Nederland en de oorlog. DER MESSIAS in Pakjes. If ROELABTS' MBLIÖTEEEL SIMON MAAS C°„ Reuzenpartij Molton Dekens, 's HERTOGENBOSCH Hr. H VMOUTÏRIN. 3 BeiSenapzijü „DE 00IE7A1R", fj?# \mr\m Kerk en School. Handel en BedrUf. «nH'irnmn n Burgerlijke 8tandt. ADVERTENTIES. O-BIIBMGB KOOR. DirecteurBERNARD DIAMANT, Rotterdam. De Prov. Noordbrabantsche eir 's Hertogenbossche Courant s De Agents dépositaires voor Schiedam en Omstreken: hebben steeds de meest g*ang\bare merken van de g*oed gerenommeerde BOURRAN- WIJJSTEN voor directe levering- voorradig*. 973790 iü* 1 Hl Sl 1"1 1% ft' fff l( i 1 i ff-, I I t ti V Oratorium van G. F. Handel, op Woensdag 12 April 1916, "SaT 42 ets. i>er i/3 Wegens groote voorraad bieden wij GEDURENDE DEZE WEEK een voor ongekend lage prijzen aan, vanaf 16Va ots tot f StJ7S. Kantoor: Noordvest 33 Pakhuizen: Noordvest 10, 22 en 24 (Telefoon No. 30), het me voorkomen, dat u wel wat ai te royaal met andersmans tijd omspringt" Speculatief. Eoer:Dus, u vindt, dat de straatweg verbeterd moet worden, meiaer de rechter? Rechter* Beslist Als we teer een straat weg hadden, Waar de au tos m volle vaart over konden rijden, dan. zouden we deon kosten gauw met de Boeten kunnen be strijden.' f 1 De «Breda". Gelijk men zich zal herinneren, is de ,.Breda", van de maatschappij stoomschip „Breda", render de heer J ,T. A van Meek te Rotterdam, in den avond van Vrijdag 17 Maart, nadat de bemanning op haar verhaal was gekomen van de redding van ongeveer 250 schipbreukelingen van de „Tubanüa", van Hoek van Holland ver trokken, om de reis naar Engeland te vervolgen. B den Noord-Hinder liep do ,,Palem hang" de „Breda" voorbij, cn zeker weinig vermoedende, dat haar korten tijd later eenzelfde lot zou treffen als de „Tubantia", salueerde de „Palembang" blijkbaar als een erkenning van het kranige stuk werk, door de „Breda" bij den ondergang van de „Tubantia" verricht, het kleine schm met de vlag. De „Breda"" verloor de rPa- ïembang" uit "het gezicht en kwam Ander half uur later op de plaats, waar dit laat s_te schip in de golven was verdwenen. Vier Engelsche torpedobooten waren toen hezig de equipage en de passagiers van het verongelukte schip, te midden van een massa wrakhout, over to nemen uit de reddingsbooten. De „Breda" vervolgd© zijn reis en kwam Zaterdag d. a. v. des avonds ongeveer half zeven ter hoogte van een der Theems monden. Op een mijl af stands van de Breda" voer een Zweedsche houtboot. Plotseling klonk een geweldige slag. die de_ „Breda" deed schudden. Het Zweed sche schip was blijkbaar op een mijn geloopen en stond een half uur later in lichte laaie. Inspectievaartuigen en sleep booten kwamen al spoedig ter plaatse en sleepten het brandende schip de Theems' op naar de zandbank Mueiag plats, waar het aan den grond werd gezet. De „Breda" bereikte veilig haar plaats van bestemming en keerde zonder onhei len naar het vaderland terug, echter niet zonder meer wederwaardigheden te heb ben medegemaakt, die echter van zoo in grijpenden en gewichtigen aard zijn, dat zij in dezen tijd voor publicatie niet vatbaar zijn. Op verzoek van den Koninklijken Hol- landschen Lloyd, heeft de heer J. J. A yan Meel, de eigenaar van het stoomschip „Breda", aan kapitein W. K. de Wit en de bemanning van dit schip een bedrag van f 1500 overhandigd, als blijk" van er kentelijkheid voor de bij den ondergang van de „Tubantia' verrichte redding van ongeveer "250 schipbreukelingen. 