De oorlog. 69" Jaargöng, Zaterdag 1 April 1916, No, 15105 lit gun Haat alt BRIi Maten. Eerste Blad. NA LANGE JAREN, Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen £L 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentién voor het eerstvolgend nummer moeten des middags vóór een uur aan bet Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentién: Van 16 regels fl. 0.92; iedere regel meer 20 cents. Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zg innemen. Advertentién bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentién opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentién worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercommunale Telefoon >7a. 103. Burger-avondscliool. Het EIND-EXAMEN zal dit jaar plaats hebben op Maandag 10 en Dinsdag 11 April, 's avonds C uur. Zij, die hieraan willen deelnemen, kun nen zich daartoe schriftelijk wenden tot den Directeur vóór Woensdag 5 April a.s., ezlres Geiouw der Ambachts school aan Je St. Lidcmastraat. De Directeur: J. A. H1NGMAN Ter Gemeente-Secretarie, afdceling Al gemeen© Zaken, wordt, ter waarneming der werkzaamheden van een in militairen dienst geroepen ambtenaar, gevraagd een tijdelijk Beambte, op nader te bepalen salaris. Kennis van machineschrijven (Ham mond) vereischti Adressanten moeten hun eigenhandig ge schreven verzockschritt inzenden aan den Burgemeester, vóór 6 April 1916. BUITENLAND. Van het Westelijke front. Fransch logerbericht Het officeele Fransche communiqué van gistermiddag luidt: In Argomie hebben d© Franschen twee aanvallen met handgranaten op hun stellin gen ten noorden van Avocourt afgeslagen. Ten westen van d© Maas is het bom bardement van Maianeourt tijdens den nacht verdubbeld in heftigheid. Do Duil- schers hebben een reeks massaie aanvallen gedaan, van drie kanten tegelijk oprukkend op het dorp, dat een vooruitspringenden hoek vormde in de Fransche linie en dat door een Fransch voorpos that aljon was be zet. Na een verwoed gevecht, dat den hee- len nacht duurde en dat don Duitschers groote offers kostte, hebben de Fransche troepen het verwoeste dorp patruimd. Zij houden den uitgang nog bezet. Tea Oosten van do Maas is de nacht kalm geweest In Woëvr© hebben de Duitschers drie malen getracht den Fraasdhen do schans Haudiomont te ontnemen; alle pogingen werden afgeslagen. De overneming van een deel van het Fransche front De „Daily Mail" ontvangt van haar cor respondent in 't Ëngplsche hoofdkwartier, .naar hot Engelsch, door L. G. MOBJEBLY. „Uit angst weggeloopen? Waarom dat? Wie zou haar bang kunnen maken?" „Ja, daar is een mijnheer geweest, die een (bezoek kwam brengen," sprak juf frouw Bruce geheimzinnig fluisterend, „oen een te mijnheer was het keurig gekleed, en zijn horloge en de ketting, alles heel mooi. Juffrouw] Trevor wlas niet thuis, toen hij hier kwam, maar toen ze hoorde wie er geweest was, werd ze zoo wit als een doek, en ze keek zoo verschrikt of er iets vreeselijkls gebeurd was. En ze zei mij heel kort daarna de kamers op, ze moest naar buiten verzekerde zij. En er was niets aan te doen, zij moest weg." „Ach, arme juffrouw Trevor," het gezicht van het meisje betrok, „het spijt mij voor haar, het |s(pijt mij vreeselijk, Maar er zijn zoo veel nare dingen in de wereld." zij huiverde toen „tenminste het lijkt wel dat het leven heel moeilijk is; ik voel mij zoo dikwijls angstig." „U ziet er niet uit, of u het leven erg moeilijk vindtmet uwi aardige gezichtje, als ik zoo vrijpostig mag zijn dat te zeg gen, en ik zie niet in, dat u ©enige reden zou hebben om bevreesd te zijn, juffrouw," antwoordde juffrouw] Biruce. „Er zal memig- IBeach Thomas, ©enige mededeelingen aan gaande de overneming van een aanzienlijk doel van het Fransche front door de En gelachen >,De Engelschen bezetten nu, langs de kronkelingen van het front gemeten, zoo wat 80 mijlen, van Yperen tot Neuve Cha- pelle is ongeveer 20 mijlen van daar tot Atrecht weer 20, en van Atrecht tot Al- bert