Oa ©orl@g. HARMONIELEER „Au Bon Marché" F. DE BBUIN. KLEINE Laatste Nieuws. I li.ioSTk^ Hoogstraat 64 Schiedam. BINNENLAND. STADSNIEUWS. Gemengd Nieuws, Tan het Westelijke front. Tan het Zuidelijke front. In den Kaukasu*. In Mesopotamië. Aan de Dardanelles Handel en Bedrijf, Burgerlijke Stand. B ÜHS VAN AftëSTiÊRDAfó ss% **/w ADTERTENTIEN. Albt éTeronimus Sr., Theoretisch-Practische CORNs. IMMIG Jr., met aanteekeningeu Tim 8. BRONS. Ingen. ƒ2,40. Gebonden ƒ3.— Uitgave van E. A. M. ROELANTS, te Schiedam. Ondergeleekende beeft de eer mede te deelen, dat door hem in het pand HOOGSTRAAT 64 alhier, (?/h E. BAL-GABEL) wordt gevestigd een zaak in met aanexen. Bp beveelt zich beleefd in Uw gunst aan. Verwachte opening Zaterdag 8 April I9i6, nam. 3 uur. m o X co DIENSTBODE, Dienstbode Keukenmeid, Dagmeisje Werkster. H.H. Bakkers. Timmerman JONGEN HIï. Coiffeurs. H.H. Coiffeurs. Heerenflets. Rijwielen Opening Ma III „Liefde en Trede „Liefde en Vrede", Stenographic. 3 pits Gaskroon Bovenhuis Kinderwagen Huismoeders Tan bet bof. Men heeft gisteren H. M. de Koningin aangetroffen op een lansen wandelrit te paard in de omstreken der stad. Hedenochtend bracht H. M. een bezoek aan H. M. de Koningin-Moeder. KL M. de Koningin heeft aan de Haag sche Vereeniging tot het verstrekken van melk en eieren e.nz. aan zieken een gift van f50 doen toekomen. Comité Tweede Kamer. Thans staat vast dat het Comité generaal van de Tweede Kamer rus. Dinsdag i oor ■middag bij den aanvang der zitting zal worden gehouden. Marine-commandant Ned .Indië. Heden werd door den Schout bij-Nacht Bauduin het bevel over het Nederlandse!, eskader in Nederl.-lndië overgedragen aar. den kapitein ter zee Albarda. Do Schout-hij-Nacht .Bauduin is met in gang van heden benoemd tot adjudant in buitengewonen dienst van H. M. de Ko ningin. Nederland en de oorlog. Ver! of. Ter kennis wordt gebracht: lo. dat zoowel de door den minister van oorlog als de door den compagnies- batterij-, eskadrons-, fort-, detachement?-1 commandanten, op grond van het gestelde in punt 3o. van C. 1915 B. 305, ver leende onafgebroken en met tusschenpoo- zen toegestane bijzondere verloven moe ten doorgaan en eventueel toegekend wor den, met inachtneming van het bepaalde in punt 7o. dier legerorder: 2o. dat overeenkomstig het bepaalde in punt 14o. van bovengenoemde legerorder, in dringende gevallen, overeenkomstig de door den opperbevelhebber van land- en zeemacht gestelde regelen, verlof behoort te worden verleend. Zeppelins. Boven Terschelling en Ameland zijn gis termiddag respectievelijk! 3 en 2 X 2 Zep pelins gemeld, die naar het westen koers sten. Gisteravond zouden er 4 in NAV. rich ting over Schiermonnikoog en 7 boven Am? land gezien zijn. KETHEL', 1 April. Toen hedenmorgen de sneltrein, die te 8.30 uit Rotterdam vertrekt, de halte Kethol naderde, kwam van de zijde van den polder een paard jen wagen zonder bestuurder aan galoppeeren. Het paard kwam met vollen gang tegen den gesloten afsluitboom, die vernield werdj terwijl de stukken hout door de lucht vlo gen en het daaraan hangende ijzeren hek in allerlei bochten verwrongen