De oorlog. 6S"e Jaargang, Vrijdag 31 Maart 1916. No, 15104 NA LANGE JAREN, Dezfe courant verschijnt dagelijks, met uitsondering •ran Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1,25, franco gat post fl. 1.65. Prijs per Week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cant Ahonnementen worden dagelijks aangenomen. V ftdverte nriën voor het eerstvolgend nummer nweteR de» inkltkgs rdós eac tfüï aan bet Bureau bezorgd zijn. Bnrean: Lange.Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentiën: Van 16 regels S. 0.92; Iedere regal meet 15 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote lettere naar de plaats die innemen. Advertentiën bif abom nement op voordeelige v-oorwaarden. Tariovwt biervan rijn gratis aan het Bureau te bekomen. In de nummers die Dinsdag-. Donderdag- en Zaterdagavond wrec-hijnen, worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den pnjs van 40 oents ger advertentie, baj vooruitbetaling aaa bet Bureau te voldoen. Intercommunale Telefoon No. 103. Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder knnnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders ,van Schie dam; Gezien het verzoek van F. C. BEIJER om wijziging van voorwaarde b der vergun ning van 8 Maart 1916, tot het oprichten van. ©en fabriek voor bereiden van rellen in het pand St Anna Zusterstraat 7, kadas ter Sectie A no. 1307, luidende: „b. in de werkplaats en voorts op elke „verdieping en den zolder moet een brand „kraan •'aanwezig zijn ter inwendige wijdte „van 50 m.M., aangesloten op de Drinkwa terleiding en elk voorzien van zoodanige „hoeveelheid slang, dat daarmede, ieder „deel der inrichting te bereiken is" Gelet op artikel 12 der Hinderwet Brengen ter algemeene "kennis, dat op Maandag, 3 April 1916, des n.m. 3 uur, belanghebbenden in de gelegenheid zullen worden gesteld om, met betrekking tot deze wijziging der voorwaarden, ten RaadhuTze hun bezwaren in te brengen. Schiedam, 31 Maart 1916. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, SL L. HONNEÏILAGE GREEK, De Secretarie, V. SIGKENGA, Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester en Wethouders van Schie dam; i i Gezien het verzoek van de N. V. NEDER- LANDSCHE DISTILLEERDERIJ EN FLES- SCHENFABRIEK, VOORHEEN DE FIRMA HERMAN JANSEN, om vergunning tot het uitbreiden harer glasfabriek aan den Noord- vestsingel 37, kadaster Sectie H no. 754, door verplaatsing van den bes taanden warm- oven en het maken van een nieuwe gemeng- kamer; Overwegende, dat de overgelegde teeke- ningen onvolledig zijn; Gelet op de Hinderwet; Besluiten bovengenoemd verzoek buiten verdere be handeling te stellen wegens ongenoegzaam heid der overgelegde stukken. Schiedam, 30 Blaart 1916. Ï9 Burgemeester m Wethouders voornoemd, AL. L. HONNERLAGE GRETE. De Secretaris, Tw SICKENGA. Burgemeester en Wethouders ,van Schie dam; t Gezien de aanvrage van A. TIEMAN, hou dende verzoek om vergunning voor het ma ken eener overkapping waaronder 'n droog- inrichting op de open plaats bijl de pan den Hoofdstraat 35 en 37; taai bet Engelsch, 1 door li. G, MOBfERLY. 