Be oorlog. 69"* Jaargang, Dinsdag 4 April 1916. No 15107 i NA LANGE JAREN, I 1 Kennisgeving. Maximumprijzen voor groenten. Uien per pond 5 ct, per, K.G. 10 ct.; Peen per K.G. 6 ct; SCHOUW BUITENLAND. Van Bet Westelijke front. jBjratópteïi schrikte en Bpjroög half op yan zjj'ü StoeL Van het Oostelijke front. Van het Zuidelijke front. Turksch legerbericht. I IEor<8 vsmlgüls i Deze courant verschijnt d agel ij ks, met uitzondering ven Zon- en Feestdagen. Prijs per kwartaalVoor Schiedam en Ylaardingea fi. 1.25, franco per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor liet eerstvolgend nummer moeten des middags vóér een uur aan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korto Ilaron). Pnjs der Advertentie»: Van 1—6 regel* fl. 092, iedere regel m©er 20 cents Reclame» SO «ent per regel OtOj» letter» ma: de lA-ut. t'n 'jj innemen. AdrertentiSn bij abonnement op voordeelifï v o "La.1 dei. lat*wen Hervan zjn grabs aan het Bureau te bekomen. Dagelijk» worden zoogenaamde klerio advertentie:) org- van 40 cents per advertentie, bij var .-ui Lc-talms at,be* tio Deze advertentien worden, nuts v oo. 3 Jthl©re».n\ ]_f -v geven, slechts 2 maal berekend. trren lot den prijs «'1 e .'.o. i eis ups;© Intercommunale l.iU' l.'J't 'i De Burgemeester van Schiedam maakt bekend, dat behoudens nadere wijziging in de maand April voor de artikelen, in. de door de Regeering vastgestelde en bij de winkeliers opgehangen lijst genoemd, de daarop vermelde maximum prijzen zullen gelden. lo. Groothandelprijzen. 1 2o. Grossiersprijzen. 3o. K leinbandelprijzen. (Deze prijzen hebben ^uitsluitend hetiek king op de gewone kwaliteiten. De luxe-sor,- teeiingen, waarvoor in gewone tijden reeds veel hoogere prijzen worden betaald, blijven buiten aanmerking.) In verband met d,en wensch van den Minister, dat deze prijzen stipt in acht zullen worden genomen, wordt men drin gend verzocht bij berekening van hooger prijzen, daarmede den Voorzitter of een lid der Commissie van Controle op de toe passing der maximum-prijzen der Levens middelen, in kennis te stellen Deden der Commissie zijn de heer A. Zoetmulder, Lange Haven 77, Voorzitter; 1 de heer A'. P. S. Swarfjes, Villastr 105; de heer A. v. d. Berg, Hoogstraat 178b; de heer A. A. Marrevee, Warande 32b; Mevr. G. A. Koopmans— de Koning, Veon- lantstraat 17i Mej. .1. VerdijsseldohkKok, Dwars straat 24 Mevr, M. HingmanDobberke, Oostsin gel 42; i De heer H. J. Bos, Emmastraat 14; de heer J. de Ruiter, Oosterstraat 5. Schiedam, 1 April 1916. 1 De Burgemeester van Schiedam, >L L. HONNERLAGE GRETE, De Burgemeester van Schiedam maakt bekend, dat voor den kleinverkoop van groenten de volgende maximumprijzen zijn vastgesteld: Roode kool per K.G. 9 ct.; Gele kool per K.G. 8 et. Knolrapen per K.G. 5 ct.; Kroten per K.G. 6 ct. Zuurkool per pond 6 ct., per K.G. 12 ct. Pronksnijboonen per pond 10 ct., per K.G. 20 ct Enkele sperziebooncn per pond 13 ct., per K.G. 26 ct. Dubbele sperzieboonen per pond 10 ct per K.G. 20 ct. Deze prijzen zijn gesteld voor den win- kelverkoop, zoodat voor het thuis bezorgen een billijke vergoeding in rekening mag worden gebracht naar bet Engaisch, door li G, MOjBJERLV. 