it oorlog. 69"M Jaargang, Maandag 3 April 1916. No. 151C6 NA LANGE JAREN, I Deze courant verscliijnt d age lijk 3, met uitzondering ran Zon- an Feestdagen. Prijs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen fl. 1.25, franco per post fh 1 65. Prijs per weekVoor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 rent. Abonnementen worden dagHyks aangenomen. Advcrtenlien voor het ceislvolgend nummer mosttn das middags vóór een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haven). Pnjs cents der AdvertentiSn: Van 1 - 20 cents Reclames 80 cent per ree d. innemen Ad ver tan tién bij abonnement op voordeelige vooi waarden hiervan zijn gratis aan het Bureau te bekomen. 6 rogels El. 0 92; iedere regel meer Groot'- letters mar de plaats die zij Tarieven Dagelijks worden zoogenaamde kleine advertentiën opgenomen tot den prijs raa 40 cents per advertentie, bij vooruitbetaling aan het Bureau ie \oldoen. Deze advertentien worden, mits -voor 3 achtereenvolgende nummers opgc geven, slechts 2 rnaal beiekend. Intercommunale T; 'efoon No. 103. BUITENLAND. fan het Westelijke front. Duitsch legerboricht. Het Buitscho groote hoofdkwartier had Zaterdag slechts over artillerieacüviteit op diverse plaatsen te meldden. Het legerbericht van gisteren luidt: Bij Fay (ten zuiden, van de SommeJ is een aanval des vijands, die na korte korte Voorbereiding door de artillerie werd begonnen, door ons vuur in zijn ontwik keling gestuit Door een beschieting van Béthinville (ten oosten van Reims) 'hebben de Franschen aanmerkelijke verliezen, aan hun landslie den berokkend. Drie vrouwen, en één kind werden gedood, vijf mannen, vier vrou wen en één kind zijn zwaar gewond. In aansluiting van de stellingen, die den 30sten Maart zijn genomen, zijn, de Fran- sche loopgraven ten Noordwesten van Hau- court over een uitgestrektheid van onge veer 1000 (meter van den vijand gezuiverd. Aan de Oostzijde van do Maas hebben zich onze troepen den 31sten Maart, na een zorgvuldige voorbereiding door de artil lerie, in het bezit gesteld van de vijandelijk© verdedigings- en ftankeeringsstel limgen ten Noordwesten en ten Westen van het dorp Vaux. i Nadat op dit deel van het front het vuur der Franschen heden tegen den mor gen zijn maximum! van hevigheid had be reikt, kwam de verivlachto tegenaanval. Deze tegenaanval zakte in elkaar in het vuur van onze machinegeweren en het Versper- ixngsvuur van omzie artillerie. Afgezien van zijn zware bloedige ver liezen, heeft de vijand bij onzen aanval van den 31sten Maart aan xdet-gewonde gevangenen 11 officieren en 720 man in Duitsch© handen moeten laten en vijf ma- hinegeweren Verloren. De werkzaamheid van de vliegers van beide partijen is zeer levendig geweest en heeft tot talrijke voor ons voordeelig© luchtgevechten geleid. Behalve dat vier vijandelijke vliegtuigen aan gene zijde van ons front naar beneden Werden «gebracht, is bij Hollebeke een Engelsche tweedekker naar boneden geschoten. De bemanning werd gevangen genomen. Luitenant Bertlxold heeft daarbij zijn vierde vijandelijke vliegtuig buiten gevecht gesteld. Bovendien is door een treffer van ons .anti-luchtvaartgesdhut ten Zuidwesten van Lens een vijandelijk' vliegtuig bran dend ten Val' gebracht. De plaats 'Dombassée in Aegonne (ten Oosten van Verdun), waar vel© troepen wa ren samengetrokken, en het vliegkamp van Fontaine (ten Oosten van Belfort) zijn njkc lijk met bommen bestrooid. Fransch legerbericht Heit officiëele Fransche communiqué van Zaterdagmiddag meldt over den strijd