De oorlog. 68"* Jaargang. Zaterdag 25 Maart 1916, No. 15099 f Dit imf Maat nit D6IE Mailen. Eerste Blad NA LANGE JAREN, effle courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen, rijs .per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen £1. 1.25, franco Deze Prijs .per per post fl. 1.65. Ergs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentiën voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. BureauLange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Ergs der Ad verten tïën: Van 16 regels £L 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. Bericht. Zij, die zich met ingang van 1 April a. s., voor minstens 3 maanden op de „Schiedamsehe Conrant" abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschij nende nummers gratis. Kennisg eying. Verkiezing voor den Ge meenteraad. De Burgemeester van Schiedam; brengt ter algemeene kennis: lo. dat de verkiezing voor een Lid van den Raad dezer Gemeente in Kiesdistrict III ter vervulling der plaats, die is openge vallen door het aannemen eener uitgeslo ten betrekking door den heer F. DE BRUIN, ter zake waarvan door hem den 16en November 1915 de ingevolge art, 25 der Gemeentewet vereischte kennisgeving werd gedaan, door Burgemeester en Wet houders bepaald is op Maandag den lOe.n April a.s.; 2o. dat op genoemden dag van des voor middags negen uur tot des namiddags vier uur ten Raadhuize overeenkomstig de ar tikelen 51 en 52 der Kieswet opgaven van Candidaten kunnen worden ingeleverd; 3o. 'dat de formulieren, bestemd voor de bovenbedoelde opgaven, ter Secretarie dier gemeente kosteloos verkrijgbaar zijn van den '25sten Maart tot en met den lOden April a.s., van des morgens 81/2 tot des namiddags 4 uur; 4o-.dat door Burgemeester en Wethou ders bepaald is, dat, zoo noodig, de stem ming en herstemming zullen geschieden respectievelijk op Dinsdag den 18den April en Donderdag den 27sten April a.s. Schiedam, 25 Maart 1916. De Burgemeester voornoemd, M. L, HONNERLAGE GRETE, De Raad der Gemeente Schiedam; t Gezien het adres dd. 4 Maart 1916 van A. W. DRöGE, waarbij hij beroep instelt tegen de beslissing van Burgemeester en Wethouders van 10 Februari 1916, waar bij hem de vergunning voor de verhouwing van het café en de verplaatsing van den paardenstal van het perceel Groenelaan 109 is geweigerd; naar het Engel3ch, door L. G. MOBjERLY. 21) i „0 stil," antwoordde zij en ze sloeg do oorgen neer voor zijn blik!, „u moet niet zulke dwaze dingen zeggen, u ziet mij door een veel te roosldearigan bril. U weet niets van mij af, niets hoegenaamd. Ik ben mis schien wel een afschuwelijke avonturier ster, ik weet er zelf. ook niets van. Het zou niet mooj van mij zijn als ik u met 'mij liet trouwen. Denk eens aan als ik later bleek iets vreeselijks te wezen." „Als dat gebeurde," zei hij lachend, of schoon er een oneindig© teederheid kwam in zijn stern, „dan maakte ik mij nog niet ongerust" Hij vatte de haïid, die zij hem had toegjestoken en hield die stevig vast, „Ik zal "de ïisoco op mij nemen van alle mcgelijke gebeurlijkheden, ik weet dat er niet veel Kans is, dat zij zullen gebeuren. Als u maar genoeg Van mij houdt om mijn vrouw, te willen worden, dan komen alle andere dingen er niets op aan." „Maar u kent mij nog maar zoo kort" „U is hier gekomen in het eind van Maart en nu is het midden Mei," antwoordde hij, „maar ik' heb van u gehouden van de eerste minuut af aan, dat ik u gezien heb, toen ze u in de operatiekamer binnen brach ten,zoo bleek en zoo stil en zoo lief; 0ogen blikkelijk scheen ik zeker teweten dat u Gelet op het voorstel van Burgemeester en Wethouders, om de beslissing te ver dagen, daar het onderzoek niet binnen één maand na het instellen van het beroep kan zijn afgeloopen; Gjdet op de artt. 170 en 171 der Bouw verordening dezer gemeente Besluit op den aangegeven grond de