€W@ü§|@I!In VEEEOOPING YERKOOPING J$eeg3traat 3n Ê&chSpu! Vrijwillige Openbare Vrijwillige Openbare lil kr -téW' Openbar© Vrijwillige Heeren-, Dames Kinderkleed ABONNEERT U SCHIEDAHISGHE COURANT. üiBIftSS i -■ SBffllSSS 9774 325 Tan ©en De Notaris W. A. VAN DOLDER Dz. t© Schiedam, zal bij veiling op Vrijdag 7 April 1916, des voórmiddags te 11 uren, en bij afslag op Zaterdag 15 April 1916, des avonds te 8 uren, beide keeren in het gebouw: „Musis Sacrum" aan de Lange Haven ie Schiedam, verkoopen I, Een HEERENHUIS en Erve met tuintje en zijgang te Schiedam aan de Lange Ha ven, gend. 3; groot 1 Are en 45 Centiaren. Het huis bevat beneden: kamer met suite, zijkamer, kantoortje, keuken,bijkeu ken en kelder boven 4 kamers en in gebouwd balcon, en daarboven: badkamer, dienstbodekamer en zolder. Grondbelasting f40.26. Straatbel, f 18,84. It Een PAKJIUIS, waarin vloer en 2 zolders, met erve, te Schiedam aan de Wéstvest, gend. 2, strekkende tot aan per ceel11 en uitgang hebbende naar de Lange Haven, groot 1 are 46 centiaren. Grondbelasting f11.43. Straatbel, f5.24. Alles in eigen gebruik. De verkooper is genegen een groot gedeelte van den koop prijs, tegen ee a' rente van 5 pCt on lste hypotheek, op de panden gevestigd te laten. 'Aanvaarding en betaling: 15 Met 1916. Bezichtiging: Woensdag en Donder dag in d© week van de veiling, des voor- middags van 10 tot 12 en des namid dags van 2 tot 4 uren, op vertoon van een bewijs van toegang. Inlichtingen en toegangsbewijzen zijn te Verkrijgen.,' ten kantore van genoemden No taris, Tvtirilaan 26, Schiedam. Inmiddels uit de hand te koop. 9713 54 Notaris W. F. Hi VAN-,SCHOUWEN, te Hillegersberg, zal op Zaterdagen 15 en 22 April 1916, bij inzet, verhooging en afslag; v.me half elf uur, in het Koffie- hföis „bet Wapen van Holland", voorheen G: A'. Fiéericks, aan de Dorpsstraat, al daar, im bet openbaar verkoopen Het .WOONHUIS; gemerkt ho. 26, met Melkhuis (waarin waterleiding en welwa ter), -losse- Wagenschuur met Baardenstal, 2- afzonderlijke Koestallen met Loodsjes, Vïerroeden Hooiberg, Erf en Water, aan den Kleiweg en aan het water te Schie- broek, kadaster nrs. 726 en 837, groot 13 aten "76: centiaren. Grondlasten over 1916 f 12.76. Aanvaarding* er betaling looppfemangeB 1 -Juni 1916. .-.•'■r; 97^:96,. Grootste inneming voor 9769 243 I I De Notaris W, A. VAN DOLDER Dzn„ te Schiedam, zal bij veiling op Vrijdag 7 April 1916, des voormiddags te 11 uur, en bij' afslag op Zaterdag 15 April 1916, des avonds te 8 uur, beide keeren in het gebouw „Musis Sacrum", aan de Lange Haven, te Schiedam, verkoopen: I. Een WOONHUIS met Veranda, Erve; Tuin en Zijgang, te Schiedam, aan den Rotterdamschen Dijk (Tramzijde), gen. 45, groot 3 aren 35 centiaren. Het huis bevat beneden: voorkamer, alkoof, achterkamer, Zijkamertje, keuken en bijkeuken; boven: 2 kamers «n groo- ten zolder met vliering. In eigen gebruik. Grondbelasting f21.16. Straatbelas ting f9.64. II. Een WINKEL- en WOONHUIS en Erve met Open Gang, te Schiedam, in bet Bagijnhof, gen. 6, groot 70 centiaren. Verhuurd voor f3.75 per week. Grondbelasting f 5.92. Straatbelas ting f2.72. III. Een PAKHUIS met BOVENWONING en Erve met Open Grond, nevens per ceel II, in voormeld Bagijnhof, gen. 8 groot 63 centiaren. De Bovenwoning verhuurd voor fl.— 't Pakhuis onverhuurd. Grondbelasting f5.91. Straatbelas ting f2.72. IV. Een WONING en Erve, te Schiedam, in een Gang, uitkomende aan het Oude Kerkhof, gen. 1610, groot 17 centiaren, met onverdeeld aandeel in die Gang. Verhuurd voor fl.25' per week. Grondbelasting f 5.50. Straatbelaar ting f 1.18. i V. Een WOONHUIS en ERVE, met Open Grond, te Schiedam aan de Villastraat gend. 105, groot 63 Centiaren. Verhuurd voor f 2.50 per week. Grondbelasting f8.47. Straatbel as- ting f 3.96. VI. Een PAKHUIS, zijnde voormalig gist- pakhuis mét KANTOOR en ERVE, te Schie dam, aan de Westmolenstraat gend. 31, groot'1 Are 36 Centiaren. Grondbel. f2.93 Straatbel, fl.24. VIL Een PAKHUIS en ERVE, te ScMej- dam aan de Vlaardingerstraat gend. 4, groot 33 Centiaren. Grondbel. f2.53. Straatbel, f 1.16. Aanvaarding: perceel I op 1 Juni a.e. of- vroeger; de overige perceelen op 8 Mei 1916. Betaling: bij de aanvaarding. BezichtigingWioensdag en Donderdag in Aj de week van deveiling, des voorm. van-; 10 tot 12, en des namid, van 2 tot 4 uur, op vertoon van een kiwijs van toegang. Inlichtingen en toegangsbewijzen zjjn te;:| Verkrijgeri ten kantore-van. genoetedairiNp-? 'taais, 111 c 2ö. Schiedam, m OP BE V;A. -ft vA;-'-; y;-u; y;;,j.;-.:'-.-;,; -py ,u. y yy.'.p... pp"-:-y-P^PPy-PP*;Pp P-yp-PP PPP1 - 'O r yypip.'-P'C - I m 1 r f "-«Pi. t ta - -..p v yPt* ij j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 8