bij Verdun Ten westen van de Maas afwisselend naar het Engelsqh, door Lu G. M0B(ERLY. 28) i „Ja, Joyce .Trevor. Drie jaar geleden gaf zij les aan mijn zusjes wij woonden toen in Londen. Mijn vader Zij hield even op en gjng toen met eenige inspanning voort, „mijn vader werd bétrokken in een frau duleuze 'zaak en wij moesten Engeland plotseling .verlaten. -Wij konden het juffrouw Trevor niet eens laten weten voor ons ver trek. Het moest alles zoo geheim gehou den worden." i „En heeft u haar toen uit het oog ver loren?" „Ja, een heelen tijd. En toen een poos daarna, bij den dood vian mijn vader, heb ik haar geschreven over al het verdriet dat wij op reis gehad hadden en zij schreef mij een heel lieven brief terug, een brief geheel zooals zij zelf was. Zij was ver huisd, schreef ze, naar de Jeremjahstreet 44, maar ze schïeef niet wat ze op dat ©ogenblik! uitvoerde. Zij schreef alleen over onze moei lijkheden en verdriet, en op dat ©ogenblik was ikr daarvan ook uitsluitend vervuld. Vader stierf Van smart, moet u weten, ten gevolge van al de armoede en ellende, Waar in wij vervallen Waren. En hij was niet bep-aajd de schuld van al wat er gebéurd bombardement bij Malancourl; geen infan- terie-actie. Ten oosten van de Maas is de artilleriefeschieting gisterenavond Laat en vannacht zeer hevig geweest in den sector tusscben do bosschen ten zuiden van Hau- tremont en het dorp Vaux. Op deze beide punten doden de Duitschers met talrijke strijdkrachten twee aanvallen; de eerste werd aangezet in de richting noord-zuid, doch werd afgeslagen door sper- en infan- tericvuur, voordat de vijand de Fransche linies kon bereiken, de tweede was gericht op het gedeelte ten westen van het dorp, dat door do Franschen nog bezet was. Na ren hevigen strijd konden de Duitschers hier vasten voet krijgen. Het communiqué van gistermiddag luidt: Tea Wpsten van de Maas tamelijk hevig bombardement van. de Fransche stellingen in, het bosch van Avocourt De infanterie is niet in optie geweest. Tea Oosten van de Maas een kalme nacht De Duitschers hebben geen nieuwe poging gedaan in de streek van Douaumont en Vaux. Do strijd in de lucht. In 't laatst der vorige week zijn met het heldere weder de militaire aviatours weer druk en actie geweest. Het Fransche com muniqué van Zaterdagmiddag meldt, dat twee Duitsche aëroplanes naar beneden wer den geschoten resp. in Champagne en bij Belfort. Het Engelsche legerbenoht van Za terdag verzekert, dat de IjigelscJio vliegers met zeer veel succes ageerde, maar vertelt tevens, dat drie machines worden vermist. En het Duitsche hoofdkwartier meldde Zaterdag Onze vliegers schoten vier Fransche vlieg tuigen neer, een bij Laoa on bij MogeviUe in Woévro in onze linies, en verder bijqViLie- au-Bois ©n len zuiden van Haucourt, dicht achter bet vijandelijk front. Het Fransche vliegkamp Rosnoy ten zuiden van Reims werd met talrijke bommen gebombardeerd. Van het Oostelijke front. Duitsch legerbericht. Van Zaterdag; l Niets bijzonders. Het schijnt, dat de Rus sische stormloop uitgeput is, welke met 30 divisies van ruim 500,000 man en voor de verhoudingen in het oosten verbazend munitieverbruik van 18 tot 28 Maart tegen het geheelo front vin de legergroep-Hinden burg heeft plaats gehad. De vijand behaal de, dank zij de dapperheid en taaien tegen stand van onze troepen, geen succes. Welk doel men had willen bereiken, blijkt uit liet hevel van den Russischen opperbevel hebber van 417 Maart, nummer 537, waarin de troepen worden opgeroepen tot ,,de verdrijving