De oorlog. 68"* Jaargang, Vrijdag 24 Maart No 1509» NA LANGE JAREN, Bericht. Maximumprijzen voor varkensvleescli. Kennisgeving. Kennisgeving. Pnbicatle. J. M. VAN DER SCHALK. JANSEN. J. P. H. JANSEN. BUITEN LAS O. Fan het Westelijke front. Tan het Oostelijke front. Ter Zee. IHyerwe berichte». Decste courant verschijnt dagelijks, met uitzondering ran Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en'Vlaarding.en fi. 1.25, franco psr post fl. 1.65. Pqjs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen lö cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen, Advertentie!) voor het eerstvolgend nummer moeten des middagsvóór een tnfir ms.het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). ■*mkm Prijs der Advertentiën: Van 16 regels fi. 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zjj' innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij voor.iitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. tSSmm Zij, die zich met ingang van 1 April a. b., voor minstens 3 maanden op de „Schiedamsche Courant" abouneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Do Burgemeester van Schiedam maak' hekend, dat voor den verkoop van var kensvleeseh de volgende maximumprijzen rijn vastgesteld: - Rollade 12 cis. 'per ons, f0.80 per 5 ons" Magere lappen 12 ets. ]>er ons, f0.60 pei 5 ons. Magere lappen van de Ham 13 ets. per ons, f0.65 per 5 ons. Vette lappen 10 ets. per ons, f 0.47 Va per 5 ons. Fricandeau 13 ets. per ons, f 0.65 per 5 ons.- Doorregen lappen 10 cis. per ons, f0.501 per 5 ons. Carbonado van de 'lenden 12 ets. per ons, f0.60 per 5 ons. Carbonado van de ribben lil ets. per ons; f0.55 per 5 ons. Carbonado Van de harst 10 ets. per ons' f0.50 per 5 ons. Versch vet Spek 10 ots. per «ons, f 0.45 per 5 ons. Versch doorregen Spek 10 ets. per ons. f 0.50 ets. per 5 ons. Gezouten of gerookt vet Spek 10 ots. pc) ons, f 0.471/2 per 5 ons. Gezouten of gerookt mager Spek 11 ets. per ons, f 0.521/2 per 5 ons. Gesmolten Reuzel 10 ets. per ons, fO.BO per 5 ons. Ongesmolien Reuzel (bladreuzel) 12 ots. per ons, f0.60 per 5 ons. Gehak 10 ots. per ons, f0.50 per 5 ons. Hiel of Kniestuk 7 ets. per ons, f0.35 per 5 ons. Heele of halve kop 6 cis. per ons, f0.30 per 5 ons. Oncterpooten Styj» ets. per ons, fO.171/2 Pel 5 ons. Lever 10 ots. per ons, f0.50 per 5 ons. Aan den winkel afgehaald contant. Alleen het spek en de kluiven, die niél voor direot gebraik gevraagd worden, mó gen gezouten worden. Alléén spek mag gerookt worden. Schiedam, 24 Maart 1916. 1 De Burgemeester van Schiedam, hi L. HONNERLAGE GRETE, Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schiè dam; Gelet op de bepalingen der Hindenvel Brengen ter algemeene kennis, dat oji naar het Engelsch, door L. G. MOBERLY. 20; 1 .1 „Liefde is nog het grootste op de We reldAlle liefde is één". Brampton hin1 deze woorden uitgesproken. Brampton, rii door de meer oppervlakkige personen i het ziekenhuis werd beschouwd als een ge streng en hardvochtig man, ,,cn Brampton weet precies wat dit alles beteek ent" wa de slotsom van Tom's overdenkingen toen hij de teap op liep naai' de 'ziekenzaal „die beste, oude kerel heeft in zijn 'eigei loven iets ondervonden, dat hem zoo won derlijk goed doet begrijpen wat iemand voelt Ilij zou rich niet zoo hebben uitgelaten, indien hij het niet zelf gekend had." „Ja, ze is in mijn zitkamer", zei zus ter' Janet, die aan het andere eind van d( zaal in de linnenkast bezig was. Daar heef, zo het beter; ze zit graag rustig te le zen. Ik zie, dat het niet goed voor haaj is te veel in de ziekenzaal te zijn, de an dere patiënten doen voel vragen en trabh ten haar de dingen in het geheugen terug te roepen. Dat maakt haar onrustig, daar om heb ik haar overgehaald zooveel zc wil naar mijn kamer te gaan. Tusschon twee haakjes", voegde zij er bij toen Tom naar haar kamer wou gaan, „wij dienden den 23en Maart 1916 vergunning is ver leend aan: 1. De firma NEDERLANDSCHE ASBEST- HANDEL en KURKSTEENFABRIEK „FOR- TUNA" en haar rechtverkrijgenden, tot het oprichten van een fabriek voor het ver vaardigen van isoleermateriaal, in het pand Korte Haven 7, kadaster Sectie C, no. 1112, gedreven door een stoommachine van 5 P.K. en een stoomketel van 8 M2. verwar mingsoppervlak. 