beslissing op het beroep te verdagen Voor den tijd van één maand. Gedaan ter openbare vergadering van den 24en Maart 1916. De Voorzitter, AL L'. HONNERLAGE GRETE. De Secretaris, V. SICKENGA Jacht en Visselierlj. De Burgemeester van Schiedam; Brengt bij deze ter kennis van de ingo- tenen, dat ter gemeente-secretarie (afdee- ling A), kosteloos verkrijgbaar zijn blanco aanvragen ter bekoming van Jacht- en Vischakten, voor het aanstaande sei zoen 1916—1917; dat zij, die bij de aanvang van het nieu we seizoen in het bezit van hun akten wenschan te zijn, die aanvragen behoorlijk ingevuld, tijdig, zooveel mogelijk voor den len April a.s., ter gemeente-secretarie (afd. A), moeten terugbezorgen. Schiedam. 25 Maart 1916. De Burgemeester voornoemd, SL L. HONNERLAGE GRETE. BUITENLAND. Tan het Westelijke front Fransch legerberieht Het officieele Fransche communiqué van gistermiddag luidt: 1 In Argonne hebben de Fransche batterijen in den loopt van den nacht het bosoh van Ma] an court krachtig beschoten. Bij hoogte 285 ten Oosten van Fille Morte hebben de Fransdken een mijn, doen sprin gen en den trechter beziet. Ten Westen van de Maas is de nacht rustig voorbijgegaan. Ten Oosten van de Maas afwisselende be schieting van het gebied van Douaumont en Damloup. 1 In Woëvre wederrijdscke losbarstingen van de artillerie in de sectoren MouIainvilL© en Epaiges, Engelsch legerberieht. De Vijand heeft vannacht en vandaag bij Quinchy en even ten noorden van het ka naal van La Bassée mijnen laten springen, die ons geen schade hebben toegebracht. Wij hebben de vijandelijke schansen ten zuiden van het kanal Yperen— Comines be schoten. het was, u alleen, die ik tot de mijne wonschte, u alleen. Zou er niet een dag komen dat u van mij begon te houden?" Zij sloeg haar bruine oogen op tot de zijne met een verlegen blik, die zijn pols sneller deed kloppen en haar stem trilde, toen ze fluisterend zei: „Ik geloof dat ik nu al veel van uhoud maar „.Te mag niet zeggen „maar", zei hij en zijn hand raakte haar zachte haar aan en zijn gezicht was vlak bij het hare, „er staat geen „maar" in onze dictionnaire als je van mij houdt en ik van jou." „0 jawel, jawelriep ze uit en ze tracht te zich van hem terug te trekken. „Luis ter, tracht mij te begrijpen. Ik kan u niets vertellen om,trant mg zelf, in 't geheel niets, maar er is iets anders, waar wij aanmoe ten denken, :ets zeer gewichtigs. Iemand moet mij dit gegeven hebben, er moet iemand wezen, die aanspraak op mij heeft." Zg stak hem1 haar linkerhand toe, waaraan de prachtige smaragd prijkte. ,,Hoe kan ik u beloven wal ge wenscht, wanneer ik mis schien aan eenen anderen man gebonden ben?" HOOFDSTUK IX. Humphry. Mijnheer Tracey zat in een armstoel dicht bij het open venster in de bibliotheek, die_ uitzicht had op den tuin, schitterend inde Mei-zon, welriekend van de voorjaarsbloe men. Zijn vrouw lieps langs hem heen en weer en ^vestigde; haar donkere oogen dik- Yan het Oostelijke front. Oostenrijkseh legerberieht. De toestand is onveranderd. Russisch legerberieht. In de streek van de Dwina hebben Rus sische verkenningstrocpen, die over de Dwina waren getrokken, een mitrailleur van den vijand buitgemaakt In den sector Jacobsstadt deden de Duit- schers met een groote troepenmacht bij Augustinof tegenaanvallen, die door do Rus sen werden afgeslagen. Ten noordwesten van het Wargunek-meer ontwikkelt zich het Russisch offensief. In de streek van Dnnaburg trekken de Russische troepen, nadat zij verscheiden tegenaanvallen hebben afgeslagen, voor waarts. In de streek ten zuiden van Dunabrug duurt het gevecht voort. In de streek ten noorden van het dorp Widza, van den sector Mcschkele Klipy, ten noordwesten van het Sekly-meer, zeer hevig gevecht, nu en dan met de bajonet. In den nacht van den 23sten forceerden de Russische troepen, ondanks het