van den vijand over de grenzen van het rijk", welke den volgen den dag zou beginnen. Ongetwijfeld is het voor iederen kenner van den toestand verwonderlijk, dat zulk een onderneming begonnen is in een tqd van het jaar, waarin de doorvoering ervan eiken dag door dooiweer op ernstige moei lijkheden kan stuiten. Do keuze van het tijdstip is daarom waarschijnlijk minder het was. Ik Weet zeker dat hij het werktuig was van een ander, dat weet ik1 dat weet fk zeker i" Er Was een haxlstochte- lijkten klank in haar stem. Chris tof fel Biramp- ton zag haar medelijdend aan. „Mijn zus jes stierven k'ort daarna, beiden in één week." ging Dulcie voort, met overspannen vermoeide oogjen„het was of de dood ons van alle kanten aangaapte; en ik had niet den moed zelfs aan juffrouw Trevor te schrijven. Na den dood van vader heb ik geschreven, maar na dien tijd niet meer." „Arm kindi" sprak Blrampton. „De dood. gaapte ons van alle kanten aan", herhaalde het meisje. „Eenige maan den na den dood Van mijn «zusjes begon moeder ziek te worden en zij scheen niet beter te kunnen worden, daar Was zij te zwak voor, zij kon de ziekte met te bo ven komen. Nadat al de anderen gestorven waren, had zij geen levensmoed meer. Ik geloof werkélijk' dat het dat Was zij,had geen moed meer oin! langer te leven en 'zoo l— Was 'mijn offer tevergeefsch". Toen zij haar geschiedenis verteld had, eindigde zij met een snik', terwijl de oogjen van den geneesheer met aandacht op "haar geves tigd waren. „Uw offer?" herhaalde hij en hij zette zijn eigen groot verlangen, om alles wat zij hem vertellen kon van Joyce Trevor te weten te Hornenn, op zijde en trachtte het meisje tegenmover hem te helpen „Wat deed u dan?" „Dit!" Zij stak] haar linker hand uitmet een onwillekeurig dramatisch' gebaar en aan gevolg van den vrijen wil van de Rus sische legeraanvoering, dan wel van het wankelen van een in gevaar verkeerenden bondgenoot. Wanneer het staken der operaties door de Russen thans wordt verklaard uit den om slag van het weer, dan is dit ongetwijfeld slechts de halve waarheid. Minstens even zeer als het week worden van den grond, zijn de verliezen hierbij betrokken. Die ver liezen zijn volgens een. voorzichtige schat ting minstens 140,000, man. Juister zou de Russische bevelvoering derhalve zeg gen, dat het „groote" offensief niet alleen in de modderpoelen, maar in de modder poelen en het bloed verstikt is. Van Zondag: Ten Oosten van Baranowitsji is de ge vechtswerkzaamheid levendiger dan tot nog toe geweest, t Oostenrijksch legerbericht. Geen bijzondere gebeurtenissen. Russisch legerbericht. Van Zaterdag (via Berlijn) Aan het (voor de Russen) westelijke front beschoten de Duitschers opnieuw het bruggehoofd van Ukskoel. Ook gingen zij tot den aanval over, die echter door ons vuur teniet ging. In diezelfde streek werd de vijand door het wassende water gedwongen uit de loop graven te komen ©n op de borstwering positie te nemen. Ons Yuur dwong hem echter weer in zijn loopgraven af te dalen. Een van onze batterijen heeft een Duitsch vliegtuig naar beneden geschotenhet moest binnen onze linies ten Zuiden van t,ie- wenhof landen, i Het vliegtuig had maar weinig averij; de vlieger is gevangen genomen. Bij Dunaburg vonden artillerie- en in- fanterie-gevechten plaats. 