrak met een uitroep van ongeduld; het volgend «ogenblik werd een hekje ge opend op enkele mieters .afstand van Joy ce, een man liep haastig het laantje in, en zonder de vrouw bij1 de heg te zien, sloeg hij rechts af en liep vlug, den heu. yieJ at Joyce ziag even met *n oogwenk 'ndon- te", knap gezicht, gloeiende van toom, een schrale, jongensachtigen gedaante in grovte kJeederen, toen was hij verdwienen aap een kromming van den weg, ea ia BUITENLAND. Tan het Westelijke front- Duitsch legerbericht Het Duitsehe groote hoofdkwartier meldde gistermorgen Door goede waarnemingen begunstigd, was de bedrijvigheid van de artillerie en van de vliegers aan weerskanten zeer levendig. In het Maas-gebied en de Wioëvre-vlakte bleven ook gisteren de artiileri^gevechten bijzonder hevig. Om onzen verderen voort gang tegen vijandelijke verdedigingswerken sn de streek van de vesting Douaumont en het dorp Vaux te verhinderen, hebben de Franschon met gedeelten van. 'n nieuw aangevoerde divisie togen het dorp Vaux een vergeefschen tegenaanval gedaan. Met zware verliezen werden zij afgeslagen. In een luchtgevecht heeft luitenant von Althaus boven de vijandelijke linie ten W. van Lihons zijn vierde, luitenant Bohlke boven het bosch van Forges aan den linker Maasoever zijn twaalfde vijandelijk vlieg tuig neergeschoten. Bovendien verloor de vijand drie andere vliegtuigen, een daar van in een luchtgevecht bij Cuisy, ten W. van bet Vaochébosoh, de twee andere door vuur uit <le veidedigingskanoruien. Een van de laatste viel brandend bij Reims. Het andere, dat een paar maal over den kop sloeg, is in. de streek van Ban de Sapt achter de vijandelijke linies gevallen. Franseh legerbericht Het officieele Fransche communiqué van gistermiddag luidt: Ren iWjesten Van' de Maas hebben de Duitschers de streek' ten. Zuiden en Oos ten Van MjaJanconrt vrij hevig) beschoten. Na een voorbereiding door de artillerie hebben de Duitschers een kleinen aanval gedaan op de Fransche stellingen op den Poivrciheuvel, die volkomen mislukte. Bij Vaux duurt het bombardement met tusscheapoozen voort. In Wpëvre is het vannacht kalm geweest, uitgezonderd bij Eparges, waar een vrij levendige beschieting plaats vond. Hedenmorgen tegen vier uur hebben En- gelsche, Fransche en Belgische vliegers het vliegkamp te Houthane, ten Oosten van Ostende, gebombardeerd. De 19 Fransche vliegtuigen die er aan deelnamen, zijn alle ongedeerd, teruggekeerd. j Engelsch legerbericht Groote artillerie-activiteit aan beide, eg den in de huurt van Loos, de Hohenzol- iern-redoute en ten noorden van Yperen. Heden (Maandag) drong de vijand na een hevige beschieting een post binnen, dien de Engelschen echter onmiddellijk her overden. Luchtaanval op Zeebrugge. De Britsche admiraliteit meldt, dat gis terochtend in de vroegte 50 Engelsdie, Fransche en Belgische vliegtuigen, verge zeld door vijftien vechtmachines, het Duit sehe vliegèrstation Zeebrugge en de vlie- gerioods aan de Houthaven aanvielen. Be langrijke schade werd aangericht Alle vlieg machines die gemiddeld 200 pond bommen haailuisterend oor weerklonk plotseling het geluid van hartstochtelijk onbedwon gen snikken uit het kreupelhout achter haar. f Al het moederlijk glevoel, dat in haarwas, drong Joyce naar hgt snikkend meisje toe te gaan, haar in de armen te sluiten m haar te troosten en te helpen. Maar zelfs de korte tijd, dat zij Hetty gekend had was lang genoeg geweest, om haar te toe ren, dat haar leerling iedere poging tot troosten zou afweren. Het feit alleen van de ontdekking zou haar voor goed vervreem den kunnen van allen invloed en sympa thie Van Joyce; en met een hart vol deer nis voor de ellende, Welke sprak uit dat harstochtelijk' schreien, ging zij langzaam voort, vast besloten, indien het «enigszins mogelijk was, iets naders te weten toko- men omtrent den jongeling met zijn don ker uiterlijk, die op Hetty zulk een vol ksomen en droevig meesterschap scheen uit te oefenen. Die weg liep steil af naar het dal enwierd steenachtiger en lastiger bij iedere schre de, totdat hij aan het einde niet meer was dan een wagenspoor, .waarover een beider beeldje over de steanen kabbelde; een