29J 1 i Het bleeke gezichtje werd vuurrood, maar er was geen aarzeling in de oogen. die de zijne ontmoetten. „Ik' heb hem nooit liefgehad", zei ze „Ik hield nooit van hem. Wat ik u ver- teld heb is volkomen waar. Ik haatte hem Maar ik] voelde mij zoo eenzaam, en had niet één vriend in Zwitserland. Hij Was de ©enige die mij hielp en hij heeft zoo veel voor mij gedaan. Ik! kon niet afslaan al wat hij voor mijn moeder deed, en er scheen geen andere manier om hem' te dunken, dan hemi te beloven, dat ik zijn vrouw zou worden. Ik weet niet of hij het toch voor moeder gedaan zou hebben, als ik! hem. dat niet beloofd had", voegde zij er bij; „hij gaf mij eenigszins te kennen, dat hij alles zou doen wat noodig was om mijnentwil, ,Toen ik' de belofte deed hem te trouwen, had ik geen ander lief. Ik dacht, dat ik het offer kon brengen, ter Wille van mijn moeder. Het was de eeni ge manier om alles voor haar te verkrij gen wat zij noodig had, en het scheen mij zulk leen kleinigheid toe, te beloven mij zelve te geven oom haar leven te redden. Maar haar leven werd niet gered ennu - ijkj eefi anderen' ipaji leerenfcén- Aan deze regeling zijn alle handelaren onderworpen. Schiedam, 4 Apnl 1916. De Blurgemeester van Schiedam; M. L. HONNERLAGE GRETE. over de wateringen en heinslooten in het Oud- en Nieuw West Frankenland. WAARSCHUWING. Burgemeester en Wethouders van Scaie- dam, Gezien art. 8 der Verordening op het reinigen en op de gevorderde breedte en liepte houden van de wateringen en hein slooten in het Oud- en Nieuw-WesK- Fnuikeland binnen genoemde gemeente, 'Gemeentebhiden no. 6 van 1885, no. 11 van 1908 en no. 21 van 1910). Brengen ter kennis van de eigenaars van de landerijen, huizen en erven in genoamd Frankeland, dat op Woensdag den 19 April 1916, das voormiddags ten negen ure, eens Schouw zal gedreven worden over bovenbe doelde wateringen en heinslooten. Wordende bij deze ieder, dien zulks mocht aangaan, gewaarschuwd, te zorgendat aan liet bij de bovenaangehaalde verordening, voorgeschrevene alsdan behoorlijk voldaan Ah En opdat niemand hiervan onwetendheid zouden kunnen voorwenden, zal deze wor den afgekondigd waar het behoort. Schiedam, 4 April 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, HL L. HONNERLAGE GRETE, De Secretaris, V, SICKRNGA. Duitscli legerbericht. Het Duitsche groote hoofdkwartier meld de gistermorgen Op dien linkeroever van do Maas zijn alle stellingen van den vijand ten noor den van de Forgesbeek tusschen Haucourt en Bp thin court in onze handen. Ten Z.Wj. en ten zuiden van het fort Douaumont zijn onze troepen in gevecht giewikkeld om het bezit van vijandelijke schansen en steunpunten. Fransch legerbericht Het officieele Fransche communiqué van gistermiddag luidt: Vannacht lieeft een Zeppelin op de stad Duinkerken acht bommen geworpen die ge ringe stoffelijke schade hebben aangericht. Twee burger-s zijn gedood, vier gewond. Ten westen van de Maas voortdurende beschieting van de dorpen Haucourt en Es nes, zonder i n Luit e ri ege vc chteni Ten Oosten van de Maas zijn de gevech ten op het fionl DouaumontVaux in ons voordeel geweest. Wij hebben terrein ge wonnen in het 'Ecaillctte-bosdh. Onze linie nen cn liefhebben. Dat weet u." „Tom Lancing heeft mij zelf ai zijn hoop en verwachting meegedeeld, en als u, zoo als blijkbaar het geval is, evenveel van hem houdt ais hij van