nog eens 20 mijlen en daar nog eens 7 bij, brengt ons tot de bocht van deSom- me. Dit laatste gedeelte, waarvan wij in Augustus l.L roeds het grootste stuk over namen, is, geloof ik', aan het groote pu bliek weinig bekend, of het moest zijn omdat er geen noemenswaardige gevcch ten hebben plaats gehad. Maar toch heeft daar, in het klein, steeds groote levendigheid geheerscht, en de streek! leent zich daar tot merkwaardige vormen van oorlogvoering. Het is bier alles: heu vels, kopjes, terreinplooien van louter kalk, waarin de mannen zich ware paleizen on der den grond uithouwen, terwijl de sap- peurs, als zij dat willen, hun sappen met hot grootste gemak op 100 voet diepte kunnen aanleggen. Wij bezetten nu ongeveer oen kwart van het tVc stol ijk front en op de overige drie kwart weerstaan thans de Franschen den druk van de geconcentreerde aanvallen. Engelsch legerbericht Via Berlijn: Levendige artilli rie-actie ten noorden van Souchez, ten zuiden van St Eloi en in jle streek van Wieltje en Botsinghe. Aan vijan delijke bomwerpers is het gelukt dan oos- telijksten mijntreehtcr bij St. Eloi te be reiken. Ten zuiden van Boesingho heeft een vijandelijke afdeeling na voorbereiding door de artillerie getracht de loopgraven te* verlaten. Zij is door ons vuur dadelijk! teruggedreven. Een van onze vliegtuigen wordt ver mist De strijd bij Maianeourt. Aan de Duitsche bladen wordt uit. het Oorlogsperskwartier bericht: Nadat hij Ma ianeourt een gelukkige aanval was gedaan, kwam, nadat eenigo dagen rust had ge heerscht, do infanterie wederom in actie. Dit werd, zooals steeds, voorbereid, door een geschutvuur, hetwelk onafgebroken voortduurde en eensklaps buitengewoon he vig werd, zoodat het was alsof een reus achtige opslagplaats van munitie in de lucht vloog en duizenden granaten uiteen barstten tot het vuur, na uren geduurd te hebben, eensklaps werd gestaakt. De stormaanval, die daarna ondernomen werd, gelukte met geringe verliezen aan Duitsche zijde. Over een front van 2 K.M. werd opgerukt en de Duitsche stellingen len Westen van de Maas aanzienlijk verbe terd. Deze aanval sloot aan bij de verove ring ,van het bosch van Avocourt op 20, Maart en die der hoogten van Haucourt op 2223 Maart. De Duitschers wisten Maianeourt, waar van do huizen zeer versterkt waren, te be reiken en de meest noordelijke te bezetten. Vijfhonderd man werden gevangen genomen en veel materiaal buit gemaakt De buit', in de vroegere gevechten bij een bereid zijn u liet beste van alle din gen aan te bieden, wees maar niet mis troostig neem die verzekering van mij aan, de dingen zijn dikwijls zoo kSvaad niet als ze schijnen." Zij sprak eerbiedig en vriendelijk, liet meisje slak haar on willekeurig de hand toe. ofschoon zij al weder huiverde. „Ik geloof niet, dat ik het beste van al le dingen begeer. Ik ben tevreden met heel eenvoudig© dingen," zei ze in vrij onsa- menbandende woorden. „Ik Wou alleen ach wat doel het er toe. Ik "hoef er u niet mee lastig te vallen. Maar nu juf- frouw Trevior niet meer hier is, moet ik een plan bedenken en ik dacht er over of u mij soms uw kamer verhuren kon. Indien ik juffrouw Trevor hiei gevonden had zou ik' haar gevraagd hebben bij haar te mogen blijven ook! in dit huis, ouv bij baar te wezen. Zou u mij een kamer kun nen geven. Mijn naami is Graham, Dulcie Graham, en ik ben ziek geweest in het St. Judé's ziekenhuis. Ik ga het ziekenhuis hu uit, en moet een kamer zoeken, waar ik kan blijven totdat zij brak baar volzin plotseling af, en voor de derde maal overviel haar een huivering. „U kimt de kamer van juffrouw Trevor we] krijgen, juffrouw! Ik wil hem u met heel veel genoegen verhuren, maar het is een armoedig verblijf voor iemand zooals u." Juffrouw Biruce liet baar oogen gaan over het gracièuse figuurtje en liet ze toen rusten op het mooie, ontstelde gezichtje, „en de straat is ook maar een onaanzien- Verdun behaald vermeerderd met die van het laatste gevecht vormt een on afzienbare