werd. Het paard stortte tegen de machine die op dat oogenblik juist op den overweg kwam en weid een veertigtal meters meegenomen, waar het in stukken gescheurd en gedeelte lijk vernietigd op zijde van den weg bleef liggen. De machinist had dadelijk', toen hij het ongeluk voorzag, tmet alle macht geremd. ZJoodat de trein spoedig tot staan was ge bracht Een der lantaarns van de locomotief was totaal vernield, doch overigens had de locomotief geen noemenswaardige schud? helöopen. i Bij het verbreken van den afsluitboom brak tevens het kronen van den wagen., waardoor deze van het paard los kwam en voor den overweg bleef stilstaan, zoodat ook deze geen verdere schade geleden heeft f De baanwachter 'kreeg de stukken van den afsluitboom tegen het lichaam, tenge volge waarvan hij aan den bovenarm en de elleboog werd verwond, terwijl een stuk van zijn klomp in zijn hiel gedrongen. Een dokter heeft hem verbonden. De man was vanmiddag om 12 uur, toen wij'hem spra ken, nog erg pijnlijk. i Bloed! vernietigd vleesch' en ander vuil van het paard, was tegen de, woning van den baanwachter geslingerd, dat er daar door niet bekoorlijk uitzag, terwijl een buurvrouw van den schrik flauw viel en naar binnen moest worden gedragen Zij was om 12 uur nog niet van den schrik bekomen. Paard en wagen zijn eigendom varï den veehouder Verboon, wonende op een 200 Meter afstand wan den overweg, bij de Poldervaart. Daar -was men. bezig met hel laden van Varkens. Het paard schijnt ge schrikt te zijn van het neerklappen van de brug ower die vaart kort achter zicfn <eri daardoor op hol te zijn geslagen. Met inga.,g van 1 Mei is de heer M. J. van Capelle, kommies le klasse bij 's Rijks belastingen, van Amsterdam (Sch. D.) naar hier verplaatst. 1 Beroepskei»*. De Burgemeester heeft aan de leden van den Gemeenteraad medegedeeld, dat bij den Raad is ingekomen een schrijven van de Kamers van Arbeid, waarbij de leden woi- den uitgenoodigd tot het bijwonen eener lezing over het onderwerp „Beroepskeuze", te houden door den heer F, Eisen, lste Secretaris van het Bureau voor Vak opleiding Beroepskeuze te 's-Graven- hage, op Donderdag, 6 April 1916, 's avonds 8 uur, in het gebouw „Odéon", Tuin- laan 114. Afsluiting van een gedeelte ran de Hoog straat. B. en <W. van Schiedam brengen ter openbare kennis, dat op Maandag en Dins dag 3 en 4 April a.s., een gedeelte van de Hoogstraat tusschen de Koemarkt en de Appelmarkt voor hot verkeer met rij en voertuigen zal zijn afgesloten. Jn de godsdienstoefening der afd. Schie dam van den Ned. Protestantenbond zal morgen als spreker optreden de heer P. Lu- lofs; Doopsgezind predikant te Den Haag. „Volksonderwijs." In een openbare veixaderinï. «reien! door de Vereeniqirg ..Volk-miderw n? rij dagavond 7 April m het V-'lk-dm.s de heer C. van Meur? spreken óver het nndere up „Hoe k«>rre-n (looMoni'tv> ku deren bd spre ken, en nat i? daanut voor het onienvi,-, te leeren SpeenholT. Maandagavond zullen <lo lieei en me vrouw Speenhof! een buitengewonen lieJe- renavond geven. Belang-tellenden verwij zen wij naar de m dit nummer uorkommde advertentie. fievondeB veenrsrpes. Terug te bekomen aan het Commissariaat van Politie Zilveren kindetnngetje. /okje met zand, nachthemd, kindersok nvt kousje, fiets pomp. Rij vinders j ortomonnaie net inhoud, lugters Groenendal 3: zilveren armband, v. d. Sloot. Ro/enburgerplein 10. eenige onderkleeren, Nielen, Groenelaan 5S, portemonnaie nvt inhoud, Schoenmakers. N, Maasstraat 25dameshorloge, v d Mark, PI. Eendragt. 