De oorlog. 6ff* Jaargang, Woensdag 22 Maart 1916. No 15096 NA LANGE JAREN, 6 *4 Deels courant veraohógnt dagelijks, met uitzondering Tan Zon- en Feestdag*». "rf&'fjdfa pee kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardïngea HL 1.26, franco (NT poet fl. 1.65. Pdjs pear week: Voor Schiedam ea Vlaardingen 10 cent s. Afzonderlijke nummers 2 cent. iMtymaemmtegi worden dagelijks aangenomen. ^■ferariwfien rooar het eerstvolgend nummer moeten de® middags vóór «m «Sr1 fcfcti hst Bureau bezorgd zqou BureauLange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der A'dveftentiia: Van 1—6 regeb fl. 0.92; iedere regel meer li> cento. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de pïaate die zij innamen. Advertentiën big abonnement op roordeelig© Tfxaym&rótesi. Tarieven hiervan rijn grein aan bet Bureau te bekomen. Ia de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond Tww&^aaa, woeden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs Tan #0 cants ppr advertentie, bij voor uitbetaling aan het Bureau te voldoen. Tntereonununaie Telefoon No. 103. in.»i iTTfr- Bericht. Zij, die zich met ingang van 1 April a.8., voor minstens 3 maanden op de „Schiedamsche Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Kiezerslijst. Het Gemeentebestuur van Schiedam, Brengt bij deze ter algemeene kennis: dat de op heden door afvoering en toe voeging ingevolge de Wet tot tijdelijke af' wijking van de Kieswet, gewijzigde Kie zerslijst, henevens de aiphabetische lijsten der namen en voornamen van hen, die met betrekking tot een of meer der ver kiezingen van de Kiezerslijst zijn afgevoerd en daarop zijn gebracht, van 23 Maart tot en met 21 April a.s. van des voormiddags half negen tot des namiddags half drie uur, op de Secretarie dezer gemeente, af- deeiing Bevolking, (Schoolstraat 12) Voor een ieder ter inzage nedergeiegd en, tegen betaling der kosten, in afschrift of afdruk verkrijgbaar zijn gestold; en dat ingevolge art. 29 dierzelfde wet, een ieder bevoegd is, onder overlegging van de noodige bewijsstukken, tot en met 15 April a.s. bij het gemeentebestuur verbete ring van de gewijzigde kiezerslijst te vra gen, op grond dat hij zelf of een ander in strijd met meergenoemde wet, daarop voorkomt, niet voorkomt, of niet behoorlijk voorkomt. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, 22 Maart 1916. Het Gemeentebestuur voornoemd, Dc Burgemeester, M, II HOMEREAGE GRETE, De Secretarie, V. SIGKENGA, De Burgemeestei van Schiedam, brengt ter openbare keimis, dat voor April do prijzen ran Regeerings-Mais zul len verhoogd worden als volgt: La Plata Mais f255. Mixed Mais (oude oogst) ca Indische Mals f265. dat deze prijsverlioogingen piet gelden voor do mais verstrekt ter ruiling tegen rogge; dat aan grassiers, fabrikanten van mais meel en maiskocken en slijters de mais tegen voornoemde prijzen wordt verstrekt ojnder voorwaarde, dat zij deze en do daaruit bereide .producten verkoopen voor den aan de Regeering betaalde® prijs, ver; meerderd met werkelijk betaalde vracht, onkosten en eene hill ijke winst. dat toezicht zal worden gehouden op de verkoopprijzen en dat zij, die nieenen, dat meer dan een billijke winst wordt ge vergd, daarvan mededeel ing kunnen doen hij den BURGEMEESTER VAN SCHIEDAM. Schiedam, 22 Maart 1916. mar het Engolsch, i door L, G. MOBfERLY. 