26; l „Ik bda (bang dat u niet in staat ztilt wezen op reis te gaan," ontWoordde Joyce, terwijl zij (haar koele hand op mevrouw Marshali's onrustige handen legde; „u zegt zelf dat u u zeer ontdaan en vermoeid voejt en een reis zou dat natuurlijk erger maken. Zou u het niet kunnen uitstellen tot oen anderen dag?" „Uitstellen?" De zieke vrouw lachte; het was eefa. (knarsende lach, zonder vroolijk- heid, een zwak lachje waaraan men merkte hoe weinig kracht zij had. „Ik kan het niet uitstellen, dat is onmogelijk. Als ik morgen niet ga, zal hij denken o ik moet gaan; Zieg iit u, ik moet gaan. Het is een levens belaag. Ik zal stellig morgenochtend beter zijn. Ik kan mij inspannen zooalls ik te vore»a gedaan heb; ik heb mij zoo vaak moeten inspannen en ophouden en dingen ten uitvoer brongen. Toch ik voel mij dezen keer erger dan anders. Ik bon nooit zoo afgemat geweest als dezen keer." De wanhopige toon in haar stem, nood zaakte Joyce om dadelijk te zeggen „Zou u mij de reis met kunnen laten doen? Is het iets, dat ik in uw plaats zou kunnen doen? Ik wil met genoegen .gaan." Een blos kleurde plotseling het gr<.uwe gezicht, op het kussen, een blik, half schuw, half beschaamd, vertoonde zich in mevrouw .Marshall's oogen. Overwegende, dat het onderzoek met be trekking tot die aanvraag nog niet geëin digd is; Besluiten op grond van artikel 164 der Bouwver ordening de beschikking op de aanvrage te verdagen voor den tijd van hoogstens een maand. Schiedam, 30 Blaart 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd M. L. HONNERLAGE GRETE. De Secretaris, Y. SICKENGA. i i r Levering Waaistraatkliiikers B. en W. van Schiedam zijn voornemens op Donderdag 13 April a.s., 's namiddags 2 uur, ten Raadhuize aldaar in het open baar aan - te besteden „de levering van 800.000 waalstraatklin kers". Bestek verkrijgbaar a f0.25 (per post f0.30) aan het Bureau van Gemeentewee ken, Korte Haven no. 33. Do op zegel geschreven inschrijvingsbil jetten moeten vrachtvrij worden ingeleverd in de ten Raadhuize aanwezige gesloten bus. BUITENLAND. Tan het Westelijke front. Fransch legerbericht Het officieel© Fransche communiqué van gistermiddag luidt Ten Zuiden van de Somme zijn de Duit- schers onder begunstiging van een woe dende beschieting in een vooruitgeschoven stuk der Fransche linie ten Westen van Yermand-Yillers (ten N. van Chanlnes) door gedrongen. Een Fransche tegenaanval heeft hen er terstond weer uitgeworpen. Ten Westen van de Blaas hebben de Duitschens vannacht herhaalde malen de Fransche stellingen in het bosch van Avo- court aangevallen. Alle aanvallen zijn door het afsluitings-, machinegeweer- en infan terievuur der Franschen gekeerd, met name voor hun schans van Avocourt, waar de Duitschers stapels lijken achterlieten. In de streek van Malancourt hebben de Duit schers new meer ondernnomen. Ten oosten van de Maas en in Woëvxe bij tusschenpoozen kanonvuur. De Duit schers hebben ten noorden van St Mihie! drijvende mijnen ja de Blaas geworpen, die hoegenaamd geen schade hebben aan gericht. Gisteren heeft een Fransch veohtvlieg- faigen-eskader 15 granaten van zwaar ka liber op het slation Metz1Sablons en 5 op het station Meizières aan de Moezel geworpen, In den afgeloopen nacht heb ben twee Fransche vliegtuigen het "station MeizièresMetz gebombardeerd. Engelsch legerbericht Het Engelsch© stafbericht van Woensdag luidt De dag verliep op het geheel© front rus- „TJ?" stamelde zij, „u gaan in plaats ran mij? noen neen, hoe zou ik dat knnnen? Hoe zou ik u kunnen laten gaan. Daar is geen sprake van. U weet niet wat u •voorstelt. U kunt niet gaan." HOOFDSTUK IX. Dulcie. De hospita van No. 44, Jeremiah street, stond aan de deur e(n keek de persoon, die op den drempel stond, aan. Ln juffrouw Brace's slimme, maar niet onvriendelijke oogen was iets spottends op dat oogenblik. „Ik