21: Militair beenwindsel' d. Hoek. Hott. dijk llü. portemonnaie met mhoud, v. Wal«um. Hoofdstraat 51'; dumes- laschje met inhoud, Gez. v d Berg, Sin gel 84: taxhond. Groenendaal, Visscher straat 16: portefeuille met inhoud, Prein, Broersvest; hond. Goedvolk, Koemarkt 2, AGENDA. Vrijdag tot Maandag. Flora Bioscoop, S uur. Hoofdnummer: Een dubbele roof. Variété-nummer: Alice Northon, Engelsche zang en danstransfor- matie. 1 'April en volgende dagen. Circus-Schouw burg, S uur. Toon. Gez.-Spree Stella, de dochter van dm staats gevangene. 1 April. Lokaal K. Kerkstraat 3. S uur, N. C. Cr. O. V. Gezellige samen komst. 1 tot 15 April. Casino, 8 uur. Cabaret- Ensemble-Pisuisse. De Meisjes- markt. Engelsche operette in "de Nederlandsche taaJ. 1 April. Groote Schouwburg, 8 u. Braun's Wiener-Operette. Die lustige Witvee. 2 April. Groote Schouwburg, S uur Roti. Toon.-Gez. „Prulletje". 2 April. Tivoli Schouwburg, 2% u. Dans Matinee. Angèle Sydow. Alweer de zilver rage. Men. meldt ons uit Den Haag: Evenals in het begin der mobilisatie vormde heden weder het publiek een queu voor het agentschap der Nederl. Bank aan het Noordeinde. Wij vernemen «Lat vooral nit de kringen van den geldhandel werd ingewisseld. Het weer tn Maart. Voorloopig overzicht van het wee: in Maart medegedeeld door het Kon. Ned. Met. Inst. te de Bildt Gemiddeld over de geheide mnnl Maart week de temperatuur weinig van de nor male af. Mn de eerste en in de laatste deJcade was zij er moest heneden; van 16 tot 20 kwamen hooge middag tempera turen voor. De neerslag was over een groot deel van Nederland boven de nor male, in het zuid-westelijk deel emer dan de helft er boven. Het geheelo aantal uren met zonneschijn te de Bildt bedroeg 79 tegen 99 normaal. i IT eertverwachttng. Verwachting tot den avond van Zon kg 2 April: Veranderlijke, later zwakke tot ma tige wind uit noordelijke tot oostelijke rich- tingen; nevelig tot half bewolkt; waarschijn lijk droog weer; mogelijk nachtvorst;ieLs kouder overdag. Wagens beschikbaar. Uit Amsterdam meldt men ons: De Holl. Spoor en de Staatsspoor heb ben aanschrijving gekregen dat zij respec tievelijk 800 en 1000 wagens beschikbaar hebben te houden. De in het begin der mobilisatie geldende bepaling, dat het vervoer van militairen aan dat van andere reizigers voorgaat, is dus weer verscherpt. Fransch legorbcricht PARIJS, 31 Maart, (via Herlijn). Het of- ficioele communique van hedenavond elf uur luidt. De vijand heeft gisteren ten zuiden van de Som me getracht -een reeks -jan.vallen, te doen op onze vooruitgeschoven pos ten in de huurt van Domim-pière. Alle po gingen worden afgeslagen. j Een Duitsch vliegtuig, dat we neerscho ten, stortte binnen do vijandelijke linie om laag. In