18) I I „Hal," riep hij over zijn schouder heen, „breng evten een dozijn eieren, ingepakt om te verzenden, voor deze dame." Een jopgmensdi Van twee- of drieën twintig jaar kwam uit do deur Van het huisj zijn knap gezicht werd ontsierd door een booze uitdrukking, 'ontevreden keek hij den man bij het hek met zijn donkere oogen aan. Joyce herkende den jongen, of schoon hij zich blijkbaar niet bewust Was, dat rij hem) ooit eerder gezien had; maar ofschoon zij een vriendelijk woordje tot hem sprak om hom te bedankten,' had hij haar de eieren stilzwijgend ter hand gestelde» Wilde terugkeeren in de richting van het huis, teen de oudere man met een spot lachje zei: „Deze dame komt Van Moorland Cottage Zij is in betrekking! bij mevrouw Maxhall en haar dochter." ,;Dan zij de Hemel haar genadig luid- do het kbrte antwoord. Eén seconde ko ken de sombere oogen van den jongen Joy ce apin en er kwam! een uitdrukking in die pogen geheel in tegenspraak met zijnh'oo- Goeflfcoop Rund vet. De Burgemeester van Schiedam maakt bekend, dat van Regeeringswege rundvct verkrijgbaar is gesteld, hetwelk in verschil lende winkels hier ter stede zal wprden verkocht, tegen den prijs yan 9 ets. per ons, 45 ets. per pond. De Bjurgomeester van Schiedam; M. L. HONNERLAGE GRETE, Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kannen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gezien het verzoek van: lo, J. HOUTMAN, om vergunning tot het oprichten van een gistpdkkerij' in het pand Lange Haven 57, kadaster Sectie C no. 436, met een gasmotor van. 2i P.K., drijvende een vorm- en deelmachine; 2o. de N. V. SCHEEPSBOUWMAAT SCHAPPIJ „NIEUWE WATERWEG", om vergunning tot het oprichten van een scheepswerf en reparatie-inrichting op het terrein in het Sterrebosch, kadaster Sectie N nos. 204, 205; 206, 216, 218, 234, 235 en 236; Gelet op de bepalingen der Hinderwet, doen te weten: dat voormelde verzoeken met de bijlagen op de secretarie der gemeente zijn ter visie gelegd dat op Woensdag den 5en*A'pril a.s., des voormiddags ten 11% ure, tèn raadhuize gelegenheid zal worden gegeven om bezwa ren tegen het toestaan van die verzoeken in te brengen en die mondeling of schrif telijk toe te lichten; dat gedurende drie dagen vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secre tarie der gemeente, van de schrifturen, die ter zake mochten zijn ingekomen, ken nis kan warden genomen; en dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot benoep op een beslissing inge volge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 dier Wet voor het Gemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn verschenen, ten einde bun be zwaren mondeling toe te lichten. En is hiervan afkondiging geschied, waar hel behoort, den 22en Maait 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, tl L. HONNERLAGE GRETE. De Secretaris, 1 f. mmsMm i BUITENLAND. Yan het Westelijke front. Duitsch legerbericht Het groote Duitschv hoofdkwartier meld de gistermorgen: Ten Westen van de Maas bestormden na zorgvuldige voorbereiding Bjeiersche re gimenten en Wurtembergscbe landweerba taljons de sterk bevestigde Fransche stel lingen aan en in het bosch van Avocourt. ze gezicht. Was het een verzoek? Was het een uitdaging? Was er een diepte van zich ongelukkig voelen in die plotseling flikkerende oogen? De flikkering verdween even spoedig als ze gekomen, was. Zonder ©en woord te spreken draaide de jongen zich om en slentoijdc (langzaam terug naar het huis, terwijl de man aan het hek zijn schouders optrok en een cynischen lach deed hoeren. „Mijn zoon en erfgenaam," zei hij, luid genoeg om verstaan te worden door den jongen man, die zich verwijderde; „eenbe haaglijk' specimen van den modernen jon gen man, niet waar? Zoo hoffelijk in zijn manieren, zoo bekoorlijk u kunt hegrij pen welk een trots en vreugd© hjj moet wezen voor zijn vader", voltooide hij met bitter sarcasme, „één zoo op de duizend mijn oogappel". Weder lachte hij, een kort, verachtelijk lachje en Joyce, de slanke gedaante Van den jongen man nakijkende, terwijl hij langzaam het pad op liep, zag dat hij het zich in "t minst niet aantrok toen deze scherpe wjoorden tot hem door drongen. „Uw zoon ziet er flink uit", zei zé, „■waarom spreekt u zoo onaangenaam over hem?" Haar stem klonk verontwaardigd, zij keek de spottend© oogen tegenover haar strak aan, maar hij haalde de schouders slechts op, evenals tevoren en lachte. „Lieve, jonge dam©", antwoordde hij ter- yrijl