De oorlog. 08*" Jaargang Dinadag 28 Maart 1916: No 15101 NA LANGE JAREN, 4 jrtWUJ 1 fe> f\ h m fleee courant verschijnt d a g e I ij k s, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prije pee kwartaal: Voor Schiedam ©n Vl&ardingen £L 1.25, franco flpr post fl. 1.65. {Prijs pee week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 wat ife.fzonderiijke nummers 2 cent Abonnementen, worden dagelijks aangenomen- Advtartentiiin vooa- het eerstvolgend nummer moeten des middags vdór een Gar aan het Bureau bezorgd, rijn. Bureau: Lang® Haven No. 341 (hoek Korte Haven). Prijs der Ad verten tiën: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclames 30 cent per 'regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentiën hij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan aajn gratis aan het Bureau le bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, warden, zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen lot den prijs van 40 cents pear advertentie, l»j vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. Bericht. Zij, die zich met ingang van 1 April a. s., voor minstens 3 maanden op de „Schiedamsche Courant" abonneeren, ontvangen de tot dien datnm verschij nende nummers gratis. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Duitsch legerbericht. Heden (Maandag) in de vroegte brach ten de Engelschen door een omvangrijke mijnenontpiofling schade toe aan onze stel ling bij St Eloy ten zuiden van Ype- ren over een intgastrekthid van 100 me ters. Aan de daar gestationneerde compag nieën werden verliezen toegebracht. In de streek ten noordwesten en oos ten van Vermei les hadden wij succes in den mijnen strijdwij 'maakten gev angenen Verder zuidelijk bij La R'oisclleten noord oosten van Al tert belemmerden wij zwak kere Englsche afdeelingen door ons vuur in de actie tegen onze stellingen. De Engelschen beschoten in de laatste dagen weder die stad Lens. In Argonne en het Maasgebied ondergin gen de vuurgevechten slechte tijdelijke ver flauwing. Fransch legerberiöht Het officiëele Fransche communiqué van gistermiddag luidt: In Argoime een voor de Fransdhen voorr deelig mijngevecht bij Fille Morte en een gevecht met handgranaten m den. sector van Oourie Chaussée. Ten Westen van de Maas is de nacht rusj- tig voorbijgegaan. Ten Oosten van de Maas ononderbroken arblleriegevechten aan het front van Dou,- aumomt en Vaux. In Woevre vrij hevige beschieting, vooral in den omtrek van Moulainville eln' Chaöllon. Geen i nfan teri ego vechten. Tan het Oostelijke front. Duitsch legerberidhi Het Duitsche groote hoofdkwartier meld de gistermorgen: Tegen het front, dat onder bevel' staat vau Hindenburg, vernieuwden de Russen gisteren den aanval met bijzondere heftig heid. Zoo vielen zij met een in het oosten tot dusver ongehoorde massa menschen en munitie de Duitsche linie aan tan noordwesten van Jacobstadt. Zij- loden aanmerkelijke verliezen zonder dat zij ©enig succes behaalden. Bij Wplikop Selo ten zui den van Widsy maakten onze troepen in een welgeslaagd gevecht 57 krijgsgevangenen cm veroverden zij twee mitrailleurs. Verschil lende pogingen van den vijand tegen onzie stellingen ten noordwesten van 'Postawy mislukten volkomen. naar het Engjdsch, i door L. G, MOBjERLY. „Ja, een heel groot verschil," antwoord de zij, haar oogen schitterend van dank baarheid op haar man vestigend. „James spaart geen moeite en geen kosten om hier alles precies zoo te