de buurt van Aprémont hebben we vijandelijke stellingen beschoten. Een van onze vliegers bracht in een luchtgevecht een Duitschcn vlieger ten val. Het vliegtuig' viel binnen onze stellin gen hij Rippe, m de buurt van Belfort. In de buurt van Dixmuiden zwaar artil lerievuur. Itaiiaansch 1 e g er b er i c h.t. ROME, 31 Maart. (Officieel, via Berlijn.) Den, 29en Maart ontwikkelde zich in het Daone-dal een gevecht tusschen kleine af- lingen op de noordelijke hellingen van den Monte Melino. De vijand vluchtte met ach- terlating van wapens en munitie. Onze artillerie heeft in het Lugano-dal een tusschen den Col Ceraniea en den Col Donaz/.o oprukkend convooi verstrooid. Le vendige artillerie-actie in de streek van Cordevolc. Aan het Isonzo-front had gisteren van ji,d tot tijd een onafgebroken artilteriebe- ■hiéting p'aats, welke echter door stort- eg.-ns weid bemoeilijkt. Ten oosten van Selz hadden hevige ge vechten plaats met voor ons gunstig re suitaat Op 27 Maart veroverden wij 'bij een krachtig offensief stormenderhand on cevcer 150 meter krachtig versterkte loop graven. Turksch legerbericht. KONSTANTINOPF.L, 31 .Maart (Offi cieel.) In het dal van de Tsjorok rukken on ze troepen langzaam, voorwaarts. Aan vallen van vijandelijke verkenning*troepen werden afgeslagen. Turksch legerbericht KONSTANTIXOPEL, 31 Mrt (Officieel.) Aan de Tigris is de toestand onveranderd. Bij de Euphraat heeft een onzer afdeelingen ten oosten van Masri een vijandelijke af- deeling aangevallen en naar het zuiden ver dreven. De vijand heeft daarbij verliezen geleden. Terzelfder tijd bobben vrijwilligers het kamp van deze afdeeling overvallen en er buit gemaakt. Turksch legerbericht. KONSTANTIXOPEL. 31 Mrt (Officieel.) Aan de Dardancllen heeft een vijandelijke kruiser een oogenblik liet vuur geopend, zonder schade aan te richten. Drie vijan delijk!' vliegtuigen, komende uit de rich ting van imbros, werden door ons krachtig vuur bij .Tenisje gedwongen terug tekeeren. DELFT, 1 April. Kaasmarkt. Aangevoerd 9 stapels kaas, wegende te zamen 1612 K.G. Prijs f 9098 per 100 K.G. 'AMERSFOORT, 1 April. Eierenveiiing. Exporteieren. Aangevoerd 118.844 eieren. Hoogste prijs f8.65, laagste prijs .f8.25, Eèndeieren f 8f 8.50. Regcenngveieren. Dinsdag. Aangevoerd 181.170 eieren. Hoogste prijs f6.75, laagste prijs f6.25 per 100 stuks. Vrijdag. Aangevoerd 104.472 eieren. Hoog ste pnjs f 7.35, laagst© prijs f 6.50 per 100 stuks. SCHIEDAM. Geboren: 30 Maart: Hendrinus Johannes, z. van T. Troost en A. IV. Brandenburg, Rozen burgerplein. Overleden: 29 Maart Johannes Rutgerus Combrink, oud G2 j. en 7 mnd., Oosterstraat Zwaamda Fons, oud 78 j. en 5 mnd., we duwe van Johannes Hendrik Eijsberg, Broersvest. 30 Maart- Joseph Blumenthal, oud '40 j. en 6 mnd., Lange Achterweg. Lodu- wika Johanna van Harmeien, oud 4 mnd., Maasdijk. naar de Olficieele Pnjanoteiinng van de Vereemginp voor den Effectenhandel 1 Apnl 19' 'i STAAisLEENlAGEN. Nederland K- K. U.K. Ned. W, S. Obi. f100 8 1U2% 101 101% Ned. W. S. 05» 11000 8 lOlUftg i00% 101% Ned. VV. S. Oblie. 31/2 82% - Ned. W. S, Oblie- 3 70%, 69% 70 Ned. W. S. Cctlf. 