S@ SFlSg, 68"" laargang. Maandag 27 Maart 1916J No, 15100 NA LANGE JAREN, itDeze courant verschijnt d age lij ks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. IjOJrijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fi. 125, franco CpE post fl. 1.G5. Prijs per week Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. 'Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor hel eerstvolgend nummer moeten d»a Middag* vóór een nur nan het Bureau bezorgd zijn. Bureau; Lange IIa\en No. UI (hoek Korte Haven). Prijs der Ad ver te n li n: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentien bij abonnement op voordeeiige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan hel Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij oor uitbetaling aan het Bureau te voldoen. "Intercommunale Telefoon No. J03. -iiiriftff~agM*wfgr «ril mi Bericht. Zij, die zich met ingang van 1 April a.s., voor minstens 3 maanden op de „Schiedamsche Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datnm verschij nende nummers gratis. MILITIE. Inschrijvingsregister en Alphabetisch Register. De Burgemeester van Schiedam, maakt bekend, dat het inschrijvingsregister voor de lichting van 1917, met het daaruit opgemaakte Alphabetisch Register, geduren de acht dagen, van lieden tot en met 4 'April a.s., ter Gemeente-secretarie, afdee- ling "Militie, (Schoolstraat 12), voor een ieder ter lezing liggen. Hij vestigt er voorts de aandacht op: lo. dat binnen den tijd, hierboven ver meld, tegen deze registers bezwaren kun nen worden ingebracht bij den Commis saris der Koningin in de Provincie; 2o. dat het bezwaarschrift behoorlijk met redenen moet zijn omkleed en op on ge- ze ge ld papier kan worden gesteld, 3o. dat het bezwaarschrift eigenhan dig moet zijn onderteekend, doch dat on- derteekening door een ander persoon is toegelaten, zoo bij het bezwaarschrift een behoorlijke volmacht wordt overgelegd; '4o, dat het bezwaarschrift tegen bewijs ,van ontvangst "bij den Burgemeester, ter Gemeente-secretarie, afdeeling Militie, moet worden ingeleverd 5o. djtt een bezwaarschrift, dat niet vol doet aan de eischen hierboven genoemd, of niet wordt ingeleverd binnen den tijd en bij de autoriteit, hierboven vermeld, geen gevolg kan hebben; JSo. dat het bewijs van ontvangst moet worden bewaard totdat hij of zij, die het bezwaarschrift indiende, in kennis gesteld is met de uitspraak van den Commissa ris der Koningin. r Schiedam, 27 Maart 1916. 1 1 De Burgemeester voornoemd, M. L. "HONNERLAGE GRETE, BUITENLAND. Van het Westelijke front. Duitsch legerbericht. ,Van Zondag: Gisteren kon de goede uitslag van eon in den voorafgaanden nacht ten uitvoer ge brachte ontploffing, ten Noord-Oosten van Vermelles worden vastgesteld. In den door de ontploffing entstanen kuil ligt een vijan delijke, gepantserde waarnemingspost;- ver scheidene Engelsdhe schuilplaatsen werden vernietigd. Ten Noord-Oosten van Neuville onderna men Heine Duitsche afdeolingen, na met naar het Engtelsch, i door L. G. MOjBjERLY. 221 „Ik (doe het graag, James." Met haar zacht© ©ogen zag ze hem ernstig aan. „Je begrijpt pis ik dat kocht dan zou ik een gevoel hebben of ik mets werkelijk zelf deed, noch voor den bazaar noch voor de (armen. Het zou gieen moeite voor mij zijn, ik zou alleen maar jou geld uitgeven, Ik Imoet er mij zelf wat moeite voorgeven." „Je hebt een al te gevoelig geweten, kind. En praat niet over mijn geld. Heb ik het jou niet alles vermaakt of zoo iets dergelijks, (toen ik met je trouwde? Je kunt geld uitgeven en werken ook er is geen kwpad in het allebei te doen. En als je nog fijner kleeren wilt dragen draag !ze dan gerust." Zij lachte, een weinig gedwongen; zij be greep James niet altijd volkomen, ofschoon zij Zijn zachte plagerijen wel aardig vond. Haar echt godsdienstige aard deed haar alle ontevreden gedachten verbannen en na dat oogenblik stilte, na dien eenen Wik in den tuin en het park, wendde zij lipar pc^ea ®eder naay haar man. succes een