De oorlog. 68* Jaargang. Donderdag 23 Maart 1916. No 15097 NA LANGE JAREN, Detoe courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. "l Rip per kwartaal: Voor Schiedam en. VI aard in gen fi. 1.2o> franco pr post fl, 1.65. Ifrgs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent 'Afzonderlijke nummers 2 cent 'Abonnementen worden, dagelijks aangenomen. j Kdvertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten de® middag3 vóór een nffir «an h©t Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Ven 16 regels 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die rif innemen. Advertentiën bij abonnement op voordoeiige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, werden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voidoeo. Intercommunale Telefoon No. 103. Bericht. Zij, die zich met ingang van 1 April a. s., voor minstens 3 maanden op de „Schiedamsche Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. BUITENLAND. Tan het Westelijke front Duitsoh legerbericht. Het Duitsche groote hoofdkwartier meldd-" gistermorgen: Bij de op dien aanval van 20 Maart ten noordoosten van Avocourt gevolgde oprui ming van liet gevechtsterrein en ido beztetórnjg van nieuw© -vijandelijke loopgraven buiten het boschland, is !het aantal daar gemaakte ongekwetste gevangenen tot 53 officieren en 2914 man gestegen. De artiileriestrijd aan weerszijden van de Maas is met hevigheid voortgezel, slechts nu eai dan trad een ver-.lappi.ng in. Rij Obersept hebben de Franschen nog maals getracht den tegenslag van 13 Maart goed te maken. Mei aanmerkelijke verlie zen zijn j hun aanvallen afgeslagen. Drie vijandelijke vliegtuigen zijn ten noor den van Verdun in luchtgevechten buiten gevecht gsteldtwee zijn ten noordoosten van Samogneux achter ons front neerge komen, het derde 13 brandend achter de vijandelijke litne gevallen. Luitenant Bjölke heeft daarmede zijn viertiende, luitenantPar- schau zijn vierde vijandelijke vliegtuig ge veld. Fransch legerbericht. Het officiëele Fransdhe communiqué van gistermiddag luidt: Ten. westen van de Maas zeer levendige wederzijdsche beschieting van de artille rie in de streek van MalancourtEsnes —hoogte 304, uiterst fel op Marmelon en Haucourt. Ten oosten van de Maas een hevige kanonnade in de streek van Vaux en Dam- loup. 1 In den afgeloopen nacht geen enkel in- fanteriegevecht Engelsch legorberiöht. Vannacht heeft de vijand twee mijnen doen springen, die ons geen verliezen heb ben toegebracht. Ten N.O. van Vermelles is met hand granaten gevochten zonder dat de toestand erdoor is gewijzigd. Wij hebben de vijandelijke stellingen ten Z.W, van Wesmucquart met succes met ge schut- en loopgraafmortieren beschoten. Tan het Oostelijke front. Buitsch legerbericht. Het Biuitsdhe groote hoofdkwartier meldde gistermorgen1 De groote offensieve ondernemingen van de Russen zijn nog omvangrijker geworden. Be punten van aanval' zijn talrijker gevvor- naar bet Engelsch, 1 door L. G. M0BER-LY. 19; i „Zij heeft een zeer merkwaard i gen ring aan den derden vinger van haar linker hand", antwoordde Brampton bedaard„dat zou je doef denken dat ze geëngageerd ,of getrouwd is. Het kan best een engage- mentsring zijn." „Ja dat kan wezen'", gaf Lancing toe. „Maar het Kan ook zeer goed een familie- erfstuk zijn of een cadeau van haar va der of moeder. Dames dragen in den re gel een ring aan dien vinger, al zijn ze niet verloofd. Blrampton glimlachte. 1 „Zeker, dat is zoo. Ik. wil je volstrekt niet onnodig ontmoedigen. En toch", hij aarzelde, „en toch, het is eenvoudig mijn plicht je de zaken koelbloedig voor testel len, koelbloediger dan je dit zelf kuntdosn. !k kan slechts herhalen wat ik zooeven ge zegd. Je weet, beste vriend, als je met deze patient, van ons trouwt, dan doe je een sprong ih het duister. „Ik weet het dokter", ook Lancing her haalde zijn Vorige woorden; „maar ik kan er niet aan denken dat zij geheel op zich zelf de wereld weer in zou gaan, daar komt het eigenlijk op neer. Zij zal wei dia het ziekenhuis moeten verlaten. En den ©n de aanvallen zelf op verschillende plaatsen