1 ïd. L. J. N. Firma P. olsky, >chi©« amsche Courant. Piantenverkoopiny. Fijnste Roomboter f IJ per K.G. Tournée SPEENHOF 1916. Maandag 3 April Buitengewone LMerenaml D AM. 9-11-34-26. WltecL - Tigffleim - Aaieier. Rotterdam - Amsterdam - Schiedam. Speciale Elalage WIEGEN.LUIERMANDEN. LUIERMAND- UITZETTEN en KINDERKLEEDING tot 4 jaar. Telefoon 206. DE VLIJT". Zijden Stoffen, foile Ninon, Ch ffon, Crêpe de chine, Tule en glasbatiste Kragen, Garnituren enPl: ssés. BLOUSES, CORSETTEN en KOUSEN. Houtverkooping. Afleveringslokaal te Sch idam; Westvesl Ho. 4. Telefoon Nr. 333. ingaande Maandag 3 April. (Onze specialiteit). I 9734 360 iAIAIAj GSOOTG MARKT Telefoon 4202 23, tegenover Eramui, 9796 50 .H.otterdam ilAM Onderhoudt en administreert huizen. Het adres voor verbouwingen, enz. Uitvoering van werken ln gewapend beton. 9798 12 Kort© Haven *3S. ONTVANGEN In uitgebreid klenrassortiment, ter vervaardiging van Costumes en Blouses. Groot© Collectie iNieuw© Zending- 9788 60 BureauLange Haven Mo. 141 (hoek Korte Haven) Dagelijks is, circa SUs wuur des namiddags, bjj de firma's £a^Ep de h Fan, Br eedstraat hoek Kethelstraat C. H. DINEELAAR, Broersveld 5 6, P. J. YAN DER REE, Hoofdstraat 125, Firma B. MALTHA, Hoogstraat 4-6 onze Courant ad twee cent» per nummer verkrijgbaar. Do Deurwaarder G. S. MONTFOORT is voornemens op Vnjd.ig 7 April 1916, des voormiddag-, 10 uui, aan don Diraakmoèu publiek h contant to rerkoopen: Binten; Delen; Trappen; Deu ren BaddingsBrandhout, enz. 9790 10 De Deurwaardeu G. S. MONTFOORT is voornemens op Zaterdag 8 April a-s., dc voormiddags 10 uur, op het Overschie- sche plein publiek k contant to verkoopen: een schoone collectie Heesters Planten; Vruchtboomen; Coni feren; Hulsten; Rhododendrons; Azalia mollis; Aucuba; Rozen, enz., enz. 9789 14 H HOFLEVERANCIERS van H.M. de KONINGIN MOEDER. Hoofdkantoor ROTTERDAM, ROCHUSSENSTRAaT 291. Directie: G. S. MONTFOORT. C Donderdag 6 April' 19lü, dos na middags ïalf twoo uur, zullen, in boven genoemd Vendulokaal aan de Lange Haven o. 115, publiek k contant worden ver kocht I verse Meub aire Goederen, als: Kasten afels, Stoelen, Ledikanten, Bed egoed, Glas-, (Verlakt en Aardewerk,, Rijwielen, enz., alsmede de niet-gcloste pan den over Februari en Augustus 1915 in de Sdned. Part. Banken van Leening, bc- staand< uit: nieuwe- en gedragen lovenj- en onderkleederen, Schoenwerk Huishou- e-lijke Artikelen, Naaimachines, Gouden en Zilveren werken, enzl Te voren te zien van 10 tot 12i/a uur. Op dei verkoopdag kunnen nog pederen worden bijgebracht 's morgens tusschen 8 «t 10 uur. t i 9791 26 Aan huis bezorgd. 9797 100 ODÉOBi. SCHIEDAM. te geven door den Heer en Mevrouw SP15KIVHOF. Komt, hoort en overtuigt U van de waarheid Speenhof bekeerd TROELSTRA IN DE KAMER. PRO DUITSCH. DE KONINGIN OP WIJKBEZOEK. BARBAROSSA LEEFT NOG. Verder Liedjes ten verzoeke van het publiek. BRIEF VAN HET FRONT. GENERAAL JANDOME. VERLATEN GROOTJE. JALOERSGHE MENSCHEN. Amusant afwisselend Programma. PrRaen der jplaisen; 1ste rang f 0.75, 2de rang f 0.50, 3de rang f o>2S. Leden van Kunst aan het Volk" op vertoon van hnn diploma f 0.35. Plaatsbespreking op den dag der Uitvoering var 11 tot 3 uur. AftVVMt 9 nnr, 9795 40 N. V. Gebrs. Bertels' SSS~ Zeer nilgebreide sorteering in i l-l ist mil 11, Zijden- en Eolienne Paletots, Fantasie-Mantels. I MELKINRICHTING l i 1 PRIJSVERLAGING:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 3