hevige vuur van den vijand, alle versperringslinies van den vijand, in den Klipa-sector. Een tegenaanval van den vijand werd afgesla gen. De Russische artillerie houdt op verschil lende plaatsen de stelling van den vijand onder vuur en belet hem zoodoende de aangerichte schade te herstellen. Tusschen de Narocz- en Wisjnewkoe- meren duurt Het gevecht voort. De Russische troepen hebben den vijand geworpen uit de streek van de boschjes in de streek van Liznik Mikrilza, die krach tig versterkt was en omgeven door draad versperringen. Tan het Enideiyke front. ■Oostenrijkseh legerberieht. De vijand beschoot Görz en Rovereto. Anders niets bijzonders. Ilaliaansch legerberieht. Wij hebben tijdens een sneeuwstorm onze stelling in Cordevole uitgebreid. Regen en sneeuw hebben de krijgsver richtingen belemmerd. In Oost-Afrïka. Engelsch legerberieht. Na hun nederlagen am de Lumi-rivier en op de Kitovo-heuvels zijn de Duitschers teruggekeerd naar hun vordedigingsstellin- gen, aangelegd in den boschgordel langs de Roewoe-rivier. Zware regens belemmeren de vervolging, doch op 18 Maart kregen onze troepen voeling met den vijand en op 19 Maart werd er zwaar gevochten in het bosch nabij Kabe. De vijand bood hardnek- kigen tegenstand. In den nacht van 20 Maart beproefde hij een krachtige aanval, die met gevoelige verliezen is afgeslagen. Inmiddels waren de Zuid-Afrikaansche troepen in een nachtelijken marsch van Mosji uit door hot dichte woud aangerukt. wijls op hem met ernstige vereering en 'n uitdrukking van onuitsprekelijke vreugde op haar klein, benepen gezichtje. De natuur bad mrs. Tracey niet vriendelijk' bedeeld op uiterlijk gebied, maar de liefde hervorm- do die onregelmatige trekken op een won derlijke wijze en gaf aan haar oogen een helderheid en glans, die ze bijna schoon maakte. Een trillende glimlach van geluk zweefde om' haar- lippen. Haar echtgenoot was herstellende! Hij was opgestaan van zijn ziekbed ean bevond zich op den goe den weg, dank zij „dien merkwaard igen man, dien 'Brampton", zooals zij zich uit drukte, en er was geen. plaats in haar hard voor iets anders, behalve voor die heerlijke gedachte. Het had haar meer dan gewoon verbaasd, dat de chirugg zijn pa tient nooit meer bezocht had na deope- ratie. Zij had gedacht, dat Brampton tel kens de Addersham zou komen om te zien of alles goed ging, maar de patient zelf gaf zijn verwondering geenszins te ken nen over zijn wegblijven. „Brampton wist, dat ik volkomen veilig was in Grey's handen," zei hij, „het is niet noodig dat hij zich de moeite geeft hier te Koonen, er is niets meer voor hem te doen; hij heeft zijn werk afgedaan en ik' heb hem niet meer noodig" De lie- ve, kleine* mevr. Tracey was altijd bereid alles wat James zeide, als de waarheid en als de volle waarheid aan te nemen. Zij sprak hem nooit tegen en nam zijn beslissing altijd aan met de kalm© ver zekerdheid, dat hét goed moest wesen, Toen zij zich zelve en haar verarmd land goed onder zgn hoede had gesteld, had Zij vermeesterden het spoorstation van Pan- gan met omvangrijke voorraden en be dreigden de vijandelijke terugtochtslinie. De vijand had versterkingen ontvangen per spoor en handhaafde zich hardnekkig in zijn stellingen, ten einde zijn aftocht te dekken. Wij waren nu echter in staat hem zware verliezen toe te brengen, wat onmogelijk ware geweest, indien hij vrij zijn stellin gen eerder had kunnen veriaten. In den nacht van 21 op 22 Maart is de heele Roewoe-linie ontruimd. De vijand trok terug naar het Zuiden langs den Tanga spoorweg, met achterlating van een karon van den kruiser „Königsberg". De krijgsverrichtingen worden voortgezet. Minister Kitchener heeft generaal Smuts telegrafisch geluk gewenscht met het schit terend succes. Ter Zee. Een Engelsch© kruiser getorpej- deerd? Officiéél wordt uit Berlijn gemeld <Ld. gisteren Berichten, van verschillende zijde hier ont vangen, bevestigen, Jat de Duitsche hulpr kruiser „Greifden 29en Febr. in het noor delijke deel der Noordzee ©en gevecht heeft geleverd tegen. 