elkaar dag en nacht onafgebroken opgevolgd. De krachtigste aanval was weder gericht op het front ten noordwesten van j Poslnwy. Hier waren de vijandelijke ver liezen zelfs voor Russische massale aan- j vallen buitengewoon hoog. Bij een geslaag den tegenaanval op een plaats, waar ©en kleine doorbraak was geschied, hebben vrij elf Russisch® officieren en 573 man gevan gen genomen. Maar ook in vele andere gevechten (ten zuiden en zuidoosten van Riga, bij Frie- drichstadt, ten westen en zuidwesten van Jaeobstadt, ten zuiden van Dunaburg, ten noorden van Widzy, tusschen het Naroez en Wisnieczmeer) hebben onze dappero troepen den vijand met zware verliezen teruggeslagen en hem bij tegenaanvallen nog ruim (500 krijgsgevangenen afgenomen. Op geen enkel punt is het den Russen gelukt eenig succes te behalen. Onze verliezen zijn over het algemeen gering. Oostenrijkse!) Jegerbenc ht. D© actie van den vijand werd gisteren op bijna het geheele noord oostfront levenj diger. Onze stellingen werden onder artil terievuur genomen. Aan de Slrypa en het Kormyngebied deden Russische infanterie-afdodingen aan vallen. maar deze werden overal afgeslagen. In Oost-Gal uac verloor bij zulk een aan val een Russische gevechtsgroep ter sterkte van een bataljon aan dooden drie officieren en ruim 150 man, aan gevangenen 100 man. Bij ons Werden slechts enkelen gewond. Tan het Zuidelijke front- OostonrijKschlegerbericht Gisteren (Dinsdag) was alles rustig. Italïaansch legerbericht De vijand heeft op verscheidene punten van bet front getracht ons te overrom pelen, doch hij is overal teruggeslagen. Een aanval van grooter belang op de hellin gen van den berg Santa Maria in de streek van Tolmein is door ons vuur gestuit. In Mesopotamia. Een correspondent van de „Times" meldt uit Orah (aan de Tigris) d.d. 16 Maart: Sedert den achtsten Maart is hier niets te melden geweest, behalve eenige ont moetingen tusschen -voorposten brj Aboe Romau, aan den rechteroever van de ri vier, gelegen tusschen zandheuvels, zeven mijl stroomopwaarts van ons kamp. Deze schermutselingen begonnen met een ontmoeting op den elfden tegen de mor genschemering. Wij verrasten de Turken en namen er 54 gevangen. JEr waren bij de gevangenen twee officieren. Verschei den Turken waren gedood. Tusschen den elfden en d«n veertienden tusschenpoo- /end geweervuur en kartonnades. \Vij heb ben twee Turkscbe kanonnen tot zwijgen gebracht. Gisteravond heeft de vijand de zandheuvels ontruimd. Wij hebben vanoch tend de positie bezet. Bij dit telegram teekent de redactie van de „Times' het volgende aan: „Het gevecht dat de heer Candler (de correspondent) beschrijft, is reeds vermeld in het communi qué, dat generaal Lake Donderdag 1.1. heeft uitgegeven. Er werd toen de aandacht ge vestigd op de onzekerheid omtrent de po sitie van onze strijdkrachten, nadat hun wat dan? Wat kan zij dijen? Hoe kan zij de wereld ingaan zonder naam, zonder geld,.zonder verleden? Indien zij haar toestemming wil geven met mij te tnou- upn, kan ik haar ten minste een tehuis aanbieden en een naam en ik kan voor baar zorgen. Het zal beter voor haar we zen, dan een ijzingwekkende strijd alleen." „Maar zal je familie niet boos op je zijn, om dat je je eigen lven bederft?" vroeg Blrampton. „Je staat juist aan den inaatjg van je loopbaan. Je familie zal natuurlijk begrijpen, da,t je je zolf bclem mert, terwijl je de grootst mogelijke vrij heid behoeft om de ladder op te klimmen. Ik ben genoodzaakt je den raad van we reldwijsheid ie geven'", voegde hij er bij, toen Lancing een gebaar van ongeduld maakte. „Wereldwijsheid?" antwoordde de jonge man met heftigheid. „Wat geef ik om wereldwijsheid Ik' ben geen klein kind meer. Dank zij mijn opleiding aan de uni versiteit voordat ik in het gezegende oude ziekenhuis kwam, ben ik zoo jong niet meer als verscheiden mannen van mijn eigen jaar. Ik ben bijna zeven-en twintig en ik heb een klein inkomen van mij zelf. Als mijn familie het niet prettig vindt wat ik doe, dan moeten zij er zich maar in schikken. Ik kan mijn leven niet ge heel alleen inrichten omi hun pleizier te