mijn tc hebben doen springen, een verkennings-aanval op de vijandelijke stelling; zij keerden, zooals vooraf bepaald was, terug daarbij een aantal gevangenen met zich voerend Een poging der Franschen, om een aanval mot gassen te doen m de omgeving van de fortën van Pompelle (ten ZuidOosten van Reims) mislukte. In de Argotfine en in het gebied van de Maas was bet arhilerie-duel op sommige plaatsen weer zeer hevig. Nachtgevechten van man tegen man in hot bosoh van CaiJetie (ten Zuid-Oosten van het fort Douaumont) hadden voor onze troe pen een gunstig verloop. Door groote mijnontploffingen ten Noord- Oosten van Celles m de Vogezen, leed de tegenstander zelf belangrijke schade. Onze stelling werd met beschadigd. Bij Si Quenlm viel een Engelsdhe twee dekker onbeschadigd in onze handen. Een Fransch vliegtuig viel, na een lucht gevecht in het boseh van C ai lette, naar be neden en werd verpletterd. Fransch legerbericht. Hot officieele Fransche communiqué van gistermiddag luidt: Ten Westen van de Maas heeft in den afgeloopen nacht een uiterst verwoede be schieting plaats gevonden in de sectoren van Malancourt, Esnes en hoogte 394, zon der dat er infanteriegevechten zijn geleverd. Ten Oosten van de Maas i3 het betrek kelijk kalm geweest. Eenige bedrijvigheid van de artillerie in Woévre en het Priesterbosch. Twee pogingen der Duitschers tot over rompeling van onze schansen bij Croix- de-Carmes zijn door Fransch geweervuur verijdeld. De Duitschers moesten zich terug trekken met achterlating van eenige dooden. In do Vogezen hebben de Franschen bij Waftwiller een Duitsch levensmiddelencon- vooi beschoten. In den*nacht van 25 op 26 dezer heb ben twee Fransche vliegtuigen granaten van groot kaliber op de Duitsche kampementen bij Nantillois en Montfaucon jeworpen. Engelsch legerbericht. Van Zondag: De vijand heeft gisteren bij Givenchy en Neuville St. Vaast mijnen doen ontploffen en den trechter bezet. Later hebben wij door een tegenaanval den krater genomen, doch zijn door vijandelijke bom werpers weer verdreven. Vandaag zijn levendige gevechten met schansmortieren, geweren en handgranaten geleverd bij de Hohenzollern-redoule en de steengroeven. De vijand heeft Kruisstraat en Hoek St. Jean en den omtrek van Loos, den Loretle-heuvel en Vaux bescho ten. Wij hebben daarop geantwoord met het opblazen van een munitiedepót bij Oost- Taverne. Een onzer vliegtuigen is gisteren uitge vlogen en met teruggekeerd. Van het Oostelijke front. Duitsch legerbericht. Van Zondag: Do Russen hebben hun aanvallen op hot bruggehoofd van Jacobsstadt en ten noor den van Widsy gisteren niet herhaald. Ver scheidene, in den loop van den dag on- „Humphry zal wel spoedig hier zijn,", zei hij een wgenblik daarna, „nu, hg uit Amerika terug; is en ik weer beter Word, moeten ivo aan zijn huwelijk beginnen te denken. Ik had gedacht dat ze hier maar moesten trouwen, als jij en hij en de jonge dame het goed vinden. Hij is het hoofd van je geslacht en je erfgenaam, daar wij zelf geen zoon hebben. Wjj moesten maar voel werk' maken van zijn huwelijk." Eedden, man en vrouw, zuchtten even en er heerschto een oogenblik! stilte in de groote, weelderig ingerichte bibliotheek. Zij hadden geen kinderen en mevrouw Tracey zag uit over de uitgestrekte bunders land, die zij geërfd had van haar voorvaderen, met groot verlangen dat het oude land goed niet zou komen aan Humphry,'den zoon van-een verren neef, maar aanhaar eigen zoon. De titel kwam nu aan Hum phry toe, daar had hij recht op en James was zoo edelmoedig geweest te besluiten dat de bezitting, niet langer bezwaard door schulden en hypotheken, bij hun dood ook aan hem zou worden vermaakt 1 Maar in dien het landgoed aan een eigen zoon had kunnen komen, wat zou dat een vreugde geweest zijn, „Humphry is heel slim en heel verstan dig," zei ze, „maar ik wou dat hij rag met altijd het gevoel gaf niet geheel recht door zee te rijn en pomtijds oomedie te demo men aanvallen ten zuidwesten en ten zuiden van Dwinsk (Dünaburg), misluk ten reeds op grooten afstand van onze versperringen door ons vuur. Tegen ons front ten noordwesten van Postawy en tusschen het Narocz- en Wjsz- njef meer, deed de vijand in den nacht met een sterke macht opnieuw aanvallen, die echter geen succes hadden en die hem groote offers kostten. Ten noordwesten van Postawy namen wij ©en officier en honderd-vijf-en-vijftig man gevangen. Oostenrijksch legerbericht. Er is niets bijzonders voorgevallen. De in de Russische berichten geschilder de gevechten bij Lataiz, aan den Dnjester, hebben, zooals van zelft spreekt, slechts betrekking op schermutselingen van voor posten. Onze verkenningstroepsm moeten bij het naderen van een sterkere vijandelijke af deeling natuurlijk in de hoofdstellingen te ruggaan. Een aanval op de hoofdstelling van liet leger van Pflanzer Baltin hebben de Russen in de laatste weken in 't ge heel niet gedaan. Russisch legerbericht i De Russische generale staf meldt d.d. gisteren: In de streek van Riga heeft de Duit sche artillerie Schlock en het bruggehoofd van Ukskul onder vuur genomen. In den sector van Jacobs Lad t zijn de Duitschers in de streek van de spoorweg naar Mi tan tot het offensief overgegaan, zij zijn door ons vuur teruggedreven. Op enkele andere punten van dezen sector is levendig vuur gewisseld. Ten westen van Dunaburg hebben onze troepén een vijandelijke loopgraaf bemach- tigd en gevangenen gemaakt In de streek ten NjWj. van Postawy en tusschen het Narocz .en het Wisjnie- meer duren de verwoede gevechten voort Op bet overige front tot aan de RoHtao- moerassen liier en daay levendig© wisse ling van vuur. f Ton zuiden van Karpilowk'a en ten Wes ten van Derazno hééft de vijand aanvals- pogingen gedaan die door ons geweer, en boanwerpervuur zijn .gestuit In Galidé heeft dè vijand, in de streek, waar de Strypa in den Dnjestr uitmondt, een onzer stellingen .aangevallen. Ook daar is hij door ons vuur teruggedreven. Yan het Zuidelijke front. Oos teni;ijkscIj legerbericht De vijandelijke arüjlene heeft het Dober- do plateau, den Felliector on eenige stel lingen aan het Tiroojsohe front onder vuur gehouden. Ten Oosten van de Plóckenpas zijn onze boepen in de ItaJiaansc.be stelling binnen gedrongen. {Blij Marter in bet Suganadal werd een vijandelijke aanval afgeslagen. Italiaanseh legerbericht. Artillerie-gevechten van eenig belang aan de rriiddden-Ison zo eb op den KarsL Onze infanterie is onder bescherming van mist op verscheidene punten de vijan.de] gke linies binnengedrongen en beeft zie door het worpen van bommen beschadigd. spelen. Ik' wil volst rekt niet onvriendelijk zijn, maar hrj geef mij dat gevoel.' „Humphry is ©er boste jongen." Haar man keek haar lachend aan. „Breek je hoold maar niet over hem en verbeeld]'© niet, dat hij oomedte speelt Zijn hoofd zit op de rechte plaatst Zijn engagement met een arm meisje is zijn eenig© font ge weest Hij had naar een rijk© erfdochter moeten uitzien. Maar de erfdochter is nu niet langer noodig, mijn fortuin zal aan hem Idomdh als hoofd Van je geslachten als jouw, erfgenaam." „James, wat ben je toch goed voor mij en de mijnen," antwoordde het 'vrouwtje^ terwijl zo haar hand légde op de zijne. „Ik heb een gevioal of ik nooit genoeg voor je kan doen, nu je zoo goed voor mij bont geweest de schulden van mijn va der heb jo betaald, .dit dierbare, oude land goed gered, mij zó© gelukkig gemaakt en nu nog te bepalen, dat het landgoed aan Humphry zal komen. Ik zou nooit gedacht hebben, dat iemapd zoo goed, zoo .Vol liefde k!on Wezen," Er was ©en beschaamde blik in de ©ogen, die James Tracey naar de zonnige bui tenwereld opsloeg; een oogenblik kwam de begeerte bij hem op aan zijn vrouw te bekennen, dat hij alleen met haar ge trouwd Was, omdat hg vtin zijn ontzettend groot fortuin een groot landgoed wilde koo- Aanral yan Engelsclie vlieg- tnlgen In Noord-Sieewijk. Van Dnitscbe zij'de. Het Duitsche groote hoofdkwartier meldde gistermorgen Gisterenmorgen zijn van tivoe. door