2. DE SCHIEDAMSCHE HANDELSDRUK KERIJ (H. A. Koomans en C. Schriel) en haar rechtverkrijgenden, tot het oprichten1 van een boek-, courant- en handelsöruk- kerij in het pand Branderssteeg 3a en b, kadaster Sectie C, no, 413, met diverse electromotoren, van totaal 6 P.K., drij vende 1 snelpers en 2 degelpersen. Schiedam, 24 Maart 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd li L. HONNERLAGE GRETE. De Secretaris, V. SICKENGA. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder knnnon veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; Gezien bet verzoek van A. TIEMAN otn vergunning tot hel uitbreiden van zijn in richting voor het drogen van beschadigde goederen in de panden Hoofdstraat, nos' 35, 35a en 37, kadaster Sectie L, nos. 1440, 1441, 1442 en 1443, door bijplaatsing van 4 electromotoren van respectievelijk 30, 20, 6 en 3 P.K., ter vervanging van 2 elec tromotoren, elk van 20 P.K.; Overwegende, dat het deskundig onder zoek met betrekking tot deze aanvraag nog niet is geëindigd; Gelet op de Hinderwet; Besluiten de beslissing over genoemde aanvraag te verdagen. Schiedam, 23 Maart 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L. HONNERLAGE GRETE, Da Se.creta.rit, V. SICKENGA PROVINCIE OVERIJSSEL. Wet van 21 April 1810 (Bulletin des lois no. 285) en Koninklijk Besluit van 18 September 1818 (Staatsblad no. 35). MIJNEN. Aanvraag ,om concessie tot het ontginnen ral' zout in de gemeenten HAAKSBERGEN en LONNEKER. De Gedeputeerde Staten van de provinei" Overijssel, Gefet op de bepalingen van boven aangehaal do wet en Koninklijk besluit Brengen ter kennis van belanghebbenden 1. dat op den öen December 1915" b§ hen is ontvangen en onder nr. 8 in het ter prb haa rwel den een of anderen naam tegb- ven, en daar wij niet weten hoe ze heet, hebben de directeur en ik besloten liaör den naam van onze ofdeeling te gevenwij hebben besloten haar, als ze 't goed vindt, Charity te doopen." „Wat een zonderlinge overeenstemming" antwoordde Lancing, die nog geheel ver vuld was van •B|r?.mpton"s woorden over liefde; maar hij verklaarde niet waarin dn overeenstemming bestond en de zuster van de afdeeling zag hem nieuwsgierig na, toén hij zioh verwijderde. „■Brampton spreekt mij over liefde en ov'er de grootheid daarvan, en ik hoordat ze haar Charity genoemd1 hebben, door I'au lus het grootste of meeste genoemd wa'. er op de wereld bestaat", peinsde de jon ge man en die overdenkingen nepen een glimlach te voorschijn om zijn lippen en een licht in zijn oogen, „en wat zal zij zelf tot mij zeggen?" Het jonge meisje, dat zijn gedachten ver vulde, zat in een armstoel in het zitka mertje, dat op de zaal uit kwam; haar stoel was vlak voor het raam gelrokken van waar men even de platanen in den ziekenhuis-tuin kon zien, on in de veil-: een kerktoren afsteken tegien de blauw 1 lucht liet meisje in den armstoel had dr oegen gevestigd op de blauwe lucht; Lan cing stond haar op den drempel een oogen blik aan te zien en vond haar de mooist- en liefste vrouw die hij ooit gezien - hart. En inderdaad haar lief uiterlijk was een feit, dat door niemand Kon worden ont- rinciale griffie van Overijssel gehouden bijzon der register is ingeschreven het volgende ver zoekschrift: Geven eerbiedig te kennen-. 