Ter Zee. Weder een Zeppelinar.nval op Engeland. bpri'chtPïi. BÏNNEWLAm „N«d*riwd fceeft tot nog to> onder 3»e* STADSNIEUWS- Kunst en Wetenschap. Kerk en School. Landbouw en Yeeteelt. Sport. Ifaslcte* Wordt bot Tcpmïtel 'Wr Smyrna be> eh oten. f Uit Salonika wor.ll ana do „Times" be richt: Een Engdseh sdup bombardeerde ge durende drie uren forten en klisteerde U- gingswerken bij Smyrna, die totaal platge schoten werden. IV Turken beantwoordden het vuur met. Dro duikboot- en mijnen nor log. Volgens een Lloydi.lvricht is liet stoom schip ..Perth" van Glasgow gezonken. Ze-- man zijn verdronken, acht aan wal ge bracht liet «chip Va? niet gewapend. Volgens „MorgenltinJtet" is liet Xoorscac stoomschip ..Storaas" (3107 toip op rob van de Tyne naar Hampton Roads V.S. getorpedeerd. De nvfhnj te rhriftiania neeft er geen bericht van ontvangen De „Storaas" was nog pas kortgeleden oil het Xoorsohe scheepsregister ingeschre ven. Duitse he marine-luchtschepen hebben gis ternacht de havens van Londen en andere belangrijke militaire punten op de Oost kust van Engeland, zoomede Duinkerken aangevallen. Daarover meldt een officieel telegram uil BerlijnTen derden male heeft een eskader marineluchtschepeii vannacht een aanval gedaan op de Engelsehe Oostkust, ditmaal op het noordelijk deel. Edinburg en Leith met havenwerken aan de Firth of Forth, Newcastle en de belangrijke werven, hoog ovens en fabrieken aan de Tyne, zijn met zeer goeden uitslag met bommen l^stookt. Geweldige branden en hevige ontploffingen met uitgebreide instortingen zijn waarge nomen. Bij Newcastle is oen batterij tot zwijgen gebracht Ondanks hevige beschieting zijn. alle luchtschepen onbeschadigd teruggekeerd en geland De Duitsche soctaal- democratie. Het centraal-bestnnr van h"t verboni ran sociaal democratische kiosvererricingai; van Groot-Berlijn. dat acht kiesdistricten omvat, heeft Vrijdag j 1. een resoluti" aanc nomen, waarin het optreden van Ranse c s wordt goedgekeurd. Het bestuur acht d- stichting van de „Sozialdemokratisrhe Ai beitsgemeinschaff" juist en verbindt zich die in ieder opzicht krachtig te steunen Het verwacht van de „Arbt.iSgetnein schaft", dat zij zich onbekommerd om dr aanvallen en dwaze verdachtmakingen zo1 vrij maken van alle belemmeringen en zich alleen door de belangen van het volk za' laten leiden. Do resolutie eindigt met hef verzoek dm controle-commissie om TIaase weder to* voorzitter der partij te kieozen. De vlieger TJ e R o u r h i s F. Volgens berichten uit Rerliin is de Fran srhe vlieger Le Rourhis. die door i"n stoul moedige da'ïng in e«i parachute hero-mid geworden is. voor Verdun dwr eep. Bui' schen vlieger in een luchtgevecht ge .loo 1 Offlcieete berichten. 's-GR A VEXHAGE. officiéél De Regcuim noemt geenerlei vei an {woordelijkheid o| zich van eenig bericht. dat «W uitdrakkc lijk als officieel is gewanrmcrkl. Onze marine. Blijkens hij het departement van marine ontvangen bericht, is het stoomschip „Dc neb, onder hevel van den luitenant ter zee 1ste klasse A. II. Kan. Vrijdag 31 Maar! 3.1. 