69~ /aargang. Zaterdag 1 April 1916. No. 15105 Tweede Blad Deze courant verschijnt dagelijks, met Uitzondering van Zon- en Feestdagen. Prijs por kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post £1. 1.65. Prijs per weekVooi Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnemenfen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor hel eerstvolgend nummer moeten des middag-, vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn.. Bureau: Lange Haven No. lil (hoek Korte Haven). Prijs der Advertentien: Van 16 regels Q. 0.92; iedere regel meer 20 cents Reclames 30 cent per regel. Groote letters naar de plaats die zij innemen. Advertentien bij abonnement op voordeelige voorwaarden. Tarieven hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. Dagelijks vrorden zoogenaamde kleine advertentien opgenomen tot den prijs van 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. Deze advertentien worden, mits voor 3 achtereenvolgende nummers opge geven, slechts 2 maal berekend. Intercoinniunüe Telefoon No. 103. BINNENL1NP. Andlentlef. De gewone audiëntie van den minister van buitenlandsche zaken zaJ op Vrijdag 7 dezer niet plaats hebben Een Enaalich-Nederl. Bank te Pet rograd. Naar wij vernemen, is door hef Keizer lijk ministerie van financiën concessie ver leend voor do oprichting der Petrogradski Kupetscheski Bank (Petrogradtsehe Koop- mansbank), welke instelling door een. groep aanzienlijk© kooplieden in vereeniging mal eene Nedcrlandsche combinatie onder lei ding der Rotterdamsche Bankvereeniging te Fetrograd gevestigd wordt. De nieuwe bank hoopt hare werkzaam heden reeds met Juli a. s. te beginnen en stelt zich onder meer tot taak de ontwik keling lier handelsbetrekkingen tusscih,e£< Nederland en Rusland. Itdorlaad en da aarïag. Gezinnen van Belgische gei'n ter nee rden. Zooals bekend is, heeft de regeering na bij de interneeringskampen te Soesfcerberg, woningbarakken met bijbohoorende lokalen doen bouwen voor gezinnen van Belgische geïnterneerden, het z.g. Albertdorp. Het comité, dat bij de regeling van deze zaak zijn hulp verleende, was voornemens er nog eenige barakken bij te voegen. Thans is van den Belgischen gezant in Den Haag, bericht ontvangen, dat de Bel gische regeering voortaan nieuwe huisves ting voor haar rekening wil nemen. Dit zal vermoedelijk plaats vinden door uitbreiding van bet ElizabeÜi-dorp, nahij Amersfoort, gevormd door afzonderlijke woningen, elk voor drie of voer gezinnen. Melkvoorziening, De gisteren in het Verkooplokaal te Rot terdam gehouden vergadering van de af- deeling Rotterdam van den Bond van Ne- derlandsche Melkveehouders in Nederland, waar ruim 1000 boeren tegenwoordig wa ren, heeft besloten niet voor een half jaar te contracteeren. Wel zal, zjj het onder protest, melk geleverd worden, zoodat er voldoende melk is te verwachten. Militair hoipi'ual te Amsterdam. Het Kamerlid, de heer Drïon heeft den 14den dezer de volgende vraag ingezonden: De dagbladen van heden bevatten het bericht, dat de minister van oorlog' na zijn Zaterdag in het militaire hospitaal te Amsterdam gehouden inspectie, aam Jendi- rigeerenden officier van gezondheid heeft verklaard, den toestand zeer primiLief te ten, Is de minister 'bereid omtrent zijn be zoek aan Amsterdam en zijne bevindin- den aldaar nadere mededeelingen te doen? De minister Van oorlog heeft daarop den 30sten Maart schriftelijk geantwoord en komt aan het eind van zijn uitvoerige me- dedeelingten lot do vo'gende