1. J. M. van der Schalk, industrieel, 2. H. J. Jansen, brander, distillateur en glas fabrikant, 3. "J, P. H. Jansen, industrieel, allen wonende te Schiedam; ten deze domicilie kiezende ten huize van den derden ondergetee- kende te Scliiedain: Dat zij, gebruik makend van het recht, be doeld in art. 13 der wet van 21 April 3,810 (Bulletin des Lois nr. 285) concessie vragen tot het ontginnen van zout over een uitgestrekt heid van ongeveer 3300 H.A. onder de ge meente Buurse, als aangegeven in een bij deze in triplo overgelegd plan op schaal 12000, be grensd als volgt De op de kaart aangegeven lijn, ioopende ran A, zijnde de grenspaal 834 langs de Rijks grens naar B, zijnde grenssteen 32. Van B in rechte lijn naar C, zijnde de as van den duiker der Bruningbeek, onder den weg van Broekhegc naar SmaSbroek. Van 0 den Imkeroever der Brumnk- of Nieuwe Boek volgend tot D, zijnde de as van de brug en den weg van Rutbeek naar Usselo. Van D naar E volgende de as van laatstge noemden weg. Van E, zijnde het snjipunt der assen van evengenoemden weg met den vog van Rutbeker- veld naar de Buursser- of Schipbeek, naar F, zijnde de as van de brug in evengenoemden weg over deze beek. Van F in rechte lijn naar A, het uitgangs punt, terug; dat de aanwezigheid van zout in het dooi ben aangevraagde mijnenveld overluigend is be wezen, zoowel door boringen op het mijnen veld als in de omgeving daarvan; dat zij vermeenen de noodige faculteit en middelen, die de wet van 21 April 1810 vor dert. te bezitten. Redenen waarom zij Uw College eerbiedig verzoeken deze aanvraag overeenkomstig meer genoemde wet te willen doen inschrijven en afkondigen, waartoe zij de noodige geiden be schikbaar stellen. Schiedam, 3 December 1915. II. dat het grondplan van het betrokken terrein, hetwelk gelegen is in de gemeente Haaksbergen en Lonneker, opgemaakt op de schaal van 1 op 10.000, ter provinciale' grif fie van Overijssel is nedergelcgd. Belanghebbenden worden mitsdien opgeroe pen hunne bezwaren, zoo dio er zijn tegen het verleenen der gevraagde concessie, of hunne aanvragen in concurrentie, schriftelijk aan hun College in te leveren vóór den laatsten dag van de vierde maand na de dagteekening, waar op deze bekendmaking voor het eerst zal zijl afgekondigd. Zwolle, den 14den December 1915., De Gedep. Staten van Overijssel, RECHTEDEN, Voorzitter. HENRI - VAN GR0ENF.NDAEL Griffier. Fransch iegerbericht Het officieele Fransche communiqué van gisternamiddag luidt: Ten Westen van de Maas is het bom bardement in den loop van den nacht ver zwakt. De Duitschers hebben hun aanval- kend. De mode peigjior, dien ze aan had, deed de donkere kleur van haar haren nog meer uitkomen en ook de bruine hel dere oogen en toen zij iemand hoorde aan komen, en zag wie het was dm zoo zacht jes binnenkwam, vertoonde zich een zacht blosje op haar wangen, die te voren zeer bleek hadden gezien. „Zuster zei, dal ik hier naar toe mocht gaan en u een bezoek brengen," zei de jonge man, terwijl hij een stoel naast den hare trok1, „ik wou u om een bijzondere reden graag eens spreken." Die laatste woor den kwamen er zeer haastig en kortaf uit, en een oogenbhk vermeed Tom haar oogen te ontmoeten, en hij keek uit het raam naar de nog bladerlooze platanen en het torentje, dat zich tegen de lucht aftec- kende. „Ik ben een domoor en kan de dingen niet onder aardige woorden bren gen," ging hij voort, terwijl hij haar nu ernstig aanzag, „ik moet ze ronduit zeg gen, en kan ze niet inkleeden op een wijze z-ooajs ik zou wensohn. Maai* ik wou zoo graag voortaan voor u zorgen. Dat kom ik u nu Zeggen. Ik wou zoo graag dat u met mij wou tiouwen: Wilt u dat? Ik kan er niet aan denken, dat ge u voortaan al leen een Weg door 't leven zoudt moeten banen. Het is heel natuurlijk' als u mij lieei brutaal vindt, u nu op dit oogenbük zulk een gewichtig ding voor te stellen, terwijl u al heel weinig van mij afweek Maar toen u mij vertelde, dat u het ziekenhuis gauw vertaten zou, dacht ik dat er niet veel tijd te verliezen was, en ik heb u genoeg ge len op de kleine hoogte van Haucourt, waarvan wij de schans