1 1 De ontvluchte Fransche vlieger. Uit Utrecht wordt gemeld: Tot nu toe zijn alle pogingen ook jmet politiehonden beproefd om den ontvluch ten Franschen aviateur d'Humières te pak ken, vruchteloos gebleven. Ongelukken. Te Utrecht geraakte Donderdagmiddag een 5-jang kind doordat het plotseling van achter een boom vandaan kwam, onder een electnschen tram. Nadat de tramwagen ge licht was, wierd het kind, dat reeds over leden was, er onder vandaan gehaald. De korte rok. Leo dicht in de „Tel.": Voor haar deur fluit hij een wijsje, In den blijden lentenacht. I Wat-re doet? Hijl fluit het meisje, Dat hij zoo verlangend wacht. Kijk hem ongeduldig turen Kijk dat'fonkelende oog. Kijk hem ongeduldig gluren i Naar dat venster van drie-hoog. V Eind'hjk komt ze naar heneden I „Fhp daar ben ik lieve schat, Lang gewacht. Ik moest me kleeden. I Kom nou, ventje zeg es wat!" t ju j Maar hij kijkt en kijkt verwonderd Starend naar haar korte rok Hij is ganschelijK overdonderd, In zijn keel, daar zit een brok. 'lilt Zeg, wat sta je nu te kijken Vraagt het meisje suikerzoet „Zou je soens mijn rok met lijken? Is ze soons niet mooi en goed?" j „Ben ik niet goed „hij" gebleven? Is ze soms met fijn en sjiek? Zeg nou: vin-je z' overdreven? Want dat stèren maakt me ziek!" Maar hij blijft maar aldoor zwijgen, *t Loerend oog van kijken moe. Dan ziet zij hem pijnlijk hijgen, 'Allebei zijn oogen toe. Bokkig gaan ze dan wat loopen. Zij is nijdig, hrj is stil. „Zouen we een biertje koopen?" „Och doe jjj maar wat je wil!" Nukkig drinken zij een biertje, Kijken 't straatgewoel wat aan. Als ze zitten een kwartiertje Zegt ze: „Laten we maar gaan! Jij speelt toch maar voor den stomme, Breng me liever naar mijn tiem! "k Zal me nog eens, poherblomme. Sjiek gaan kleinte' alleen tooi hem'" Sc' uw loopt na' n» lu'i jrate Brengt haai naar een haltepaal, Soms laat hij zijn blikken ghjSïï Naar h.uu korte-rokkenpraal Na lang wachten lijdt een wagen Van hm ,i tot voor hun neu- „Zou je geen excuses vingen 5 Want je was mks aaidig heu-i h Neem me maar niet kwalijk sihatje 'f Zal wel wennen mettertijd' Zoo'n kort rokje nou dat vat je Dat afijn ik heb spijt'' M.nr nu klimt ze op de tieèpl mk En hij wordt 700 wit als sneeuw. E11 hij snerpt <«n nare wee klank. E11 hij geeft ecu haute Sneeuw. Nou is mijn geluk verdwenen Wat ik daar zie ik verstom' Dim zijn niet alleen haar boenen, Maai ze 7ijn obk eeuwig krom'" En zij ziet hem weg nu snellen. Doodsbleek vliegt haar har belief filings naar de „Gute Quelle' En schnjft daar zijn afscheidsbrief.,. Oorloqtvaria De Russische minister van verkeer heeft dezer dagen m de Doema de belangrijke mededeolting gedaan, dat de spoorlijn Pe tersburgKola tegen het einde van dit jaar gereed zal zijn Hi ■tuooi te de communi catie met Aiexandiofsk tot stand gebiachl In tegenstelling met Aichangel is de haven van dc/e plaats liet geheele puit ijsvnj. Ze ligt dicht bij de Nootedie giens en ondergaat den invloed van den Golfstroom. De lijn, die 700 mijl lang is, werd 111 weeivvil van uit technisch oogpunt uiterst moeilijke omstandigheden aangelegd, loopt door onherbcig/ame en woeste oorden, waai in den langen Poolvvinter verscheidene da gen achtereen volkomen duisternis heerscht. 