68"* Jaargang, Be oorlog. Woensdag 29 Maart 1916: no 1510? NA LANGE JAREN, Attestatie» de vita voor pen sioenen. Gemeente Schiedam. Kennisgeving. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Tan het Oostelijke front. Van het Zuidelijke front. Ter Zee. [Wordt «roof#*!, ;i :-]i::[]iri:!;i[;fi i couramt. Defcte courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Etirjs per kwartaal: Yoor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco fler post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentién voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een tKfr aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën- Van 1—6 regels fl. 0.92; iedere regel meer 15 cents. Reclame» 30 cent per re sol. Oroote letters naar de plaat» oie 27 innemen. Advertentie n hij aboanen en' op voordeelige voorwaarden. f.uneven hiervan zijn gratis aan het Bureau to bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine adv ertenüen ©jj^eimnvn tot den pnjs van 40 cents per advertentie, by voori iflbeLding aan. het Bureau te voldoen. Intercomjuuiiale 'i lefoon No. 103. De Burgemeester van Schiedam, maakt bekend, dat de Atlestatien de Vita, zoowel voor Nederiandscho als voor kolo niale pensioenen zullen worden afgegeven aan de afdeehng Bevolking, Schoolstraat 12, op eiken werkdag, des voormiddags van 8V2HV2 uur en des namiddags van 121/g21/2 uur. i Schiedam, 29 Maart 1916. De Burgemeester van Schiedam; M. 37. HONNERLAGE GRETE. MELK.VOORZIENING. De Burgemeester van Schiedam, gezien het schrijven van don Commissa ris der Koningin in de provincie Zuid- Holland, d.d. 10 Maart 1916 (A no. 193, 3de afd.), houdende bericht van de door Zijne Excellentie don Minister van Land bouw, Nijverheid en Handel getroffen maat regelen, inzake de melkvoorziening gedu rende den zomer 1916, brengt dienovereenkomstig ter kermis van belanghebbenden le. dat zij, die in den zomer 1915 ge woon waren regelmatig melk te leveren aan ondernemingen en personen, wier hoofdbe drijf bestaat in den verkoop van melk voor dadelijk verbruik bestemd, of zoodanige melk zelf aan verbruikers leverden, ver plicht zijn zulks ook te doen in den komenden zomer, en de levering zal die nen te geschieden gedurende denzelfden, termijn als ten vorige jare; 2e. dat als zomerperiode wordt be schouwd een tijdperk van zes maanden, aanvangende als vorige jaren 3e. dat met ingang van den len April 1916 alle voor den directen verkoop te Schiedam bestemde consumptiemelk moet worden aangeboden ter inschrijving en be monstering aan het GEBOUW DER S.T. JORIS-DOELE, Doeleplein, Schiedam 4e. dat de maximum prijs, dooi de leveranciers aan de sl'jters m rekening te brengen voor volle melk, voor directe con sumptie bestemd, is vastgesteld op 91/4 cent per Liter; 5e. dat de maximum prijs, door de slijters aan de verbruikers in rekening te brengen voor volle melk, is vastgesteld op IO1/2 cent per Liter, 51/» cent per halve liter; Ge. dat aan de slijters door bemiddeling van het Gemeentebestuur een toeslag kan worden verleend van één cent voor eiken Liter voile melk, die voor direct verbruik is afgeleverd; naar het Engelsch, door L. G, M0B1ERLY. 24) i Het dient nergens toe, hof zich teveel aan te trekken, als men moet dan kan het niet anders." peinsde zij toen zij van het Kronkelpaadje uitkwam op de open heide, op dat oogenblik schitterend van den gou. den gjoed der ondergaande zon; „ikmoet mijn. 