'van Malaga, vertrokken. Audtantlm. De gewone audiëntie van de minister, van marine en van waterstaat zal Vrijdag a.s. niet plaats hebben. Tweede Kamer. Het comité-generaal van de Tweede Ka nier is hedenochtend te 11 uur 45 mimi ten aangevangen. Het voorstel daartoe werd hij' den aanvang der vergadering gelijk de agenda vermeldde door den voor zifter gedaan. t 1 Met het oog op de omstandigheid, dal de vergadering alzoo onmiddellijk na den aanvang overging in een met gesloten deu ren, bleef de toegang tot de publieke tri bune en de gewone journalistenkamer he denochtend gesloten. De journalisten kon den tijdens het comité-generaal weder ge bruik maken van een der sectickamérs van de Tweede Kamer, daartoe door den voorzitter op verzwk van het Bestuur van de Haagsche Journalisten-Vereeniging b' schikbaar gesteld. Naar wij Vernemen waren in de Verga dering in comité-generaal allo minister- tegenwoordig. Het duurde tot des namiddags half twee De Japanseh-Sederlamteelie Vereeniging. Men schrijft uit Yokohama aan het „Han delsblad" De ..Japan Advertiser, het voornaamste dagblad -voor vreemdelingen te Tokio, meld de gisteren, dat „bekend gemaakt is, dat de Japansch-Nederlandscher Vereeniging waarvan graaf Okoema president is, gean nexeerd werd door de Japansch Indische Vereeniging. .Graaf Okoema is van die Jast ste yereeniging eveneens president. De Ja- panseh-Indisrhe vereeniging werd tien jaar geleden opgericht om de vriendschap en de handelsrelatiën fussohen Japan en Britsch-jndië te bevorderen. De Japansch- Nederlandsche Vereeniging werd in 1912 opgericht met een gelijk doel betreffende dit land en de Ho.Uand.sche bezittingen in de Zuidzee. De Japansdpindischa Vereeni ging zal binnenkort een afdceling in Osaka vestigen en in verscheidene voorname ha venplaateen en stolen in Britsch Indiê en de Zuidzee Eilanden." Of die annexatie geschied te met mede weten en goedvinden van onzen gezant, evena's graaf Okoema eerevoorzitter van de Japansch Nederlandse he Vereeniging, -vordt niet vermeld. We! weet ik. dat do Nederlandsche leden van -de Japansch Xedorlamteche Vereeni ging er niet in gekend zijn. Er is geen algemeene ledenvergadering gehouden, waarhij besloten werd dc vereeniging te doen m'ijveu hij een andere vereeniging. En zoo zijn dus de 'eden van de Japansch Xedeilandscho Vereeniging. die m goed ver trouwen hun contributie betaalden voor een doel, dat hun sympathiek was, een voudig voor het feit geplaatst, dat hun hij dragen gefnuikt worden voor. de Ixwor (lering van vriendschap en handeterelatién tusschen Japan en Britsch Indie Het wil mij voorkomen, dat deze annex a tic belangrijker is en belangrijker gevoi gen kan hebbui dan uit het simpele be richtje zou blijken. Nederland en de oorlog1, Eon Xodorlandsche Schoener getorpedeerd. 's-GRAVEXHAGE(officieel.) Blijkens bij het Departement van Marine ontvangen be richt is do Nederlamlsche Schoener „Elzi na Helena" gistemamiddag te 3 uur getor pedeerd. Do bemanning is met een sloep op het lichtschip „Noordhinder" aangebracht, en gisteravond door het reddingsschip Atlas" overgenomen, vanwaar het heden zou wor den afgehaald. Bij haar aankomst zal een nader onder zoek worden ingesteld. De in de Noordzee getorjvdeerde Xeïer- landsche schoener „Eiziena Helena" meet 121 ton bruto en is afkomstig uit Oude PckoLft. De „Tubantia". 