geloof met, dat ik ooit een kostganger gehad heb, waar zooveel menschen naar kwamen vragen als naar juffrouw Trevor", aeide ze. „Dan komt de een om haar to jbö- zoetoen. en dan weer ©en ander heel plotseling komen een massa vrienden voor haar opdagen en vroeger kende zij geen sterveling. En al de menschen, die vóórhaar komen, schijnei 'oo teleurgesteld, dat ze haar niet vind Jsof ze hun naaste en dierbaarste bh- erWant Was en toch scheen het, ot in het geheel geen familie had." „Het is een groote teleurstelling voor mij, haar niet hier te vinden," antwoordde het meisje, dat op den drempel1 stond; „mag ik binnenkomen en even met u spreken? Ik ben ziek geweest." „Kom tonnen, u is van harte welkom," was juffrouw Brace's antwoord., want dat soort bezoekster -„een dame van top tot teen, daar kon men zich niet in ver- gissen," zooais de huisjuffrouw rich zei. ve verzekerde werd niet mét wantrou wen of afkeer aangezien door de eem'gs- rins achterdochtige ytpuw. „Ik -geloof dat tig. De vijand deed ten oosten van Béthune kleine mijnen ontploffen, zonder schade aan te richten. Ten zuiden van Si. Eloi ver sterkten wij het op 27 Maart veroverde terrein. De strijd bij Verdun. Te Berlijnsche correspondent van het „Hbl." seinde gisteren: Zoo even hen ik teruggekeerd, van een bezoek aan een hooggelegen, punt op den rechter .Maasoever bij Consenvoye, het dorp waar midden Februari de actio tegen Verdun begon en van waar een overzicht mogelijk was over een groot gedeelte van noordelijk 'Verdun en het operatieterrein ten westen van de Blaas, ©en perspectief van ongeveer vijftien kilometer hemels breedte van fort Belleville tot de belendend* hoogte 304. Het fort Belleville werd heftig beschoten Boven Verdun, waarvan met het bloote oog de stompe kathedraaltoren en kazernes duidelijk te zien waren, stegen rookwolken op. Voor me 'lagen, alle duidelijk te onder scheiden na vergelijk met de stafkaarten, de forten van Verdun, het Cunuèrebosdh, het Bcurrusboscb, bet R avenbosdi, het For- gesbosch, bosstihen met dicht kreupelhout op hellingen met zachte glooiingen, waar van de voornaamste rijn de „Doode man' en de „Ganzenrug". Ik heb nje kunnen overtuigen dat de „Doode Man", de staf kaartbenaming van hoogte 295, in Duitsche handen is. Tijdens mjjn bezoek rond alleen eert tame lijk hevig artillerieduel plaats. Aan de in slagwolken was duidelijk te zien, waar de Duitschers het vuur concentreerden op Bel leville en hoogte 304. die het terrein be- heerseht, hij Avocourt en Blalancourt vóór het Messe-bosch, het gebied dat genomen moest worden, om do laatste treinverbin ding, die van Verdun naar Parijs, volko men onder vuur te hebben. Van alle kan ten fclchk het donderen en fluiten en loeien der granaten,^ sloegen witte wolkesï uit den grond, spoten fonteinen van aarde, vermengd met gele wolken van brisante granaten, omhoog. In (het breede, heuv-ö- lend gebied, waarin de Blaas kronkelde als een smalle zilveren band, was geen men- schelijk leven te bespeuren, ook niet in de dorpen, waarvan er enkele, zoo als Forges, bij'na met den grond gelijk gemaakt zijn. Blaar overal werkten de vemiclingsmadhi nes door menschen 'bediend. He heb tijdens mijn bezoek den indruk gekregen, dat het leger van den kroonprins hier opereert naar vaste plannen, geleid door het principe met (het menschenmateriaal zioo zuinig mogelijk om te gaan, dat de grootste kracht gezocht wordt in artüleristischc voor bereiding, om de infanterie