u, dan moet er iets op gevonden worden om u int deze moeilijkheid te redden." „Ja, natuurlijk houd ik veel yan hem'i, riep ze met ©enige heftigheid; „hoe zou bet mogelijk zijn hem niet lief te hebben? Maar ik kan geen wtweg zien. Het kan toch niet goed zijn een belofte te verbre ken. itegenovei den man, die zooveel voor mij gedaan heeft, is het wel? Voordat ik vandaag naar u toe gekomen ben, ben ik naar het opgegeven adres gegaan yan juf frouw Trevor. Ik' had hoop haar daar te zullen vinden. Ik dacht, dat zij mij wel zeggen, zou, wat ik doen moest; zij heeft zulk een edel karakter, zij scheen de din- gjen altijd van het hoogste standpunt itebe- kijken, ze zou zeker gjeivetea hebben Wat goed was. Maar zij1 is vertrokken uit haar kosthuis, ipemand weet waar zij heen ge gaan is en ik heb geen andere vrienden, dio mij kunnen helpen. AI onze vrienden hebiben ons in den steek gelaten, toen mijn vader in die frauduleuze zaak betrokken werd en toch weet ik, ja ik weet zeker, dat hij Slechts een. werktuig wlas." „Van wïen denkt u, dat hij het werktuig was?" „Het Werktuig van een rijken man, Ja mes Douglas genaamd." i ust met den rechtervleugel op den vijver van Vaux, loopt dan door het EcailLette- bosch. waarvan do vijand den noordelijken uitlooper bezet houdt en sluit zich aan bij de stellingen ten ZAV. van het dorp Dou aumont. Bevestigd wordt dat de aanvallen der Bmtscbers zich gisteren hebben ontwikkeld op een fron! van 3 K.M. breedte, waar kleinte aanvalseolonnes herhaalde malen) bobben stomigeloopen. Ons artillerie- en ge weervuur heeft den vijand groote verhezen toegebracht. t i In Woëvro is de nacht rustig voorbijge gaan. In Lotharingen heeft het geschutvuur tal van branden gesticht ns Rcmahois (ten wes ten van Leintry). In de streek van Acerville (ten zuiden van Ri amant.) werd een vijandelijke verken- ningsafdeeling, welke onze stellingen tracht te te naderen, door ons geweervuur te ruggedreven. Rij Moyren is een Dujteeh vliegtuig binnen onze linies gevallen. De vliegers ztjn ge vangen genomen. Do strijd bij Verdun. De Duitschers zetten hun actie tegen Verdun stelselmatig voort In den loop der vorige week hebben zij zich, gestaag hun aanvallen voortzettend, in 't bezit gesteld van de Fransche stellingen ton Noorden van het dorp Malancourt on vervolgens van het dorp zelf. Na aldus hun linie ten Westen van de Maas te hebben verbeterd en de Fransche tot afbrokkeling te hebben gebracht, wendden zij hun aanvalskracht weder naar den oostelijken oever van de Maas en hervatten hun aanvallen tusschen do forten Douaumont en Vaux en heblien zij het dorp Vaux bezet. Dit'is gelegen in een vallei tusschen de heuvels, waarop on derscheidenlijk de forten Douaumont en Vaux liggen. Het fort Douaumont is in Duit sche handen, maar van den heuvel, waar Let fort op ligt, slechts ongeveer een derde gedeelte. De Duitschers zijn nu door hun aanval van gisteren een klein eindje tus schen de zooeven genoemde heuvels in gedrongen, waar zij thans, zooals hun jong ste legefbe richt zegt, in den strijd ge wikkeld zijn om de Fransche loopgraven en steunpunten. Duitsch legerbericht Er is niets van belang gebeurd. Een Duitsch luchteskader heeft bommen geworpen op de stations Pogorjeltsy en llrodzieja aan de spoorlijn naar Minsk en