1 ,0p de Duna begint het ijs te kruien. Ten Zuiden van Dunaburg beschoot onze artillerie met succes een trein van den vijand op het station van Turmont; ook troepenafdeelingen, die bestemd waren voor aflossing in het dorp Mesjkele (6 K.M. ten noorden van Widzy) werden beschoten. De Duitschers namen op verscheiden punten de vlucht. In de secties Widzy en Narocz kwam het tot hevige artillerie-gevechten. Verder naar het Zuiden tot aan de Pole- sische moerassen hier en daar heftige ar- tilferiegevechten. Ten Zuidoosten Van Kolki heeft de vijand de voorste linie loopgraven verlaten en zich op de tweede linie teruggetrokken. Ten Zuiden van Olyta is de vijand voor korten tijd in het bezit gekomen van een hcluvel, die hem kort geleden door een van onze vliegende colonnes was afgeno men. Met een snellen tegenaanval wierpen Jirm troepen don vijand opnieuw terug. In k.i loep vin den dag van gisteren heb ben wij bj het afslaan van een tegenaan val aan do midden-Strypa 71 gevangenen rin|g, dien hij den eersten Heer, dat hij bij haar geroepen werd, reeds had opgemerkt De smaragd ving do zonnestralen op, die het groote venster binnenvielen en vertoon de een schitterend groen, de prachtige edel- steen, gezet in fonkelend© brillonten, scheen al het licht uit de kamer in zich op te nemen. Blrampton riep onwillekéurig uit: „Ik geloof niet, dat ik ooit zulk een prach- tigen ring gezien heb." „Wij waren heel arm", gjng het meisje voort, schijnbaar geen acht slaande op zijn woorden, vervuld als zij Was met haar eigen gedachten. „Moeder was zoo ziek, ik Wist niet wat ik1 doen zou^ het scheen de eenigj© uitWeg te zijn. Ik' kom er niet andersopbe- denklen, en hij maakte mij alles zoogemjak- kelijk. Hij was rijk en hielp ons met zijn geld en betaalde dokters en verpleegsters en alles vat moeder noodig had. En in ruil daarvoor beloofde ik mijl zelf aan hem te geven." „Herinnert ge u iets van het ongeluk, waardoor u in het 3t Ju lé's Ziekenhuis werd opgenomen?" Vroeg Brampton, ziende hoe diep ontroerd zij was en verlangend haar te helpen, haar zelfbeheersching terug te krijgen. „Wjas u, op Weg van het station,, toen het cpigeluH gebeurde?" „Het was geen ongeluk", antwoordde zij met groote ©ogen Vol angst; „het Wasvree- selrjk, maar het was geen ongeluk. Ik kwtam uit het station Chprüxg! Cross en' had een toiletdoos bij mij'. Daar waren mijn wei nige juweelen in, heel weinig en Van ge- ringe waadde- maar ik droeg het zelf afra den derder .Vinger za# hij den prafthtigen.Mat ik heel teel zwak had op die dia- gemaakt en een hoeveelheid geweren ver mees terd. Tan het Zuidelijke front. Oostenrijksch legerbericht. De toestand is onveranderd Heden (Zondag)-morgen hebben vijande lijke vliegers hammen op Adelsberg gewor pen. Twee mannen zijn gedood, verschel den gewond, f In den Eaukasns. Russisch legerbericht In de streek van Moesj hebben onze troepen, na een .gevecht bij het k loost es Karapit, tijdens de vervolging een aanval gedaan op het dorp Matnabante, dat 25 K.M. ten Oosten van Karapit is gelegen. Trots hardnekkige© tegenstand werden de Turken uit die plaats geworpen. Turksch legerbericht. In het dal van de Tsjorok hebben wij eenige vooruitgeschoven vijandelijke posten tot den terugtocht gedwongen. Op dezen sector ontwikkelden zich onze operaties met succes. Twee ZeppelinaanYallen op Londf n. Door Duitsche marinelucbtschepen zijn in den nacht van Vrijdag op Zaterdag en in den daarop volgenden nacht aan vallen gedaan op do oostkust van Enge land. Een Zeppelinluchtschip is daarbij door het Engelsche afweergeschut getroffen en in de Theems neergekomen, terwijl de be manning werd gevangen genomen. Hierover werden o. a. de volgende berichten ont vangen: 1 De eerste aanval. Uit Berlin d.d. Zaterdag (Off): Van nacht heeft een eskader marine-luchtscbe pen een aanval gedaan op Londen en op plaatsen aan de Engelsche zuidoostkust. De City van Londen, tusschen de Lon don- en de Towerbrug, de troepenkampen in Londen, de fabrieksgebouwen bij En- field, de munitie-fabrieken bij Wolfham Ab bey, ten noorden van Londen, zijn ovei- vloedig met bommen bestookt. Voorts is boven Lowestoft nadat te voren een batterij bij Stowniarket met out plofbare en brandbommen was bestookt en een batterij bij Cambridge tot zwijgen was gebracht een aanval gedaan op do dan gevestigde uitgebreide fabrieksgebouw en Ten slotte izijn de havenwerken en vet ster kingen aan de Humber mol; hommen be stookt. Drie batterijen zijn daar tot zwijgen gebrachte Allo aanvallen hadden zeer goeden uitslag, zooais luit onze luchtschepen kon wonden vastgesteld uit do waarneming van talrijke branden en instortingen. Ondanks de buitengewoon hevige beschieting, zijn alle luchtschepen, behalve de L 15, terug- gekeend. Do L 15 is volgens zijn eigen bericht aangeschoten, en heeft voor do Theems op het water moeten neerstrijken. Door onze strijdkrachten ingestelde 'nasporingen zijn tot dusver vruchteloos gebleven. Uit fonden d.d. Zaterdag!: Het depar tement van oorlog maakt bekend, 'dat gistee- gen, ofschoon ze Voor anderen geen Waar de hadden. Maar ik Veronderstel, dat do koetsier dacht, dat ze wel vat waard wa ren, wjant hij reed een smal straatje in bij de rivier, tusschen hoibgje pakhuizen, een heel eenzaam en verlaten straatje. Ik kan er nu haast niet aan denken". Zij1 werd doodsbleek! „Hij haalde mij uit het rij- tuig, trok de doos uit mijn handen en gaf mij een hevigen slag, waardoor ik op den grond viel en alles donker om mij heen scheen te woeden. En xH herinnerde mij niets meesr, voordat ik in het zieken huis lag en, Zuster Janet op mij neerzag! Nu herinner ik mij do geheel© geschiedenis weer. Het is net een vreeselijkö nachtmerrie", zei ze huiverend, en toen ik mij dien koetsier herinnerd© en mijn reis, toen wjst ik'ook Weer dat ik verloofd was met den persoon, die mijkdezen ring gegeven heeft Ik heb eer belofte gedaan en ik moet die belofte houden.'' Iiaar lippen trilden zoo erbarmelijk, er sprak zulk een smart uit haar oogjen dat Christoffel zich over haar heen boog en haar handen vol me degevoel aanraakte. „Houdt u niet Van den man, dien u be loofd hebt te trouwten?" vroeg hij bedaard. „Ik haait bami!" riep zij vol heftigheid uil. „maar hij is zool goed geweest voor'mijn moeder; hij heeft ons gjeholpen in onze grootste moeilijkheden; wij hadden hem op reis ontmoet en hij heeft heel veel voor ons gedaan. Ik ben hem meer verplicht dan ik hem! ooit kan vergelden, tenzij ik do® wat ik hemt beloofd heb! 'tWias een belofte weet ut -**' tataar nu zij zVeeg ren een Zeppelinaanval is gedaan op de Oostelijke graafschappen» Men gelooft, dat er 5 Zeppelins aan hebben deelgenomen. Zij zijn op verschillende plaatsen en tijd stippen de kust overgevlogen en in inteen- eentoopen.de richtingen gekoerst. Er zijn 90 bommen geworpen pp OJidei skche;dene ptaatsen. De uitwerking (s nog onbekend. Ook wordt gemeld dat vijandelijke lucht gevaarten de Noordoostkust hebben bezocht Bijzonderheden zijn rog niet ontvangen. De Bntsebe admiraliteit deelt vooite mede, dat disn nacht oen beschadigde Zep- peim neergekomen is bi) de Thoemsmon- ding en zich heeft overgegeven aan pa trom'tevaartuigen. De bemanning werd er af gehaald 'en de Zeppelin op sleeptouw- genomen, doch ze is in eikaar gestort en gezonken. LONDEN, 