hoeveelheid wapenen, munitie ©n gereedschappen van allerlei soort. Licht gewonde soldaten, die verhaalden hoe zwaar de Strijd was geweest, zagen er frisch en opgewekt uit ondanks hun pas aangelegde verbanden en de onuitsprekelijke vermoeie nissen welke zij hadden doorstaan. Van het Oostelijke front. Oostenrijksch legerberich.t Niets nieuws. Russisch legerbericht. Van Donderdag (via Berlijn): In de streek van Riga heeft de Duitsche artillerie een aanval op hel brug gehoofd hij Ukskoel. In den sector Jakobsladt biedt de vijand de omstreken van het dorp Epoekoe onder vuur genomen. Drie kilometer ten Z.O. van Augustinhof heeft de vijand een aanval ondernomen, die door ons vuur is afgeslagen, i De vijandelijke afdeeiingen, die in de streek van Loess el vooruitgekomen waren, zijn op den anderen oever van de nvier teruggeworpen. i Ten noorden van Dunaburg arlillerie- actie. In de streek ten zuiden van Dunaburg heeft zich hier en daar een levendig ge weer - en artillerievuur ontwikkeld. De aanval van den vijand ton zuiden van Widsy is door ons vuur afgeslagen. Ten westen van het Narocz-moer en in do loopgraven ten zuiden van Mokrzyce zijn de vijandelijke troepen, die zich daar geconcentreerd hebben, door ons geschut vuur verstrooid. In do streek van het Oginski-kanaal is een; levendig artillerievuur begonnen. Ten zuiden van het Pripet en in Ga- litie artillerie-gevechten en actie van ver kenners. Door ons geweervuur is een vijandelijk vliegtuig neergeschoten; het is in de buurt van Prembovla geland. De beide vliegers, een kapitein en een luitenant zijn gevan gen genomen. Over het geheel© front is de dooi inge vallen. Do strijd aan de Dn jester. Uit het Oosten rijksch-Ifongaarsche pers kwartier wordt bericht: Nadat de aanvallen der Russen in Bessarabië, Oost-Galiciê en Wolynië zijn mislukt, hervat hun artillerie het beschieten van het Oostcnrijksch-Hon- gaarsche en Duitsche front, hoewel slechts flauw. De vijandelijke infanterie toont het zelfde gemis aan energie. Alle aanvallen zijn geheel gestaakt na den eersten mis lukten storm. Slechts enkele patrouilles en jachtcommando's stooten op de Oosten- rijkscb-Hongaarschen, door wier waakzaam heid zij spoedig moeten terugtrekken. Van het Zuldellj keiVont. Oostenrijksch legorberioh t. Ten gevolge van de ongunstige weersge steldheid is een gevechtspauze ingetreden. Do luchtaanval op Venetië. De laatste luchtaanval der Oostenrijkers op Venetië wordt door een Reutertelegram uit Rome volslagen mislukt genoemd. Er hebben 17 vliegtuigen en 12 watervlieg- lijko straat, juffrouw niet zooals de hoo- go stand ze gewoonlijk bezoekt" „Ik woon graag in een stille straat zoo als deze," .antwoordde het jonge meisje, Dulcie genaamd, dadelijk, „en ik ben zelf volstrekt niet rijk, ik ben heel arm. Waar schijnlijk zal ik werk zien te krijgen, in ieder geval moet ik heel kalmpjes leven totdat weder brak' zij haar volzin mid denin af en juffrouw Biruoe's nieuwsgie righeid werd in hooge mat© opgewekt, „Ik zal u heel graag bij mij nemen,juf frouw, voor zoo laag als u maar blijven wilt," antwoordde zij, „en ik zal mijn best doen het u, naar den. zin te maken, als u maar niet heel kwalijk neemt dat de dingen niet zoo heel fijn zijn." - „Als u maar zoo goed voor mij is zoo als u voor juffrouw Trevor geweest is, dat is al wat ik vertang," zei Dulcie uit den grond van haar hart „Ik heb een kalm plekje noodig om uit te rusten en eens rond te zien en na te denken. Ik wil de ka mer van juffrouw Trevor graag hebben, kan ik morgen komen?" Toen zij de voorwaarden bepaald en daar over overeengekomen was met de hospita, vertrok Dulcie en beloofd© den volgen Jen dag te zullen terug komen. Eenige minu ten later trad zij in de kamer van Chris- toffel iBlrampton en keek den grooten chi- rurg peinzend aan, met bezorgd gelaat en ernstige oogen. „Ik ben u raad komen vragen," zei ze nadat hij haar vriendelijk gegroet had, „ik kan u nu iets vertellen, dat u weten wou tuigen aan