op het troepenkamp bij Ostrowsk (ten zuiden van Mir). Een onzer luchtschepen heeft voorts de spoo-nveggébouwen van Minsk gebombardeerd. Oostenrijksch legerbericht Be vijandelijke artillerie heeft gisteren bijna op alle doelen van het front ver hoogde bedrijvigheid getoond. Overigens niets van belangv Russisch legerbericht. Van Zondagt Rij het bruggehoofd van Ikskoel hadden „Ik weet zeker, dat vader zijn werktuig was, maar ik kan niets bewijzen. Het is alleen maar mijn eigen stellige overtuiging."' „Zou de man, met wien u verloofd is, niets kunnen doen om de onschuld van uw vader te bewijzen?" De stem van. den chirurg was eensklaps streng geworden tot hard toe: „Wilt u. mij zijn naam noemen?" „0 ja." Haar toon Was onverschillig. „Zijn naam is Tracey, Humphry Tracey, maar ik geloof niet, dat hij vader zou kunnen helpen. Ik heb hem er nooit iets van ver teld. Moeder was zoo Hek in dien tijd. dat niets anders er op aan scheen te ko nten. Maar nu lijken alle dingen heel on- ders; och, zeg toch als 't u belieft wat ik doen moet en of ik gebonden ben mijn belofte tegenover Humphry te houden, of schoon ik met hart en ziel een anderen man liefheb?" In Christofiiel Brampton's consultatieka mer volgden verscheidene minuten van stil zwijgen op Dulcie Graham's droevige vraag Haar woorden Weerklonken nog in zijn oor, toen hij van haar ernstig gezichtje op zag, het raam uit naar het klein© parkje keek, dat het eenige was, wat hem tot tuin diende, waar oen achterlijke plataan zijn bladeren bewoog tegen een achtergrond van blauwe lucht en waar de musschen tsjijpton en piepten, zooals Londensche mus schen alleen dat kunnen. „Ach toe, zeg wat ik verplicht hen te doen,"? En of ik gebonden ben mijn be lofte tesenjover Lémj t? betelen, ofechoon eenige weinig beteekenende gevechten plaats. In de omgeving van Nowo Seko, ten zui den van het dorp Krevo, lieten wij twee mijnen ontploffen en vernielden wij een vijandelijke mijngalenj. Ten noorden van liet station van Barano witsji nam een vijandc'ijke afledine het offensief, doch werd in haar loopgraven (e ruggeworpen. Een vijandelijk vliegtuig wierp bommen op het station van Zamiria aan de lijn MinskBaranovvit-ji. Ten zuiden van Olyka deed vijand een aanval op een door ons bezette hoogte, maar hij werd door een hevig geweer en mi trail leurvuur in wanorde teruggeworpen en leed zware verliezen. Aan de Boren- en Beneden-.Slrvpa ver strooiden wij verschillende vijandelijke af- deelingen en maakten wij krijgsgevangenen. De was van het Water duurt voort. De gevechten b>j Dunaburg. De oorlogscorrespondent van het „Ber liner Tageblatt", dr. Paul MicliaolK deelt in zijn blad eenige bijzonderheden mode over de gevechten bij Dunaburg. Oogen- schijnlijk hadden de Russen op een gun- stigen uitslag Yan hun offensief gerekend. Sterke afdeelingen cavalerie stonden achter hun iinién gereed om onmiddellijk na een doorbraak door do Duitsch© linies, aan te rukken en de leiding bij het optrekken te nemen. Dat is misgoloopen. Wellicht hadden de Russische legerautoriteiten de getalssterkte der Duitsche troepen onderschat, in elk ge val had men niet het weerstandsvermogen van den vijand niet voldoende rekening ge houden. Gedurende tien dagen heblien de Russen telkens opnieuw, zoowel overdag als