Be orlog. 68"* Jaargang, Donderdag 30 Maart 1916! No. 15103 NA LANGE JAREN, Deae courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per Kwartaal: Voor Schiedam on Vlaardïngen fl. 1.25, franco per post Q. 1.G5. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een xtatT aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Gemeentelijk Broodlbnreau. De Burgemeester van Schiedam brengt ter algemeene kennis, dat tot nader order het veranderen van bakker voor het Re- geeringsbrood niet kan worden toegestaan. De Burgemeester van Schiedam; AL C. HONNERLAGE GRETE. Ter Gemeente-Secretarie, afdeeling AJ- 'gemeene Zaken, wordt, ter waarneming der werkzaamheden van een in militairen dienst geroepen ambtenaar, gevraagd een tijdelijk Beambte, op nader te bepalen salaris. Kennis van machineschrijven (Ham mond) vereischt. Adressanten moeten hun eigenhandig ge schreven verzoekschrift inzenden aan den Burgemeester, vóór G April 1916. BUITENLAND. Van het Westelijke front. De strijd bij Verdun. Het Duitsche legerbericht van gistermor gen en het Fransche van gistermiddag, waar uit bleek, dat de strijd ten Westen van de Maas weer is opgeleefd, hebben we in ons blad van gisteren in hoofdzaak weer gegeven. Het Fransche maakte melding van een hevige artillerie-actie en van een aanval, die de Franschen in staat heeft gesteld ten noorden van Avocourt ©enigermate vooruit te komen. Zij heroverden den zuidoostelij ken uithoek van het hosch van Avocourt over een diepte van meer dan 300 meter en bezetten de z.g. schans van Avocourt, een Duitsche stelling van eemg gewicht Deze onverwachte stoot der Franschen heeft hun positie bij Avocourt belangrijk verbe terd, daar de Duitschers aüe pogingen in het werk steiJen om de Franschen op dit punt tot wijken te brengen, ten einde hun linie verder om te wenden naar Chattan- court. De heuvel 304 en de stellingen ten zuiden van het Bosch van Avocourt vormen voor het oogcnblik nog de zwakke punten op de Fransche verdedigingslijn westelijk van do Maas. Tegenover dit plaatselijk succes der Fran schen staat een behaald voordeel der Duit schers, dio eenige Fransche stellingen ten noorden van Malancourt hebben bezet en zelfs l;et noordwestelijk deel van dit dorp zijn binnengedrongen. Hierdoor wordt het bezit van Malancourt voor de Franschen bedreigd, te meer daar zij er zich toch reeds moeilijk kunnen handhaven, nu hun linie ten oosten van 'tdorp terug gedrongen is. Engelsch legerbericht. Het legerbericht van Dinsdag (ontleend aan de Engelsche bladen) luidt: Ondanks het zeer hevig vuur van den naar het Engelsch, door L. G, MOJBjERLY. „Dat doet ze in ieder geval," riep het meisje. „IK geloof niet dat niets haar zou Kunnen verhinderen, al was zij stervende, toch zou ze gaan. Zij gaat geregeld iede re drie maanden, er is nooit iets dat haar jhet kan beletten." „Kan die reis dan niet een paar dagen worden uitgesteld Het komt er toch niet op aan of ze den eenen dag gaat of den anderen; in haar toestand moot de in spanning van een spoorreis heel slecht voor haar zijn.". „IK zou niet denken dat ze den eenen dag, evengoed zou kunnen gaan als den anderen." Hetty sprak met niet minder be slistheid dan 't oudere meisje. „Ze laat zich nooit door iets weerhouden; en het is altijd op een bepaalden dag, ik weet niet waarom;" „Zij kan morgen niet op reis gaan", her- haalde Joyce met nadruk; „het zou een voudig een dwaasheid zijn." Maar hetwas duidelijk dat Hctty de woorden niet hoor de, haar aandacht wias op iets anders ge vestigd. Haar oogen waren weder op het venster gericht, zij keek onverschillig naar de gouden lucht in het Westen met zulk «en