plank vormde de eenige brug. Aan de andere gijide Van bet Water la® een weiland, malseh en groen, geel van boterbloemen, en,om- i gaven door dicht geboomte en tusschen !da hoornen lag een langwerpig laag huls en een groepje schuren, en gebouwen,, die tot de hopve behoorden. Aan. heide zijden i vervoerden, zijn veilig teruggekeerd. Een Belgisch officier werd ernstig gewond. De vliegeraanval op Engeland. De Duitsehe marinestaf meldt d.d. gis teren „Een smaldeel onzer marinevliegtuigen strooide 19 Maart bommen op* de militaire werken te Dover, Deal en Ramsgate in weerwil van de hevige beschieting door landbatterijen en vijandelijke vliegers. Tal rijke treffers met zeer goede uitwerking werden waargenomen. Alle vliegtuigen keer den behouden terug." Uit dit laatste zinnetje moet dus wor den opgemaakt, dat de Duitsehe machine, welke, volgens het gisteren ontvangen tele gram uit Londen, door een Engelsch vlie genier boven zee werd tot dalen gebracht, nog hetzij vliegende, hetzij door een oor logsvaartuig gesleept, den Duitschen bodem heeft bereikt. Tan het Oostelijke ft out. Duitsch üegerhericht. Zonder rekening te houden met de groote verhezen die hij de aanvallen werden ge leden, deden de Russen ook gisteren weder herhaaldelijk aanvallen met sterke afdee- lingen aan weerskanten van Postawy en tusschen het Narocz- en Wisnjef-meer. De aanvallen bleven zonder resultaat. In de streek van Widsy gingen de Duit sehe troepen tot den aanval over; zij wier pen de vijandelijke afdeelingen terug, die na de gistermorgen gedane aanvallen zich nog dicht voor ons front poogden staande te houden. Een officier en 280 man, van zeven verschillende regimenten, weiden daarbij gevangen genomen. Oostenrijkseh legerberi.cht. Gister(Zondag)avond, is de, na een dap pere verdediging gedurende zes maanden, tot 'een puinhoop geschoten bruggeschans ten noordwesten van Uscieszko (in Galicië, aan den Dnjester) ontruimd. Ofschoon het de Russen reeds in den ochtend gelukte een 300 M. breede bres te schieten, hield de 'door een achtvoudige overmacht aange vallen bezetting, ondanks alle verliezen» de verdediging nog zeven uur vol in het hevigste geschut- en infanterie-vuur. Eerst te vijf uur *s middags besloot de comman dant, kolonel Planck, de totaal vernielde verschansingen te ontruimen. Kleine afdee lingen en gewonden bereikten in booten den zuidelijken oever van den Dnjester. Weldra moest onder het concentrisch vuur van den vijand het overzetten opgegeven worden. Aan de dappere schaar, bestaande uit kejzer-dragonders en sappeurs, i bleef, wanneer zij zich niet wilde overgeven, slechts één weg over. Zij moest zich op den noordelijken oever van den Dnjester door het door den vijand sterk bezette plaatsje Uscieszko heen een weg banen naar de Gostenrijksch-Hongaarsche, op de hoogte ten noorden van ZaiiezezyM genes telde troepen. Onder bescherming van den nacht marcheerde kolonel Planck met zijn heldhaftige troepen naar de Oostenrijksch- Hongaarsehe voorposten, waar hij hedenoch tend aankwam. De gevechten om de bruggeschans van Uscieszko sullen te allen tijde een roem rijke episode in de geschiedenis van het Oostenrijksch-Hongaarsche leger vormen. van het 'weiland liep de helling Van de hei de omhoog, zoodat het weiland was inge sloten als een holte, en weder herinner de Joyce zich de woorden: „Fairies Hol low". Zoiu dit Greystone Hoeve wezen, waar de Femvfichs woonden? Steeds ver vuld van de begeerte al het mogelijke te weten te Komen van den jongen man met het Knappe, vertoornde gezicht, liep zij het beekje over en een voetpad over de weide volgend, stond zij weldra vooreen hekje in een schutting van ruw hout, ron dom een boerenerf en een goed onder houden tuin. Wat vender lagen het lang werpige lag© huis en de bijgebouwen, die zij tusschen de hoornen gezien had; bij bet jhekje in de-heg! stond een man van middelbaren leeftija, wiens looker vurlo,>- pen uiterlijk een voldoende ojelijkenis ver toond© smet den jongen man in j® laan om Joyce te overtuigen dat zij v,ader en zoon Waren. Hij gluurde op een onaangena me wijze naar Joyce, toen zij het hekje naderde, en terwijl hij mist een z waai