1 Reutei meldt dat Japan aan Rusland de oorlogsschepen heeft teruggegeven, die het in den Russisch-Japanschen oorlog geno men had. Het zijn de linieschepen „baganu" 'vroeger Peresviet), 12 704 ton, en „Tan go" (vroegei ..Poltava"), 10.900 ton, als mede de kriiteci Soya" (vroeger „Vuriag") 0500 ton. Ai deze dn© schepen waren m den grond geboord en latei gelicht. De staking in de haven van Liverpool duurt nog voort. De dienduizend man, die Woensdag hetvverk neerlegden, weieei en liet e hervatton, niettegenstaande Sir George Vskw ïLh hun de helft van hun eiscli »u heeft toegestaan. mogendheden, doch alleen aan een meer al- gemeene verandering van het oorlogs- a<-roct". 111 zooverre als deze mogelijkheden, bevat, die het voor ons land raadzaam maken nog meer dan tot nu toe op onze '->oe te te zijn, ien dcide, dat in verband met dit laat ste de toestand voor ons natuurlijk wel ©rustiger, doch niet onrustwekkend is te achten, en er geen reden is om een on middellijk dreigend gevaar als zeer waar schijnlijk mr to nemen. NED. HERV. KERK. Bedankt v oor het beroep_ te Asperen ds K. Olievicr. te Hoogmade Beroepen te Dnksland ds. J. H. F, Rernme, te Oud Beijerlandte Groede (Z.) ds P. Israel, te Visvliet (Grte Mtdlum, de heer G. Groeneboer, candidaat te Meppel, Drietal te Feijenoord (vac -Monsma) ds. P, G, Ilospcrs te Hillogom, ds. P. Kuyl- man te Lunteren; ds. S. van Dorp, te Bodegraven. DOOPSGEZ. KERK Beroepen te Rotterdam ds. S. ïL N. Goiter, te SappemeerHoogezand c. a. GEREF. KERK. Bedankt voor het beroep te Gramsber- gen ds. F. W. H. Bramer, te Heinkens- zand. HOOGER ONDERWIJS. Universiteit te Leiden. Bevorderd tot doc tor m de rechtswetenschap op stellingen, de heer E. Land, geboren te Heerenveen. Doctoraal examen Scheikunde, mej. A C. Noorduijn. Te Utm ht is bevorderd tot arts de heer G. C T A Bol, en tot tandarts de heer A. v d. Sluis LEEUWARDEN. 31 Maart. Boter. Fabrieksboter f5860 zonder con sent f 85 60 met consent. Aanvoer 35 zesde vaten. Noteering van de Commissie* le kwal. Paluieksboter per kilo f2.14 met consent Noteering van de Commissie der Ver. van Boter- en Kaashandelaren in Fries- 'and le soort Fahrieksboter f85,60 met eon sent. I Consent voor boter per 100 K.G. hoog ste pi ij» f68, laagste prijs f65. Aangeboden 25 800 K.G. NEW-YORK, 30 Maart. Mrt Mei Tarwte: 1225/s Juli Het Ned. Correspondentiebureau in Den Haag meldt: Naar aanleiding van het van veis» lullen de zijden geopperde vermoeden, dat de maatregel om de gebruikelijke periodieke verloven voorshands niet te verteenen, ver band zoude houden met de kwestie van de vernieling van Nederlandsche schepen op de Noordzee, kunnen wij op grond van bevoegde zijde melden, dat tusschen heide aangelegenheden niet het geringste yerband bestaat Verder meldt het Correspondent leburcau Van bevoegde zijde deelt men ons mede, dat de berichten, als zouden alle bestaande verloiton zijn ingetrokken, en er beslag zou zijn gelegd op alle goederentreinen, vol strekt onjuist zijn. Echter wondt, opgemerkt, dat het met mogelijk is, alle soortgelijke fantastische berichten te doen tegenspreken. Do buitengewone