hij een dwaze buiging voor ha,ar maak- Behalve aanzienlijke bloedige verliezen ver loor do vijand tot dusver 32 officieren, ander wie twiee regimentscommandanten, en meer dan 2500 man aan ongewende ge vangenen, benevens nog veel niet geteld oorlogsmaterieel. Tegenaanvallen door den vijand beproefd brachten hem geen voordeden, maar wel verdere zware schade. Ten Oosten van de Maas bleef bet ge- vechts beeld onveranderd. Fransch legerbericht Het officieel© Fransche communiqué van gistermiddag luidt: Een Duitsche verkenningsafdeeling die in da Fransche linies was gedrongen ten noos den van de brug van Bfoesinghe, werd on middellijk door een tegenaanval verdre ven. In Argonne toonde de Fransche artil lerie groote activiteit tegen den zuidelijken zoom van het bosch van 'Ctoeppy. Ten westen van de Maas hervatten 'de Duitschers in den loop van den nacht her haaldelijk hun aanvallen tegen het front AvocourtMalancourt, waar het bombar dement met zware granaten voortduurde zonder ophouden. De aanvallen gingen ver gezeld van het spuiten van brandende vloei stoffen door speciaal daarvoor uitgeruste Duitsche detachementen. Ondanks de zware verliezen den Duitschers toegebracht door het Fransche vuur, slaagden ze er na he- vigen strijd in zich meester te maken van het zuidoostelijk gedeelte van het bosch Malancourt, dat de Fransdhen bezet hiel den en dat den naam draagt van bosch van Avocourt. Alle pogingen der Duitschers om zich van dat bosch uit te ontplooien mis lukten. Engelsch legerbericht Van(Dinsdag)na©hi hebben wij een klei nen overval ondernomen tegen de vijande lijke schansen bij Manquissart en met on geveer 20 vijandelijke soldaten afgerekend. Vanochtend vroeg heeft de vijand een kleinen post aan de Somme aangevallen. Na er binnengedrongen te zijn is hij er weer uit verdreven niet achterlating van 1 officier ais gevangene en van twee dooden. Yan het Oostelijke front. Duitsch legerbericht. Het Duitsche groote hoofdkwartier meld de gistermorgen: De Russen breidden hun. aanvallen ook. uit tot den uitersten noordelijken vleugel. Ten zuiden van Riga weiden zij bloedig af geslagen, eveneons aan het Dwinafronl en ien westen van Jaoobstadt sterkere vijande- lijkte verkennmgsafdeelingen. Zij richtten tegen het Duitsche front ten noordwesten van Postawy en tusschen de meren van Narocz en Wisnicdz dag en nacht zeer sterke maar vergeefsche aanval len. De verliezen van den vijand zijn in overeenstemming met de massa mannen, die in het vuur weiden gebracht. Do ver vooruitspringende smalte bocht in ons front ten zuiden van het Narecatmeer is ter vermijding van ©en omvattend vuur eemige honderden meters op de hoogten bij Blisnild teruggebracht 0ostenrijksch legerbericht. De gevechtsactic is hier en daar toe te en zich omkeerde om zijn zoon het huié te zien binnengaan, „u spreekt zoo- als een behoorlijke vrouw a,ls u spreken moet Maar vriendelijkheid vergist soms. Die jongen van mij verdient uwi medelijden niet - spaar dat voor personen, die het meer waard zijn. Ik twijfel er niet aan of ge zult 'i in Mporland Cottage wel noodig hebben." Hij zwaaide zijn hoed weer van zijn hoofd met een hoffelijke buiging en Joyce keerde naar huis terug, verbijsterd en zich verbazend, met gloeiende veront waardiging in. haar hart tegen den man bij 't hek, diep medelijden met den zoon en een huiverenden afkeer van de hoeve in het dal. I HOOFDSTUK VLIL *1. ®iri 1 I rn tfi 1*1 Kl Een hedendaagsche dolende ridder. i I I I „Loncdng, leste jongen, ik begrijp je ge- voefens uitstekend, en ik ben volstrekt niet verbaast -'wei' hetgeen je zegt Maar wat je Van plan bent aan te vangen is ©en zeer grooten stap in het duister dat ro ken ik mij verplicht je te zeggen." De twee mannen wtiren sjajmon in de con sul latiekamer van den chirurg Bjramp- ton en Tom Lancing, zijn inwonende ge- noesheer in het St Judé's Ziekenhuis; Chiistofid zat achterover