3 7070 Ned. W. S. Cerür. 2^/2 &913/j£ MVi O o 8 M n d i 6- oblie- 1915 fioo 6 10H/ig Oblig. 1915 f 1000 8 1007/15 100%f R u s I a nd Iwae Domb G. R. 625 41/2 64 32 Ob. A, 100 Nic. Sp. '67—'69 4 87% 84 87% Obl- Gecons R. 825 "80 4 SS Obl. Zuidwest 625 4 52%s 521%# Coiuj GR 625 *89 4 66% Obl. '89-90 Hope 625 4 881/, W Ween. Sp 825 '90 4 53 Roth. '94 8e Em. 625 0 4 561/, INDUSTR. ONDERNEMINGEN. Buitenland. Am. B. Sof C. v. g. A. i 68 65 - American Can. Co. Cert. v. gew. A. 65% Am- Car F. C. v. A. 62% 311/, 61»/, Ara. Hiide C, v. p. A. 451/, 44 44S/jj Am. Sm .4 R. C. v. A. 927/g Anaconda Copp. M. C.V.A. 166 1641/t 165% Belhleb. Steel. C. t. A. 418 Centr. Leath. g. A. 81 60% 61 Stand. Mill. C. e. A. 83»/, 82% Stnd. Corp C. g. A. 188% 137 184% Un. Cigar. C. v. A. 52»/, SU/» 82 U- s. Steel C. C. g. A. 76 74%, 76»/« MIJNBOUWONDERNEMINGEN. Nederland en Koloniën. Guyana Goud- gew. A. 211/, 201/, Ketahoen Mijnb. pr. A. 21 Paieleh Mijnb. g. A'. 17% PETROLCUM-ONDERNEMÏNGEN. K. M. t. E. Pet. br. A. 637% 63? 255',. Perlak Petr- M. A411/, 38 401/, Z. Perlak P. pr. A. 761/, 70 701/ RUBBER-MAATSCHAPPIJEN. Nederland en Koloniën. Amsterd. Rubber A, 190 172 187 Dell Bataria Rb. A 140 185 Java Caoutch. Cy. A. 115 TABAK-ONDERNEMINGEN. Nederland en KoloniSn- Arast. Deli Co. A. 240 Deli-Maatschappij A- 481 465 480 Pad a ii p Tabak-Mij A. 83»/, Rotlord. Deli-Mij. A. 200 DIVERSEN, Buitenland. 80 Maxw. L. G. Rost SPOORWEGEN. Nederland. Holl- U. Sp.-M. A'. 77 N.-B. Boxt. W. lh. O. 4Va 98 Idom 2e b- 08 16% Amerika: Alch. T. A S. Fé; C. v. g. A. 98% Denver Rio C- „v. A. 10% 10 10% Erie Spw. gew. A. 32 Kans C. South. A, 247/ig mm Kaas*» le h. O. 8 65 68% mm Miss. K, Tex C; A. 4»/ll 55 N-Y. Ooi 4 Weet. A. SSSftg 26 Sooth. Pac. g. A. 93% Southern Railsr. Cy. Vot. Tr. Or. ge». A. ill/, Union Pee. Kr. C.v.g.A. 328 127% 127% PREMIE LEENINGEN, Nederland. Pal- T. Volksvl '67 1141/, Pal. T. Volkevl. "69 I 215 2 20 2 40 Witte Krui» A 881/, 831/, BelgiS Antwerpen 1887 2% 59 Hongarije. Tkeias Reg. Gee. 1B80 4 118% Afrika. Congo loten 1KB 24140 Prolongatie 4 Heden overleed in den ouderiom van ruim 73 jaar, onze geliefde Be- huwd-Broeder, de Heer Weduwnaar van Mevrouw ELISABETH GOUKA. Middelburg. P. A. GOUKA. Vlissingen. IX OUWEHAND. Middelburg, 31 Maart 1916. Verzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven. 97S4 17 Ondergeteekenden betuigen hiermede hunnen oprechten dank aan de Directie van de Stearine-Kaarsenfabriek „Apollo", aan Opzichters. Onderbazen en Personeel en verder aan alle Vrienden en Bekenden, die hen blijken van deelneming toonden' tijdens de ziekte en het overlijden van hunnen Echtgenoot en Vader. 1 Wed. H. WINKELMAN— de Bruin, en Kinderen 9776 11 Voor de vele bewijzen van deelneming, ons betoond bij het overlijden van onze zeer geliefde oudste Dochter en Zuster, PETRONELLA, betuigen wij onzen harte lijke n dank. Vit aller naam, K. v. d. MOST. J. C v d. MOST— de Vringer. Schiedam, 1 April 1916. 