'sGRA VEXHAGE, (Officieelj. Het itepnr tement van marine deelt mede. dat het onderzoek naar het wrak van de „Tubati tia", waarvoor aanvanke'ijk door de Ko ninklijke Hollandsche Lloyd maatregelen waren getroffen, door de "Regeering is ovei genomen. Tengevolge van het ongunstige weer kon niet voor de afgel nopen week mot het onderzoek worden begonnen. Het is giste ren (3 April) gelukt de juiste plaats van bef wrak te bepalen en met hef stoom schip „Wodnn" een eerste onderzoek door duikers te laten instellen. Hedenmorgen zou met het duiken wor den voortgegaan: er werd evenwel be richt ontvangen, dat het weer daarvoor le ongunstig was. De toestand. De Londensche correspondent van de ,.N. R. Ct." seint dd. 3 April: De .Daily News" heeft gisteravond in gezaghebbende kringen vernomen, dat de veronderstelling, als zouden do maatregelen van Nederland het uitvloeisel zijn van ver- toogen als 'gevolg van de conferentie te P.injs, van allen grond is ontbloot. Er is ter Parijsche conferentie, of als gevolg daarvan, niets voorgevallen, dat op eenïgerici wijze de vriendschappelijke betrekkingen, die tusschen Engeland en Nederland be staan zou kunnen aantasten. De .Times' drukt hetzelfde aldus uit: Er bestond en Ivstaat geen voornemen tol landing van troepen der geallieerden in Nederland en geen enkel besluit der conferentie te Parijs houdt verband met de nosilie van Nederland. Hieraan kan worden toegevoegd, dat in den bevredigenden aard van den Engelsrh- Neder'atnterhe diplomatieke betrekkingen sedert vele maanden geen wijziging is ge komen. B u 11 e n 1 a li d s e h e persstemmen. Fit een artikel van Theodor Wolff in nel „Berhner Tagebla.lt" Juist Vrijdag 31 Maart heeft bewezen, dat in Nederland geen Yenezilos te vinden is. Bij ons hebben wel domme jongens, gioeae en grijze praatjesmakers het Nederlandsen;' volk m zijn geheel allerlei grove onvriende lijkheden gezegd, omdat het zijn eigen wo? gaan wil. Zijn dan alle volkeren der aarde verplicht het staatsirleaal te aanbidden, dat in Pruisen en Duitschland geldt.? Deze vo'keren hebben recht op een eigen levens opvatting en zelfs het recht op critiek, dat ons tegenwoordig ontbreekt. W.if moeten alleen verlangen, dat zij niet heimelijk lo gen ons intrigeeren, niet met onze tegen standers samengaan. 'Aan een zoodanige begunstiging van vnandellike aan.valspte gingen denken do Hollanders niet Htm on afhankelijkheidszin, waarop alleen dwa'pii schelden, staat daarvoor borg. In de „Vossische Zeitung" te George Bemhard overtuigd, dat de Engelsehe ra- geen ng aan Nederland het verzoek hoeft gedaan «ie Deutsche grens geheel1 te sluiten. Deze houding van Engeland noemt hij best te begrijpen: Engeland's bon.dgonoof.cn beginnen op Engeland druk uit te oefenen. En Engeland probeert nu, Nederland m deu dienst van zijn honger-oorlog te dwingen om Duitschland oeconomisch te onderwerpen. Hel plan is goed. Onder één voorwaarde dat liet slaagt. En Engeland heeft, er te meer haakt mee, daar de merkwaardig ge ringe volmachten, welke de Russische ver tegenwoordigers op de Parijsche conferentie meebrachten, niet veel goeds voor de En gelsehe staatslieden laat vermoeden voor de hechtheid van het verbo-nd. Bernhand schrijft nog, dat zelfs zeer voor-- zichtige beoordeelaars .van den toestand aannemen, dat Nederland niet zal toegeven aan En gei. nd's eisch. „Wanneer deze op vatting juist blijkt, zou daaruit een zeer ver vooruitziende wijsheid van de Neder- laridsche regeeringspoliliek blijken." Uit Berlijn 'wordt aan de „Frankf. Zeit." o.m. gemeld: i geringe offers een correcte en waardige onzijdigheid lewaard en het rechtmatige rtd(bewustzijn, dat dit krachtige en op zijn geschiedenis trotsche volk eigen is, in niets tekort gedaan. Ofschoon Duitschland om re denen, die eerst later kunnen worden uiteen gezet, hij een groot doei van de openbare meening in Nederland voor zijn bestaans- slnjil met hot