maken als on ze voorouders het graag gezien zouden heb ben, Humphry." „Arme, oude kerels 1 Ik zou er wel een eed op kunnen doen, dat de meesten het nooit zoo gezien hébjbem," antwoordde Hum phry, „de Tracey's zijn nooit sterk geweest in het geld, verdienen of bewaren. Hun eeni- ge bqgrip om het op knappen was het nemen van een hypotheek op gedeelten van hét landgoed. Als zij hier op aarde terug kwamen, zouden ze hun ooren niet kun nen gel oo ven, als' zij: hoorden, dat dehee- le boel onbezwaard Was en ook hun oogen niet als je ze rond. leidde en al de ver beteringen liet zien, die James heeft aan gebracht Arme oude stumperds, ik wou Lwel eens hoor-en wat ze zouden zeggen.'' „Je bent heel oneerbiedig tegenover on ze vooroudera," zei Marion glimlachend hij de voorstelling van haar neef, „ofschoon het nergens voor dienen zou te beweren, dat zij knap waren in het geld bewaren en nog minder in bet verdienen. Maar wij moeten denken over iets dat werkelijk" v,an Nadat ten zuiden van het Naroczmeer meermalen zware aanvallen van deelen van het 3e Russische legerkorps waren afgesla gen, traden West-Pruisisehe regimenten bij Mokrsyce aan voor den tegenaanval om artillerie observatieposten, die bij het ach terwaarts brengen van ons front 'op 20 Maart j.lvaren verloren gegaan, te her overen. De dappere troepen voerden de op dracht in haar vollen omvang uit .Hierbij, zoowel1 als bij het afslaan van vijan delijke aanvallen, werden 21 officieren m 2140 man gevangen genomen, benevens een aantal machinegeweren buit gemaakt. Onze vliegers lieten bommen vallen op d© spoorwegstations te Dunaburg en Wilejkri en op de spoorwegwerken op de lijn Bara- nowitsjiMinsk. Oostenrijksch legerbericht Geen nieuws. Russisch legerbericht Het gevecht ten westen en ten zuiden i an Augustmenhof duurt voort Het aantal Duitsche vliegtuigen, dat over het front van de Dwina vliegt neemt toe. Op Dunaburg wierpen zij 20 bommen. In .dc streek ten voord westen van Pos tawy maakten de Russische troepen zich, na een verwoed gevecht, meester van twee hnies loopgraven van den vijand. Een aanval der Russische troepen inde streek tusschen het Narocz- en hoi Wisj- newskojemeer stuitte op hardnekkigen te genstand. De -vijand wierp bomknen op'het station van Stolbzy en Kaidanowo ten zuidwes ten van Minsk. Aan de rest Van het front ontwikkelen zich gevechten. Aan Dnjester en Strypa. Uit het Oostenrijksdhe oorlogsperskwartier wordt gemeld: In de laatste Russische legerbericihten wordt hier en daar melding gemaakt van sucöessen, wat den indruk kan wekken als of het den Russen gehikt is speciaal aan den Dnjester verder voort te dringen. Naar aanleiding hiervan zij opgemerkt, dat ner gens de Russen zich ten zuiden van den Dnjester bevinden, helialve aan het Bessa- rabische front van den Dnjester bij Samns- zyn, zuidelijk naar Bojan toepend, dat se dert half Juni 1915 onveranderd bleef. In tegendeel loopen in eenige sectoren onzte, stellingen ten noorden van cleze nvi3r,in het bijzonder ten noorden van Zaleszczyki, dat door een ztoer sterk' verschanst, tot halverwege de rivier vooruitgeschoven bruggehooM beschermd wordt. Zoo loopt onze linie van de bocht in den Dnjester tot m de nabijheid van de monding van de Strypa langs den Dnjester of ten noorden van deze rivier parallel hier mede in de richting van oost naar west. Bij de monding van de Strypa gaat de stelling dan varder op de ten oosten voor de Strypa liggende hoogten in