een eskader kruisers en een flottielje torpedo booten vergezelde moederschepen 5 Engel- sche watervliegtuigen tot een aanval op onze inrichtingen voor luchtschepen m Nooid-Sleeswijk opgestegen. Niet minder dan 3 daarvan waarondei een vechtvhegtuig, zijn door den vroeg tijdig gewaarschuwden verdedigingsdienst op en ten oosten van het eiland Sylt tot landen gedwongen. De inzittenden, 4 En gelsche officieren en 1 onderofficier, wer den gevangen genomen. i Bommen zijn slechts in den omtrek van de Hoyersluis neergeworpen. Schade is niet aangericht. Een nader officieel bericht uit Berlijn meldt: In den ochtend van 25 Maart hebben En- golsche zeestnjikrachten vliegtuigen overge bracht naar het Noordelijk deel van de Noond-Friescbe kust. Do vliegeraanval is, ge lijk hot legerbericht van 26 dezer reeds gemeld heeft, mislukt. Twe© bewapende trawlers, die zich op voorpost bevonden, zijn den Engelschen schepen ten offer gevallen. Onze watervliegtuigen hebben de Engel- sche zeestrijdkrachten aangevallen en een aantal malen getroffen. Een torpedojager is zwaar beschadigd. Van onz© dadelijk uitgezonden zeestajd- krachten zijn slechts enkele torpedobooten in den nacht van 25 op 26 dezer op (den afdemzenden vijand gestuit. Een van deze toipodobooten is totdusver niet terugge keerd. Van Engelschc zijde. B© Britsche admiraliteit meldt d.d gis teren: Engel sche watervliegtuigen hebben gister ochtend de JMtsche luchtschiploodsep in Sloeswïjk-Holsteitt' ten Oosten van het eiland Sylt aangevallen. De vliegtuigen wenden naar de afgesproken plaats dicht bij de Duitsche kust gebracht door een eskorte lichte kruisers en torpedojagers. Drie watervliegtuigen worden, vermist De torpedojagers „Medusa," on „Laverock" zijn in aanvaring geweest Men vreest dat de „Medusa" tengevolge van het stormwe der Van gisteravond Ss verloren gegaan, doch er bestaalt geen ongerustheid omtrent de veiligheid der bemanning. Onze torpedojagers hebben ti©n Duitsche bewapende pAtruilleraartuigen in den grond geboord. - 1 Nadere bözcnderheden omtrent den lucht aanval zijn nog niet bekend, doch vol gens telegrammen ©jan Deensche bladen schijnt hg doel te hebben getroffen. Ter Zee. Het gevecht met de „Greif'. Over dit gevecht, waarvan de Duitsche mannestaf roods het oen ©n ander mee deelde, geeft de Britsche admiraliteit het volgende communiqué: Op 29 Februari heeft in de Noordzee ©en gevecht plaats gehad tusschen den gewapen- den Duitedien „raider" (hulpkraiser) „Greif" (groot 1165 ton), die ais Noorsch handelsvaartuig zich voordeed en den Brit pen en een historischCii naam. Maar het zachte licht dn haar oogen legde hem het stilzwijgen op; hg had niet den moed dat licht te dooven of haar de waarheid te laten begrijpen. Deze kleine, onbeduidende vrouwt Ihad een merkwaardiger. invloed op hem, een invloed waarvan hij zich flauw bewust Was; hij hield van haar op oen wijze, die hij zelfs nauwelijks begreep, en, dat zij de beste invloed was in zijn leven, wist hij zeer goed. Een gevoel van wroe ging en berouw deed hem haar hand aan zijn lippen brengen en er een zochten kus op drukken, maai'' de bekentenis, die hij op het punt %Vas geweest uit te spreken, bleef voor eeuwig verzwegen. Nooit, tot aan den dag van haar dood toe, had Marion Tracey zelfs in haar bangste droomen kun nen droemen, dat haar man haar om een andere reden had getrouwd dan uit hei de, een liefde, die hij haar zoo welsprekend, betuigd had in de dagen, toen hij haar on stuimig het hof maakte. De theetafel was juist voor Marion ge plaatst, toen Sir Humphry Tracey, de ver wachte reiziger, twee uur later de bibli otheek werd binnengelaten. Hij werd har telijk begroet door James, maar een wei nig minder hartelijk door James' vrouw, dia den neef, nu het hoofd van het geslacht, nooit geheel had kunnen liefhebben en ver trouwen. Het was een man yan ongeveer scben hujpkruiser „Alcantara" (groot 15.300 ton) Het gevecht had bet verlies van bei Ja schepen ten gevolge. Do Duitsche bodem werd door