wanhopige uitdrukking op het gezicht, vijand gisteravond eii de nu en dan afge broken beschieting op den 28en Maart, heeft onze infanterie met succes het gisteren ge wonnen terrein bij St. Eloi behouden. Onze artillerie beantwoordde het vijandelijk vuur zeer herig. Het aantal gevangenen is geste gen tot 5 officieren en 195 manschappen. Heden (Dinsdag) was er bedrijvigheid van de vijandelijke artillerie en loopgraaf mortieren tegen onze posities tusscbcn Loos en Hulluch en 'aan hel front bij Aix Nou- lette. Wij antwoordden door de vijandelijke stellingen te beschieten. Van het Oostelijke front. Duitsch legerbericht Terwijl de Russen hun aanvallen in de Noordelijke sectoren gisteren met herhaald hebben, hebben zij ten Zuiden van het Naroem-meer hun kradhien dag en nacht vergeefs ingespannen. Tot zevenmaal toe hebben onze troepen den vijand gedeeltelijk in bajonetgevechten teruggeslagen. Duitsche vliegeskaders hebben met goed gevolg bommen geworpen op vijandelijke spoorwegwerken, met name op het station van Molodeczno. Oostenrijksch legerberich.t Het Oostenrijksche hoofdkwartier meldt d.d. gisteren: De vliegers zijn over en weer zeer bedrij vig geweest. Verscheidene vijandelijke vlie gers zijn door ons vuur en door onze eigen vliegers tot den terugkeer gedwongen. Een door onze artillerie neergeschoten Russi sche tweedekker is ten oosten van Buczacz achter do vijandelijke linies neergevallen. Wij hebben door de bommen uit vliegtuigen geen nadeel geleden; onze vliegers hebben enkele plaatsen achter het Russische front overvloedig en doeltreffend met bommen bestrooid. Overigens niets van belang. Russisch legerbericht De groote Russische generale staf meldt d.d. Dinsdag: In den sector van Riga artiltenM- en, ge weervuur. Onze artillerie beschoot doel treffend de vijandelijke loopgraven en de batterijen ten westen van Olai. In. den sett lor van Jaoobstadt violen de Duitschers, na een hevige voorbereiding door de artillerie, bij hot dorp Warsung, dertien K.M. ten zuiden van Jaeobsitadt, aan. Zij werden echter teruggeslagen. In den sector ten noordwesten, van Pos- tawy blijft do vijand hevigen tegenstand bieden, op sommige plaatsen voerde hij relfs verwoede tegenaanvallen uit. Aan hot Narocvf-mcer bezette de vijand het boscih ten zuiden van het dorp Mokr- zyce. Door ©dn tegenaanval wierpm wij dan nja.nd-uit het Noordelijke gedeelte van het iiOach, waarbij twee machinegeweren on gevangenen, die tol vier verschillende in*- giirjenten behoorden, in onze handen vielen. In hel gebied van de lioiritno-mo.Tassen on in de sectoren ten noorden daarvan duren de gevechten voort. Ton noorden van Bojan, in Galiciö lieten wij 13 mijnen tegelijkertijd springen. Onze infanterie bezette daarop in stormloop twee linies van de vijandelijke loopgraven. De overlevende verdedigers warden door hand granaten buiten gevecht gesteld. Wijl namen, een vaandrig en 125 soldaten -gevangen en dat het Joyce met haar teedere hart pijn deed. „Lieve, waarom zie je er zoo diep ongelukkig uit?" zei ze, terwijl ze "haar hand op den schouder van het meisje log de, „ik kan het niet aanzien. Wot is er toch?" „Niets", luidde het heftige antwoord. „Kunt u mij zelf niet aan mij zelf over laten? Waaronu moot u zich met mij bemoei en? Ik heb er een hekel aan te worden be spied en ondervraagd. Wat doet het ertoe of of Haar heftigheid verminderde plotseling, haar stem brak, en rit grooten schrik van Joyce zakte zij op den grond bij het raam ineen en barstte in snikken uit, terwijl zij trilde van het hoofd tot do voeten. Al het moederlijk gevoel, dat zulk een groot deel uitmaakte van Joyce's