geleund.in zjjn stoel hij do schrijftafel en kteek zijn jongen collega ioan. met een vriendelijfen blik in genomen, vooral bij het leger van Rflan- zer Baltin. Russisch legerbericht Ten zuiden van de streek van Dunaburg duren de levendige geschutgevecbten voort In de streek ten oosten van Tweretsj hebben wij een tegenaanval van den vijand op „Welikoje Selo afgeslagen. Bij de vermeestering ran het brugge- hoofd bij het dorp Mikhaltsje hebben wij 2 kanonnen buit gemaakt; de andere buit wordt nog geteld. Het meerendeel der ver dedigers is in de gevechten van man tegen man gesneuveld. Tun het Zuidelijke front. üostenrijksch legerbericht De toestand is in het algemeen dezelfde gebleven. In het jongste gevecht bij den Rombon weiden 81 krijgsgevangenen gemaakt Italiaansch legerbericht. Op het front van Rovereto tot de hoogten van Görzi. heeft de vijand veel munitie ver spild voor onbeteokenende aanvallen dei infanterie tegen anzte meest vooruiLgesciia evn stellingen. Al die aanvallen zijn gister afgeslagen. Op vele punten van het front zijn zeer hevige artilleriegevechten geleverd, vooral in het Plezzo-bekken rond Ravnilaz, waai de vijand er in slaagde enkele van onze voorste schansen te bereiken, waaruil hij evenwel dadelijk door een hevigen legen aanval weer is verdreven. Yan het Balkanfront. Duitsch legerbericht. Behalve onbelangrijke patxouilleschermut sedingen aan do Grieksohe grens is de too stand onveranderd. Öostenrijksch legerbericht. Oastenrijksche vliegers versdienen in don afgeloopen nadht boven Valona en wier pen met succes bommen op de haven en de kampen. Zij keerden, ondanks de hevige beschie ting, behouden terug. In Montenegro en Aibanic i.s het nog steeds rustig. In Perzië Reuter seinde gisteren uit Teheran, dat de Russen Zondag Ispahan binnengetrokkejn zijn. i i Ter Zee. Een zleegevechi De Britsdie admiraliteit meldt d.d. gis teren „Gistermorgen kregen vier Britsche torpo- dobootjagers drie Duitsche torpedobooü- jagem iq zicht ter hoogte ran de Belgische kust. De vijand ziette in allerijl koers naar Zeebruggc, door onze bodems gevolgd. Tij dens deze jacht werden schoten gewisseld. Er werd waargenomen, dat twee vijande lijke booten geraakt werden. Wij hadden vier gewonden." Blijkbaar doelt deze mededoeling opi het zteegevedht, waarvan gisterochtend in oen Wolff-telegram is melding gemaakt. De duikboot- en «mijnenoorlog. Tor zake vap het feit, dat de Duitschers mijnen hebben gelegd ten zuiden van de klip Falsterbo, ten gevolge waarvan het schip „Knippla" te gronde is gegaan door Wet stooten op één (dier mijnen, heeft de zijn blauw© oogen. Lancing stond naast den schoorsteen, het hoofd een weinigge- bogen met een lok blond haar over zijn voorhoofd op zijn eigenaardige manier, mef een zekere vastberadenheid om zijn mond en een uitdrukking van ernstige bcsILt- heid op zijn knap, bijna jongensachtige© zicht „Dat wieet ik wel dokter", zei bij een voudig; „ik heb de zaak van alle kanten bekeken. Ik zie volkomen goed in, dat de stap, dien ik van. plan ben te doen, zoo als u zegt een stap in het duister is, maar ik! heb een zerker idéé fixe, dal ik liet doen moet en dat hot goed is het te doen. Ik wou er eerst direct met liaar over ge- sproken hebben en alles tusschen ons bei den houden, maar het kwam mij toch beter voor er ©eist met u over te spre ken." „Dd ben blij, dat je dat gedaan hebt. Wat g© van plan zijt, is niet iels, waar men te snel toe moet besluiten. Het is rid derlijk, romantisch misschien en het is best mogelijk dat het in alle opzichten goed afloopt Maar ge moet het uil alle oogpunten bekijken. Wat zal je familie zegden, als je trouwen gaat met oen meis je waar je absoluut niets van af weet. Is het heelmaal zooals het behoort, van hen te eischen, dat ze de zaak geheel met uw; oogen bekijken? Moet je dat ook niet in ovenvegjng nemen?" Lancing sloeg de oogen op en keek, Zweedsdie regeering haren gezant te Berlijn opgedragen bij de Duitscbe regeering een protest in te dienen. BINNENLAND. Geni»t6ch*p#«e«retsrlj. Btj Kon. besluit van 15 dezer zijn de gezantsdiaps-attnchés mr. J. E. H. baron van Xageil, R Ch. Th. RoosmaJe Nepveu, mr. A. W. Mosselmans en jhr. J. W. C, Quarles van Ufford, met ingang van 1 April bevorderd tot gezantschaps-secretaris. Avdltntlm. Dc gewone audiëntie van den ministi r van Maat. minister van bmnenlandsclic ze ken, zai Zaterdag e.k. met plaats hebben. Gonv.