PQ^ra,i?[!K][B®ci?! a êt mm mm SAFE-DEPOSIT. D!D=,^CatïflEK!^[gci? l VAN DER BEER'S BESCHUIT G. ZES LIEDJES Tandarts LOOPUYTS BANK MA IX Co.'s Tank. H. J. Wouterlood Co., Ï5PAAFHANK. INCASSO-BAN K. De WISSEL i EFFECTEMB GEBROEDERS GE AI 0^, Genie van Gelden a Deposito f40,600,000. Provinciale Cred it- en Spaarbank, Schiedam. I Warme Beschuitbollen en Fijne Krentenbollen Iteratie Beschuit- en Braflfalriet Middelburgsche Courant, i. T. Oftll Z0H6I1, NOQRDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET, Bijkantoor Schiedam PES I?0D3BgO£T SCHIEDAM. §afe DeposU-ïurtclUlng. Verhuren in hunne Brand- en fnbraakvrije Kluis Loketten van verschillende afmetingen en pr zen. f 213.2 19.84. Effecten. Conpons. SAFE DEPOSIT. I Vergoedt 4 rente op rente. Amsterdam. - ROTTERDAM, Lsuvebaven l.Z. 1Ö3. - Almelo. Rotterdam, Noordblaak 25 '*c?: Rotterdam, Amsterdam, SchiedamVlaardingen. s-Gravenhage. Kapitaal en Reserve: naoaf jonJ TVfi De DIRECTIE bericht dat de Conpons der 5 Obiig-atieii, vervallende 1 April 1916, vanaf dien datum betaalbaar zijn ten kantore der Bank^ alsmede bij H.H. Correspondenten. De Bank blijft voort gaan met de uitgifte der 5 °|o Ofoligatiën. - Koers thans 99 1|'2 °!o. 9688 25 JAN HAVELAAR ZOON, Kassier» en Makelaars In Assmraatlg*, ROTTERDAM. Is broos en fijn van smaak, omdat deze nit de beste grond stoffen is vervaardigd. STEEDS 3527 21 Boterstraat 89. J. F. Markt 8. DUPONT. Telefoon 1GEL f Zooeven verschenen en voorhanden: met Pianobegeleiding. Woorden en Muziek van J. P. J. H. CLINGE DOORENBOS (DB CMTBE). 1. Het vogeltje op jHellie's hoed. 2. Ann Paatje. 3. Brief van. een iBa&visch aan een Bak: visdh over de inkwartiering. 4. Harten met Opschriften. 6. Brief van een .-ouden Landweerman aan een ixngen Landstormen 6. Zgn Vaderlandsche Vlag. Eik nummer met pen sprekend titel blad, geteekend door jWJLLÏ SLIH- 5TE1 - Prijs p. nummer Veertig Gent 8175 30 Wie in Zeeland, in welk deel ook, met succes adverteeren wil, doe dit in de Incasseeren op het Binnen- en Buitenland. Koopen en verkoopen Wissels op het Bui tenland. Voeren Effectenc Iers uit. Nemen gelden deposito met één dag opzegging k 1 pCt, tien dagen t 11/4 voor langeren termfjn onder nader overeen t. komen voorwaarden. 1223 12 het in die provincie meest gelezen Dagblad. Zoonel op het platteland ah in de groote gemeenten komt deze couiant in tal van handen en onder veler oogen. V Men vrage proefnommer en abonne- ments-voorwaarden voor annonces. (oudste firmant), «CH1£KADE O.Z 202a, nabq de Delftschepoort, Rotterdam NA Vroeger gedurende 14 jaar gevestigd Schiekade O.Z. 2086. 4228 42 Verstreht Handelscredieten opvoordeelige conditiën. Leavehsven W.SB. 107, Rotterdeu. r«p!«mf CIlEJDIETENi 9278 20 llemf gelden A DJËJ'OSITO 2l/j tfi CORRESPONDENT te SCHIEDAM: D. KOK, Langde Haven 16. Rotterdam. fnr 's-Gravenhage. Zutdblaak 56. f 4900,1 )0.— j Kncuterd«k 13. Belast zich met incasseeringen op het Binnenland Buitenland. Koopt en verstrekt wissels en cheques op het Bui tenland. Verstrekt handelscredieten tegen zakelijk onierpan Bezorgt telegrafische uitbetalingen. Belast zich met de uitvoering van E ictenorders Verhuurt aan hare clientèle Safeloketten.Neemt gelden deposito tot wekelijks te annonceer en enie..< |-| IL Kassiers en Commissionnairs in Effecten. □Telefoon 57. WESTVEST 36. JLange Haven SO, Schiedam Reserve-kapitaal op 31 December 1916: SAFE-LOSETTEK te hour vanaf f 2.— per jaar. Bureel van Administra- 17 Public-Accountant - tieve Controle. Leeraar 85.0. boekhouden - Gevestigd sedert 1894. - *WU Rtc. i22i) 20 Kïatoorle Tniuslngel no. 19, Schiedam. lnterc. Telephoo» no. 184. Inrichten, bijwerken, in orde brengen, controleeren en geregel' bijhouden ran administration van welken aard ook. leeraar in Staat huishoudkunde en Statistiek, Boekhouden, Handelsrekenen en Hamlelsrech Opleiding- voor Examen e»n Practijk. 9780 42 Handels- en Kembonrscredieten. Incasseering op Binnen- en Buitenland. Rekening-courant met rentevergoeding. Administratie van Vermogens. Neemt gelden Deposito. Zonder voorafgaande opzegging1 pCt. f met 10 dagen opzeggii U met 3 maanden opzegging3 n 1495 42 'l Verhuurt Safe-Roketten. Kassiers en Makelaars in Assurantiën. Scheepmakershaven 66. Rotterdam. met één dag opzegging 1 o/o voor langoren termijn tot nader overeen te komen voorwaarden. r P4f>7 36 fa* ft J? - t j I LAN A BOÏÏERDAMSCHE BANKVEREENIGING. CibDQC 9123 126 JD/£- PoRR^RT/SS, DAAR AfAGJf A/AAR RJ/K£N ,~7oMRPy f A X A 9781 160 V4 i v (*3 i>|eiyiu TerkrQ(bur. VelefMaBumw MC. It 5' tr. ;b«-' TELEGRAM-ADRES „BAEO-. TE1.EFÖQN 1NTERC. No. 65 en No. 463. -e»f- 8238 30 Tolgetlort Kapitaal f 8,000,000. Reierve f 1,341,000, X jBStP j| p Nr f CL M ij ••vAw i&t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 10