'best doen den rechten koers te houden door alles wat moeilijk en raadselachtig schijnt, en in de eerste plaats moet ik mijn best doen Iietty te helpen." Na een oogenblik' ,te hebben stil gestaan om den schitterenden westerhome] te bewonderen en uit de zonnige wereld rondom haar nieuwe kracht te putten, spoedde zij zich naar huis, nog steeds vervuld met Hetty. Zij had juist de poort in 't oog gekregen, toen het voorwerp van haar overdenkïngien te voor schijn .trad. Het meisje Lep snel op den weg, die zich van. het huis verwijderde; zij zag er bezorgd uit, en was zenuwachtig en gejaagd. „Moeder is ziek," riep zij, zoodra Joy ce haar kon hooren; „zij was al ziek toen ik thuis kwam. "VVees zoo goed gauw mes te gaan, het is heel slecht met haar.". Joyce liep haastig door en Hetty, geheel buiten adem', vertelde haar, dat baarmoe der nu en dan leed aan hetgeen zij noem- 7e. dat voor het ontvangen van dien toeslag de slijter zich verbindt, de hem verstrekte formulieren over den omzet van volle melk voor directe consumptie dage lijks m te vullen en m te leveren als van hem verlangd, dat hij alle van hem ge» wenschte inlichtingen onmiddellijk en naar waarheid verstrekt en dc met het toezicht en de conlrölo belaste ambtenaren in de gelegenheid stelt zich van de juistheid der gedane opgaven te overtuigen; 8e. dat ingeval van fraude,het doen van onjuiste opgaven, het heiemmeren der controle, of het niet-handhaven der vast gestelde prijzen, bovenbedoelder toeslag kan worden ingehouden. De Burgemeester van Schiedam, M. L. HONNERLAGE GRETE. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders »van Schie dam; 1 Gezien het verzoek van de N. V. NEDER- LANDSCHE KLINKNAGELFABRIEK, om vergunning tot hel oprichten van een klink nagelfabriek met reparatie-inrichting ia de panden Noordvestsingel.no. 125, 127 en 129 en 's-Gravelandschestraat no. 2, ka daster Sectie II nos. 109, 110, 111, 118 en 764, met een electromotor van 100 P.K.; Gelet op de bepalingen der Hinderwet, Doen te weten: dat voormeld verzoek met de bijlagen op de secretarie der gemeente is ter visie gelegd; dal op Woensdag, den 12en April a_s., des voormiddags ten. ïlVz ure, ten raad- huize gelegenheid zal worden gegeven om bezwaren tegen het toestaan van dat ver zoek in te brengen en die mondeling of schriftelijk toe te lichten: dat gedurende drie dagen vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secreta rie der gemeente van de schrifturen, die ter zake mochten zijn ingekomen, kennis kan worden genomen; en dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep op eene beslissing inge volge de Hinderwet gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. dier Wet voor het Gemeentebestuur of een of meer zij nor leden zijn verschenen, ten einde hun bezwaren mondeling toe te lichten. En is hiervan afkondiging geschied, waar liet behoort, den 29en Maart 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, M. L, HONNERLAGE GRETE, He Secretaris, V. SICKENGA. Fransch iegerberiöht Het officieele Fransche communiqué van gistermiddag luidt: de „een Ieelijk.cn aanval", dat zij haar de genees middelen gegeven had, die zij noo- rhg oordeelde, maar dat zij nog vreesdij- ke pijn scheen te hebben." ,.En de doktor?" vroeg Joyce. „Is er geen dokter in de huurt.? Heb je hem laten halen?" „Ik weet