inzicht heeft gevonden, waar op wij geJooren aanspraak te hebben en dat voor ons cewersscht zou zijn, is toch voor de waardeering, welke dat land en zijn volk hij ons gemeten, van lietoekenis, dat er zich in Duitschland nu weer noch in politieke knagen, noch in de pers, zoover men haai tot nog toe kan overzien, een jen- kele stem heeft laten hooren, die er ook maar aan twijfelde, dni Nederland in den verderen loop van dezen oorlog vastberaden zal weten te volharden in een politiek, die aan zijn we!te «repen eigenbelang beant woordt, welke politiek het tot nog toe in frijn onzijdigheid heeft erkend. ..Ook voor het overige staat men hier zonder opwinding tegenover de stappen van .Engeland en zijn hondgenoote.n, die mindei uit de hoop op wapen geluk dan uit het pop altijd met opgegeven plan van uithongering voortkomen. Die uithongering is reeds be proefd met middelen die,met het volken recht in strijd zijn en den onzijdigen handel geweld aandoen. Van de afkondiging van een volledige blokkade, die als niet-effoc tiet tegen het volkenrecht zou zijn, is En geland tot nog toe teruggedeinsd. Men heeft dc opmerking gemaakt, en misschien is he4 voor de latere ontwikkeling niet zonder bi zondere beteeken is, dat hetzelfde oogenblil waarop regeering en volksvertegenwoordi ging van het Duitsche Rijk uitdrukkelijk hel lien besloten, den duikboot-en oorlog t voeren mot inachtneming vau de rechtma üge belangen der onzijdige staten, Enge land door een nieuwe beperking van d- Verklaring van Londen besluit tot een blok kade, die met het volkenrecht strijdt en der handel van alle onzijdigen dreigt te vernio tigen. In den venleren loop der gebeurte nissen zal de tenigsjag, dien het laatsti besluit van Engeland op do houding dei onzijdigen zal hebben en, in' hot voorbij gaan opgemerkt, natuurlijk ook op onze hou ding, misschien van bizonder belang zijn." De zeevaart. Gistermiddag zijn drie booten van de Kon. Ned. Stoombootmaatschappij1, de Luna (bestemming West Indië), de Jan van Nas sau (bestemming Noord-Amerikaj en de Tellus (bestemming Spanje en Portugal) uit Amsterdam vertrokken. De schepen zul 'en gezamenlijk varen en vermoedelijk tus schen de Noord-Hinder en de Engelsehe wateren voorafgegaan worden door de beide sleepbooten, welke de regeering daarvoor ter beschikking heeft gesteld. Ned. mate aangehouden. Zooals eerst thans is gebleken, hebben de stoomschepen Zaandijk en Veendijk resp. 23 Januari en 12 Maart j.l. van Rotterdam naar New York vertrokken, op hun uitreis de post in Engeland moeten lossen. Ook de Tambora, die 10 Februari van Batavia naar Nederland vertrok, heeft de mail moeten ontschepen. „Onderstand aan stille be- hoeftigen. Op verzoek van het Nederlandsch Comité tol steun van Belgische en andere slacht offers te Amsterdam is de minister van binnen laridsche zaken teruggekomen op zijn onlangs genomen besluit en heeft hij nadei goedgekeurd, dat voortaan de kosten van onderstand aan stille behoefhgen, op voor stel van het comité toegekend, aan dit lichaam kunnen gedeclareerd worden. Vliegtuigen. Heden kiuisten ten noorden van het eiland Schiermonnikoog een Zeppelin en oen Watervliegtuig. B e g e e r i n g en Volk. Ziehier "n kort overzicht, wat er tusschen Regeering en Volk om en hij 1 April is verhandeld. Regeering. Zie je wel, dat ik geen verlof geef aan militairen en dat ik de goederen treinen in beslag neem en dat er geheime zitting van de Kamer zijn