deelgenomen. Zij zijn er alleen in geslaagd 5 burgers te verwogden. Er zijn 4 vliegtuigen verloren gegaan, en aan 8 bestuurders van watervliegtuigen is door bet afweergeschut belet hun doel je be reiken. In den lanftasns. Russisch legerbericht. Via Berlijn: In de kuststreek namen wij in den Joop der gevechten tien officieren en bijna 400 Askans van het Turksche regiment dat aan den strijd op het schiereiland Gallipoli deelgenomen, heeft, gevangen. Volgens de gevangenen was de comman dant van dit regiment een Duitsch officier. In de streek ten N. W. van de stad Moesj wierpen onze troepen den vijand uit de stellingen, en bezetten het klooster Surb Karapet Changaili, 40 werst ten N.W. van Moesj. Diverse berichten. De conferentie der geallieerden. Het is thans wel heel duidelijk gewor den, dat de Entente zich tot groote daden heeft voorbereid. Lang heeft het geduurd, vóór dat het zoover is gekomen, vóór dat de vier mogendheden der Entente ge reed waren met zich te wapenen tot den strijd. Doch thans schijnt hét groote mo ment in den wereldoorlog te zijn genaderd, thans schijnt weldra door de geallieerden tot een gemeenschappelijke actie te zul len worden overgegaan. In de jongste con ferenties te Parijs is men tot overeenstem ming gekomen, wat betreft de militaire operaties van alle geallieerden, terwijl ook de economische vraagstukken tot oplos sing zijn geraakt. De motie, welke met een parigheid ,van stemmen is aangenomen, verklaart onomwonden, dat cr maatregelen zijn getroffen „om te komen tot een een heid van optreden aan de als jpen een heid opgevatte fronten". M. a. w. het groote offensief van alle geallieerden op alle fronten blijkt in aantocht te zijn. Het is een gewichtig oogenblik in den huidigen oorlog, een gebeurtenis, die ons in sterke spanning houdt. Zoo zal ook wellicht binnenkort blijken, dat de Entente haar beste krachten nog niet heeft verbruikt Trouwens, vier wereld machten als Engeland, Frankrijk, Rusland en Italië zijn niet licht onder den voet te treden fin er moet wet heel veel gebeuren vóór dat zij „overwonnen" zijn. De eenheid in samenwerking! Hoe vaak hebben wij deze woorden niet moeten hoe ren en hoe vaak is niet gebleken, dat de eenheid onder de geallieerden ver te zoe ken was. Thans, na 19 maanden van oorlog voeren, schijnt die eenheid inderdaad te zijn verkregen, militair, economisch en di plomatiek. Do positie van Luxemburg. De Luxcmhurgscho correspondent van de „Tijd" meldt d.d. 29 Maart: Dezer dagen zijn op een groote Luxem- burgsche ijzerfabriek in Dilferdingen aan de Fransche grenzen door een Franschen vlieger eenige bommen geworpen. Na een tweegevecht in de lucht mot een Duitschen vlieger, die onmiddellijk opsteeg, moest de Fransche eendekker zijn heil zoeken inde toen u mij voor het eerst in het ziekenhuis „Iets dat ik weten wou?" Brampton schoof een stoel voor haar neder en ging aan zijn schrijftafel zitten tegenover haar. „Zeg eens* wat dat was, en wat ik doen kan om u te helpen. Het doet mij genoe gen, dat u or zooveel beter uitziet, heel anders dan toen ik u het eerst gezien heb." „Dank zij u en al die lieve inenschen in het SL Judé's ziekenhuis, die zoo vrien delijk voor mij geweest zijn, ben ik nu volkomen wel." antwoordde zij meteenlich- te huivering in haar stem, „ik herinner mij nu piles wat ik mij al dien tijd niet kon herinneren. Alles is weer in mijn geheugen teruggekeerd. Er is niet langer een slui er tusschen mij en het verleden." Brampton's gelaatsuitdrukking verander de, hij boog zich vol belangstelling voor over. „Is juw geheugen geheel en al terugge komen? .Wanneer is dat gebeurd?" vroeg hij. „Ik ben verscheidene dagen voor za ken afwezig geweest en ben niet in het ziekenhuis geweest. Vertel "mij wat van u zelf en van hetgeen u het oplichten van den sluier noemt. Het is hoogst belang wekkend." 