niet of er een dokter is ja of neen; in ieder geval moeder wil er geen hebben", was het antwoord. „Ze zou heel boos zijn ais wij er een «lieten ha len en als zij zich boos maakt, wordt de pijn nog vijftigmaal erger. Zij zou nooit een dokter- willen hebben." Zonder verdere vragen liep Joyce snel den tuin door, die er na haar komst niet meer zoo verwaarloosd uitzag. .Ia de zit kamer lag mevrouw Marshall op de canapé, met gesloten oogen, een grauw en ver trokken gezicht, witte lippen on zich wrin gende van de pijn. Joyce schrikte er van, zoo ziek zag zij er rut welk een-fol terend lijden bespeurde men in de teek- ken om haar mond, hoe mager en linge- schrompeid scheen zij geworden te zijn. Zij raakte de hand der zieke vrouw aan cn zei vriendelijk: „Mag ik een dokter voor u laten ha len? Vindt u het niet beter er iemand ■fnj te laten komen?" Mevrouw Marshall sloeg de oogen op; er was vrees en angst in die 'oogen, zoo wel als pijn. „Neen," zei ze hijgend, „dat moet u niet doen ik zal wel beter worden," en haar hand sloot zich als een schroef om die, van Joyce, alsof ze haar met geweld wou vasthouden. „Ik wil geen dokter hebben.'-' De nacht is ten Oosten van de Maas kalm voorbijgegaan. Vrij grooto (bedrijvigheid der artillerie, over en weer, ten Wjesten van de streek van! Malancourt, en an WoeVre in den, sector aan den voet der Maashoogten. In het 'Parroy-bosch hebben de Franschen een Duitsch veldwerk overrompeld, waaq- van de bezetting werd gedood of gevangea^ genomen. De JFranschcn lieten het werk in de ducht vliegen en trokken zich terug. Oostenrijksch legerbericRt Ten noorden van Boyan poogden de Rus sen, nadat zij eenige mijnen m de Oostea- rijksche versperringen hadden laten sprin gen, herhaaldelijk de Oostenrijksche stel ling binnen te dringen. Alle aanvallen Wer den mei aanzienlijke verliezen aan de zijde van aan vijand afgeslagen. Ten noordoosten van de monding van de S try pa mislukte een poging van een Russische aldeeling om op te rukken door do goede uitwerking van Oostenrijksche mijnen op hel voorterrein. Aan 't Bessarabische front en bij1 Olyka levendig vuur van Russische artillerie- Oostenrijksch legerbericht De gevechten hij het bruggehoofd van Gorz duren voort. Ook op den sector der hoogvlakte van Doberdo is de artillerie over en weer een, hevige beschieting begonnen. De Italianen hebben op hun Vuur aauvalspogjngen op do noordelijk» helling van den Monte San Miclieie en bij San Martina doen volgen. Deze zijn met gemak gestuit. Ten oosten van Selz is het gevecht nog aan den gong. Ook op den Plócken-sector zijn alle vij andelijke aanvallen (mislukt. Voor het front van hot 8e bataljon ICarinthische jagers te veide liggen oneer dan 500 likten van vijan den. Op het Tirooiscihe front zijn de geschutge- vechten slechts In Judiearié heviger gej- weest dan gewoonlijk. Aangezien in Venctie een druk spoor wegverkeer naar het front aan do Isomio was waargenomen, hebben onze vliegers eenige spoorweggebouven en -lijnen met bommen bestookt. De herleefde actie. Leonhaid Adelt seint aan het „Berl. Tagebl." uit het Oostenrijksch-Hongaarsche oorlogsperskwarticr Langs het geheeie Italiaanschc front van Zi.id-Tirol af tot do Adria zijn hevige ge vochten aan den gang. De Italiaansche artillerie hervatte do beschieting van de Ooslenrijksch-Bongaarsche steunpunten, echter zonder noemenswaardige schade