f&vei'tooNng le; süwin'S I. T. Crlh Zonen, Goeie age! 1 fo. 20. Vanaf Zondag 2 APRIL MODEVAKSCHOOL. geopend van Qtot 1.2 nar. Donderdag den 6 April 1916, SLAVENBURG Co. I! Binnen- en BnilenM. Zonder twi; fel U A LLH( 11EI ANNJr., Opening van het Zomerseizoen. HORNEHANN, Het Bon huis. Casino Variété. 'Sol wt&zsf, HAREENS Kleedingmagazpen Binnenweg, hoek Eendrachtsstraat. ROTTERDAM. Comm. Bankvoresoloing een zaak van vertrouwen. Oe Ned. Landbouw-Wetgeving. Houtstraat 326, loei Haoie Martel, Belterdam. De JVLeisjesmarkt". Levende Haaf 1 o dde n—Magizij ren, Stotter dam - 's-Graveni&age. mtsmi Groote Markt 35, bekende Limonades. in het gel ruik om gereed geld Bouw- en Melkgereedschappen? Meubilaire Goederen, BETERE KWALITEITEN Solide 2-PERSQONS Kapok fatras Kapok Peluw 2 Kapok Kussens 15.50 17.50 20.50 24.50 28.00 31.00 35.00 39.00 48.00 Jonkerfransstraat 31-33, ROTTERDAM. Telefoon 2S91. In Rotterdam GEEN Filialen, legin April OPENING van ons Filiaal te HAARLEM, Anegang- 46. raagt onze fraai Geïllustreerde Prijscourant. SfeedsDirekl mtvoorraadfeleraen Rotterdam Rotterdam, loeaa RECEPTEN overgenom en. Hoogstraat 73. braadvet, bevat Uitgebreide keuze Mantelcostumes, gekleurde en zwarte Japonnen, Blou ses, Costuumrokken, Coverooatman- tels, enz. enz,, de nieuwste Modellen, de laagste prijzen bij Zondag van 2—4 uurMATINEE met gelieele Operette. I op WOENSDAG 26 APRIL 1916, des Vóór- middags 9 ure, aan de Bouwmanswoning, bewoond "dooi den Heer Jac. jO'stlioorn, aan den Oostveen schen Wieg, ge merkt 14, te V1 a a r d i n ge r-A m b c h t, ten overstaan yaa de Notarissen WL E. VAN BERCKEL, te Delft, en P C. Wi BA RON VAN DER FELTZ, te Vlaardingen, van: en als: ó3 KOEIEN, gekalfd hebbende of aan de volle Dring' slaande, 1 Pinksüei1 Paard, Ruin, «'aftands, voorts Kupwagon Tilbury, met Nikkel, (beide met Cotl. Patent 'Assen)3 Boerenwagens, 2 Melkwagens, (één zoo goed als nieuw); 2 Dnewieldc Mestkarren; 2 Kruiwagens, 2 Kaaspersen, 2 Zakpersen; 3 Kaaskuipcn, 2 Wring tob ben met Bak en Berrie, 3 Staais, 2 Kaarns, waarvan één met kopei beslag, 2 BotervlootenMelkkoelers, 2 Blikken Ke tels; Kaasvaten, (Deensche bereiding), waarvan 8 voor vierdaagsMelkemmers en Jukken; Melktonnen; Kannenj Grampels, Palen, KJ ave nTakkenbossen; SJacntge- reedschap, voorts: TW£E MESTSCHÜI- TENalsmede eenige als: Tafels Stoelen, Kasten, gesloten Ledikant, en hetgeen meer .ten verkoop zal worden aangeboden. Te bezichtigen een uur vóór den aanvang der verkooping. Aan de worung zal gelegenheid bestaan to-t uitspannen. 9773 40 OXZE SPECIALITEIT In tot MIMIMIJM-PKIJZEar. In ÉÉN-PERSÖ0NS Compleet 9.90 11.75 14.50 16.25 18.00 21.- 24.- 27,50 32.- Hoofd-Magazij n dus alléén Jonkerfransstraat. WIJ leveren een goed doorstoken MATRAS met prima afgenaaide kanten, vakkundig bewerkt en met prima kapok gevuld. GRATIS EN FRANCO TOEZENDING. 9775 120 door Hoogsfraaf32G 8586 30 PAHDARLTS (ScBittaBden e> CeMttca). geven hierbij kennis, dat zIq de ZAAK als ook de Z1 II 9171 90 van de Firma VA5i KATWIJK en TERLOUW, Distillateurs en Likeursto kers alhier, hebben Zij bevelen zich beleefd aan ook voor de levering van VAN KATWIJK en VER- LOUW'S 9737 20 OnderaldMliBg der Yerecmiging va» Moét Vakieholea 4* '«-Hage, Goedgekeurd bq Kon. keel. van 28 Aug. 1011. Logt lij kt inschrijving van leerling m ter opleiding voor Diploma's van Coat»» Mfire, Coapeneo en keeraros. Ook gelegenheid £eh voor eigen gebruik to bekwamen. 