zijn strooien hoed afnami, met 'n gebaar van spottende beleefdheid, zei hij; „Waaraan hebben wij de eer te danken van 't be zoek van zulk 'n dame?" Zijn oogen druk ten de bewondering uit, die hij ook in zijn stem trachtte te leggen, de beschaafde stem van een man, die, hoe zijn leven dan ook! geweest was, klaarblijkelijk van afkomst een gentleman was. Maar er was een vermomde onbeschaamdheid, zoowel in zijn blikj als, in zijn manieren, en Joy- Russisch legerbericht In de buurt van het Kariger-meer werd een Duitsehe afdeel ing, die in de Russi sche linies trachtte binnen te dringen, door vuur uiteengedreven. Ten zuiden van de streek van Dunaburg levendige artillerie- en infanterie-acties in eenige sectoren. De aanvallen van den vijand ten zuiden van het Driswiaty-meer werden door vuur teruggeslagen. In de streek! ten oosten van het dorp Tweretsch namen de Russen stormender hand Welik'aja-Selo. In de streek' ten zuiden van hetzelfde dorp maakten de Russen bij het afslaan van een vijandelijKen aanval twee mitrail leurs buit Tusschen de Narocz- en Wischewski- meren bezetten de Russische troepen na een gevecht het dorp Zanapoez en een gedeelte •van de loopgraven des rijandsbij het dorp Ostrowliany. In Galicië namen Russische afdeelingai met hulp der artillerie in een krachtigei: aanval loopgraven en het bruggehoofd ten oosten van het dorp Mikhaltehe. Tan het Zuidelijke front. Oostenr^ijksch legerbericht. Aan het bruggehoofd van Gorz weiden gistervoormiddag de vijandelijke stuitingen voor het zuidelijk gedeelte van de Pod gOKt-hioogte in brand geschoten, 's Namid dags nam de Oostenrijksch-Hongaarsche artillerie het front van den vijand voor het bruggehoofd onder krachtig vuur 's Nachts wend de vijand uit een loopgiaaf voor Peuma verdreven. De gevechten aan het bruggehoofd van Tolmean duren voort De Oostenrijkers hebben de veroverde stellingen stevig m hun bezit Het aantal der hier gevangen genomen Italianen is gestegen tot 925 man en dat der buitgemaakte machinegeweren tot zeven. Een aantal aanvullen van den vijand op den Mrzl en den Krn liepen dood. Ook aan den Rombon veroverden te Oostenrijksch-Hongaarsche troepen een stelling. D,aarbij1 vielen 145 Italianen en twee mitrailleurs in hunne handen Aan het Kaïinthisehe front beschoot de vijand den sector Col di Lana en eenige pun ten aan het zuidelijk front In den Kauïasns. Russisch legerbericht. In de kuststreek poogden de Turken op verschillende punten voorwaarts te ruk ken, zij werden echter zoowel aan de land- als aan de zeezijde teruggeslagen. Bij de voortzetting van de vervolging na men de Russische troepen wederom eenige Turksche officieren en meer dan 150 as- karis gevangen, en maakten mitrailleurs buit In Kameroen. Officieel wordt uit Berlijn meegedeeld: Reeds eenigen tijd geleden werd hier bericht ontvangen, dat ongeveer 900 Euro peanen van Kameroen uit op Spaansch ge bied waren aangekomen. Thans wordt door ce deinsde er inwendig voor terug en nam een stijve houding aan, waartoe zij uit stekend in staat was. Beleefd deed zij het verzoek, dat zij zich had voorgenomen als 'n verontschuldiging voor haar bezoek „Ik wou wat echt versche eieren naar Londen sturen. Toen IK zag, dat dit een, hoeve was, Wou ik vragen of u ookaoms eieren te koop hebt' „0 ja, meer dan genoeg,'" zei demon met een flikkering in zijn oogen. „U zult mij niet Kwalijk nemen, dat ik het u vraag, maar u hoort zeker niet thuis in de»--- streek? Ik zou uw gezicht niet vergeten zijn, als 5K u nooit eerder gezien had. (Bjij dit bedekt compliment kreeg de da me in kwestie even een kleur, maar Joyce's oogen keken onverschillig, bijna woedend in het glimlachende, donkere gelaat Het leven had haar veel geleerd, en memgen harden slag gegeven en door veel heproe vingen en moeilijkheden had zij geleerd hoe zij een onbeschaamd man moest be •handelen. „Ik liep het, pad af," zei ze bedaard, „en zag deze hoeve en bedacht naar rk» eieren te vragen Ik ben nog maar zoor kort in deze streek en ben dezen weg nog nooit bit geweest. IK ben in betrekking bij mevrouw Marshall in Moorland Cottage." „(Bjij die Kwade, ouüe kat?" Zij ontstelde, niet alleen yan de