aan te richten. De Oostenrijksch-Hongaarsche batterijen beantwoordden het vuur krachtig. Do Italianen deden met een sterke troe penmacht aanvallen op het Karinthische front cn bij den Plockenpas, teneinde de vexlorcn hoogtestellingen op do Oostenrij kers te heroveren. Het gelukte hun echter „Spoedig beter," hijlgde ze een oogen- blik later, „ei moet niemand komen." Toen worstelde zij eenige oogenblikken zwijgend mot hetgeen voor den toeschouwer een overweldigende pijn scheen te wezen. Joyce zag haar met aandacht aan en dacht, ddat de vrouw op do canapé door waJsknacht alleen den aanval overwon, waaraan zij leed. Na eenige weinige oogenblikken ver minderde de aschgrauwe kleur van haar gezicht het werd een meer normaio kleur en het vreesélijk pijnlijke verminderde een weinig. Zij zag er nog zoo uitgeput uit, dat Joyce op het punt was weer aan te raden een dokter te laten halen, toen me vrouw Marshall, alsof zij haar gedachten raadde, met flauwe stem sprak': „Ik heb zulke aanvallen wol meer ge had. Ik weet Wat ik er aan doen moet Zij gaan gauw voorbij; op het oogenblik zelf schijnen ze heel erg;, maar" haar oogen gingen onrustig naar Hetty; toen keerden ze terug naar Joyce en ze warren vol kKvellenden ang]st. „Ik moet morgen gezond zijn. Ik moet op reis." Joyce onderdrukte haar lust om te ant Woorden, dat een reis in haar tegenwoor dige n gezondheidstoestand een onmogelijk- heid zou wezen; in plaats van op dit punt in te gaan, zei ze kalm: „Nu u minder pijn hpeft, mag ik u nu naar bed helpen? U zult d,aar zooveel be ter uitrusten en den aanval gauwer te bo ven komen." „Ja, ik zal naar bed gaan." Mevrouw Marshall sprak met koortsachtige opgewon- denheid, alsof het denkbeeld Van een spoedig herstel haar moed aanwakkerde en niet terrein te winnen Het gevecht duurde den geheelen nacht en kreeg steeds meer uitbreiding. Aan het bruggenhoofd hij Goiz dim en de Oostenrijkers den vijand uit zijn <>01 uitstekende steunpunten m de nabijh -id daarvan en maakten daarbij 500 gevango nen. Dit aanvankelijk succes leidde tot de herovering van den bergrug \un Oslavia, welke den Italianen vele honderden doo den en 1200 gevangenen kostte Nu dal aldus hun pogingen om het onneembare Poilgora, tevens sperfort voor Gorz, van uit het noorden te omsingelen, mislukt waren, brachten de Italianen hun batterijen voor uit tot aan het Görzer bruggenhoofd, om door een flankbeweging uit het zuiden dc bruggen over den Boven-Isonzo onder vuur te nemen. Deze vooruitgeschoven batterijen werden door 't nauwkeurig vuur der Oosten rijksch-Hongaarsche artillerie buiten gevecht gesteld. Op den slag in het open dal volgde een krachtige aanval op de noordelijke helling van de Podgora-hoogle. De Oostenrijksch-Hongaarsche troepei na men stormenderhand den geheelen sectot der Italiaanschc stelling. Be „Sussex". De Amerikaan Édward Marshall, van de „New-York Sun', die met de „Susse'x" opweg was naar Parijs, heeft vetk!aard dal het stoomschip zondei eemgen twijtel is getorpedeerd. Hij vei nam, dat hij de out ploffmg twaalf man van de bemanning op slag zijn gedood. Van hen, ilie ovn boord werden geslingerd of in liet vatet -pvrn gen, was slechts de helft van leiding gordels voorzien, hoewel ei genoeg .1.111 boord waren. Hij zag er vel scheiden mi die twee reddinggordels hadden hem u li ügd; anderen, die door den m In ik hun hoofd kwijl