zal? Volk. Ja. Er is dus zeker wat 'Regeering. Raad eens. Volk. "De „Tubantia". Regeering. Misgeraden. Ha, ha! Volk. De „Palembang". Regeenng. Mis! Ha, ha, ha! Volk. Engeland wil doortocht. Regeenng. Koud! Ha, ha, ha, ha! Volk. De Parijsche conferentie omtrent de voedingsmiddelen. Regeering. Nog kouder 1 Hi, hi, hi Volk. Maar er is dan toch wat. Of mei den een, óf met den ander. Regeering. Zal ik het maar zeggen? Geef je het op? Nu dan: de jongste maatregel in zake militaire verloven houdt geen vel band met eenige bestaande diplomatieke verwikkeling tusschen Nederland en een der oorlogvoerende partijen. Volk, Dus is er geen diplomatieke ver wikkeling Regeering. Dat zeg ik niet. Ha, ha! Volk. Nu ja: met Nederland. Regeering. Dat zeg ik ook niet. Ik zpg alleen, dat de jongste maatregel geen ver band houdt A'olk. Maar wat is er dan wel Regeering. Wat een nieuwsgierigheid! Wat een fantasie! Ha, ha, ha, ho, ho, ho, hi, hi, hi 111 Zóó staan de zaken. En onder deze omstandigheden komt de Tweede Kamer der Staten-Generaal morgen in geheime zitting bijeen om te beraadsla gen over („Dagblad v. Z.-H.") Tellen van hoornen. De minister heeft aan de Commissarissen der Koningin medegedeeld, dat zijn aan dacht er op gevestigd is, dat tengevolge van do tijdsomstandigheden en de hooge grij zen tegenwoordig abnormaal pee! hout wordt geveld. Ten einde in staat te wer den gesteld den omvang van dit verschijn sel na te gaan, hoeft hij hen uitgenoodigd aan de gemeenten, in hun provincie het verzoek te richten om, zoodra binnen de gemeenten eenigszins belangrijke bbssehen of beplantingen van wegen, dijken, enz., worden geveld of worden verkocht om te worden gevold, hiervan aan hen mede deel ing te doen. Financieel nieuws. De koers voor de postwissels uit Cura sao naar Nederland bedraagt, gerekend van 25 Februari 1.1,, £1 fl.Q3 uit Denemar ken, varmf 24 Maart f 1 Kr. 1.52 en uit Frankrijk vanaf 29 Maart f 1 fres. 2.56, VLAARDINGEiX, 4 April. De heer J. L J. van Benthem, adjunct-commies ter ge meente-secretarie alhier, is in gelijke be trekking benoemd te Tilburg. Gemeenteraad. Vergadering van den Raad dezer ge meente op Dinsdag 11'April, des namiddags 2 uur. 1 Een rijwielhandelaar aan de Hoogstraat heeft Zaterdag aan een militair een rijwiel voor enkele uren verhuurd, doch deze is daarmede niet teruggekeerd. Vermoedelijk heeft men dus met oplichting te doen. Gisteren is op het terrein der II. 1.1. S. M. uit een waggon een zevental baalzakken ontvreemd. Een onderzoek geschied. Door de politie ss hier gisteren aange houden een militair, die zich sedert 4 Maart uit zijn garnizoen had verwijderd. AGENDA. Heden en volgende dagen. Chcus-Schouw- burg, 8 uur. Toon. Gez.-Spree. Stella, de dochter van den staats gevangene. Heden tot 15 April. Casino, 8 u. Bouw- meoster's Operette Gezelschap. De Meisjesmarkt. Engelsehe operette in de Nederlandsche taal. 4 en 7 April. Gr. Schouwburg, 8 u. Rott Toon.-Gez. Koningen. 4 en 5 April. Tivoli Schouwburg, 8 uur. Centraal Theater. Nachtdienst. 5 April, Groote Schouwburg, 8 uur. Kon Fransche Opera. Marouf. Groot bal let Oriental. ,6 April. Koninginnekerk, Rotterdam. 8 u. Toonkunst. Matthaus Passion. 6 April. Odéon, 8 uur. Openbare verga dering. SprekerDe heer F. E. Eisen. Onderwerp: „Beroepskeuze. 6 April. Groote Schouwburg, 8 uur. The Timbertown, Operatic Society, The Mikado. 