conclusie: Wanneer dus klachten vernomen worden, verlieze men het voorgaande niet uit het oog Verreweg het grootste deel van do hos pitaalbevolking vereischt geen ziekenhuis- verpleging en bevat in zich de elementen geschikt om1 onrust en ontevredenheid te wekken. De indruk, wielken de minister hij zijn persoonlijke bezoeken ontving, is dan ook, in tegenstelling niet de in den laatsten tijd vernomen klachten, geenszins onbevredigend, in sommige opzichten be paald gunstig. Moge het hospitaal' niet op één lijn te stellen zijn met een moderne ziekeni nrichting, de'-verpleging, Welke den zieken militair daar te beurt valt. ook de uitkomst leert dat levert geen grond tot ongerustheid. Schlpiyricstle. Het hoofdbestuur van den 'Algemeenen Schippersbocd heeft gisteravond te Gro ningen een zeer druk' bezochte vergadering gehouden van schippers der kleine binnen vaart. Na een rede van den bondsvoorzit ter, den heer J. F. Vos, waarin deze oa. meedeelde, dat de Scbippersbond tbans on geveer 3400 leden telt, werd met algemeene stemmen besloten, ook voor de kleine bin nenvaart de schippersactie te voeren. Het ligt jn de bedoeling, ook voor de kleine schipperij een eigen beurs te stichten, een geheel zelfstandige beurtregeling in het le ven te roepen en daaraan vaste tarieven te verbinden. Deze tarieven worden den handel aangeboden. De volgende week zal te Groningen wor den geconfereerd met vertegenwoordigers uit den handel en scheepsbevrachters, om na gezamenlijk overleg de in de verga dering van j.l. Donderdagavond voor de groote binnenvaart vastgestelde tarieven in te boeren. Ingevolge het besluit van de jongste algemeene vergadering gaat deze actie van den Algemeenen Sohippersbond uit. Znld'Holl. tereenlging tot bestrijding der tuberculose De Provinciale Zuid-Hollandsche Ver- eeniging tot bestrijding der tuberculose, ge vestigd te Rotterdam, heeft gistermiddag in het Notarishuis aldaar, een algemeene ver gadering gehouden van vertegenwoordigers van de leden. Het jaarverslag van den secretaris, den heer J. H. A. Vboren, te Ilillegom, ver meldt o. m., dat in' het afgeloopen jaar het aantal leden (aangesloten vereemgin- gen) met tien vermeerderde, en thans 43 bedraagt Het totaal aantal inwoners van de plaatsen, waarover thans de tuberculose bestrijding door de vereeniging gevoerd wordt, bedraagt 1.225.540. Aan den cursus ter opleiding tot huisbezoekster, die onder leiding van den voorzitter van de ver eeniging, dr., J. H. Wagener, van Rot terdam, gehouden wordt in het consulatie- bureau aan de Kruiskade, aldaar, werd deelgenomen door 11 leerlingen, van wie 9 den cursus tot het einde toe gevolgd hebben; daarvan zijn 7 geslaagd. De rekening en verantwoording wijst aan ontvangsten een bedrag aan van f 5579.771/2; het batig saldo bedraagt f 1135.13. Van de opbrengst van den ver koop van de Emmabloem is een afzon derlijk fonds gevormd; daarvan bedraagt het batig saldo f759.25y.>. Jaai verslag en rekening en verantwoor ding werden goedgekeurd. De voorzitter, dr. J. Wagner, werd her kozen; in de plaats van dr. P. W. Mari, die niet herkiesbaar was, werd in het bestuur benoemd dr. J. A. v. d Brink, te Monster. Christelijk Nationaal Vakverbond Het Christelijk Nationaal Vakverbond hield gisteren in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te lit recht een buiten gewone vergadering, vooral ter bespreking van de concept-handleiding van. het Cen traal Bureau voor Werkloosheidsverzekering van centrale en plaatselijke