waren, konden cr geen 111.11 li tig woulen. IIij brengt hulde aan de bemanning van den Engelschon torpedojager, dm le hulp schoot. Het was een treffend geziehl mei zooveel teedorheid als die ka hm-, flinke en handige zeelui de gewonden beiinn del den. i Crocker, een ander Amerikaan, van de Amcrikaansche veld-ambulance, vcrtell, dat hij op den achtersteven stond, toen de ontploffing recht voortui plaatsgreep. JIo" wel hij op eenige honderden voel a island stond, was de kracht der ontploffing zeo groot, <lat het achterdek opwipte en h mi in de lucht wierp. Een zware golf volg le en jvierp al wie aan dek was omver. Jtol schip jvas vlak voorbij de brug getroffen Crocker hoorde later den kapitein tol di 11 gezagvoerder van een ander schip zeggen (lat hij de torpedo had, zien aankomen en een der machines liet stopzetten, waai door de „Sussex" niet midscheeps, doch in het voorschip werd getroffen. Jcnner, eon Londenaar, die als vertegen woordiger der firma Ilunttev Palmei op weg was naar Frankrijk, vertelt: Dc ont ploffing gebeurd© even na drieën. Ik zal zij richtte zich zelf op van d© canapé en leunde zwaar op den toegestoken arm van Joyce; „ik zal morgenochtend weer vol maakt gezond zijn als ik nu wat extra rust neemi Zoo vroegs naar bed gaan zal maken, dat ik mij gauw weer heel gewoon voel; d ziet, ik! ben nu weer .bijna.beter."; Joyce gaf geen antwoord, maar schikte zich stilzwijgend. De wankelende voetstap pen; het gerimpelde, verwilderde gezicht, de grijze kleur die weer terugkwam op mevrouw Marshall's vvarigen, toen zij zich bewoog, wiaren in aandoenlijke tegenspraak met de geruststellende verklaring, en toen zij de waggelende vrouw naar hoven ge leidde en haar hielp naar bed ia gaan, was zij overtuigd, dat de zieke den vol gienden dag in 't geheel met in staat zou wezen een reis te ondernemen, hoe kort die ook wezen mocht. Ze zag or inder daad zoo bleek en ziek uit, toen ze hevig hijgende in bed lag, dat Joyce smookte of zij bij haar mocht blijven zitten en 's nachts olies doen om hjet haar gemakke lijk to maken, en inspanning te besparen. Maar mevrouw Marshall schudt: het hoofd bij dat Voorstel, en verklaarde dat zij vol maakt gped in staat was voor zich zelve te zorgen en het in do verste verte nmfc noodig was, dal iemand ter wille van ha.11 opbleef. En wat het voorstel van Joyce be treft op haar kamer te blijven zitten, zij wilde ook daar niets vau hooren. Hot Was dus met gnooten tegenzin, dat Joyce haat* verliet en naar de sovabu» leerkamci ging. Daar vond zij Hetty; liel meisje zat uit het raam (te kpjen, met >aen norsc.h gezicht. .tan do lunch, toon ik h< t geluid hoorde, d.it mij eei»t met mg verontrustte Maar het weid ccvolgd dooi gekerm on het ge luid art vallende voorwerpen en aanspoe lend watet IVij gingen allen zoo gauw mogelijk reddinggordels halen, cn toen sk aan dek kwam, zag ik dat het voorschip was weggeslagen. Als- door een wonder was het schot voor de brug gaaf cellieren, andeis was het schip stellig gezonken. Zoo gauw als liet ging werden dne ïtooten uit gezet, doch ongelukkigerwijze gebeurde er een ongeluk met de eerste, en de ménsclien werden allen 111 zee geworpen. Het was een ellendig gezicht. Bij het gedeelte «lat was weggeslagen, zag ik viei of vijf mci- schen o|) dek. dood of stervend, en m een \ersehnkkclijken toestand Sommige pas>a giers sprongen oveiboord, en