gemoed, ontwaakte bij het zien van Het ty's wanhoop, zij knielde neder naast het snikkende meisje en sloeg haar armen om haar heen, „Lieve", zei ze zachtjes, „lieve." Een oogonblife liet Hetty die armen toe en op dat zelfde oogenblik rustte zij met haar hoofd tegen Joyce aan als een klein kind en ze snikte nog steeds erbarmelijk. Maar op eens maakte zij zich zelf weer los, zij nam! een zittende houding aan, keek Joyce aan met de woeste, schitte rende oogen van een wild dier, dat in het nauw is gebracht en zijn leed verber gen wil voor' al zijn mede-schepselen., „Bemoei u niet met mij, zeg ik u," riep zij, ik heb u niet noodig, u evenmin als iemand anders, die mij bespiedt Laat mij mijn eigen belangen 03? mijn eigen manier Prijs der Advertentiën: Van 1—6 regels fl. 0.92; iedere regel meor 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die rij innemen. AdYerten tién bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-, Donderdag- en Zaterdagavond verschijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den. prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. veroverden twee machinegeweren, 1 mijnt- ©n 1 bommenwerper, benevens 5 kanonnen. Deze laatste moesten echter na het gevecht onbruikbaar worden gemaakt, daar wij ze niet konden meevoeren. Hoewel het Weer zeer ongunstig is en de gesteldheid van den bodem groote moeilijkheden oplevert, voeren onze offervaardige troepen alle op drachten uit, die hun worden gelast Tan het Zuidelijke front. Oostenrjjksch legerbericht De geschutgeveehten bij het bruggehoofd van Görz en in don sector der hoogvlakte van Dobcrdo hebben ook gisteren tot in den nacht voortgeduurd. De vijand heeft evenwel geen nieuwe aanvallen onderno men. Ten oosten van Selz .zijn do Italianen eenige onzer loopgraven binnengedrongen, die wij nu bezig, zijn weer van vijanden te zuiveren. In den Plöckemsector hebben onze troe pen weer tal van vijandelijke aanvallen af geslagen. Voor het overige is de toestand onver anderd. Op verscheidene sectoren werken de Ita lianen aan hun achtenvaortsche verbin dingswegen. Italiaansch legerbericht Op de Botto Allo voortdurend vijan delijk artillerievuur tegen onze 'stellingen, die wij hadden heroverd. Doeltreffend vuur van onze artillerie heeft een vijandelijke kolonne, die door het Valentiner-dal tegen den kleinen Pal op trok, teruggedreven. In het gebied van de bbven-Isonzo be lemmerde regen en mist ook gisteren do bedrijvigheid van onze artillerie. Wij ver nielden op de Mrzli een vijandelijke post en troffen een vijandelijken bomwerper. In den sector van Zagora vernielden onze bomwerpers de vijandelijke loopgraven, waarvan de verdedigers de vlucht Damcn. De hardnekkige strijd op de hoogten ten noordwesten van Görz, die 40 uren achtereen heeft geduurd, eindigde heden morgen met goeden uitslag voor do onzen. De vijand ondernam in den avond van dien 26sten met aanzienlijke strijdkrachten een heftigen aanval tegen onze loopgraven op de Monte dei Conti, dio vroeger tengevolge van het slechte weer reeds -niet genomen konden worden. Hij' liet daaraan een hef tig geconcentreerd vuur voorafgaan. De te genstand van onze troepen hield groote massa's aanvallers tegen, terwijl in hot centrum na een verwoed handgemeen een bataljon zich circa 400 meter terugtrok, lertig gevangenen met zich voerend. Ge luren de den geheelen dag van gisteren onderhield do vijandelijke artillerie een 'waar spervuur op Je stelling, waarom reeds zooveel is gestreden. Tegen den avond ging onze infanterie tot oen tegen aanval over. Na herhaalde bloedige po gingen. die door onze artillerie kracht dadig ondersteund