weikloozenj- kassen ter zake van administratie en sta tistiek. Na opening door den voorzitter, den heer Diemer, leidde de heer M. Kruithof de be sprekingen in. Spreker wees allereerst op de ontwikkeling der werkloosheid-verzeke ring. OnzeChristelijke vakbeweging heeft hier goed werk verricht Wijl waren op dit gebied volstrekt niet achterlijk. Toch valt er nog veel te verbeteren. De crisis heeft aan dit werk een krachticgn stoot gegeven. De contribution zullen hier en daar wat hooger gesteld moeten worden. Trouwens, me(n ging reeds tijdens de crisis in stijgende lijn. Ook de administratie moot verbeterd worden. De werkloosheidkassep moeten, dan zij de nieuwe, betere regeling, geheel afzon derlijk beheerd worden. Men zal ma fiiet meer alle fondsen in oen strijd aan kunnen spreken. Het werküoosheidsfonds moet steeds buit© nschot blijven; dit is van verze keringsstandpunt beschouwd, een voordeel. Spreker licht vervolgens de administratieve eischen in de concept-handleiding opgeno men uitvoerig toe. Bij de besprekingen, die op de inleiding volgden, werden allerlei wijzigingen cn ver eenvoudigingen bepleit, waardoor de kosten* zouden worden verminderd. Deze kosten, zouden, naar men meende, niet voor reke ning van de vakbonden mogen komen. De hoeren J. II. de Hoog en F. .Elkerhout werden aangewezen als afgevaardigden naar do vergadering van het Centraal Bureau waar de voorgestelde administratie bespro ken zal worden. 1 Wanneer de administratieve eischen vast gesteld zijn zal opnieuw vergaderd wonden. 1 Bij de rondvraag werd een woord van huilde gebracht aan den scheidenden voor zitter, den hoer Diemer. Djaama wend de vergadering gesloten. STADSNIEUWS» Voorheen en than*. Nu de plannen voor de viering van het Gouden feest van Schiedams Mannenkoor „Orpheus" langzamerhand tot rijpheid gaan komen, is het misschien niet onaardig, nog eens te lezen, hoe men vroeger in Schie dam over het Mannenkoor dacht. In het „Verslag van den toestand der Gemeente Schiedam over het jaar 1876, door Burgemeester en Wethouders aan den Gemeenteraad uitgebracht," vinden we het' volgende: „Deze thans ook zeer bloeijende ver eeniging heeft de sympathie van het kunstminnend publiek -verworven, het welk in 1876 bleek uit het druk bezoek barer concerten en uit bet feit, dat haar door'een aantel ingezetenen een prach tig vaandel werd aangeboden." Zoo werd te dien tijde in een officiëel stuk met grooten lof van de vereeniging gesproken. Vermoedelijk zal wel spoedig blijken, dat de gbede gezindheid onzer stadgenooten voor het Mannenkoor er niet op is ach teruitgegaan. Althans, de werkzaamheden voor de vor ming van een Eere-Comité bij de aanstaande feestviering zijn nagenoeg geëindigd. Zoodra dit Comité is geïnstalleerd, zul len de definitieve plannen spoedig bekend worden. Dan zal, zijn we .goed ingelicht, ook blijken, dat het Schiedam van thans de vergelijking met het Schiedam van vroeger glansrijk kan doorstaan. Een bareas voor beroepskeuze en vakopleiding te Schiedam. Het vraagstuk der beroepskeuze en vak opleiding is van buitengewoon belang voor die groot© klasse van menschen, die in een of ander ambacht of beroep hun brood moeten verdienen. Naar mate een werkman zijn vak beter verstaat, is Zijn bestaan meer verzekerd, naarmate zijn werkkring zich uitstrekt over datgene, wat overeenstemt met zijn eigen aard, karakter, neigingen en lichaamsge steldheid, wordt zijn lovensggeluk vermeer derd. Hoe mmder hij zijn vak kent, of zelfs geen