411e Staatsloterij. Laatste Nieuws. ling te onderweipen aan de e.k. al'g. vezg. op 8 Mei te 's-Gravenhage. Nogmaals zullen er pogingen aangewend worden den N.V.B. te bewegen het sei zoen eerder dan gewoonlijk te beëindi gen. Op een verzoek van het N.O.C. om op de Nationale Olymp. spelen op 31 Aug., k 2 cn 3 Sept. medewerking te verleenen, zal medegedeeld worden, dat het bestuur daartoe gaarne bereid is; gevraagd zal worden één dag, liefst Zondag 3 Sept., voor cricket te willen reserveeren. Na nog verscheidene zaken van meer h,uish. aard besproken te hebben, werd de vergadering gesloten. Gemengd Hfenws- Een jubilé. De Philips' gloeilampenfabrieken te Eindhoven zullen 23 Mei a.s. den dag her denken, waarop vóór 25 jaar de fabriek opgericht werd. De officieele herdenking en feestelijkhe den voor het personeeL zullen plaats vin den op 2 en 3 'Juni a.s. Het dienstweigerinqsmanifest. De 5e oplaag van het Manifest, voor Dienstweigering draagt 912 namen van on derteekenaars. De 4e oplaag van dit Manifest verscheen op 18 Dcc. 1915 en droeg 577 namen. Daar van zjjn bij het verschijnen der 5e oplaag op 31 Maart 1916, deels op eigen verzoek. 17 namen afgevallen. Ret drama op zee De „Ueidsehe Ct." meldt, dat de be manning van de logger „Noordzee V", be halve V., de hoofdpersoon uit het bekende drama van godsdienstwaanzin, uit het krankzinnigengesticht te Medemblik ontsla gen is. i Nekkram p. Uil leiden wordt gemeld Te Oudshoorn is aan nekkramp1 over lesten een gehuwd militair, te leekten ui garnizoen, die dam- met verlof vertoefde. In de verlichte residentie. Te beginnen met Donderdagochtend a.s. zal lijn 13 van de Haagsche tram heeten lijn A. i Pokken. Men. meldt ons uit 's-Gravenliage Naar wij vernemen heeft zich bij een persoon, daags nadat hij uit het buitenland was aangekomen, een vermoedelijk geval van pokken vooigedaan. De patiënt is on- midddellijk afgezonderd. Alle noodige voor zorgsmaatregelen zijn 'aanstonds genomen, zoixlat dit geheel op zichzelf .staand ver dacht geval geen aanleiding tot ongerustheid behceft te geven. V Uit Amsterdam meldt men ons: Sedert de laatste mededeeling is eenlij- deres in hét Wjlhelminagasthute opgeno men, terwijl één man uit de verpleging werd ontslagen, zoodat thans nog 6 man nen, 6 vrouwen en 1 kind in verpleging zijn. Aardbeving, Door de sismografen van hot Met. Insti tuut te die Bildt, werd Zondag n.m. 2 April een zeer zwakke aardbeving op geringen, afstand opgeteekend, waarvan het hegm valt om '1.59 min. 55 sec. tijd van Aiiislii - dam en waarbij trillingen optraden van ce:i periode van een halve tot één jeoonde. Van enkele plaatsen in Nederland (Helder, Moor drecht, Gouda), kwamen berichten m van een omstreeks 2 uur gevoelde aardbevinc. terwijl volgens een bericht uit Kluudert tl minuten voor 2 uur een zware ontploffing gehoord werd, daarna gevolgd door een tweede die iets minder hevig was. Het M. teoroJogisch. Instituut acht het van belang, naictere "bijzonderheden omtrent deze aar 1- beving te vernemen en zal daarom gaan: berichten ontvangen van personen, die d - iiardbeving of trillingen waargenomen heb ben, liefst met nauwkeurige tijdsopgave i i spoorüjd, of met mededeeling van het vel schil tussdhen het gebezigde uurwerk en de stationsklok. Bestrijding van het vangen, vervoeren en verhandelen van beschermde vogels Aan do burgemeesters in de prwinci Zuid-Holland is door den Commissaris der Koningin in die provincie de volgende eu- culaire gericht: i „Uit zeer goede bran is mij bekend, dot nog steeds duizenden beschermde vogeK die waarschijnlijk ,uit ons land afkomst! zijn, jn Engeland verhandeld wonden. Hl zijn vooral kemphanen, maar ook vele lepi - laars, grutto's, kluiten, roerdompen, purpci- reigers, baardineezen enz., alfo vogels, di i door de Vogel wel of Jachtwet bescherm-1 zijn. Zij worden dikwijls onder schuilnamen uitgevoerd; zoo bijv. de kamphanen onder den naam van poelsnippen". Genoemde vogelsoorten worden met uil- roeiïng bedreigd. Het is derhalve mijn z -ei bepaalde wensch, dat door zeer nauwlettend toezicht van die politie zooveel mogelijk, getracht worde aan de vangst een einde t maken. Ik heb de eer hiertoe uwe krachtig.