werden, heroverde zij de verlaten loopgravon. In onze'handen vielen 302 gevangenen, waaronder 11 of ficieren, 3 machinegeweren, een groote hoe veelheid gewone geweren, 'voorraden en andere oorlogsbuit. Een vierde vliegtuig, door ons vuur ge troffen, landde gisteren te Vittorio, De twee inzittenden werden gevangen geno men. In den Kankasns. Russisch legerbericht. In het kustgebied bedwongen onze troe pen den heftigen tegenstand van den vijand en wierpen hem, na voorafgaande voorbe reiding door *de artillerie van de vloot, uit zijn stellingen in het Baltatsji-dai terug Na een heftigen strijd bezetten wij de stad Ofi aan de kust van de Zwarte Zee, 48 K.M. ten Oosten van Trebizonde. Tegen den avond gingen de Turken in den geheelen sector van de kust tot tegenaanvallen over, die met goed gevolg werden afgeslagen. Op 23 Maart hebben wij na een gevecht het plaatsje Phisan, veertig K.M. ten zuid oosten van Bitlis, bezet. De Turken trok ken naar het Zuiden terug. In Belgie. Het schrijven van ka rd inaa 1 M e r c i e r. Het blad „De Tijd" publiceert den yol ledigen tekst van het herderlijk schrijven, dat door Z. Em. kardinaal Morcier, bis schop van Moclielen, na zijn terugkomst uit Rome, uitgevaardigd is. Naar men weet, heeft dit schrijven den gouverneur- generaal van België, Von BLssing. aan leiding gegeven tot het richten van een brief aan den kardinaal, waarin hij dezen beschuldigt van „het aanwakkeren eencr vijandelijke gezindheid tegen hel volgens het volkenrecht wettig .gezag van de ojie- reerende macht". De gouverneur-generaal heeft zells gedreigd zijn toevlucht te nemen tot strengere maatrege'eii. indien de kardinaal voortaan in zijn vaderlands lievende uitingen niet meer matiging ho tracht Wij ontleenen aan het hordei lijk sclmj ven eenige gedeelten: I Het is mij bekend, boe veel en hoe vurig gij voor ons, gedurende onze reis. Jvbt gebeden. Uwe gebeden zijn verhoord ge worden. Zoo haast uit Romo alhiei aange komen, ben ik eerst en vooral onze dici- bare metropolitanc kerk binnenrolreden om er een vurig „Te De urn" vóór den Hem op te zeggen, en mijn warme dankbaar heid te betuigen aar onze goede Moedor. Vele dingen mag ik u niet bekend "ma ken. Gij zult mij begrijpen. D© onregelma tige .toestand, waarin wij verkeeren, iaat ons niet toe, datgene juist openhartig, mede te deelen, wat cr best en innigst In onze ziel ligt voor u, datgene wal, daar het van hooger komt en u innig aan belangt, voor mij mijn stevigste steun is en voor u, mocht ik spreken, do machtig ste troost zou wezen; maar gij zult aan mijn woord niet twijfelen en mi} gein own als ik u verzeker, dat mijn reis op bijzon dere wijze is gezegend geweest, en dat ik tevreden, zeer tevreden terugkom. De goedheid van don H. Vader voor ons was treffend. Bij mijn aankomst, gmvïiar- digde Hij zich, mij in zijn armen te sluiten. Hij noodigde mij uit, Hém zoo dikwijls mo gelijk ©en bezoek te brengenHij liet mij toe, Hem alles te" zeggen, alles toe le Kor trouwen, luidop tg denken in zijn aanwe zigheid. Gedurende de lange uren, welke ik mocht doorbrengen in zijn doorluchtig ge zelschap, heeft Hij, als een vader, mij vcr- behandeien. Wat kan het u schelen, of ik mij' gelukkig gevoel of ongelukkig, U haat mij; 'moeder haat mij; er is haat overal, ik geloof niet dat er eenige liefde op de we reld is." Joyce begreep dat oen poging om met haar te redenccnen, terwijl' zij in zulk een stemming was, meer d,an nutteloos zou wezen. Zij boog zich' voorover en kuste stil zwijgend het uitdagende betraande gezicht, lei haar hand een oogenblik liefkozend op bet slordige hoofd, toen stond zij op en ging de kamer uit