enkel regelmatig vak kan uitoefenen, des te zwakker staat hij in den strijd om het bestaan en juist deze meer dan andere werklieden zijn blootgesteld-aan gedwongen werkloosheid en daardoor aan armch.de en lediggang met al de zoo ver strekkende treu rige gevolgen daarvan. Ouders en verzorgers van kinderen die de lagere school gaan verlaten, staan steeds voor dit moeilijke'vraagstuk, p.l. dat der keuze van een beroep of werkkring, -waar door dikwijls voor hun geheele leven een beslissing wordt genomen. Zij gevoeJén de groote verantwoordelijk heid die op hen rust en staan dan vaak voor groote en ernstige bezwaren en vra gen. De behoefte aan raad en voorlichting, somtijds aan hulp en ondersteuning, wordt in zulke oogenblikken zwaar gevoeld. Het is om ia deze, door velen zoo ge voelde behoefte te voorzien, dat de ver- eenigde Kamers van Arbeid te Schiedam een poging zullen doen om hier ter stede te trachten zulk een Bureau van voorlich ting in het leven te roepen. Zij hebben daartoe op Donderdag 6 April des avonds te 8 uur in het gebouw Odéon aan de Tuinlaan alhier een openbare ver gadering belegd met vrij© toegang voor allen die in het bovengenoemde belang stellen. De heer F. E. Eisen, le secretaris van het Bureau voor Vakopleiding en Beroeps keuze te 's-Gravenhage, zal het onderwerp inleiden. Uit de Pers. Ingezonden Mededelingen. Waarom zoudt ge Uw Stoom- en Verfgoederen naar eiders zenden, terwijl „De Phoenix", Telef.nummer 15, U even goed en viug bedient. De „N. R. CL" schrijft in een artikel onder het opschrift „Kalmte" o. m. Er begon zich gisteravond een eenigszins zenuwachtige stemming te openbaren onze telefoon kan daarvan getuigen, een stemming, die zoo gemakkelijk overslaat tot een 4jvazo paniek, gelijk 'wij in de Augus- tus-dagen van 1914 hebben beleefd. Daarvoor is geen aanleiding. Wij laten in het midden, of voor zulk een opwinding ooit reden kan zijn, doch op het oogenblik is zij er zeer zeker niet. Er is geen reden, om zijn kalmte te verliezen; er is geen dadelijk dreigend gevaar. Al wat gezegd kan worden is, dat de mogelijkheid van voor ons land ernstige tijden niet uitgeslo ten schijnt. Zulke oogenblikken heeft ons land in de twintig maanden dat de oorlog reeds duurt, meer doorgemaakt, en doorleefd, zooals dat in een welgeordend land behoort. Laten we dus op straat, en in de café's, op de Beurs en andere gelegenheden van samenkomst elkaar niet verder gaan opwin den, doch onze kal mie bewaren. Wij Hol landers gelden soms voor phlegmatiek wat hebben wij er aan, ais wij ons, op dagen, wanneer ons onze rustige geaard heid te pas zoude komen, door zenuwach tigheid laten overmannen? Hoe zullen we dan moeten worden, indien er eens wél onmiddellijk gettaar dreigt? Onze regeering heeft ons tot nu toe vei lig geleid, en wij mogen in haar vertrou wen behouden. Komt er dadelijk gevaar, wij zullen het op andere wijs te weten komen, dan door een bericht, als er ons gisteren een heeft bereikt Daarom, laten we vooral toch aan opwinding niet toege ven; geruchten laten voor wat zij zijn; en zonder onnoodige, doch zeer nadeelige, be roering de komende dagen afwachten, op dat, als er eens iets ernstigs mocht ko men te dreigen, ons land nóg een land met mannen zal zijn. Misschien maakt aiw dagelijksch 4 werk u ziek. Er zijn veel ambachtendie de nieren te veel inspannen. Sleept gij u naar en vai? uw werk, u af vragend wat die pijnen in den rug, dat vermoeide gevoel, die hoofdpijn, duizeligr held en urine-stoornissen