3 Eagelsche kruisers en een torpedojager. 1 De „Greif heeft in dat gevecht een groo- ten Engelschen kruiser van ongeveer 15.000 ton door een torpedoschot tot zinken ge bracht ©n heeft zich ten slotte zelf in de lucht laten vliegen. Van de bemanning zijn ongeveer 150 in Engelsche gevangen schap geraakt Hun namen zijn nog niet bekend. Zij worden door de Engelschen, die omtrent het voorval het strengste stil zwijgen bewaren, van de buitenwereld ge heel afgesloten- Daartegen zijn maatrege len genomen. De duikboot- en jmijneno orl'og LONDEN, 24 Maart (Reuter). Het Engel sche s.s. „Fulmar" (1270 ton) is gezonken; 18 leden der bemanning rijn gered. Het Deensche s.s. „Ghristiansund" (1070 ton) is gezonkende bemanning is gered. (Het gisterenavond in den Nieuwen Wa terweg binnengekomen stoomschip „Nyro- ca", r ipportoerde gisterenmorgen 10 uur, gepasseerd te zijn het ran Rotterdam ver trokken s.s. „Serula". De „Serula" had de bemanning van het getorpedeerde s.s. „Ful mar" aan boord, behalve den kapitein). LONDEN, 24 Maart (Reuter). Men ge looft, dat de paketboot „Sussex" (1353 ton) in. het Kanaal is gezonken. LONDEN, 24 Maart. Een nader bericht zegt: De „Sussex" is in het Kanaal ge torpedeerd. Er waren 350 passagiers, meest Franschen, aan boordde bemanning be stond uit 50 koppen. Het schip is waar schijnlijk nog drijvend en ander© schepen verleenen hulp. j D© „Sussex" voer in geragelden dienst van Dieppe paar Folkestone. LONDEN, "24 Maart De paketboot „Eng lishman" (5257 ton), is gezonken; lot dus ver rijn 68 opvarenden gered. LONDEN, 24 Maart Blijkens ©en Lloyds- zij hem tevens eep volledig© toewijding ge schonken, die geen gebrek zag in hem dien zij liefhad; en het is waar, in haar te genwoordigheid was haar echtgenoot een vriendelijker, beter mensch dan degenen, die hem van een ander standpunt Hadden leeren kennen,1 voor mogelijk hadden ge- houden. Misschien hielp haar geloof jn zijn goedheid hem rijn best ie doen en zoo goed mogelijk! te leven en ofschoon men niet kon zeggen, dat hg ooit rijn best deed T een of ander ideaal te bereiken, ofschoon hij inwendig op de levensopvat ting en het gedrag; van zjjn vrouw een weinig spottend neerzag, toch scheen rij ©enigszins bij machte al het beste, wat in hem was, naar de oppervlakte te dringen. Zij las niet veel, waarschijnlijk! had zij de volgende regels van den dichter nooit gehoord: „And she who most believes in man, Makes man what she believes,'' (En zij, die het meest gelooft in den maSj maakt hem; wat zij gelooft). En toch bewees zij iederen dag de Waar heid van die woorden, tenminste terwijl zo bij hem was, begon John Tracey een vage .vergelijkenis ie vertoonen met den man, dien haar groote liefde in hemz-ag. Nadat zij zich overtuigd had dat alles onder zijn bereik lag, dat er niets man keerde, ging zij naast hem zitten en maak te het handwerkje los, waaraan zij bezig was. Het was een plechtig© overlevering in de familie Tracey, dat ledige banden bgna misdadig waren; en Marion had bui en van wroeging, wanneer zij soms haar borduur- of breiwerk verwisselde vooreen bericht uit Waterford heeft de Noorsche bark Silas" daar de bemanning van het getorpedeerd Noorsche schip „Lindfield" ontscheept Diverse toericfeten. De Duitsch e socialisten. Naar Wolff seint, hebben zich gisteren 18 iedea van de sociaal-democratische Rijks- dagfractie afgescheiden en onder den naam „Fxabtion der sozial-demokratische Arbeits- gemeinschaft" ©en nieuwe fractie gevórmd. Het zijn: Bernstein, Bock, Brüchner, dr. Oscar Cobn, Dittmann, Geyer, Haase, Henke, Herzfeld, Hom (Saksen), Kubnert, Ledebour, Schwartz, Stadtnogen, Stelle, Gogtherr, Wurm en ZubeiL Voorzitters van de nieuwe fractie zijn Haase en Ledebour. Aanleiding tot deze afscheiding heeft waarschijnlijk gegeven het volgende inci dent, dat gisteren in den Rijksdag is afge speeld bij d© behandeling van. de eerste lezing der aanvullingsbegrooting: Haase (soc.