doen. Mijn leven behoort mij toe en ik moet mijn eigen gang gaan. En stellig moet ik zelf een vrouw kiezen. Ik geloof niet dat u iets meer geeft dan ik om die wie- pogingen om de Turken uit hun vooruit geschoven positie van Es Sinn te drijven, waren mislukt. Het bericht van den vijand zeide, dat wij warc-n gedwongen op onze oude stellingen, 23 mijl van Koet-el-Amara, terug te trekken, maar dit is in Engeland nooit duidelijk te kennen gegeven. Hot te legram van den heer Candler bewijst, dat het Turksche bericht juist was, aangezien de ligging van ons tegenwoordig kamp, zeven mijl stroomafwaarts van Aboe Ro man, overeenkomt met onze oude positie, voor wij naar Es Sinn oprukten." Diverse berichten. Geen vredesbemiddeling. Amerikaansche bladen meldden gisteren, dat de Amerikaansche gezant, Gerard, te Berlijn zijn vacantie uitstelde in afwach ting van Duitsche vredesvoorstellen. Pre sident Wilson publiceert echter een ver klaring, waarin wordt gezegd, dat de ge volgtrekking onjuist is. Het ministerie van buitenlandsche zaken te Washington ont kent eenig verzoek, noch formeel, noch informeel, te hebben gekregen van Duitsch- land, dat de Vereenigde Staten als bemid delaar zouden optreden of de zaak met andere mogendheden in handen nemen. De ambtenaren van het departement ver klaren, dat, als er eenig vooruitzicht of be middeling was, zulk een algemeene publi catie het succes onwaarschijnlijk zou ma ken. i De „Skadsborg". Uit Kopenhagen wordt aan „l'Informa- tion" gemeld, dat de gezagvoerder van het Deensche stoomschip „Skadsberg" sein de, dat zijn schip Zondagavond was ge torpedeerd, terwij) het voor anker lag. Een machinist en twee -stokers worden ver mist; de tweede officier en een Russische matroos werden ernstig gekwetst. De Deen sche regeering zal krachtig te Berlijn pro testeeren wanneer alle bijzonderheden be kend zullen zijn. BINNENLAND. Gonnlaire dtcnit. B|ij Kon. besluit van 18 dezer is de heer A. Parra erkend en toegelaten als consul- generaal van Venezuela te Amsterdam. College tbd curatoren Technische Hoogt» school. Blij Kon. besluit van 21 dzer is benoemd tot lid van het College van-curatoren der Technische Hoogeschool le Delft, A. W. F. I den burg, oud gouverneur-generaal van, Ne derlandsch-Idie. Statenverkiezingen Het R. K. Statenlid voor het district Lei derdorp mr. L. M. J. H. Kerstens, te Lei den, stelt zich bij de a.s. verkiezingen niet meer herkiesbaar. Nederland «n da aerlay. D e „T u b a n t i a" e n d e „P a- leraban g". (Prof.) C. v. V(ollenhoven) schrijft in de Oeconomische en Statistische berich ten 1 Gesteld dat torpedeering beeft plaats go reldwijsheid". voegde hij er bij als een opkomende gedachte. „Ik geloof dat als a in mijn plaats jvas, u even verlangend zou wezen om 'te doen wat ik wensch te doen," „Misschien wel'", antwoordde Bramjpton en de strenge lijn op zijn gezicht ver dween, toen hij opstond en maakte plaats voor een glimlach; hij vatte Lancing vol genegen!:eid bjj den arm, „Een Van mijn leste vrienden verwijt mij, dat ik oenge- vcelsmensch ben. Het is mogelijk", voeg de hij er zuchtend bij. „Maar ik moestje liet geval uit alle oogpunten laten bekij ken. Dat was mijn plicht, maar eerlijk ge zegd, neen wereldwijsheid kan ook mij niet veel schelen. Dat arme, mooie meisje, zon der naam, is even good als zo mooi is, dat denk ik zeker; en als je duidelijk be- grepen hebt wat j© onderneemt en bereid kent de gevaren in het aangezicht te zien, nu, goed dan, ik ben blij d'at je het doet' Beide mannen lachten om dit vrij incon sequent besluit en Lancmg vatte Byampton's hand en drukte die met warmte. „Ik dacht al dadelijk dat die wereldsere vermaningen vgn u niet heel echt klon ken", zei hij stoutmoedig; „u is niet ge schapen tot wereldwijs man, mijnheer, en ik ben wat blij, dat u een beetje een ge- voelsmensch is. Het doet u. begrijpen wat andere menschen voelen." De glimlach, die Satan het ruwe gezicht van Birampton zulk een bekoorlijkheid gaf, vertoonde zich weder, zijn hand lijstte weder op den arm van zijn metgezel had, is er dan werkelijk voor ons land geen keus dan