des nachts, aanvallen beproefd, verst boten enorm veel zware munitie en hadden veel menschenlerens te betreuren. Hun aanval len, die strategisch niet steeds juist wa ren, getuigden van groote dapperheid ©n doodsverachting. Ondanks de geweldige troepentoevoer hebben zij echter absoluut niets bereikt. Het eenige kleine succes ten zuiden van het Naroczmeer ging op 26 Maart weder to loor. Wij veroverden toen bovendien een groot aantal machinegeweren en maakten 2161 krijgsgevangénen. Wel is waar oefenden de Russen op be paalde doorbraakplaatsen den grootsten druk uit, maar het bleek ons toch. dat iedere troepen af dee Li ng afzonderlijk bevel had gekregen om door de Duitsdie stellin gen te breken. Tot op zekere hoogte waren de Duitsche legerbestuurcters natuurlijk op den Russi schen aanval voorbereid, en ook de hoepen aan het front kregen er lucht van toen zij bemerkten dat de Russen hun eigen draadversperringen op de plaatsen waar ze voorwaarts wilden rukken, enkele dagen voor den aanv.il wegnamen. Op welke ge deelten van het Duitsdie front de Russen den sterksten druk zouden uitoefenen was natuurlijk niet bekend, vandaar dat men ik' een anderen man mot hart cn ziel lief heb?" Die woorden Van Dulcie herhaalden zich steeds weder ui Bjramptons hoofd. Humphry Tracey? Ze zei, dat de naam van haai' verloofde was Humphry Tracey. En James Douglas, de man, die zulk een verwoesting gebracht had in zijn eigers le ven en in dat van Joyce, had den naam aangenomen, van zijn. vrouw en zich Tra coy genoemd. Was dit niet meer dan oen toevalligheid of Was er eenig verband lus schen die twee ujannen? En volgens Dul- cie's aanwijzing Was James Douglas de kwade genius geweest van haar vader, de man, die Graham tot zijn werktuig had gemaakt en zijn ondergang bewerkt. De keten van omstandigheden was gelijk aan een verhard© knoop, een doolhof, waar van men onmogelijk den uitgang vinden kon. En het scheen het zonderlingste van aJles, dat het meisje, dat daar m zijn groeten armstoel zat en hem aankeek met haar bruine oogjen Vol smart, dat ditmeis- jo Jayoo kénde en Joyce liefhad, de 'Joy- oe, die eens de zjjne was geweest. Mat moeite ontwaakte hij uit zijn gepeins en zijn oogen koerden terug van de plataan bladeren, waaiend© tegen een blauwen ach- tergrond, naar Dulcio's gezicht. „Er is slechte één ding voor u te doen, dat eerlijk is en zoqals het behoort Zeg aan den man, met wien u verloofd is, precies hou de zaken staan. Leg hem het heele geval duidelijk! voor oogen; vraag hem u van uWe belofte te ontslaan. Dat is tot möfip mpt Iölljjsfc' is, (egenoser hens en over de geneele Imi© op zijn hoede bleef. Van l*i tot 20 .Maart hadden op vei- win!lend© plaatsen aan liet front voorpo»- i<n<*©v©< hteu plvri- de ig©nhjk© aanrei se-.clii''(l'le ju den n icitf inn 21 Op -'2 M_:it «ï.i*i oen *ni<h ren k 'ut al- waar f.' du-wei wj- wvot'dei namelijk ti*(,h t d<* spomlifn Dimaburg—ilna en de- t- wc-steit \,m di< lt(r> op eeu af-tanel van kilonwUi s< !i n Liuki-sbabeek. Uier tien de Duit--' he cn Russische -tellmaeti h. lukkdijk ician cikandervei- wijd< rd liet t< n m tusvr hen de beide linies I-- nioejRv^ic >n Dia»nie glooiend met hier <»n daar u gioep hoornen Vi-r-chei- den i.ui de in <1 moerassen gelegen eilan den waren door Dmt^ehe