6 April. Tivoli Schouwburg, 8 u. Kon. Vereen. Ned. Toon. Peggy m'n Kind. 7 April. Volkshuis, 8 uur. Vereen. Volks onderwijs. Openbare Vergadering. Spreker: do heer C. van Meurs. Onderwerp: ,jHoekomen doofstom me kinderen tot spreker! en wat is daaruit voor het onderwijs te leeron." 7 April, Musis Sacrum, 8 uur. Openbare vergadering. Vrouwenkiesrecht. 12 April. Kerkgebouw Ned. Protestanten bond, 8 uur. Gemengd Koor. Orato rium Der Messias. Shackleton's Zuidpoolexpeditie. Reuter seint uit Port Chalmus, op Nieuw (Zeeland, dat het Zuidpoolschip „Aurora" daar behouden is aangekomen. Zooals men weet, was de „Aurora", na dat zij in de Ross-zee van haar anker- geslagen was, op weg naar Nieuw-ZeelanJ. Op het laatste gedeelte van haar reis 31 Maart 1.1. seinde de eerste officier, Stenhouse, draadloos naar Wellington, dat het schip naar de Snares Islands droef: het roer was beschadigd. De sleepboot „Dune- din", die van een draadlooze inrichting is voorzien, verliet dienzelfden avond Port Chalmers om hulp te bieden aan de „Aurora". NED. HERT. KERK. Bed aïik' t voor het beroep te Abbebnoek, dr. J. P. Qamnegieter te Middelburg. Beroepen te Kimsward (toez.) ds. f'. C. de Kloet te Marssum, GEREF. KERK. A an gen om en hel beroep naai' Zwart sluis da JL H. Schoemaker te Wezep. ©eroe pen tc Assen, ds. .T. Gispen, te Alten aan de Rijn. Beroepen te Wesfmaas ds. B. van HaI- serna, te Haastrecht (Bjedank't voor het beroep te Emmer Colppascuum, ds. J, van Hen ten, te Wijc- kel; te Hoogvliet ds. Wi T. van Dam, te Willemstad. Vrije Evang. Gemeente Bjedankt voor het beroep te Winschoten ds. G. .Wjnclke] te Veendam. HOOGER ONDERWIJS. Universiteit te Utrecht Doet examen leek ten mej. J. C. P. Vervloet, IIoll. Mij. van Landbouw. In de heden gehouden vergadering van de afdeeiing Rotterdam, Schiedam en Omstre ken der Hollandsche Maatschappij van Land bouw kwam o.m. bericht in van B. en W. dat het subsidie van f50 voor de meisjes school te Cbaxlois weder werd toegestaan. Va» 'dan pinister van Landbouw! kwto* bericht in dat de rijkssubsidie voor den landbouwhuishoudcuxsus bedraagt f 200.145. Bij het bestuur was een verzoek ingeko men stappen te doen tot beschikbaarstelling van hooi en stroo in Zuid-Holland. Daar echter hieraan niet algemeen behoefte be- stond, werd daaraan geen gevolg gegeven. De voorzitter herinnerde dat de Plaaseh- tentoonstelling dit jaar niet is doorgegaan doch ook wegens het veemarktverbod toch niet gehouden had kunnen worden. Aangevraagd is een cursus voor meisjes te Rhoon. Nog is door het bestuur een request tot de regeering gericht tot bet verkregen vaa consent voor uitvoer van vleesch. Inmid dels was door het landbouw-comité verzocht een regeling voor het geheele land Ui. stand te brengen. Door den minister is intusschen geant woord dat geen afzonderlijke consenten meer verleend worden. Het eerste punt aan de orde was het Marktverbod. - De voorzitter doet mededeeling van de stappen, door het bestuur en oofc door het gemeentebestuur in deze gedaan, om dit marktverbod van zoo kort mogelijken duur te doen zijn en het daarop verkregen anti woord. De vergadering machtigde het bestuur nogmaals een request tot den Minister te richten en afschrift daarvan te zenden aan de leden der Tweede Kamer. Tot afgevaardigden voor de vergadering der Maatschappij, morgen te Amsterdam te houden, werden benoemd dé heeren: A. van Veen, \V. Iloogerbrugge Wzn. en Dr. Over boek. De agenda der algemeene vergadering gaf tot geen beschouwingen aanleiding. De