tusschen jleze twee: óf eyistig protesteeren, met het bekende j>e- volg jan een ernstige belofte, die daags; daarna weer ernstig geschonden wordt, óf dreigen met maatregelen van offensie9 Er schijnt een derde weg, een weg, die ook .voor Amerika en voor ScanJmavi scho staten uitkomst belooft. De voornaam ste neutralen immers kunnen, voor den verderen duur van den oorlog, met ei kaar een internationale reqhibank instellen, aan welker "kennis en onpartijdigheid zij telkens de vraag voorleggen, of hier een inbreuk op het volkenrecht is geschied en wat de mate van misdadigheid is. De van zulk een inbreuk betichte staat wordt op de hoogte gesteld van de klacht, en krijgt een termijn om zich te verdedigen. Ver kiest hij een zelfgenoegzaam zwijgen, dan spreekt de rechtbank na ommekomst van den termijn haar oordeelveiling uit op grond van 'de alsdan voor haar beschik Bare, desnoods door navraag aangevulde, gegevensen elke verdragsstaat maakt, amb telijk de gansche uitspraak bekomt. Dat geeft weliswaar geen voor executie vat baar strafvonnis •(daarom heeft het dan ook met miskenning van de „souvereim teit" der betichte staten niets te maken), maar het geeft een smaad, die spreken zal tot de openbare meening, die wegen zal bij de vredesonderhandelingen, en die den schuldig bevonden staat zeker heel wat onaangenamer wezen zal dan een der tal looze protestbrieven van een neutraal ge zant. Tegen den gezonden zin van zulk een maatregel kan moeilijk iemand bezwaar hebben, ook al voert het iets nieuws in het slatenverkeer binnen. Men vraagt een roover toch niet, of hij lust gevoelt in arbitrage of in rechtsherstel langs anderen weg; en niet dan met weerzin onderhandelt Amerika over rechtsherstel in een „Lu sitania'-geschil. Diplomatieke overleggingen over schadevergoeding blijven natuurlijk voor en na mogelijk; maar los dparvan worde de misdaad als volkenrechtelijke mis daad gebrandmerkt door een onpartijdige. De „Tubantia." De Bjerlijnsche medewerker van het „Hdbl." meldt: Ik verneem, dat de Duitsche regeering, ofschoon niet officieel, tegenover de Xe- derlandsche regeering de wenschehjkheid uitgesproken heeft van een onderzoek van het wrak der „Tubantia". De Kom. HolL Lloyd heeft, naar het „Hdbl." meldt, de in sloepen van de „Tu bantia" gevonden stukjes metaal in han den van het departement van marine ge steld. 1 1 De zeevaart Gistcmamiddag heeft de aangekondigde conferentie van de ministers van binnen- landsch® zaken, van marine en van land bouw, nijverheid en handel met gezagvoer ders, stuurlieden en machinisten ter koop vaardij in de audiëntiezaal! van het depar tement van binnenlandsche zaken plaats •gehad. I De besprekingen duurden ruim anderhalf uur. De ministers lieten zich tegenover de „Men leert in het leven andere mannen en vrouwen, kennen'" zei hij, „en mis schien is bet wel zoo goed te verdwalen op let gebied ran het gevoel dan op de harde 'zijde van het leven. In ieder geval ik wensch je geluk en hoop dat het goed 'afloopt, beste kerel."- I „Ik jga nu direct naar baar toe", ant woordde 'Lancing met stralend gelaat „Zij zit een beetje m de khmer van de Zus ter nu ze rooveel biter is, en ik kin iio treurige uitdrukking in haar oog en nietzi *n als zij over bet verlaten van h»t 'ziekenhuis praat, en over haar plannen voor de lo *- komst Ze zegt, dat ze geen toekomst heeft en geen verleden; het geeft je een gevoel, ol u weet wel dokter, welk soort gevoel hot je geeft'", sprak' hij met een Yerleg"ii glimlach. 