w.uldposten In zet. Dit nn-t bepaald gun-tig aelesen tei- iem wilden de JSaw-u hs\ iena--»ing nemen. Zij kwamen m wus-uwjabHen kik bij de Duitsche lime-k zomki dat hun komst dooi artillerievuur aangekondigd was Desmetu- genstaande g< lukte hel den mmval nf In slaan. Toen pas ontbrand le hef Rus-om hn artillenevum en nog \ijf L'-ei werd <s'n aanval beproefd met geen ander le-milaat dan dat de Ltus=en 600 dood©n moeiten achterlaten. In den ochtend van den 22sten Maait prolieerden de Russen het niet een qepaitl- serden trein; doi.h dank zij ons nrtilleiie uur keerde me spoedig onveiuclifei /aki* terug. Daar we veimoedden dat w© dien trein nog wel ©ens zouden zien, heten onzo menschen g duimde, den nat lit den spoordijk m de lucht ib©gen Inderdaad verscheen den \olgenden oditend de ttem, en natuurlijk bleef hij onmiddellijk vaM i/itten, waarna on/e zware artillerie hem ml elkaar school Ondanks het bét hl© weet had de Russi sche artillerie intnsschen versterking ge kregen» ©tl dm versterking he©n voortdu rend grooter te woiden. Had men ©eist ongeveer 6000 schoten per dag gelosl, lang zamerhand verm-eei deid© het aantal tot 12.000, maar de resultaten waren geens zins in verhouding tot d<>/<» imimlie vei- kwistmg Ook d<* aanval op '24 Maart bij verrassing ondernomen baatte hert niel. Weer ontbrandde ei van de Russisch©zijd© zwaai ait.ülene-gesi hut, ©n op 24 Maart a© lukte het den vijand inderdaad tot diied bij de Duitsche stellingen f© komen, vvaar zij probeerden zi' h in te graven. We rek en- d"ii op er nieuwen nachtelijken aanval, doch teveigeefs. Pas den volgenden och tend voerden de Russen hun manoeuvre uit, vveei zondel lesult.uit Toen volgde de ged<vlLelijke terugtocht zoodat er thans een betrekkelijke kalmte heerbcht. Oostenrijksch legerbericht. Geen nieuws, Van Maartdag: Op geen dei fronten i« iels van belang voorgev allen. tegenover den man, dien u liefhebt: naar mijn mooning is tiet dc eenige weg. dien u kunt inslaan," zei hij glimlachend tegen het droevige gezichtje. „Indien hij er te voren tevreden mee was mot wij to willen trouwen, toen hij wist, dal ik hem niet leolit liefhad, waarom zou liij mij nu dan willen opgeven? lbj is niet de man om makkelijk iets op te geven, wat hij graag heblien wil en ik geloot niet. dat wat ik ook "zeggen mag, hom van besluit zaJ doen veranderen." „Toen 'ui beloofde zijn vrouw te zuilen, worden, hadt u geen anderen man lief: u was ten minste vrij. Nu licbi u een andenen man gevonden, dien u liefhebt. Dat maakt een kolossaal verschil, luj moe! inzien welk, een verschil dat maast. De omstandigheden, zijn totaal veranderd, en het is met Sneer dan eerlijk, hem dat te zeggen. Verte! hem dapper de heele waarheid. Ik weet zeker, dal liij n uw, vrijheid zal teruggeven, maar het is met meer dan billijk', dat hij alles weet" Dulcie schudde het hoofd. i i „Indien u, zegt, dat hem alles vertellen, het eenige is wat oprecht en eerlijk is, dan zal ik het doen," zei ze, „maar ik denk niet, dat Humphry mij vrij zal laten^ luj is niet de man om dat te doen. Mis schien is het heel verkeerd geweest, dat ik ooit beloofd heb met hem te zullen, trouwen, toen ik Wist, dat ik niet van hem hield. Misschien was dat de syjara féut"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1