geschutvuur in den grond ge boord. de „Alcantara" waarschijnlijk door een torpedo. Vijf Duitsche officieren en 115 man worden gered ©n gevangen genomen. Men meent, dat de geheel© Duitsche beman ning 300 koppen telde. De Britsche (verliezen bedragen 5 offi cieren, 69 manschappen. Opgemerkt moet worden dat op zijde van hel schip de Noorsehe kleuren waren ge- s duldend en de vijand dus boven die kleu ren vuurde IRt nieuws wordt aldus de Britsche admiraliteit thans gepubliceerd, nu 3e vijand reeds heeft vernomen, dat de „Greif", juist zulk een schip als de „Mo ve", vernietigd is vopr het er m slaagde onze patrouille linie te passeeren. Een Reutertelegrarn meldt nog Uit do hizonderheden, die omtrent het gevecht m de Noordzee worden ineege gedeeld, blijkt dat het gei echt buitenge woon verwoed is geweest. De „Alcantara" was wanhopig de minderheid wat het geschut aangaat, doch de bekwaamheid van kanonniers en zeel eden maakte dit weer goed. Het schijnbaar vreedzame Noorsehe koopvaardijschip ontblootte zijn kanonnen op de mamef isn zeeroovers. Beide schepen schoten verwoed. De Alcantara" had het hard te verantwoorden, doch hield zich goed, totdat ze blijkbaar door oen torpedo was getroffen De schepen schoten elkaar kort en klein De „Greif" verging het eerst. Kort daarna zonk de „Alcantara". Engelschc tor pedojagers snelden ter hulp en namen de overlevenden op. Zij hebben, naar gemeld wordt, meteen eau Duitsche duikboot in den grond gehooid, I>e overlevenden zijn naar Edinburgh geluncht. Er is er één m- stonen. Hij is met militaire oer begraven. Wolff s agentschap Schrijft nog naar aan leiding van de in deze berichten voor komende iiieilecleeUiui dal de „Greifde Noorsehe vlag heeft gevoerd: liet spreekt van zelf dat de „Greif5, ze moge zich van tevoren al van de ge oorloofde krijgslist hebben bediend, bijbel begin vau het gevecht de Duitsche oorlogs- vla-g beeft geheschen. Omtrent het verdere Reuterberichtflati Engelschc torpedojagers ier gelegenheid van het zeegevecht van 29 Februari een Duit sche duikboot tot zinken zouden hebben ge- bracht, verneemt Wolffs Bureau yan be voegde zijde dat het bericht van het in den grond boren Van een Duitsche duik boot onjuist is. De „Sussex". De Engelsche pakketboot „Sussex"^ tvdkt een geregelden dieast tusschen Folkestone en Dieppe onderhoudt, is niet gezonken, zooals de eerste berichten meldden, maar Zaterdagmorgen te Boulogne binnengesleept kunnen worden. Niettemin zijn aan boord door de ontploffing 50 raenscben gedood. Twee Amerikanen, overlevenden yan d« getorpedeerde Kanaalboot, zeiden in een interview met „Reuter", dat er een ont zettende ontploffing plaats had gehad aan de zijde van, het vaartuig, dicht bg de brug. De „Sussex" werd bijna in tweeën geslagen vijfendertig -jaar, knap van uiterlijk, met een donkeren, bijna, somberen blik, maar rondom zijn ©ogen en mand had hijdui- delijk sprekende trekken on lgnen, died© geschiedenis van zijn leyen gemakkelijk fee lezen gaven. „Ta, ik ben blij dat ik weer in Enge land terug ben," zei hij, als antwoord op een vraag van mevrouw! Tracey, f,Ame rika, as goed Voor een poosje, maar En- land liever voor goed. Bjön je het niet met mij eens, Tracey?." voegde hij er bij,zich tot den andere wondende. „Zeker, ik ben het mot je eens," zei Tracey lachend. „Ik heb geen wrok tegen Amerika. Ik lieb er vrij wat meer uit gehaald dan ik er binnen bracht, dal moet ik! zeggen. Ik maar, Amerika is het land om. fortuin te maken. Engeland bet land om een tehuis te vinden." „En Addersbam Grange het ideaal plek je m Engeland, met waar?" vroeg Hump hry, terwijl hg zijn oog het dwalen over het fraai geschoren grasveld, de perken muur bloemen en vergeet-i n ij nietj es, de in Mei bloeiende tulpon en het goed onderhou den park daarachter. James, je hebt dit landgoed bepaald volmaakt mooi gemaakt wat een vyrschil met Vroeger,niet apj; Marien!" l i t 1 i Wjorit vervolgd), j SCHIEDAMSCHE COURANT i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1