9102 IS De Leeraros, H. M. Th. VAN ALPHEN. de® DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SCHIELAND doen te weten: Dat in voldoening aan Art. 31 van hef Reglem'ent voor dat Hoogheemraad- Schap, de verkiezing van een Hoofd-Ingeland in het Derde District, van een Hoofd-Ingeland in het Vierde District (Leiden aftreding in 1917), zoomede van een Hoofd-Ingeland-plaatsvervanger m het Vierde District (aftreding 19211 zal plaats hebben op van des voormiddags 9 tot des namiddags 2 ure in do hoofdplaatsen van die kiesdistricten te Nieuwerkerk n/d. IJsel en te Moordroqht in de Gemeentehuizen aldaar, achtereenvolgens wegens de benoeming van den Heer Mr. A. VAN DER HOEVEN tot Hoogheemraad, hot bedanken van den Heer L. EXALTO en de benoeming van Jhr. L. J. A. VAN SPENGLER tot dusverre Hoofd-Ingeland-plaatsvervanger, tot Hoofd-Ingeland. Vastgesteld door Dijkgraaf en Hoogheemraden van Schieland in hunne ver gadering van 14 Maart 1916. Dijkgraaf en Hoogheemi aden van Schieland, De Secretaris-Rentmeester, De Dijkgraaf. C. J. VAILLANT, J. II. VAN DER TORREN Kzn. 9854 80 op 9750 15 het koopea van Diamantwerken, Herlege*, Goud en Zilver, Pendule*, Klokken, emn Daarom wijnen wjj ome lezers bq voortduring op hei. ten deze sedert 25 jaren «onder eenige reserve aan te bevelen adres van «CHBEUOER BAKSTEEN. Binnenrotte 170, Rotterdam. Telefoon in tére, HSOSr, 1225 20 Door de Firma H, A. M. ROELANTS, te Schiedam, wordt uitgegeven oegelicht uit de officieele Parlementaire Bescheiden en de Jurisprudentie, door Mr. Dr. K. J. FJREDERIKS. Prqs bij inteekening per vel druks van 16 blz. k f ©.2tt. Dezer dagen is van dit werk verschenen Deel IVb DE BOTERIWERKENWET. vetten daarom ederlandscnc Planlenboterfabriek te Amsterdam. 9782 84 9770 50 Vroeger zrjn uitgekomen de dealen A Plantenzlektenwet, C. Heelianwwet, De Vogelwet, De San José-Sclilld lnliuet, De Nuttige DIerenwet, De Aardappelnret, E. De Drnlflnlswet, die evenals deel IVB, De Botermerken- wet, afzonderlijk verkrijgbaar zqn, resp. h f 1.80, fl.2 fï.M fUO fO.STÖ, f 0.60, f 0.75 en f I.Oft. (DirectieSOESMAN).' COOEMNCfEL. ROïTERDAH. TELEF. 8400. Van 115 April1202 60 Operette-Gezelschap van het LOUII BOUWHEEIIER-THEATER Den Daag, met Engelsche Operette in de NederSandsche taal. 55 Personen. Versterkt Orkest, In het tweede bedrijf FEEST AAN BOOED VAN DE »LUCIE", treden op MAUPIE STAAL. MARY WILLY ENCLA. Het Matrozen-Ballet. (12 Dames) Deze Operette werd te Den Haag ?ft en in Amsterdam Aft avonden voor uitverkochte zalen opgevoerd. Prqzen der plaatsen: Stalles en Front-Loge f 1.2ft, Zijloge f 1. Parket ff O.ïft. Tribune ff O. ftO Galerij ff O.Sft. Matinée-pr zen: 60 ets., fth ets., 2ft ct. en alleen voor kinderen lO ets. Plaatsln kunnen 2 dagen vooruit besproken worden, ook voor de matinée^ voorstellingen. V.-., -- OPTICIËN TELEF32S5 G rati 3 Brochure V op aanvrage CREYME 0! IGS ld:ii II tn lei li m fff. n is hiervan afkondiging «geschied waar h!et behoort, den 20 Maart 1916. s f i I J L „<u v» a

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 7