veroorzaakt? Misschien hebt gij1 aan een nierkwaal gedacht, maar .vraagt gij uzelf af waar mede gij u te buiten zoudt gegaan zijn, dat uw nieren aangetast zijn Welnu, vele ambachten die binnenshuis moeten worden verricht, in gebogen hou ding, in wisselende temperaturen, op voch tige plaatsen, 1e midden van chemische stoffen, of op schokkende voertuigen, wer ken nadeelig op de nieren. En wanneer de nieren eenmaal van streek zijn, komen zij niet van zelf tot rust. Gij kunt haar helpen door uw werk lichter op te vatten, door minder zwaar te eten, door alle .buitensporigheden en zorgen te vermijden, door too te zien dat gij voldoende lichaamsoefening en rust krijgt, en door Foster's Rugpijn Nieren Pillen te gebruiken. Foster's Rugpijn Nieren Pillen helpen ontstoken en verzwakte nieren, en staan haar bij in haar gewichtig werk, het fil- treeren van het bloed. Zij verwijderen op gehoopt water bij waterzucht cn voorko men dat de urine de erin opgeloste vaste stoffen neerslaat, zooals bij niergruis, nier steen en rheumatielc. Foster's Pillen dienen alleen voor do nieren en blaas; zij kunnen volkiomen veilig door iedereen, mannen en vrouwen, oud en jong, gebruikt worden. Te Schiedam verkrijgbaar bij Kappelhoff Hovingh. Toezending geschiedt franco na ontv. v. postwissel h fl.76 voor één, of f 10.voor zes doozen. Eischt de echte Fos ter's Rugpijn Nieren Pillen, weigert elke doos, die niet voorzien is van nevenstaand handelsmerk. Ingezonden. Met opneming wordt geen instemming der Re dactie bedoeld.-Copy wordt nimmer teruggegeven.. VRO UWENKIESRECHT. M. de R.I Mogen wij van uwe lezeressen car le zers een oogenblik de aandacht vragen voor do zaak van het Vrouwenkiesrecnt? De G rondvvelshc rz icn i 11 gs voo rs tel ten kort geleden door ons Ministerie aan ,de Kanier ingediend, hebben die zaak toch in een stadium gebracht, waarin ze ieders bijzon dere aandacht verdient. Dal velen dit leeds gevoelden, spreekt den laatsten tijd duidelijk uit het feit. dat men ook in die kringen, die zich vroeger tegen het vrouwenkiesrecht keerden, niet alleen met die jsaak gaat bezighouden, doch er hel nut van op den vooigrornl brengt en de oude bezwaren over boord weet te werpen. Geen wonder, dat juist nu, nu de Grondvchsherzioningsvoorstellon dei waarschijtilijklieid openen, dat binnen afzienbaren vrouwenkiesrecht niet meer een .ilusie van enkelen, docli een bezit van allen zal zijn, ook die vrouw, die weinig of geen belang stolde in dio zaak, wakker werd geschud cn bij haar de behoefte roes om er zich eens beter van op de {hoogte te stellen. Anderen, die hoewel ze reeds voorstand sters van Vrouwenkiesrecht waren, toch niet aan den strijd er voor deelnamonl, hebben nu begrepen, dat het thans dure plicht is ook voor haar om zich in de gelederen der strijdsters te scharen cn mee te werken om door do komende Grondwetsherziening de Vrouwonkiea. reehtkwestie tot volledige oplossing to brengen. Voor beide catcgoneën biedt de openbare vergadering der Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht te houden op Vrijdag 7 April te Schiedam in „Musis Sacrum" een goede gelegenheid om haar gevoelens in daden om 1e zetten. Daar zal, wie voorlichting verlangt, voorlich ting kunnen vinden over wat do strijd voor Vrouwenkiesrecht beteekent en hoe die thans moet worden gevoerd. Moge dus do belangstelling der vrouwen voor die vergadering groot zijn, opdat de tegenstanders van Vrouwenkiesrecht, die haar, die sedert een kwarteeuw