1 „Twee dagfen geloden begon ik mij te her inneren", antwoordde zij en daar 'het zon licht op haar glelaat viel, merkte de dok ter op nieuw op hoe mooi zij was; „al les kwam mg eensklaps te binnen. Er was geen ledige ruimte meer in mijn geest, ik had geen gevoel meer of alles opgesloten vlucht, doch wierp in zijn vlucht nog op een ander Luxemburgsch stadje eenige bom men. Het is de derde maal, dat door Fran sche vliegers op neutraal Luxemburgsch grondgebied bommen worden geworpen, waaruit blijkt tenzij de vlieger een ver gissing boging dat de Fransche autori teiten geen notitie hebben genomen van het protest der Luxemburgsche regeering, toen eenigen tijd geleden Fransche vliegers de hoofdstad hebben gebombardeerd. Vereen. Statenen Duitsehland. De Korrespondenz Norden meldt uit Ber lijn Het verzoek der Amerikaansche regee ring, om inlichtingen betreffende detorpe- deering der beide stoomschepen „Sussex" en „Englishman" is te Berlijn aangeko men. Volgens de „Voss. Ztg." heeft de Ameri- kaansch© gezant, de heer Gerard, de beide nota's gisteren, voor elk geval een afzon derlijke, aan de Duitsche regeering, aan het ministerie van buileniandsche zaken doen toekomen. Het antwoord der Duitsche re geering eischt eenigen tijd, aangezien bet marine-bestuur eerst de feiten moet vast stellen. De toon van de beide nota's is vol strekt vriendschappelijk; zij bevatten het verzoek om mcdedeeling, of aan <te torpe deering der bedoelde stoomschepen een Duitsch schip aandeel had. Gezonken transportschip. De „Frankf. Ztg". ontvangt over Genève het bericht, dxt aan, boord van den als troepentransportschip gebeziglcn Franschen hulpkruiser „Provenc" (die op 26 Februari in do Middellandselie Zee in den grond is geboord) 4000 man waren. Daarvan zouden 696 geréd zijn. Duitschlands militairekratelit In de „Hauptausschuss" van den Duit schen Rijksdag deed gisteren de plaatsver vangende minister van oorjog o.a. een reeks vertrouwelijke mededeel ingen over de ver liezen van Duitsehland, over de aanvulling] der verliezen, over de voorziening metmu- nutie, uit welk» bleek, dat Duitsehland met het volste vertrouwen het verder verloop van den oorlog tegemoet kan zien. D© Japanse he regeering. Beuter seinde d.d. 30 Maart uit Tokio: Luitenant-generaal Oka, do minister van oorlog, is wegens zijn slechte gezondheid afgetreden. Iiij is opgevolgd door generaal Osjima, tot nog toe secretaris-generaal van oorlog. In Chi na. In te Toildo ontvangen berichten uit Pe king en Sjanghai wordt aangeduid, dat president .Toean SJi Kai spoedig zal aftre den cn dat hij vermoedelijk zal worden, opgevo'gd door den, vice-president Loe Joe Joean Hung. en verborgen was in zwarte duisternis. Het was alsof een sluier of een gordijn werd weggerold en het geheele verleden weer dui delijk woor mij lag." „Ja? Vertel mij diar alles van", zei Brampton miet nieuwsgierige, belangstellen de stem; „weet al wie u is en waar u van daan komt; en hoe het ongeluk u over komen is?" „Ja, (alles. Mijn naam is Dulcie Graham en ik ben langen tijd op reis geweest met mijn moeder. Wij waren samen, moeder en ik, vader is eenigen tijd geleden gestorven en mijn zusje ook. Mijn moeder en ik wa ren alleen overgebleven." Zij zweeg en keek zoo droevig dat Bramp ton vriendelijk zei: „Ik ben bang dat u veel verdriet hebt gehad, de herinnering heeft treurige gedach ten wakker geroepen." i „Ja,* Zij stak de handen uit met een pijnlijk gebaar, „wij hebben veel droefheid gehad het eene voor, het a.ndere na, nu kan ik mij alles herinneren. De laatste maan den dat wij op reis waren brachten wij in Zwitserland door, en daar is moeder ge- storven, vlak voordat ik hier terugkeerde." Haar lippen trüden even en toen ging zij voort: „Ik keerde terug naar Engeland, en was van plan als ik in Londen kwam, naar de Jeremiahsirect no. 44 in Marylebonet© gaan, om de persoon op te zoeken, waar u mij naar gevraagd hebt, juffrouw Trevor, Ik wist zeker dat die mij helpen zou." „Joyce Trevor?" jtiep Btrampton uit (Wordt vervolgd). SCHIEDtiMSCHE COURANT. 27)' i i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1