noordelijke richting. Sedert meer dan een half jaar bleef zij on veranderd. Tenslotte wordt nog opgemerkt, dat de meer belang is dan die oud" tijd Humphry, James en ik kijken voonnt. Heb je on zen brief gekregen, waarin we over het plan schreven je huwelijk hier te doen plaats hebben'? Je hebt immers gezegd, dat juf frouw Rendergast geen bepaald tehuis heeft? In dat geval zal ze er misschien niets tegen hebben van uit de Grange te trouwen?" „Iets legen hebben?" HumpLry lachte. „Lieve Marion, zou iemand daar nu iets tegen kunnen hebben'? Het is allervrien delijkst van je dit voor te stellen en Dulcie zal er even ingenomen mee zijn ais ik, en gaarne zulk een voorstel aannemen. Het huis is een ideaal1 voor een bruiloft," „Wij willen er graag veel werk van ma- ken," bracht Tracey m bet midden. Met alle pachters en !aet geheale graafschap en alles wat jij en je Dulcae maar verlangen kunt. Je moet het met 'naar alles maar af spreken en laat ons den. datumj, dajn, weten." „Zij is nog niet in Engeland," was het antwoord. „Ik verlang er erg naar, u beiden met haar te laten kennis maken. Zij en Ma rion passen uitstekend Lij elkaar, denk ik. En ze zal dol zijn opt dit landgoed. Zij heeft bepaald een manie voor oude plaat sen." „Dat je je met haar geëngageerd hebt op reis, is de reden, dat wij elkaar nog niet gezien hebben," antwoordde mevrouw Tra cey. „ïk heb zoo vaak gewenscht, dat wij je haar adres in Zwitserland gevraagd had den, dan hadden wij haar hier kunnen vra gen, terwijl' je weg was. Waar is zij nu? Nog altijd in Zwitserland?" „Dat weet ik juist niet," antwoordde Huim{- phry, het voorhoofd een weinig fronsend. Ik west juist niet precies waar se is en dat hindert mij. Toen ik' wegging;" jvas zte ten N.O. van Uszieczko verloren gegane schans geen brug over de Dnjester dekte, maar jalleem ten doel had aap de zatifyopdiemj noordelijken Dnjester-oever bevindende ver- kenmngsafdeelingen steun te verleenen. Van het ZnldeUjkefront. Oostensjijksch legerbericht Gisteren (Zondag) is op verscheidene plaatsen van het front hevig gevochten. Bij het hruggehoofd van Görz hebben on ze troepen de geheel© vijandelijke stelling op het noordelijke gedeelte van do Pod- gora-hoogte veroverd, en daarbij 525 ge vangenen gemaakt, o. w. 3 officieren. In den Plöcfcen-sectar heeft de Vijand, rai der aanvoer van versterkingen, zich vruch teloos inspannen om de hem ontnomen schansen te heroveren, De gevechten heb ben zich uitgebreid en den geheelen nacht geduurd. Op het Tiroiolsohe front zijn slechts ge- schutgevechten van matige Kracht geleverd. De vijandelijke artillerie heeft Caldonaz- zo (in het Saganadal) beschoten. Van het Balkanfront. Oostenrijksch legerbericht. Ten oosten van Durazizo werden twee Itahaaosche veldstukken met munitie ge vonden. De toestand is onveranderd. Een luchtaanval op Saloniki. Zes Duitsche aeroplanes hebben gister ochtend hij 'bet aanbreken van den dag een aanval gedaan op, SaloniM, waar zij naar een Reuter-telegram meldt 20 bommen lieten vallen. Ongeveer 20 burgers, groeten,- deels Grieken, werden getroffen. De mate rieel© schade heeft niet veel te beteekenen. D© aanvallers werden hevig bescheten. Zij hadden echter het nog zWakke daglicht in hun voordeel. Boven de stad werd dan ook, voor zoover men kon nagaan, geen enkele machine geraakt Toen rij echter over de linies terugvlogen werden er twee naar beneden geschoten. In den Kankasns. Turksch legerbericht Van geen