ministerraad, die gis termiddag in hot gebouw van het ministerie van just,tic, waar do ministerraden ge woonlijk plaats vinden, is gehouden, ving te 4 uur aan en heeft goduuid tot kwart over zes Heden zal er een beslissing worden ge nomen omtrent het houden van oen co mité-generaal der Tweede Kamer. Naar de „Nieuwe Ct" verneemt, onder vond de verzending van particuliere tele grammen naar Engeland gisteren belang rijke vertraging wegens de groote massa regeeringstelegrammen, die voorgaan. In de „Nieuwe Courant" en in een enkel ander blad is gisteren de mogelijkheid be sproken, daÉ de aanleiding tot do militaire maatregelen van onze regeenng zou gezocht moeten worden in een besluit door de con ferentie der geallieerde mogendheden, t Pa rijs genomen. Het „Hbl." heeft zich telegrafisch tot de meest bevoegde Engelsche autoriteit hier te lande „gewend, die het volgende mede deelde: 1 Het is mij niet hekend dat eertig be sluit door de Parijsche conferentie geno men noch eenigc andere reden de uitste kende verhoudingen, die tusschen majn re geering en die ran Nederland bestaan, zou kunnen schaden. De hoefijzer-corresp. van het „Hdbl'ó, meldt: Naar aanleiding van de gisteren gepu bliceerde onrustwekkende bïnnenlandscho berichten (die niet als oen regeeiingsccm- mumqué kunnen worden beschouwd, een opmerking, welke intusschen geen crifiek op de juistheid dier berichten bedoelt), kan ik nog het volgende mededeelen: Ten eerste, dat aan ©enig verband met het gebeurde kn cake do „Tubantia" niet moet worden gedacht. Ten tweede, dat evenmin is te denken aan een plotselinge spanning tusschen Ne derland en een of meer der "oorlogvoerende Faillissementen. Uitgesproken: 1. P. Dekker, rroegor kruidenier, thans zonder beroep, te Rotterdam, thans te Schiedam. Rechter-commtesarismr. A". 'A'. F. W. van I^omondt; curator: mr. M M. van Yelzen. C. Tordu, bakker, te Stnjen. Rechter commissaris mr. G. Ribbrus; curator: L'. Dekker, te Klaaswaal. AL J. dp Vries, te Amsterdam. Rech- rei lOmmiaoiria* mr. J. van Binsbergen, curator: mr. H. Verkouteren. Vernietigd: T. B. G Vieler, wonende te Brussel, tij- dehjic verblijvende te Nijmegen. Geëindigd: A. Baarschers, boekhandel, te Schevenin- gcn. Hoogwater te Schiedam April 1 »m. 3.21 nu. 3.33 2 4.00 4.13 3 4 38 4.47 4 .5.10 5.20 Hoogte van het water op de rivieren. Berichten van 31 Maart tEULEN llu v 3.06 Gew 0.06 M KOHL! NZ 6 u. v.m. 2.5*9 Gew 0.01 ntl ER, 9 u 1.59 Gev 0.13 M DUISBURG, 8 u 'smorg. 2.00 Gew 018M LORITH, 11 h 12.10 Gew 0 05 M Zon en Maan. temopg. April 2 5 33 vu. ond.g. 6.36 nm V 3*5.32 6.37» 45 30 8.38 2 April L K. 10 April E. K MAASSLUIS. Gehuwd: G. Speelman en C. L. T. Koenders Geboren: Willem, i. v. T. van der Zee en J. Pop, Jeanne, d. v. Ar. A. J. PeetersenM. M, V, Lebrun, Maartje, d. fg P. Deelman en J. Poortman. O verJ eden: A. C. G-en.uiv. 38 jaar, echtgen. ranA. E. Genaux, K Kapteijn, oud 78 jaar, echt- gen. van AI. van Pelt. Levenl. aang. d. v, M. A J. Peetere, en M M V Lebrun, CITVOEttlKG van is het lioofdblad van de ProvincieNOOED- BRABAHTj wordt daar het meest gelezen in vele gemeenten schier uitsluitend an ver schijnt dagelijks. Voor 's llcrtogcnbosch meest afdoende publiciteit. Uitgevers J. J. ARKESTEYN ZOON. 