rekening en verantwoording van dteïi penningmeester, .sluitende met. een batig saldo van f 127.145, werd overeenkomstig het rapport der commissie goedgekeurd. Daarna kwam aaii de orde een voorstel van 16 leden tot wijziging van art. VII vaa het huishoudelijk^ reglement tot strekking hebbende, dat de bestuursleden uitsluitend uit landbouwers en veehouders gekozen moeten worden. De lieer Vaandrager lichtte dit voorstel toe. De voorzitter, mr. v. d. Minne, bestreed het voorstel. Spr. gaf intusschen do ver zekering, dat. mocht het voorstel worden aangenomen, dat bij de tegenwoordige lo den van het bestuur geen rancune za! wekken. i De heer Vaandrager stelde nog .voor o>m aan die bezwaren tegemoet te komen en Je bepalen dat ten minste 3/4 der leden j-an het bestuur uit landbouwers moet bestaan, doch trok dit amendement later weer in. Nadat nog verschillenden het woord had den gevoerd, werd toj stemming overge gaan en werden uitgebracht 50 stemmen voor en 35 stemmen tegen het voorstel. Daar echter volgens do statuten voor re- glementswij'ziging 3/4' der stemmen noodig is, was het niettemin verworpen. Qp voorstel van den heer Kruidenier werd thans een commissie benoemd om het geheele reglement aan een herziening te onderwerpen. Daarin kregen zitting de hee ren dr. v. Overbeek, Vaandrager, Krui denier, v. Sillevoldt, Steehouwer en J. de Kroes. 1 1 Daarna werd de vergadering gesloten. Veehandelaars Men schrijft ons uit Rotterdam In den salon Doelen alhier is gister, middag een vergadering van veehandelaars gehouden die grootscher van opzet dan van resultaat was. Bij advertentie waren nadruk kelijk alle veeliandelaars van Nederland op geroepen, en er waren er dan ook inder daad uit verschillende provincies vertegen, wooidigd. De bedoeling van de stellers den advertentie schijnt de oprichting van een bond van Nederlandsche veehandelaars te zjin geweest Inmiddels is, uitgaande van de Provinciale bonden van veehandelaars uit Groaiingenn, Friesland en Zuid-Limburg een oproep verschenen voor een op Zater dag a,s. te Utrecht gehouden vergadering met het doel daax tot een Nederjandschen bond te kbmen. Om nu elkander niet in den wieg te zitten besloot heit comité dat voor de vergadering op heden verantwoor delijk was, warm te propageeren voor een Provincialen Zuiid Hollandschen bond, die ook, aanvankelijk met 74 leden, tot stand kwam. Het gevolg was intusschen, dat zjj die van buiten Zuid-Holland Waren geko men, onvarrich terzake konden terugkeercn. Tra' vergadering bleek inmiddels dat zee» veel voor een nationale federatie, wordt ge voeld, a! had men van verschillende zij den betreurd dat de Utrecblsehe verga dering op Zaterdag wordt gehouden, als gevolg waarvan velen in verhand met gods dienstige overwegingen nief tegenwoordig kunnen zijn. De algemeene opinie was dat de veehandel, vil hij niet worden uitge schakeld, behoefte heeft aam aaneensluiting teneinde ook' gehoor te vinden bp de Re geering, die in 'öe Provinciale bonden niet de vertegenwoordiging van alle veehande laars «ként. Criket. Bestuursvergadering N.C. B. Gisteravond veigadeide het bestuur van den N. C. B. in 'Den Haag. In de eerste plaats kwam ter sprake een - voorstel Haarlem om dit seizoen de eerste klasse comp. te splitsen in twee afd.a. Rood en ,\Vit, V.R.A., 's-Gr. O. C. en' Hermes; b. Hilversum, Haarlem, Ajax (Lei den), V.V.V. en V.O.C.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 2