-Gen, Idenbarg. Bij' Kon. besluit van 27 Januari is bevor derd tot grootkruis in de orde van' oen Nederlandschen Leeuw, de heet A. W. F. idenburg, gouverneur-genei aal van Neder- landsch-lndië. Koloniale Rnad ran Curasao. Bij Kon beslui! van 18 dezer is. met ingang yan den tweeden Dinsdag der maand Mei van dit jaar, benoemd in den Kolonia len Raad der kolonie Curacao, tot voorzit ter A Cr. Stntiu« Muller, en tot onder voorzitter dr. J. P. Cvertsz Hz., thans on derscheidenlijk ondei-voorzitter en lid van gemeld college. D« Zeevaart. liet bestuur van de Nederlandsche Zee- mansvereenigmg Volharding, vertegenwoor- ligd door de hoeren ,T. Brautigam. \Y. Drop en J, W. Junius, heeft gisternamiddag m Den Haag op hel ministerie ran bipnen- land.scbe zaken een conferentie gehad met de ministers van binnenlandsche ziaken; van marine en van landbouw. Omtrent het in die conferentie besprokene deelt men ons het volgende mede: De ministers achten het volkomen ver- klaarham'. dat de zeelieden het nemen van, veiligheidsman!regelen door de reg-eering verlangen en oordeel en dit verlangen volko men billijk. Er kom dan ook door den minister van, liinneidandscb© zaken worden medegedeeld, dat de regeer ing ten deze diligent is en verschillende maal regelen overweegt, die vaart naar het Engel scha Kanaal minder gevaarlijk maken, waaromtrent mogelijk binnen enkele dogen nadere medodeehngen kunnen worden gedaan. Inmiddels oordeelde dc minister van mar rine de vaart rond Schotland do aanga- wezene. In een vergadering van bovengenoemd© vereeuiging is besloten, voorloopjg niet te varen. Uil Rotterdam wordt gemeld: De vergadering der vereenigtng van go zagvoerders en stuurlieden der koopvaardij heeft besloten voorioopig niet te varen. Do Bond van Machinisten heeft eon motie aangenomen, waarbij het bestuur werd opge dragen, stappen'te doen, om de uitkeeringen) bij oorlogszceongevallon te verhoogen, Voorls werd Ijesloien niet 1e varen alvorens de uitslag der aan te vragen conferentie bedaard in hel ernstige gezicht, dat niefc- tegonsfn,iimle den bijna strengen blik loeft zoo vriendelijk was. „Als mijn familie liaar ziet, denk' ifcniet dal ze ©enig bezwaar zullen maken", zofi hij. „Niemand, die baar in. liet aangezicht ziel, zou oen oogenblik kunnen betwijfe- leu, dat alles zooals ze zich voordoet Daarvan draagt ze hot bewijs in de oogen „Dat ben ik mot je eens,"- antwoordde Biramplon, „maai- wij. moeten de zankv.m ecu pracfisch standpunt bekjjken, zooals anderen dat zullen doen en vooral je eigen familie. Je will trouWen met een patiën te, waar je hoegenaamd niets Van afweet, jo kent haar naam niet eens, noch waar ze vandaan komt, je weet feitelijk niets van haar. Ik geef toe, dat zij allerbekoor lijkst en lief is; zjj kan wezen onwaar schijnlijk is zij alles wat men maar be- goeren kan. Maar je weet niets hoegenaamd \.m hetgeen zij bez.il, van haar anteceden ten, vii i) haar eigen verleden. Je wOoi niot of ze al getrouwd is."- I i ,,fk geloof niel dat dit waarschijnlijk is. Ik heb er natuurlijk wel over jpedacht, Ik geloof dat ik over iedere mogelijke ge- lieinlijfcheid liel> nagedacht, in ieder ge- ral over alle mogelijke hinderpalen brj mijn plannen. En ik geloof niet dat zij getrouwd kan wezen. Als dit zoo, wteg, zou ze een trouwring dragen. I i 1 i (Wordt mwilgdy O SCHIEDAMSCHE COURANT -"dj

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1