's-Hertogenbosch. des avonds ten 9 uur, in het Kerkgebouw van den NEDERL. PROTESTANTENBOND, Westvest, Schi.dam Solisten: Mej. Abnolda Hebten, Sopraan, den Haag. Nelly Vertregt, Alt, Dordrecht, den Hr. M. S. van Veen, Tenor, Rotterdam. Gerard Zalsmax, Bas, Rotterdam. M. van Lefuwen, Organist, Rotterd. en een Rotterdamsch Strijkorkest.' Toegsngnbewyxen a f l en f 0.75 verkrijgbaar bij J. A, DE HEER's Boekhan del (C A. Renier) Dam 16, J. A ULLERS, Hoogstiaat *19, G. ODE's Boekhandel (J. F Dupont), Groote Markt, den Sigarenhadel P H. KNOL, Hoofdstraat 235 en op den avond der Uitvoering aan het Kerkgebouw. Plaatsbespreking op den dag der Uit voering van 12 uur a f 0 10, 9780 30 Verschenen bij den Uitgever H. A, M, ROELANTS, te Schiedam: door Prffs 25 cents. Een warm pleidooi voor een betere lichamelijke opvoeding der jeugd. Waar in onzen tijd de nadeelige gevolgen eeoer eenzijdige geestesontwikkeling zoo alge meen worden ondervonden, zal dit boekje, dat opwekt tot met oordeel ge kozen lichaamsoefeningen zeer zeker door ouders en opvoeders met graagte ter hand worden genomen. Molton Dekens. Tevens nog koopjes in Wollen en Gewat teerde Dekens, waarbij eenigszins beschadigd en vuil geworden. Overtuigt U hiervan m het Slrooveer 16 b/h Hofplein, Rotterdam, 9724 30 Telef. H823. X. ¥«or kinderen. san. chisaib vas oubbnuosp. HLZA SN NOS A 07 ABBËID ADELT. S*a «yrtskja is I«« Mej. H. A. AB8CHEP0BTSTSR 0p#r. ia i kiir. 8* «r. KLEIN DUIMPJE Spreskj», drtn. bewerkt BLAUWBAARD Sprookj», m. b.rsmi (akst SNEEUWWITJE E»u sprsskjs. Tflfds dr. DE VARKENSHOEDER Opsr mïbsflrflrea KA MERDIENAAR EN DE WITTE SLANG J0RINDE EN JORINflEL. Sprookje io 8 sfd. HET 8PE0SK JE DER DBYADBN. Opw.tt» CORNELIA BE I. AN GE. ROZA. DE SCHOONE SLAAPSTER IN KIT BOSCH. Op.rottsiB7tifsrsslan.8sdrak, DB IJ8J0NK VROUW. Sproskjs in 5 bsdrf- v«b, Is druk VBENKONIN S KN WATEBNIHP. OperstU ia rgf bstrflTsa XX. Voor volwusenw» fó: (Piiuis mn Hssiso). HsJ. A. T. W*« OOST, TEST, THUIS BIST. TsrUlUaf ia •BsrsttsTarm f 9M. XIONOM. Operetta in sss tefersslsa AM. XEN 6 KXG ECHTPAAR. Opsr. in 5 tal O.M. f AIO. 0.80. oso. 0.80. •■70. 0 80. #50, AM. 0.10. AM. O.M. 0.M, 0.80. 0,80. DE WARE JOZEt' Op.-ette ia 8 tsfsr.iScs f O.M. EEN ZILVEREN FEEST. Operstte ia dris btdr^rsuO.M. P. VABSAH» KLAAS EN TRIEN. V.rtsUiat in Opsrttts- Topm m acht tsferesleu, Tw«*4c- druk s AtA KRELISBOER EN GANZENDONCK. Oje- rette ia acht tsfereelen 0.80. HEIN DE NACHTWACHT. Opsr. in 8 Ut 0.80. DE BERGÏEE Schets in twee tafereel»:' HET PARELSNOER Schets in één bedmjjt TWAALF REIZIGERS IN DE DILIGENCE •f een Oadejaarstvcnd in sen Dorpeher- herr Operette m één bedrijf EEN 'TROUW OP SCHILDWACHT. Kluchtspel m één bsdrjjf CARNATALSGKAPPEN. Zerea meisjes ia uaifem. Hluohttpsl ia ééa hedrjjf M. H. KOSTEB sa M. li. AC»WIG. fRIMSESJB. Zuufipsl ia dris ksdrÜTsn f O.M. GOBH. IBfWIS 19. tSBOltm I0NNBGLANI. tsnjpspsl ia vff bedr. Buur ssa spreskjs T.B.BuitiiiBiant AM. A. BET»!--.::-:. BU8TZNDS CATALERDt. Purodit sp lUl- «ASHn'8 .Cavalerie Xustieana". 6p»rette ia ééa btérVf. met ssa Prelssf A8A O.M. j aa Optrsttss irordtn galcvai-4 daar mils .JaJhaBi-. .->lar*« «f, om mmtwm us poatwlaaal, door deiri Oltgevsr B. A. M. KOCLANTi te Rchtedsm. O.M. 'tvangat Ie llonrran Frères i Go. Meam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 6