te sparen, waar van dit heuvelland terrein, nu eens volko men open, dan weer dicht begroeid, meer dan menscnehjks cisdhen 'zou. indien niet het geschut do vijandelijke stellingen eerst vermeld heeft. De coriöentralie van artille rie van elk kaliber is in dit gebied jdan ook geweldig. Een dergelijke tactiek sluit snel werken uit. Blen is aan Duitsche zijde dan ook tevreden met de successen, die thans reeds behaald zijn. De stemming' onder of ficieren en troepen in de dorpen achter hej| front, die van mannen; wemelen, is dan ook een van rustige iztekerhead. zich nog Wat zwak! voelt. Als ik zelf ziek geveest ben, heb1 ik ook zoo*h raar ge voel, net of ik niet goed staan kan of alleen loopan." „0, ik iben nu Weer geheel beter," ant woordde het jonge meisje glimlachend, toen juffrouw Era co op rij ging om haar in het het smalle gangetje te laten passeeren; de kale, wasdoeken looper en. de oude kapot te pa rap] uie-standaard ontbraken niet als typische voorwerpen in een kosthuis, 5,ik wou u graag even vragen of u ook niets weet van juffrouw Trevor?" Juffrouw (Blruco duwde rechts een deur open en liet haar bezoekster een niet zeer nette kamer binnen, de mooie woonkamer, zooaüs zij het noemde, een vertrek even somber als slordig. Een paardeharen cana pé en stoelen allen in een meer of min vervallen toestand; een tafel meteen angstverwekkend leelijk, wollen kleed; een buffet en oen tweede gekraste tafel, Waar op een glazen voorwerp met bloemen var was prijkte en een bijbel deze meu- Hels en een kleed op den grond, dat ge heel versleten was, maakten den inhoud uit van het vertrek En behalve de bloe men vian was en één of twee opzichtige oleographieën tegen de donkere muren, was er geen enkele kleur, die de algemeene som- berheid kon verzachten, „Is juffrouw Trevor al Lang geleden ver trokken?" vroeg het meisje, „en weet u waar rij is?" Het lieve gezicht van het meisje en haar vriéndelijke manier y^ui doen mankten een Over den jongsten. strijd bij Blalancourt meldt het Havas-bureau: Het Duitsche offensief bij Verdun is Dinsdag met verdubbelde hevigheid her vat. De vijand had, om zijn voornemen te verbergen, sedert 6 dagen oen onaf gebroken hagel van mitrailleur vuur op het geheele front van Verdun doen neerdffen tot de uiterste vleugels toe. De aanval is Dinsdagmiddag om klokslag 3 uur be gonnen op het punt- waar men hem ver wachtte, namelijk "het uiterst kleine fron AvocourtBlalancourt, niet meer dan eén kilometer breed. Sterke Duitsche strijd krachten snelden in een stormloop aan doch de infanterie en de lichte artil'eri© die zich door het vijandelijke speivuut heenwerkten, brachten de vijandelijke ko lonnes tot staan en onze veldstukken maaiden hun dichte geleden met een ver schrikkelijk nauwkeurig spervuur weg Het was het doel van do Duitscheis ons te noodzaken het dorp Blalancourt to ontruimen. Opnieuw is echter lnm hoop verijdeld. Er zij op gewezen, dat de vijand om. Verdun over Malancourt te bereiken, 18 K.M. heeft af te leggen De taktiek der Duitschers om bij hor ten en stooten woeste uitvallen te doen wijst ontegenzeggelijk op oen verslapping van hun wil of van hun strijdmiddelen. "Wij voor ons blijven hun overal het hoofd bieden totdat zij zijn uitgeput. Onze aan voerders en onze soldaten zullen met vei slappen. Dinsdagnacht heeft de vijand gedurende 5 uren de overdag begonnen vruehtelooze aanvallen tegen de stellingen lusschen Hau court en Blalancourt met nieuwe eenheden hervat. Al