der oorlogstooneelen wordt eenige belangrijke wijziging in den toe stand gemeld. Russisch legerbericht. In de kuststreek sloegen Russische troe pen Turkscüe terug en trokken over den linkeroever van de rivier Baltatschi De- rassi, die bil bet dorp "Baltatschi in fle Zwarte Zee uitmondt Aan de rest van het front zetten de Russen hun opmaxsch voort De duikboot- en mijnenoorlog. Drie schepen gezonken. LONDEN, 27 Maart. Blijkens een Lloyds- hericht is het Fransche stoomschip „Hébé" (1491 ton), gezonken. Van de bemanning van achttien koppen zijn tien ontscheept; naar verluidt zijn de overigen opgepikt door een Engelsch stoomschip, dat naar het zui den voer. LONDjEN, 27 Maart Het Emgelsche g.s. met haar moeder in Lausanne. Maar zewu- ren toen van plan de volgende week! naar Italic te gaan. Ik vertrok, zooals je weet, regelrecht naar Californiê. Ze zouden om streeks dezen tijd in Engeland terug zijn, maar ik heb nog niet gehoord wanneer zij komen." „Breng zie maar zoo spoedig mogelijk hier," zei James Tracey hartelijk, „jij en je Dulcae zult het park een zeer geschikte plaats vinden voor een geëngageerd paar." Humphry glimlachte en knikte, maar zijn neef merkte op, dat zijn oogen niet deelden in dien glimlach, er was een merkwaardig sombere uitdrukking in die oogen. „Een ideaal plaats," antwoordde hij, maar in Marion's ooren schenen, die woorden alle overtuiging te missen; rij vond dat hij al' heel' spoedig afstapte van het punt of het park een uitgezochte, plaats voor minnende®, zou wezen. „Ik moeit op de eeffi tof andere wijzle uit vinden, wanneer Dulde en haar moeder in Engeland aankomen," zei hij. „Het klinkt heel vreemd, maar ik weet er hoegenaamd toets van, waar ste op dit oogenbfik rijn. Er moet iets bijzonders gebeurd zijn met mijn brieven, want sedert ik uit Californiê vertrokken ben, nu twee maanden geleden, heb ik geen letter van Dulcie ontvangen.' Voor die tijd schreef zij heell geregeld, m.iar in haar laatsten brief schreef ze, dat ze op reis ging en my geen adressen kou' op geven." „Hoe onaangenaam voor je," zei Marian val medegevoel. 1 „Be dacht, dat 3io toestand niet meer dan één of twee weken zou duren, maar het blijft maar altijd hetzelfde," antwoord de Humphry, s,het is mogelijk, dat brieven Verloren gaan. wanneer de menschen op ïm zyn, dat giebeurt Ya,aK en, wij "waren „Arno" (745 ton), is gezonken; de beman ning, bestaande uit zes officieren en 17 man rijn ontscheept. LONDEN, 27 Maart Het Engelsche vis- schersvaartujg „Khartoem", van Hull, is gezonken; twee leden der bemanning zijn gered; men Vreest dat de overige negen verdronken rijn. „Minneapolis" en „English- m a n". LONDEN, 27 Maart Nader blijkt dat de „Minneapolis" in de Middel landsche Zee is gezonken. Aan boord van de „Englishman", den 25sten dezer getorpedeerd, zijn 10 men schen gedood. De „Sussex." LONDEN, 27 Maart Het Amerikaansche gezantschap deelt mede, dat alle Ameri- khnem aan boord van de „Sussex" gered zijn; sommige zijn gekwetst PARIJS, 27 Maart Alle bladen staan vol met bi zonderheden over de torpedea- ring van „Sussex"." Zij bevatten treffende verhalen van overlevenden. De „Matin" meldt, dat het aantal slachtoffers totdusver op 97 wondt gesteld. Men vreest dat de Amerikaansche filosoof dr. Baldwin daar toe behoort. De Amerikaansche regeermg heeft telegra fisch aan haar vertegenwoordigers opge dragen een grondig pnderzoek naar de tor- pedeorïng van de „Sussex" in te stellen. Diverse