om naar haar patiënt te kijken. Mevrouw Marshall was in een onrusligen slaap gevallen, een slaap afgebroken door zware zuchten en kermen, nu en dan uitte zij enkele onsamenhangende woorden. Joyce ging een poosje voor het bod zitten en hetzij door de rustige tegenwoordigheid van de an dere vrouw of tengevolge van uitputting, Me vrouw Marshall werd rustiger en haar slaap werd kalmer en dieper, Een uur later verscheen Hetty aan het souper; zij zag er uit als gewoonlijk, be halve de sporen van tranen op haar gezicht en de nog norscher uitdrukking dan an ders. Zij maakte geen toespeling op haar uitbarsting van straks, antwoordde zoo kort mogelijk op al wat Joyce zei, 'sprak in' het geheel niet uit zich zelf, en toen Joyce vroeg of zij haar moeder niet goeden nacht zou gaan zegigen, weigerde zij ronduit. ,M,oeder komt die aanvallen altijd goed te boven," ziei ze met schijnbare ongevoelig heid; „zie zou het heel onaangenaam vin den als ik bij haar kwam. Ze zou denken, dat ik gek was. U heeft u niet ongerust tó maken nu hot ergste weer voorbij is, moeder houdt er niet van, dat iemand zich drukte voor haar geeft, en zo zou heel boos zijn, afe er iemand bjj haar waakte, of ia haar kamer kwam slapen, „Zij heeft mg gezegd, dat ze liever alleen wou blijven," antwoordde Joyce; „maar ik zal mijh deur open laten staan, dan hoor ik haar dadelijk als zij roept Zeg, is cr /iets wat ifc voor je doen kan, lieve," voegde zij er bij, toon Hetty de deur uitging mot het blijkbare voornemen naar haar eigen kamer te naan. „Voor mij?" Helty trok de schouders op, uit haar toon en uitdrukking sprak de grootste verbazing; in beide was een ze kere spottende onbeschaamdheid. „O noen, wat zou er voor mif gedaan kunnen wottden. Ik ben niet ziek of zoo iets. Ik mankeer niets. Hoe dwaas, om mij zoo iets te vragen." Het uiterlijk van het meisje, dat een poosje geleden zoo hartverscheurend gCK snikt had, was nu hard, koud en stilcriwas een sarcastische glimlach om haar tippen en in haar oogen, dezelfde spottende onbe schaamdheid als in haar loon en manieren. Zij kuilde Joyce kool toe en zei zooge naamd vroolijk: „Heel vriendelijk van u aan te bieden, iets voor mij te doen, maar- cr is niets ,t. doen. Goeden nacht, vermoei u niet on er moeder te tobben. Het zal best met haar gaan, het dient nergens voor, drukte te mar ken." En mot dit afscheidswoord ging zij de leerkamer uit cm floot zachtjes een vroo lijk straatdeuntje. Joyce Was een zeer menschelrjke vrouw, de koele onbeschaamdheid in den toon van het jonge meisje, deed haar bloed van verontwaardiging koken en de zeer men}- scheiijk© begeerte kwam in haar op, een voorwerp op te nemen 'tdoct er niet toe wat -- en het het zich' verwijderende meisje achterna, te werpen, Zij klemde de troost verlicht en aangemoedigd; Hij be grijpt hoe bezorgd wij zijn om onze gods dienstvrijheid en onze vaderlandsliefde, en Hij neemt er deel in. Den grond zijner ge dachte, die ik begeerig was te vatten. -fnet het oog op u, heeft Hij wel willen uitdruk ken jn een opschrift dat Hij', eigenhandig, stelde onder een portret 'en dat ik hier met allen eenvoud overschrijf: „Aan onzen eerbiedwaardicen broeder Kardinaal Mercier, Aartsbisschop van. Me- cheien, schenken wij volgaarne den Apos- tolischen zegen, met de verzekering, dat nv ij steeds met hem zijn, en dat wij deel nomen in zijn smarten en zijnen-kommer, aangezien zijn zaak ook de onze is." De vurigste uitdrukkingen van den eer bied, de bewondering, de vereering voor de zedelijke grootheid, voor den zielenadel, voor het kalme en vastberaden geduld van het Belgische volk, kwamen tot ons uit steden en