strijden voor geen sekseverschil1 bij d© stembus, zoo gaarne aanvallen met de opmerking: „maar de vrouw zelve begeert immers haar burgerrecht niet, toont zelve geen belangstelling in baar zaak", dat wa pen tegen ons met opnieuw ter hand zullen kunnen, nemen. Met dank voor de verleende plaats ruimte, Het Bestuur der Afd. Schiedam Vlaardingen van de Ver. v. Vrou wenkiesrecht: Mevr. M. I1INGMANBobberke/ 1 Voorzt Mevr. F. DE KADT, Vico-Voorz. Mevr. J. E. v. d. MOST, Secr. Mevr. C. A M. GERMERAAB— Vermeulen, Penn. Mevr. C, J. DUKModes. Mevr. A. MAARLEVELD. Mevr. J. DONKHORST— Wiidenboer. Sport. Voetbal. Ned. VoethalFond. Uit het programma der- morgen le .spe len wedstrijden: le klasse. Rotterdam: SpartaJET. F. C. 2e klasse. A. Gorinchem: UnitasR. F. C. Reserve 2e klasse. A. Schiedam: S, V. V. II—D. V. S. II Delft: Concordia IID. V. V. II. Bekerwedstrijden. In de afdecling E der Bekerwedstrijden heeft morgen alhier een ontmoeting plaats tusschen S. V. V. en A- D. O. Gemengd Nieuws. Een sere ,ade. Te Zaandam is gisteravond aan Burge meester Ter Laan, ter gelegenheid van het feit, dat hij voor 2 jaar als zoodanig geïn stalleerd werd, een ovatie gebracht dood het Zaandamsehe Muziekkorps, direoteurde heer G. Bakker, cn de Gemengde Arbeiders- zaugvereeniging „Excelsior", directeur de heer L. A. van Zetten. De Burgemeester hield van het gemeente huis een toespraak om te bedanken voor deze huldebetuiging en-voor de waardeeren- de woorden, die door den heer G. Root, voorzitter van het muziekkorps en K. Prins, lid van den Gemeenteraad, tot hem weiden gericht Een groote menigte, die het ruime Stad huisplein geheel vulde, woonde de huldi ging bij- Nekkramp. Te Harderwijk is gistemamiddag een nek kramp-patiënt, een sergeant der infanterie, overleden. 1 Aan de Tigrit. Een Brilsch officier in Mesopotamia geeft in een schrijven naar zijn familie thuis een beeld van de tekortkomingen van den. geneeskundigen dienst daar. Hij zegt, dat het, om niet meer le zeggen, dan todh i»eta? een droevig schouwspel is ails men ziel hoe 500 zwaar gewonden op een raderboot worden vervoerd in stroomenden reganj» allen liggend op het harde dek onder ecu scherm, dat den regen niet afweert en dan inet slechts één dokter, geen vêrplegers, geen voedsel, onvoldoende dekens, anjzta maar het is»een ware schildering, die hier wordt gegeven, .zegt hij, en hoe oer er prcr- andeung komt hoe beter. Er zijn natuurlijk moeilijkheden, maar nadat de veldtocht ©en jaar heeft geduurd, had er wel eon betere regeling kunnen zijn tot stand gebracht, meende hij. Humor uit de Amenkaansche bladenl De onverstoorbare James waarschuwt zijn meester met de woonden: „Neemt u me niet kwalijk, meneer, ik weet niet of ze u welkom; zijn, maar de Zeppelins zijn er," Salaris en microben. Een on derwijzeres van een school ten platten lan de wisselt haar salarischeque bij de bank in. De kassier verontschuldigt zich, dat hot papieren geld er zoo vuil uitziet en vraagt: „U bent toch niet bang voor microben V" „Absoluut niet," antwoordt de onder wijzeres, „ik weet heel zeker, dat van mijn salaris geen enkel© microbe kan leven ."I Brutaal. Een man stond terecht wegens het stelen van paarden. En omdat hij niet voor.de eerste maal met den straf rechter in aanraking kwam, veroordeelde deze hemi tot tien jaren gevangenisstraf. „Hebt u nog wat te zeggen?" vroegd© rechter na de uitspraak: „Neen," was het antwoord, „alleen wil EDAMSCHE 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 5