-d.em.) zeide: Het einde van den menschen moo rd is nog niet te zien. Maar de massa's in alle landen hebben uiting gegeven aan hun verlangen-naar vre de. Ook de vijanden hebben ingezien, dat de hechte muur van ons leger niet te door breken is, maar alles spreekt er voor, dat er, trots alle successen, bij het einde van den oorlog noch overwinnaars, noch over wonnenen zullen zijn. (Protesten, Pfui-ge- roep). Wij weten, dat de kapitalisten een uitbui ting van onze wereldmacht willen. (De on rust duurt voort). De president vermaant spreker herhaaldelijk, niet af te dwalen. Keil (soa-dem.) en Scheidemann (soc.dem.) roepen spreker toe: „Ge hebt toch voor de overeenkomst gestemd, om over de buiten gewone begrooting niet te spreiken." (Stormt aehtige bijval en applaus op de tribune). De sociaal-democraten krijgen onderling twist Uit hun rijen wordt Haase toegeroepen „Liébfcnecht", „Oneerlijkheid" I „Ge zgt, in het geheel geen sociaal democraat I De president vraagt of Haase verder spreken kan, waarop het Huis besluit hem hot woord te ontnemen. Daarvoor verklaar de Zich ook een gedeelte der sociaaldemo craten, wat de burgerlijke afgevaardigden met stormachtigen bijval1 en applaus bei- groetten. yen Helffericb, de minister van fi nanciën, zeide: Had de plicht mg niet; hier gehouden, dan zou ik de zaal verlaten hebben. (Applaus.) Ik heb met groote ver ontwaardiging geluisterd naar een man, die zich volksafgevaardigde noemt (opschudding bij een deel der sociaaldemocraten) en een rode hield, die den vijand ©en hart onder den riem steken moet Indien Haase be twist, dat het Duitsche volk het vooruit zicht op de overwinning ontbreekt, nadat het 20 maanden zware lasten droeg en groote successen behaalde, dan is geen uit drukking scherp genoeg, om dit van de hand te wijzen. Indien Haase wil weten, hoe het Duitsche volk daarover denkt, dan moet hij dit den onderteekenaars van de oorlogs- leening vragen. Onder dezen zijn millioenen' kleine luiden, (Beweging bij de sociaal democraten.) De oorlogsleening is een volks- leening. Daardoor toonde het Duitsche volk, bode. Lezen was niet meer dan een uit spanning, het gebruik! van naald of brei-' pennen was werken en zelfs de plagerg- en van James konden baar nooit over tuigen, dat bet goed zou kunnen wezen zoo (maar te ritten en niets uit ie voe ren. (Hij lag achterover in zijn stoel en keek naar haar ijverig© vingers met een spottende uitdrukking op zijn gezicht „Men "zou meenen, dat jo je brood moest verdienen met de naald," zei hij droo- merig, '„waarom werk jo toch altgd alsof je leven er van afhing? Dat is zoo niet dat iweet je toch. Ik heb nooit een vrouw, gezien, !die iets zoo lang kon volhouden." „Ik dacht dat het goed was, James,*' antwoordde zjj treurigs. „Ik zai het na tuurlijk niet meer doen als het je zenuw achtig maakt, maar ik heb beloofd zoo veel mogelijk te maken voor den bazaar teen ik dacht dai ik mijn best moest doen." vDo© waar je lust in hebt lieve,"- ant woordde hij loom en vriendelijk, „je doet nooit iets dat mij hindert'of zenuwachtig maakt, maak je daarover niet ongerust Ik heb graag, dal je precies doet waar je ple zier iu hebt maar bedenk dat je je vin gers niet stuk hoeft te naaien voor ba- zaars of iets van dien aard. Air je graag ©en kraampje inricht of de armen wilt idee- den jof wat dan ook waar je zoo hard' voor fwerkt, kun je immers alles koopen, wat je noodig hebt De hemel beware mg je jhoeft die dingen niet zelf te maken.')"1' (Wordt vervolgd, SCHIEDAMSCHE i OFiA r r Va

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1