heftigheid van zijn antivoord, maar door oen blik van be- dwongen haat en woede, die zich in zijn oogen y'erfoande. „Roe kwam u daar? U den Duitschen ambassadeur te Madrid be richt, dat hem door ,de Spaansche regee ring is medegedeeld, dat tot deze perso nen ook de gouverneur behoort en dat verder in. het geheel 73 officieren, 22 ge- neesheeren, 310 onderofficieren en verple gers, 170 soldaten en 400 burgers over de "Spaansche grens zijn getrokken. Uit deze getallen valt op te maken, dat het aan alto nog in de kolonie aanwezige Europeanen zoowel aan de actieve koloniale troepen, als aan de ter versterking aange voerde, benevens aan de overige Duit schers, die ia het land vertoefden, gelukt is aan de Fransck-Engelsche gevangenschap te ontkomen. t Ter Zee. Een zeegevecht. De Duitsehe marinestaf meldt: In deu ochtend van den 20sfen Maart beeft aan de Vlaamsche kust eon voor de Duitschers gunstig veilo-open gevecht plaats gehad tusschen dne Duitsehe torpedobon *en en een divisie van vijf Engelsche tor pedojagers. De vijand staakte het gevecht nadat zijn schepen herhaaldelijk getroffen waren en stoomde met groote snelheid weg. Aan Duitsehe zijde werd slechts onbedui dende schade aangericht. De duikboot- en mijnenoorlog. Een gisteravond door ons gebulletinecri telegram uit Londen vermeldde, dat weder om een Nederlandscb stoomschip getor pedeerd zou zijn. Dit is „gelukkig gebleken niet juist te zijn. Nader ingekomen tele grammen vermelden slechts de volgende vreemde schepen, 'die van torpedo of mijn het slachtoffer zijn geworden: LONDEN, 20 Maart. Blijkens een Lloyds- liericht is het Engelsche stoomschip „Port Dalhousie" (1744 ton) gezonken. 7 leden der bemanning zijn geied, de anderen wor den vermist. Het Noorsehe schip „Langeli" is gezon ken; er zijn 16 man gered, een is, om gekomen. LONDEN, 20 Maart. Volgens een Lloyds- bericht is het Doen sche stoomschip „Skods- borg", (1697 ton) gezonken; 17 leden der bemanning zijn gered; drie worden vermist. In Perzie Te Petersburg is bericht ontvangen itii Teheran, naar luid waarvan „Duitsehe op ruiers" eon bmgeroorlog hebben ontke tend tn de stad. Herman. Bijgestaan door zestig Oostenrijkers vermoedelijk ont snapte gevangenen hebben do Duitschers en hun aanhangers te Eerman bet tuig huis en het telegraafkantoor in bezit ge nomen en den gouverneur met geweld van wapenen verjaagd. Thans heerscht in Kor- maa, waar nog bloedig gevochten wordt, volkomen anarchie. i lierman is een belangrijke Perzische stad, waar verscheiden wegen samenkomen, in het oostelijk gedeelte van Ferzië en zoor wat 200 Eng. mijl van de Britsck-Indisciie grens. li, Diverse berichten. In Engeland. J Minister Runciman deelde gisteren in een onderhoud met een vertegenwoordi ger van de „Associated Press" mede, dat ben order in council verwacht kan wor den, waarbij de invoer in het Vereenigd ziet er niet uit als een persoon, die gaar ne omgaat met een feeks als die yrouwl is." j „Ik wou Kverk hebben,"- antwoordde Joy ce kortaf. Zij, had geen lust het gesprek meer dan noodzakelijk te verlengen, „zon u zoo vriendelijk willen wezen de eieren voor mij te balen. Ik heb haast." „Tut, tut, tut," antwoordde hij en Wie der Keende die spottende blik terug in zijn oogen, „als u graag hij mevrouw Marshall is inuj goed ik benijd u niet, nat moet ik zeggen. Het motto dat ik zou Wil len schrijven boven de deur van hel Huis op de Heide in van Dante: „Wie hier bin nentreedt late alle h«op varen."- Hetiseen godieigeten hol. Maar och, u weet alles van de Alarshalls, het zij verre van mij n te willen overreden de streek' te .ver laten, en wij hebben hier ia de buurt werkelijk niet zoo, veel moois om niet blij te zijn nis ons iets dergelijks wordt toebedeeld."- Weder vertoonde zich die lonk Van bewondering, en Joyce had >'«ol lust om te Keeren- en te vluchten, maan oen gevoel van trots noodzaakte haar vol te houden en ze zou er zoo graag ach ter komen, of de persoon, dien ze met' Hetty gezien had, in ©enig verband stond met de hoeve. Zonder het te vermoeden gal de man haar inlichting. (Wordt vervolgd^ SCHIIIEDAMSCHE COUMHT. I Hl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1