berichten. De conferentie der geallieerden. De eerste zitting van de conferentie der geallieerden is gistermorgen gehouden op het ministerie van buitenlandsche zaken te Parijs, een talrijke menigte juichte de gedelegeerden bij hun aankomst toe. De besprekingen zijn geheim; men ver neemt echter aldus een Reu tertelegram dat. de gedelegeerden maatregelen, heb ben overwogen, noodig vodt de eindelijke overwinning. De conferentie werd in den namiddag verdaagd, nadat verschillende kwestie1- in de commissies waren besproken. BINNENLAND. De gewone audiënties van de ministers van marine en waterstaat zullen deze Week niet plaats hebben. i Inlijving. In het tijdvak van 16—20 April zullen, ingevolge beschikking van den minister van oorlog worden ingelijfd: 1. de dienstplichtigen, toegewezen aan het tweede bataljon van oen der regimen ten grenadiers en jagers of van een der overige regimenten infanterie; 2. de dienstplichtigen, toegewezen aan genie-autodienst met bestemming voor het tweede in te lijven gedeelte, In deze inlijving zullen echter met wor den begrepen rij', die het in art. 70 der Militie wet bedoelde bewijs van voorge oefendheid hebben verworvendezen zullen twee maanden later worden ingelijfd. Men meldt voorts dal van de lichting 1916 zullen worden ingelijfd: van 15 Mei de helft van de getallen der dienstplichtigen, toegewezen heizij aan de regimenten veld artillerie, en van 1620 Mei de dienst plichtigen, toegewezen hetzij aan het korps pantserfort-artillerie, hetzij aan bot korps torpedisten. Aleen om zeer gewichtige redenen jn dit geval ook siudiebelangen kan aan deze in te lijven dienstplichtigen uitstel van eerste-oefening worden verleend, bij aanvraag aan den minister van oorlog. in verschillende halfronden. Dulcie heeft mijn club-adres, ik twijfel er niet aan of ik zal spoedig hooien, dat zij in de stad is. Zij en haar moeder waren van plan kamers te nemen, die mevrouw Rendergast eenige jaren geleden gekend had; als mijn brieven niet terecht gekomen zijn, zal de hospita daar mg waarschijnlijk wat van haar kunnen vertellen." „Je moalkt je toch niet oiigerust over Dulcie?" vroeg Marien ipet meer belang stelling in haar stem dan te voren. „Neen, niet juist ongerust," antwoordde Humphry ©enigszins weifelend, „Ik moet toegeven, dat ik er niets van begrijp geen brieven vpn haar gevonden te hebbbcn in mijn club, maar P°&t kan je soms fee- lijk voor den giek houden en ik zie niet in, waairom ik er niets anders achter zou zoeken, dan verkeerd bezorgen van brieven. Indien het je niet onglegen komt Marion, zou ik den datum vlaji het huwelijk zoo Vroeg mogelijk' bepalen, zoodra Dulcie te rug is in Epgelaad," „Mot groot genoegen wat ons betreft, denk je dait 'Dplcie dat ook goed zal sin- dep?" „Dulcie zal bereid rijn alles te doen wat ik besloten heb," antwoordde Humphry een weinig kortaf; hij verzachte deze bruus, i woorden ©enigszins door er bij te voe gen: „je zult haar zeer volgzaam v'nden, Marion. Dulcie is juist een goede naam voor haar, hot is het zachtste meisje, dat ik ooit gekend heb." HQGFDSTÜK X. Hottyts tranen. Terwijl Joyce langfcaOm terug svjandeld© BctoI. Soc. Yereea. en S. D. P. In de gisteren te Utrecht gehouden al gemeen© vergadering van de Revolutionair Socialistische Verecnigxng is het bestuur met groote meerderheid van stemmen ge machtigd besprekingen aan te knoopen en voorbereidingen te treffen, om te geraken tot een samensmelting met do S. D