bet artikel van den dag! Rotterdam I euwebaven No. 3 iüafen.: CURSUS Leerlingen «DMlfil Kantoor, Lange fêieuwjtraat 115—117. iilwijs "VAN VOORJAAR- EN ZOMERSEIZOEN aaaafl» een enorme Collectie H. HOLLENKAMP Co. Moderne klokvormon Goede kwaliteiten tot opleliioi ra Bevaarsctaollioaie- raseo rao le Al Scoiedais Tl Nut Tik. Alien. Openbare Vergadering fice-Gonsulaat v.Noorwegen Th. A. J. ZOETMULDER AM5TEQ DenB05 BBEDA Zondag-s g'eopend van 912 uur. 9799 205 I n VOflfd fi&ÜlIB oriizon ^oor zeer vro^gtSdig0 en gro.ote bestellingen hebben wij nog prijzenkunnen bedingen, ver beneden den Wanneer U in dit seizoen uwe costumes en mantels gaat koopen, bekijk; dan eens de étalages der verschillende magazijnen. Als V daarbij de aanbiedingen betreffende moderniteit, prijzen en kwaliteiten vergelijkt, zijn wij er zeker van, dat U zult besluiten Uwe inkoopen in onze magazijnen te doen, omdat dit zal blijken zeer voordeellg en in Uw eigen belang te zijn. E VROUWENWERELD MoMidscbnfl tij üiüeiratl&eii Telefoonnummer 124. In lossing- nieuw© aanvoer cement, merk „HEIDELBERG". Steeds voorhanden alle mogelijke bouw materialen. 9786 so Afdeeling „Schiedam". op Vrijdag 7 April 1916, Hierbij berichten wij aan onze geachle Clientèle, dat wij, ondanks de moeilijke tijdsomstandigheden, voor het komende VOORJAAR- en ZOMER SEIZOEN in voorraad hebben in COSTUMES, DEMI-SAISONS, RAGLANS, enz., zoowel emaakt als naar maat, voor Heeren en Kinderen. Stof, binnenwerk en afwerking zijn van prima qualiteit; modellen en dessins van hel modernste genre. Wij noodi en beleefd tot een bezoek uit m-*s* zeowel voor den mantel als ook voor den rok. nnrmB Qnrfpprinn niet alleen wat verscheidenheid der modellen, stoffen en opmaking betreft maar ook -in aparte kleu- warme volle tinten, buiten blauw en zwart ren. taupe, lila, groen, wijnrood, beige en bruin. uitsluitend geheel wollen Btoffan. Geen halfwollen kwaliteiten, die alleen in schijn goedkoop, ir wer kelijkheid echter beslist onspliede zijn en direct verschieten. elde thans geldenden standaard. 9777 405 L ff oogstraat, feoefc "Viaduct. Bet KASTOOR van het en van IS lEBFMIIit van OVERSCHIESCHESTRAAT No. 47 naar 9792 15 Voor den nieuwen cursur kunnen zich tot Zaterdag 8 April aanmelden bjj dan Directeur B. VAN BOCHOVE, 9778 20 Ged. Broersvest 4, des avonds te 8 «aren, in de groote zaal van het VOLKSHUIS, Lange Haven, te Schiedam. Spreker t C. VAN flEURf, Secre taris der Afdeeling. Onderwerp: »Hoe komen doofstomme kinderen tot «preken en wat is daaruit «oor het lager onderwjjs te leeren." 9782 20 Toegang voor leden en belangstellenden. riOOFDH AG AZIJN HOOGSTRAAT 32V - - - t iél'V :V£v'i; S&i t ry - i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 4