bezet houden, niet hernieuwd. Ten Oosten van de Maas is het bombar dement op verscheidene punten van het Fransche front verwoed voortgezet. In Woëvre is geen enkele gewichtige ge beurtenïs voorgevallen, behoudens eeniu-- schenpoozende kanonnade. Ton Westen van Pont-k Mousson hebben de Franschen bij een overrompeling van vijandelijke loopgraven in de streek van Fey en Haye eenige krijgsgevangenen ge maakt. De s t r ijd b ij A v 0c 0 u r t. Over het resultaat van den Duitedien aanval bij Malaucourt en Avocouit seint de oorlogscorrespondent van de „Lokal An zeiger" Door het groote succes, dat de Beiei sche en Wurttemburgsche troepen den 20ir Maart in de bosschen van Malaucourt en Avocourt behaald hebben, worden de ten Noorden van hoogte 304 liggende Fransche stellingen ernstig bedreigd; deze stellin gen worden thans van drie kanten dooi de Duitschers omsingeld De Duitschc Hoe pen zijn den 20en jdaart na een hevige artillerie-voorbereiding tusschen 6 uur 11:1 middags en 10 uur 's avonds, na onafge broken gevechten de drie vijandelijke linie- binnengediongen en wisten zicli vvddia in de derde Fransche linie te veischansen Onder de 58 gevangen genomen officieren bevindt zich een brigadecommandant mei zijn geheelen staf. Behalve een gi go te hoeveelheid uoilog- materiaal werden er 50 machinegeweren veroverd. De 2300 gevangen genomen Franschen zijn meerendeels uit Zuid-Frankrijk afkom stig. 1 De Duitschc veiliezen zijn naar verban ding gering; dc meesten werden slecht; licht gewond. Tegenaanvallen, die do Fran schen den volgenden dag van het bosch van Esnes uit, ondernamen, werden, dom het vuur Van het Duitsche geschut tot staan gebracht. Sedert 21 Februari zijn er in het. geheel 30.950 Franschen voor Verdun gevangen genomen. Oostenrijksch leger bericht. Het Oostenrijksche hoofdkwartier meldi dat er van geen der flrie o-orJogsterreinei> iets bijzonders valt te vermelden. Het nieuwe Russische of f e n sief. Terwijl die Duitschers op het Westelijk front (de handen vol hebben met hun actie tegen Verdun, rijn op het Oostelijk front de Russen tot Oen al ge meen. en aan val overgegaan. Aanvankelijk was de strijd beperkt tot het front in Oost-Galieie en in het noorden tot in de merenstreek van Postawy" (zuidelijk van Dunaburg), thans hebben de aanvallen vanaf Riga langs de geheele linie plaats. Bij Riga zelf zijn tol dusver slechts voorposten-gevechten gele- zien om zeker te weten, dat ik heel veel van u houdt, als ge ook' maar wat van mij kunt houden. Ik vraag heel veel van u dat zie ik best in." Hij sprak met jou gensachtig vuur, maar in het gelaat dat op haar neerzag ontbraken noch manlijk heid noch kracht, en iu hel licht der lief de in zijn oogen kon men zich niet aei- gissen." „0!" riep zij fluisterend uit, „hoe zou ik dat kunnen? U vergeet dat ik een 011 bekende ben, erger dan een onbekende, hoe zou ik u zoo iets kunnen laten doen. Hel zou niet goed van mij wezen, al ."t „Al? wat wou u zeggen?" vroeg hij mei aandrang, „zeg wat u wou zeggen. De re denen, die u tot nu hebt opgegeven, is geen reden die de moeite waard is om van U spreken." „Ik wou zeggen, zelfs al hielden wij echt van elkander," stamelde zij. „Al hielden wij van elkander," antwoord de hij op een zachten, maar heiligen toon, „u weet, dat ik u liefheb. Dat heb ik u zoo even gezegd en ik denk dat ik hel wel te kennen gegeven heb van te voren, /.onder het uit te spreken. Ik kan liet «jol alles in mooi woorden kleeden. maar ik houd daarom niet minder van u. Hel is een gevoel, grooter dan ik ooit onderven den heb. Ik wou zoo giuag weten of 11 misschien ooit wat om mij zoudt kunnen geven? Ik wil u niet overhaasten maar misschien zou het later kunnen en ik /.on mjjn best zoo doen u gelukkig te maken." Door den eenvoud en oprechtheid jan rijn vend, doch meer naar het zuiden bij Jacob- stadt, dat eveneens aan de Duna is ge legen, hebben