dorpen van Zwitserland, Italië. Spanje, Frankrijk en Engeland, en. klom men, door de geestdrift gedragen, tot ben in wie de vaderlandsliefde wordt be lichaamd, onze vorsten, de re.geen.ng. de geestelijkheid, ons dapper leger. Wal ons betreft wnj hebben steeds aüe huldebetóog. welke ons te beurt viel, oji u overgebracht, want een inwendige stem herhaalde ons gedurig, dat gij het zijt, die, door uwe taaie lijdzaamheid, iiei verdiendet en het ons hadt verworven. Gij zult niet ontkennen, dat ik u nooit mijne lwxluchlheid verborg Ik heb u de vaderlandsliefde aangejutxiikt om dal zij oen verlakking is der hoofd-deugd, van het Christendom, de liefde. Edoch, van in ■Ion beginne, heb ik. u laten vermoeden, dat, naai mijn bescheiden voorgevoelen, onze beproeving langdurig /mi zijn. en dat net voordeel zou buhooren aan <io natiën, die er liet taaiste geduld aan Ingleden." De kardinaal --preekt zijn nveiluigmg uit wat betreft de overwinning der geallieer den en hel hersje! van België en zegt* De toekomst is met twijfelachtig voor ons Maai wij moeten haai voorbereiden. Dit zullen vyjjmet in ons de deugd van veidu'digheid en den geest, van offervaar digheid te onderhouden. „Handelt manhaf tig en houdt uw hart sterk', zegt da l'salrnjst, „door uwe hoop te stellen in God". Beeldt u ecri oorlogvoerende natie in, verzekerd van haar legerkorpsen, van haren schietvoorraadvan haar bevelvoer ders, oj> weg naar do zegepraal: God Late in de gelederen de kiemen eorior bosml- m de gelederen de kiemen eenor "besmet telijke "ziekte zich voortzetten, en op den eigen stond ti'orden de gunstige vooruit zichten teleurgesteld I Ook, boven alles, stelt uw vertrouwen op God. Stemt Hem' gunstig te uwen op zichte door uw geweten te zuiveren." Ter Zee. De luchtaanval op Noord- Slees wijk. De Engelsche Admiraliteit deelt mode: Al onze schepen, die deel hebben geno- mon aan do actie tegen de Duitscho kust, zijn thans teruggekeerd, met uitzondering van den torpedojager „Medusa", die ten on der is gegaan, nadat do ge heel e bemanning hem had verlaten. Landen op dat oogenblik op elkaar en kneep do handeti hrost, terwijl' zij verlangde met oen verlangen, dat zij zelf kinderachtig vond, dien onbeschaamd spot tonden blik uit Hetty's oogen te wisschen en don glim lach van haar lippen. Het zachte fluiten van het straatdeuntje scheen hoon bij de beloei- diging te voegen en het was slechts doen groote inspanning tot zelfliohcerschinig, dat Joyce bel meisje niet bij do schouder* pakte en eens flink schudde. i „Wat zij meer dan genoeg verdient," dacht Joyce gemelijk. Maar de vrouw dj© een. leerschool door- loopen had. van langdurig ou bitter lijden, had langen lijd geloden geloerd, erger dtnr gen 1e verdrogen, dan het hoezo humeur en de onbeschaamdheid van een jong meisje en nadat hel geluid van Hetty's zich naar Imven verwijderende voetstappen was w-eg- gestoiecn, keerde Joyce kalm terug naar do kamer van mevrouw Marshall, om te zien of ze alles had, wat ze. voor den nacht behoefde. Toen zij bij hot bod kwam, sloeg de zieke vtouvv de oogen op1. „Ik hob goed geslapen", zei ze,"„ik ben veel beter. Het ergste is voorbij. Nu voel ik mij alleen nog wat ontdaan, maar dat zal wel spoedig overgaan. Ik moet morgen op reis," voegde zij er kortaf bij.„Ik ben dezrtn (keer erger geweest dan gewoonlijk, daardoor voel ik mij zoo ontdaan. Maar ik moei naluurlijk morgen gaan. U denkt toch niet dat dit twijfelachtig is. wol?" Haar toon veranderde en kreeg iets weifelerids, zij koek Joyce onderzoekend, aan. Wordt vervolgd^ SCHIEDAf /ISCHECOURANT 25) i t i t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1