P. Het bestuur deelde nog mede, dat het voortbestaan van de Internationale, het orgaan van de Re-" Soc. Vereenigïng, ver zekerd is. Botterdamiehe gemeentezaken. Men meldt uit Rotterdam: Reeds in de Raadszitting Van 10 Fe- 1 ruari kon de Vooralter er voorloopig inodti deehng vau doen, dat het overleden raads lid, de lieer G. \Yl Burger, zijn geheele ver mogen had vermaakt aan do gemeente. Thans is afschrift ontvangen van de uiterste ilsbesclukking. Do overledene verklaart daarbij rijn ge- lieele vermogen te vermaken aan de gemeenj- i© onder gehoudenheid tot lutkeenng van de daarbij tnidei omschreven legaten en under de algeineeno bepaling, dat het gn- meentelwsfnur dit vermogen bij voorkeur ml gebruiken vooi het slichten van een of meer inlichtingen of instellingen van openhaar nut, hetzij voor kunst, jhelzaj voor onderwijs, hetzij zoor ziekenverzor ging of voor liefdadigheid, zullende het vermogen eehtei ook .nul de uitbreiding óf de vernieuwing van reeds beslaande instel lingen, als waarvan hier sprake is, kunnen worden dienstbaar gemaakt. Blijkens een schrijven van do corn missie voor de finan ciën, ie dezer zake gehoord, mag ate vast staande w orden aangenomen, dat de nala tenschap na aftrok van de uit te koeren! legal en een zeer beteafcenende waarde vei- tegenw oordigt, terwijl er bovendien onder de door den erflater getroffen beschikkingen enkele voorkomen, die op iritkeermg "en vruchtgebruik betrekking hcblien,' zoodalook daaruit nog ander kapitaal voor de gemeente /al vrijkomen. De afwikkeling van den boe del en het opmakten van een volledig overr zu-ht zal editor onvermijdelijk tijd vorderen, en hot is daartoe voor alles noodig, dat do gemeenteraad het Formeel© besluit tot aan vaarding der nalatenschap neemt, B. en Wl doen daartoe dan ook het voorstel, waarhij is inbegrepen het besluit tot aanvaarding van het legaat van f 10.000, waarmede de van Greystraie Farm!, en den weg naar het huis op de heide opliep, dwaalden haar gedachten v|oJ belangstelling af naar het geen zij pas ondervonden had en naar de bewoners van de hoeve in Fairies' Hol low (het Elfendal). Wraarorn had de jon ge man met het mooie zigeuner-gezicht in het baschje met Hetty staan praten en top haar knorren op een wijze, die een groo te intimiteit verried? Waarom snikte Hetty zoo erbarmelijk? Welke stappen behoorde rij zelf te' doen, zij had de zorg Voor het meisje toch op zich genomen en zaj1 meest over haar waken. Wjaarom had mevrouw Marshall haar met zopveel nadruk gewaar schuwd tegen de FenWïchs? En aan oen an deren kant waarom! hadden vader en zoon Fenwich beiden met verachting gesproken over mevrouw Marshall? De toestand vervul de haar en maakte haar nieuwsgierig, zon der dat ziji precies wist Waarom; een ge voel van ongerustheid drukte haar. Haar aangeboren eenvoud en eerlijkheid en op rechtheid kwamen op tegen alles Wat niet fecht door zee was, en het Was of zij in haar nieuwe omgeving voortdurend ieta geheimzinnigs, iets verbolgens ontmoette. Zij' voelde, dat zij met meer gelijkmöwligheid de scherpo tong en het scherpe humeur van mevrouw Marshall en ook de drift buien van Hetty verdragen kon, dan den onderstroom Van twijfel en geheimzinnig heid, dien zij zich vaag bewust Was zon der precies in staat te zijp. het onder woor den te brengen. M 4 ,rf (Wordt vervólgd)* ÈSS- Si[: wedamsihe courdit c j. 23j j iitlttllH. XJ" ff wV-S ?15,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1