eemge dilut ion zijn verdionken, hoewel ze redding» gordels aanhadden. William Bardot, ook een Engel-wliman» klaagt dat de boot, die kapMjsde. .11 iel 111 goeden staal verkeerde en veel walm maakte. Ilij zag een aantal kinderen v<n- dimken Ook zag bij passagieis op de. kleine vlotten afdrijven. Hij vertelt v;ui een dame, die met een kind 111 haar armen zich een tijd v astklumpte aan een stuk hout, 111 uil' (indelijk moes! loslaten, zoodal heiden ver bonken. liet was een afgnjselijk gezicht. Verscheidene oveilevuden vertellen van een g< heun/nmg zeibclup, dat dicht in de nabijheid vva» cn de noodseinen van de >ussev" moei hebben gc/icn, dorh, hoewel hel eeisi uitluide op een gegeven oogenblik den sloven wendde en wee voer zonde; eenige hulp le verleenen. *JM"" f -i De overk venden \,m de „Sussex", die le Dovei ,nn Luid weiden gehr.u ht, be hoorden bil 13 nulie» ]].e( waren 1 En- g»ls<hnnii 3 AmeiikuiK,, 1Doen, 1 Pi area liman, 1 Peitunu, 2 iapannei.s, 7JI - hanen Belgen, 3 l-qi.injuarden, 1 Portngee 1 Gtirt 1 liiis. 2 Zwil.seis, on dan nop 2 v:ui onbekende nationaliteit. r De ji,is»ugiers(henst lusschen Folkestone en Utfjijie is lijdeli, gesclioist en zal nut voói nadere aankondiging,hervat vvoul -a. De Al cd 11 s a v Pen gisteren It Mmui len binnengekomen, stoomt taw lei lajijioititelI «lal hij. Manmlng- oioigeli om 1 1 HMI op ongeveel 55 gr. ,30'' II. en (1 gi. 18' O I, is gov. nea voortij en jondom een rooi stimrliooivlsujiker Jisp- g( udeu 1.11 gel sollen lojjKsJo'j.igei met dn© si hoor»looneii, gemeikl ,111 Medusa", voe rende de Kugelsefie vlag voorzien van! een installatie vOot dlaadloo/e. telegrafie, lie loijovlojagei had zware averij. De bo-g vertoonde een grool gat iJe sloepen lagen aan dek stukgeslagen en er vva.s veel vjuLi- li out aan dok De uFfii iersimlleu vvviue-n, dichlges|)aU,l. De Medusa" ligt op 22 vadem Water en is geva.ulijk voor de scheepvaart. We gens het zeer slechte wem moest do trawler elke pogmg om do „Medusa" op sleep te maar met wn merkwaardig j droevige uit drukking, Zij keerde zicli om toen Joyce binnen kwanii, maar maakte geen enkele opmerking cu inform,eerd2 niet naar den toestand van haar moeder. „Is mevrouw Marshall dikwijls zóó ziek?" vroeg Joyce, „en duren de aanvallen lang? Ze schijnt vreeselijkie pijn te hebben. Ik kan hel niet uitslaan, iemand zoo le zien lijden." „Zij heeft de aanvallek tegenwoordig va ker dan vroeger", antwoordde hol meisje, „en zij kan ze niet zoo goinnkkhjk moei* Ie boven komen. Dat ging vroeger veel gauwer. Ik heb er li aar nog nooit zoo slecht zien uitzien als vandaag," „Ik wou dal wij haar konden overhalen een dokter le laten komen, dat zou 'ze ker viel verstandiger zijn." „Daai zulk u haar nooit toe kunnen be wegen". antwoordde Hetty onverschillig; „zij /egt dat ze wel weet wat ze doen moet, en dal geen enkele dokter meer voor baar zou kunnen doen dan zij zeil doet Zij heeft ook een hekel aan dokters, in ieder geval zou ze nooit willen dat 'n vreem deling bet huis inkwam. Het helpt niets of u over een dokier denkt." „Zij zal stellig morgen mei in staat zijn Oji te reis te gaan," ging Joyce op beslis ten toon voort met spieken en dadel ijk ver toonde zich een ve/smukte blik in Hetty's oogen. de vrij ouvorsi liiltlige uitdrukking veranderde in schrikt U> I I t 1 tii

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1