1 „Ja, ik weet het'". Cbristoffel klopte Tom op den schouder en voor zijn eigen oogen vertoonde zich even een visioen van het gezicht van Joyce met haar oogen als sterren, en haar kroon van blonde haren. „Ja, ik weet 't en ik schaam mij niet hot; te voelen", voegde hij er ernstig bij. „schaam je nooit lief te hebben en laafde menschen er niet om lachen en liet hls sentimen.talti.teit beschouwen. Liefde is nog steeds het grootste op de wereld. Niet slechts liefde tusschen man en vrouw, maar de veel omvattender liefde, die zich over de geheele menschheid kan uitstrek ken," „Denkt u dat de eeno soort h'efde in de andere verzinkt", ygoeg de jongeman afgvaardigden in gelijken zin uit als Dins dag tegenover de deputatie van den zeel denbond „De Volharding", Maatregelen tm beveiliging van de zeevaart zijn in over weging. De bond van gezagvoerders en stuur heden en de bond van machinisten tel koopvaardij houden heden te Rotter 11 een gecombineerde vergadering, ter bespre king van den toestand. I Gisteravond is er wederom geen Rata- vierboot van hier naar Londen vertrokken. Naar het „Hdbl." verneemt, wordt in scheepvaartknngen ook overwogen, de sche pen der verschillende groote maatschappij en gezamenlijk, in convooi, te doen va ren. De schepen zouden dan overdag over steken en worden begeleid door een krach tige sleepboot, \an draadlooze telegrafie oorzien. De „Niéuw-Amsterdam", van de Holland- Amenkahjn, is iri den afgeloopen nacht 2 u. 20 min. naar New York vertrokken. Cachouen haring. Omtrent de cachou-quaestie meldt men aan do „N. R. Ct.": Cachou, een product waarmede de ha ringnetten worden getaand, behoord tot de looi middelen en valt als zoodanig onder X.0.T -bepalingen Engeland stelt zich nu op het standpunt, dat met slechts de daar mede bewerkte netten onder N.O.T.-verband zijn geplaatst, maar ook de met die net ten gevangen visch, weshalve deze met naar Dmtschland zou mogen worden uit- lc\ oord. Aangezien dit intusschen in ster ke mate geschiedt (ongeveer S0 percent der urn gevoerde harmg gaat naar Duitschland). weigert Engeland sedert eenige maanden allen aanvoer van dit artikel, ton vijl voorts gedreigd moet zijn, alle harmg tot con trabande te verklaren, wat ten gevolge zou hebben, dat de vangst van Noordzeeharing totaal onmogelijk wordt De haringreeders voeren thans onderhan delingen om deze moeilijkheden op bevre digende wijze op te lossen. Zij hebben aan geboden, in ruil voor den caehou. een even groot percentage van de door hen gevan gen baring naar Engeland uit te roeren als naar üuitschland, voor een prijs, welke juist hun exploitatiekosten, dekt Engeland moet ©enerzijds geëischt heb ben, dat het grootste gedeelte der haring daarheen wordt uitgevoerd. De onderhande lingen worden echter nog voortgezet en men vertrouwt tot een voor beide partij en bevredigende regeling te zullen gera ken. De „Tubantia'1 I Richard Schilling, de consul van Gua temala to Stuttgart, passagier van. de „Tu bantia", heeft opnieuw de meening ver kondigd, ditmaal tegenover een vertegen woordiger van de Schivabische Merkur, <tat liet stoomschip door een drijvende mijr en met door een torpedo is getroffen. Hij rr- klaarde tijdens ae oorlog al meer een mijn- ontploffing te (h'ebben bijgewoond, en z< i- schuW» 1 1 „De een® soort in de andere verzinkt", herhaalde Birampton afwezig, „Neem mij uiof kwalijk, beste vriend, mjjjn gedachte» dwaalden af. Wat vroeg je." „U sprak van de liefde tusschen man on vrouw en toen van de liefde vooral le menschen, alsof die twee in eenig ver hand met elkaar stonden. Ik dacht, dat het twee heel afzonderlijke gevoelens war ren." 1 1 „Alle liefde is één", luidde het •beknop te antwoord. „Wanneer ik zeg liefde tus- sciien man en vrouw, dan praat ik niet ran hartstocht alleen, kortstondig enspoe- dig uitgebluscht. Ik spreek van de liefde die waarlijk het grootste is op de wereld, do liefde die eeuwig is. En die liefde var- In eidt. zich van den man en vrouw, die elkander liefhebben, over de menschbeid, die lien omringt en tot den God Van wien die liefde kwam. Alle liefde is één," Deze woorden klonken in Dancing's ooren, toen de omnibus hem snel terug voerde mjar 't ziekenhuis. Hij bad altijd van Biramp ton gehouden, hij had hem bewonderd, hij bad begrepen dat er achter het steengq uiterlijk van den geneesheer iets geheel anders verborgen lag, iets dat voor den dag kwam wianneer leed of droefheid zijn pad kruiste; iets zeer feeders en zeetr sterks maar hij' had dit nooit te voren hooien klinken in de diepe stem, nooit zulk een wonderlijk zachte uitdrukking in dio blauwe oogen zien komen. (Wordt vervolgd}. sciiedimsche cu da r.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1