zijn aanvallen werden echte! met zware verliezen afgeslagen. Wij hebben Woensdag op onze beurt hd initiatief genomen tot een aanval. -'s Och tends hebben wij een uitspringend punt in de vijandelijke linie aan den zoom ran het bosch van 'Avocourt geslechl. Ook hebben wij een noemenswaard plaatselijk voordeel behaald door den z ui d»o.s te lijken uitlooper van het bosch, zoomede een vei sterking, bekend als de Schans ran Avo court", die door de Duitschers zeer krach tig was ingericht, te nemen. Wij bleven meester van het herwonnen terrein, niet tegenstaande vier tegenaanvallen, door den vijand mot versche troepen ondernomen. In den namiddag richtten de Duitscheis een geweldigen aanval op het dorp Ma lancourt. Ondanks de moeilijkheden der veidedi ging van het in puin geschoten dorp, ge bouwd in een dalketel, waarvan de om ringende hoogten allen in handen van den vijand zjjn, heeft deze slechts voet kunnen krijgen in een vooruitgeschoven verdedi gingswerk ten zuiden van liet dorp en in twee huizen. Al zijn pogingen om verdei door te dringen zijn dadelijk gestuil. Zijn kleine vordering is dus van weinig be lang, want de pijlers van onzen weer stand zijn veel meer naar achteren gelegen op de linie Avocourt-hoogte 304-Morlhom- roe—Uumières. Indien wij hetgeen niet waarschijnlijk is nog enkele stukjes terrein zouden moeten prijsgeven onder nog sterker druk, zou daaruit onze min derheid volstrekt niet kunnen worden af geleid, want wisselende bewegingen, voor- aangemiamen indruk1 op de huisjuffrouw; ze vertelde gaarne, dat ze een echte dame dadelijk herkende als ze er een zag en z» behandelde haar dan ook dadelijk als •ooodanig. I „Ja, juffrouw, zé is hier ruim drie maan- den geleden vandaan gegaan," antwoord de juffrouw ©race, „en ik weet niet meer van haar af dan een pasgeboren Jdnd. Dit spijt mij genoeg, want er zijn al twee hoe ren geweest, die naar haar gevraagd heb ben, en het is al heel gek, dat ik niet in staat ben er iemand iets van te zeg gen en nu u weer. Deze brief is voor haar gekomen, toen zij pas weg Was;ik heb hem bewaard, hopende, dal ze mij haar adres zou zenden, maar dat heeft ze niet gedaan. Niet dat ze ondankbaar was, dat wou ik! volstrekt met zeggen. Ze was heclemaal niet een van die ondankbare lui. Ze heeft rag geschreven en liedonkt omdat ik vriendelijk voor haar geweest was, een brief waar ik trotsch op ben, maai ze schreef niet waar zo woonde en er wis geen joatmerk op. vv,iat" ik uit wi}s kon worden of iets Van dien aard. Want de brief was in Londen op de post gedaan." Juffrouw Biraco nam een bestoven brief van den schoorsteenmautenl, en reikte hein de bezoekster toe; deze nam hem aan en schudde het hoofd. „Ik weet niets van dezen brief," zei ze, „iid km h«t schrift oök niet Maar ik wou juffrouw; Trevor (Weervinden. Ik liad zoo gehoopt, dat rij hier was. Dadelijk nadat ik mijn geheugjegi terug had aaj mijn ziek- en achteruit, zijn onvermijdelijk. Het Fran sche iegcrbevel zal de hoofdverdedigings linie intact weten te bewaren. Tan ket Oostelijke front. Oostenrijksch legerbericht. Van het Russische oorlo^steoneel word xi op enkele plaatsen voorpostengevechten ge meld, Russisch legerbericht. Van Woensdag (via Berlijn): In i!e omgeving van Dunaburg duurt de Mrijil voort Ten zuiden, vaai de stad op \©i-alullende plaatsen hevige artiileriebe. m'biet mg Ten westen van het Naroczmeer w ïerjxui wij den vijand uit het zuidelijk deel ran hel bosch. ten zuiden van. het