de Russen hun linie een wei nig voomitgoschoven door de verovering van het dorp D-elvineck in de nabijheid van BUaclihof De Russen trachten hier blijk- it.Mr de Duitsche frontlijn in te drukken," dte op de/c plaats een bocht maakt en van Fi H-lnVli-iadt langs Jaoobstadt tot Iiloekst, in) Humilmrg loopt. In de mmeustreek van Postawy ontwikke ld! /n h tevens verbitterde infanterief-ge- iechten dm -le Russen reeds, volgons hun zeggen m staat nebben gesteld op veit- séheidem» punten de Duitsche linie'bin nen te dimge». Ten zuiden van liet Naioczmeer. tusschen Postawy en Wi- k-fka. waar de laatste dagen zoo hevig is gestieden. bezetten de Russen zelfs drie Dmteclie loopgravenlinies en nainen. onge veer 1000 man gevangen. Voorts was over het geheele front de Russische ar til li ri» krachtig jji pctie, hetgeen doet vermoeaan dal wij aan den vooravond van een groot Russisch voorjaars-offemief gekomen rijn. De „Galloper" niet getor pedeerd. Reuter meldt thans uit Londen: De be richten over het torpedeeren en zinken van het lichtschip de „Galloper" zijn onjuist Het «chip is weggehaald van de plaats waar het lag en vervangen door een boei. De duikboot- en mijnenoorlog. Lloyds bench t dat de Noorsche bark „Silas" met dertig leden der bemanning van de gezonken Noorsche bark „Lmd- field" i groot 2276 ton op weg van Port land (O.) naar Engeland), op weg is naar Queenstown. Lloyds meldt, dat het Fransche schip „Bougainville" (2248 ton) gezonken is; van de bemanning zijn 33 man gered. Volgens een Lloyds bericht is bet En gel - sche stoonibchip Sea-serpent" (902 ton) gezonken. Uit Havre bencht Lloyds, dat het Noor sche stoomschip „Kamuk" gezonken is. De bemanning is gered. Cadorna te Londen. De Italiaansche generalissimus, generaal Cadorna, is Woensdagmiddag, van Parijs uit, te Londen aangekomen. Hij werd er aan het station door Kitchener, French, den Italiaansclien gezant en {ai van andere auto riteiten ontvangen. De benieuwde menigte onthield zich van elke betooging, toen de auto's met de hooge personages van 't sta tion wegreden. Onderweg weerklonken va derlandslievende kreten uit Engelsche en Raliaansche kelen en er werd veel met hoeden en zakdoeken gewuifd. Denzelfden middag bezocht Cadorna nog het ministerie van oorlog. Hij zou ook naai den koning gaan. Het Grieksche leger. Ten einde de, legerkosten te verminderen, heeft de Grieksche regeering besloten 30pCt. van alle onder de wapens zijnde lichtin gen met groot verlof naar huis te zendon. woerden getroffen, stak! het meisje hem on willekeurig haar hand toe. „U is zoo goed voor mij geweest," zei ze. „ik zou mei anders kurmen dan een beet je van u houden, en mooie woorden heb ik met noodïg. liet is al zoo mooi. zoo heerlijk te we ten du! 11 mij liefheeft. Maar hoe zou ik uziilk een offer kuunenlaten brengen? Want hel zou een opoffering zijn. De heele we reld /.ou u een dwaas vinden, indien u Lronwde met een ziekenhuis-patient, waai u niets ter wereld van af weet." „Ik geef geen zier om die heele wereld," antwoordde lnj met heftigheid, „en ik vreet il wat ik noodig heb te weten. Ik veel dal u mij dierbaarder is dan iets terwe reld. Ik weet dat ik u liefheb." Zij bloosde nog meer dan te voren bii zijn heftige woorden eu haar oogen schit teiden even als de zijne, maar oen ge voel van kieschhcid tegenover hem nood zaakte baar nog steeds weerstand te bie den aan zijn ernstig aanzoek. „ik bob zelfs geen naam dien ik de mij ne kan noemen," zei ze peinzend, „hor- kan ik zoaiets toelaten? Trouwen met oca. vrouw zonder naam o neen, dat kun' 11 toch niet doen." c „Kan ik clat niet?" Zijn lach klonk gelukkig. „Dat gebrek zouden wij spoedig kunnen verhelpen. Ik houd voel van den naam dien ze u gegven hebben," zei hij. „Charity is juist een lieve naam voor iemand die zoo Hef is," (Wordt vervolgdJ.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1