9783 10 BOOR p763 48 O X Prijs 40 cent per annonce (hoogstens 10 regels) bij vooruitbetaling. Dezelfde advertentie voor 3 achtereenvolgende nummers opgegeven wordt slechts 2 x berekend. Terstond gevraagd een flinke goed kunnende koken as wer ken. Loon f 100, waschgcld f 26. Zonder goeds mondelinge ge tuigen, onnoodig zich aan te melden. DAMLAAN 7 beneden, 7—9 's avonds. Met Mei wordt een nette gevraagd in een klein gezin. Kennit; van koken geer ver- eischte. Te bevragen LangeHavenl04. Mevr. VAN DEVENTER— Moens, Plantage 19, vraagt met Mei, wegens buwelgk der tegen woordige, een goed kunnende koken en wer ken, sn een 2s MEISJE, kun nende strijken en tafeldienen, niet beneden 18 jaar. Spreektijd Zaterdagavond na 8 uur. Een net gevraagd. Zich te vervoegen Hoofdstraat 89 bovenhuis. Gevraagd een flinke Adres HOOGSTRAAT 22. Gevraagd tegen 24 April een Halfwas Bakkersknecht bjj D. JANSEN, Kreupelatraat No. 26. De N.V. Yereenigde Oliefa- brieken vraagt voor directe indiensttreding een in vasten dienst, voor &lle voos* komsnde wexkasaahsden, Een [flinke voor terstond gevraagd bij F, G. REINE, tuinman-bloe mist, Oostsingel 38 Voor terstond gewaagd een flinke, nette aank. BEDIENDE, (goed kunnende scheren. Hoog loon. Adres E. BUNT, Coiffeur, Hoogstraat 10'2. Terstond gevraagd een aan komend of tweede bediende tegen hoog'loon bij JOH. SUHELLENBACH, Broersveld 6. Te koop ecu in goeden staat zjjnde Te bevragen Klein Groenen dal bij de Lange Achterweg, No. 25/2. te koop in prijzen van f 17 tot f85. Sen collectie rijwielen freewheels e» terugtrapremmen met prima banden en alle keu rig afgewerkt. Ook twee Dames- rijwielen iC f 30 en f 35. Te zien Rijwielagentuur THEUSSE Co. Dam 14. chine winkel circa einde April, hoek Broersveld en Kerkstraat; door steeds stijgende luxes ge noodzaakt cn om een ieder in Schiedam van onze vcordedige prjjzeo tc kunnen laten profitee- ren zullen wij ook daar onze naaimachines voor ongekende lage prjjzen blijven verkoopen vanaf f 25 met. 5 jaar schrif telijke garantie. Vereerd ons thane nog met een bezoek en f ij zullen TJ over tuigen dat gij bij onshetvoor- deeligst terecht kunt. Aanbevelend B. J. ter Braak, Nieuwe Maasstraat Sb, Naai machinehandel, Schiedam. a.s. Maandag 3 April, des avonds 8 uur hoopt in het Lo kaal Tuiiilaau, op te treden Ds. KELLER, Predikant der N. H. Gemeente te Dordrecht. A.s Donderdagavond 7% uur zal voorgaan in Lokaal den Heer OTTE. BET BESTUUR. „Systeem-Groote" Opleiding voor praktijk en examens. Gelegenheid tot plaatsing van nog eenige reeds meer gevorderd» Leerlingen, die aan het eerstvolgend examen wenschen deel te nemen. Billijke conditiin. M. A. MIE'DENDORP, Leerares. Oostsingel 54.» Een, in goeden staat zynde, te koop a&ngebodeo. Te bevragen Hoofdstraat 128. Te huur een ruim aan de Broersvest. Te bevragen Singel 135A. te koop aangeboden, in goeden staat zijnde. Te bevragen Bureau van dit Blad. eau oorlogschip rol met ba toenen konset. is aangekomen die wij voor niets verkoopen, dat sal niet gaan, m«r 20 pCt. goedkooper dan overal, dat gaat •wel. Wij verzoeken Ü'beleefd een* een kijkje te komen nemen in onze Etalage, 40 ct. aan breien van «en paar Damesvoe- ten met wol er bB DspOt Broersveld 89. A. VAN DEN BERG WJfo,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 2