dorp, Jlokrzyee en sloegen wij een tegenaanval af. Nabij bel OginskykananLop verschillende plaatsen hevig infaiiterievuur, ©ij het dorp Sosnino vermelden onze troe pen de ijzcrdiaadverspemngen en wierpen den vjjand uit zijn loopgraven. De Duit schers vluchtten naar de andere zijde van, het kanaal. lijandehjke vliegers wierpen bommen op de omgeving der staüobs Luszezu en Cum- mco, 55 K.M. ten noordoosten van Pïnsk. Op liet front ran de Midden-5 i.rvpa! verijdelden inj een poging van den vijand om onze loopgraven Ie naderen. 0j) het geheele front is dooiweer inge treden liet moerassengebied is geheel over stroomd. met alleen in het zuiden, maat' •ook m het noorden komt water ophctjjs van rivieren en merenhet smelten van de dikke sneeuwlaag op de wegen veroorzaakt voor de bewegelijkheid der artillerie buiten gewone moeilijkheden. Yan het Zuidelijke front. OosIcnrijfcsch legerbericht In de sirerk van Uotv wcxrdt weder dag en nadd hevig gevoelden. ISuj het bruggen hoofd kwamen aan beide zijden sterk» afdeejmgcti jn gevecht Onze troepen namen Imu :i5ü Italianen en S officieren gevau- In hel gebied dei hoogvlakte van Dober- di> was hel. artillerievuur zeer levjendig. Op do hoogten ten Oosten van Selz! wordl qm eeiuge joopgiaven gevochten. Een eskader onzer hydroplanes wierpop de vijandelijke batterijen aan den mond der 8dobtoi. honnnem. In het bergland, aan de Dolomieten en bij1 Rivia artilleriege- vechten. 0e duikboot- en mijnenoorlog. Een Reuterbericht uit Londen meldt: Naar gemeld wordt is hel s.s. „Kilbrile" (3712 ton) den len Blaart gezonken. Het stoomschip „Lavina Wjestoll" (3131 ton) is gezonken; de Iwiimixiung is gered; do madumst is gewoond. (tn de liegrooImgs-cominisste Van don' Duilschon Rijksdag werd gisteren met alle stemmen op één na (alle commissieleden waren aanwezig) de volgende motie aange nomen i s te, begreep ikj, dat ik haar moest goaft op zoeken. ,lk had tiaar adres, en dadelijk na dat ik van do reis was teruggekeerd, i®as ik van plan regelredit naar haar toe te gaan Kan. haar hulp en raad in te roep era Maai ik ben ziek geworden, ik liob es mei over gedacht, dat ikl haar niet zou kan nen .vinden. Ik rekende vast op haarvriend- schap. Zij zou nuj wel ziegjgjen, Writ ik doen moest." Een. uitdrukking van groote smart en verslagenheid vertoonde rich pp haar hef gezichtje. „Ach, ze zou zulk een goede vriendin geweest zijn," antwoordde juffrouw iBsrueo hartelijk, .„zij is een dier menschen, (al tijd gereed om een ander te helpen. IK heb nog nooit iemand gezien, zooals zij, wat dat aangaat, en. zij omziet zich zelf nooit, altijd denkt zc aan anderen. Jam mer dat er niet meer zulke menschen. rijn„- Maar ik kan u niet zeggen, waar ze geble ven is, al bood u mij veertig) duizend pond. fk wou dal ik bet kon. Ze is in (allerijl heengegaan,hctovenueJ mij'heelemaal,torn -/e zei, dal /.o heenging. Je zou mij met eeu veer tegen den grond hebben kunnen. slaan, zoo verbaasd was ik'. Ik had nooit gedacht, dal zij heen, zou gaan, ak dacht; dal het iemand was, die hier vast zat om zoo te zeggen. En ik' geloof ook ze ker, dat ze van plan jvjas te blijven. Ik geloof niet dgi ze ooit plan had zoo gauw weg to gaan als ze gedaan, heeft jWjat ik zeg, en wat ik tot mijn dood toe ziql volhouden, is, dat ze uit angst ia (wegge- loopcn^" WmM mWh toiÜÖSrif J. :Si l IIEDAMSï!H IE COURANT. "i -SN&ï&h 'A, 1 T r ,Tr.. i v;. .v-bki W t" i»» 'v,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1