2 Apnl. Twee olfkieren en zestien man van de bemanning der gezon ken Zeppelin zijn als krijgsgevangenen naar Chattam gebracht. Volgens een Wolff telegram is Zaterdag ie Londen het -volgende bekend gemaakt: De Zeppelins die in den nacht van 31 .Maart op 1 April oen aanval deden, vorm den twee eskaders. De aanval was op de oostelijke graafschappen gericht, waarna de aanval werd overgebracht naar de noord oostkust Voor zoover bekend geworden is, zijn 54 bommen met ontplofbare en brand stichtende stoffen in de oostlijke graafschap pen gevallen; 22 -zulke bommen vielen aan de noordoostkust. Het luchtschip, dat inde ree viel was de L 15, dat boven de oos telijke graafschappen door geschutvuur waa ge ti of Ten. Een granaat trof den bovenkant van het omhulsel, nabij den achtersteven De Zeppelin nel snel. met den ach Iers4 ven het ©eist. Zij kwam in de zee tere met ver vari de oostkust van Kent. f machinegeweer, ©enige munitie en een fi oleum-reservoir, dat door kartetscherv doorhoord was. zijn hetzij door de L 1 hetzij door een ander luchtschip overboord gegooid. Dooi do storing op de telegraaflijnen, a's een gevolg van den eerstien storm, is het nog met mogelijk geweest juiste opg.ueu I© mkrijgen over ij© slachtoffers en de lo-egebinehte schade. Tot dusver is bekend geworden, dat er 2S do den en 44 gewonden zijn. Een maliovs, die het dalen van de Zep pelin had gezien, zei de dat het luchtschip nu.ir beneden kwam als een gewonde vo gel, en met d© lwude uiteinden als ver lamde vleugels afhangend. Da zee was di«n nacht kalm; het mistte niet, al was het ook donker, zoodat de stoom trawler ^Olivi ne", in dienst van de Engelsche marine, zoowel gewonden als ongeHwetsten aan boord kon nemen. Do „Olivine" bevestigde een sleeptouw aan de Zeppelin en poogde liaar als prijs mee naar een haven te sleepen. Dat .was echter lastig, want het luchtschip W33 let terlijk in tweeen gebroken. De béide uit- weder en Blramptom antwpordde „U wilde rpij raad vragen in, dit geval?" „Ja, Ik wteet Wjei (fat ik het recht niet heb u daarmee te hémen lastig vallen. Ik weet dat ik niet meer voor u ben dan een! ziekbiüiuis-patient en nu ik weer gezond, ben, moest ik ui niet langer tot last zijn. Maar 111 is| zoo flink en verstandig, u zdt mij zeggen wat ik] doen moet. U zult niet alleen denken aan hetgeen Verstandig' is, maa,r ook aan hetgeen wat billijk is en goed." „U heeft volkomen het recht mij te ko men lastig vallen, zooals u het noemt, stel u daaromtrent gerust AI mijn patiën ten hebben recht mij om hulp te vragen, als ik hun die geven kap, zoowel voor hun ziel als voor hun lichaam. Ik bon zoo blij als ik ze helpen kan. Wij moe ten eens zien, vat Wij] Voor u. doen kun nen." De glimlach,' die zich op zijn ge zicht vertoonde, scheen Dulcie nieuwen moed en kracht te geven. Zijn rond be sneden gelaat, zijn stevige kaak en kin waren typische kenmerken Van zijn sterk karakter; en er was een wonderlijke troost in den glans va,n de diep liggende ©ogen, die schenen té zeggen: „Vat moed." „Walt u mij heel eerlijk jets zeggen zei hij met dezelfde vertroostende uitdruk king in zijn oogjen, „wilt u mij vertellen of u den man, die met u wenschte te trou wen, ooit hebt liefgehad, of zijn uvyJ ge voelens veranderd sedert n in het zieken huis geweest is' Ik doe die vraag niet: onbescheidenheid, maar het is een zee-~-- wichtiga kwestie. (Wordt vervolgd^ (WA rS M f 9 SCHiEDAMSCHE COURA T ï*i V Y 1» v v ft* 1" 5, V .J. 1 4 l* f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1