* medewerking in te roepen. Ook scherp contröle bij het inladen van vrachtgoederau naar hel buitenland zou een goed hulpmid del kunnen zijn. Ten aanzien Van kemphanen geldt een en ander vooral1 van af het tijdstip, waarop zij in ons land ■verschijnen, n.l. tegen 10 April. Zij kunnen dan op hunne vaste vecht- plaatsen gemakkelijk geschoten en gevangen worden; hiertegen dient te worden ge waakt." Ongelukken, Zwaar inwendig gekwetst zijn gistema- middag te Rotterdam naar het ziekenhuis gebracht de schilders J. S. en G. J. H., die in het ruim van het bij de maatschappij voor scheeps- en werktuigbouw! Feijenoord sWaar ia aanbouw zgade stoomschip. „Bjn- tang", door het uitschieten van een plank, van een hoogte van zes meter van een stelling waren gevallen. V Te Sprang, bij Waaiwijk, is gisteren het lijk van de 24-jarige ongehuwde A. V., uit een regenput opgehaald. Bij het schep pen van water is zij daarin gevallen. Gisteravond werd de heer Oosterhoff te Kollum, tengevolge van den mist aange reden door het motorrijwiel van den heer Kloppenburg. De motorrijder die ernstig werd verwond, is hedennacht overleden. De toestand van den voetganger is beden- kelijk. De n Christus" van Oberammergau. Een oorlogscorrespondent van het „Berl. Tagebl.", die goed thuis is in Oberammer gau, heeft veel brieven van kennissen gehad met de vraag, of Anion Lang, de bekende Christus-speler, werkelijk gesneuveld is of niet Hij antwoordt daar nu op: „Deze vragen beginnen mij nu langza merhand te vervelen. Ik verzoek er om mij eindelijk te gi-looveri, dat ik den man, di? in November gesneuveld moet zijn, in De cember achter zijn draaischijf in Oberam mergau heb zien zitten. Ei ziekelijke één en veer tig-jarig? man is geen soldaat en heeft nooit gediend. Zijn voorganger in de rol echter, de wereldbe roemde Chrislus-Mayr, was een forsch ka nonnier en de oorlog van 1870 haalde ook hem van zijn passie-tooneel naar Mimeden. Kolonel Halder trok een bedenkelijk ge zicht. „Het gaat toch niet aan", zei hij, „dat we den Christus-speler op het affuit zetten". En hij stopte den man in het nrtil- ierie-depêt Maar zijn lange haienMen kon aannemen, dat 'de oorlog niet lang meer zou duren. De Ammergauers waren in alle geval van plan onmiddellijk na den oor log hun tempel weer te openen. En als .men nu den Christus van zijn golvende aaien beroofde... De kolonel deed ook in dit op zkJiI een oogje Ion. Maar biven hem stond generaal von Brodesser, die nooit wild weten van uitzonderingsmaatregelen. "Als de generaal in de kazerne kwam," zoo schrijft een kapitein in een brief naar Obei- annnergau, „moest men Mayr in een kamer opsluiten, opdat de generaal den kanonnier met de 'lange haren niet te zien kreeg. Hij zou in staat geweest zijn, hem eigenhandig te kortwieken." Deze wehneenendc hechtenis had ten ge volge, dat Christus-Mayr in 1871 onmid dellijk weer verder kon spelen, zonder een pruikenmaker te hulp te moeten nemen. Oorlogsvaria, Het ministerie van landbouw heeft de Engelsche vrouwen opgeroepen om dienst te doen als landarbeidstors. Zij, die zich voor dit werk aanmelden, krijgen een kaart met het Engelsche wapen en het opschrift: „Iedere vrouw, die in oorlogstijd in 'den landbouw medewerkt, dient haar vaderland even goed als de man, die in de loopgra ven of ter zee strijdt." De Engelsche regeering heeft maatrege len genomen om den handel in glycerine te verbieden. Voortaan zullen apothekers geen glycerine meer kunnen koopen, tenzij zij een „schriftelijke verklaring teekenen, dat zij dat product slechts zullen gebruiken voor de bereiding van geneesmiddelen, die in de Britsche Pharmacopee vermeld wor den. Handverkoop za) slechts op recept toegestaan zijn. De stakers in het Clyde-district zijn n"*t hun werkgevers tot overeenstemming ge. komen en hebben besloten heden het werk te hervatten. tr«ergr«rWBchtInr- Verwachting tot den avond van Woensdag lelijke richtingen; toenemende bewolking;; 5 April: Zwakke tot matige winden uit«•?«- waarschijnlijk nog dioog, behoudens kan, op onweer; overdag koeler. Van het Westelijke front Duitsch legerbericht. BERLIJN, 4 April. Het groote hoofdkwar tier meldt hedenmorgen Ten Zuiden van St. Eloi heroverden do Engelschen na een krachtige artilleri voor bereiding den mijntrochter, welke hun den 28sten Maart was ontnomen. In de streek van het fort Douauinont namen onzie troepen, op 2 April ten Z.W en ten Zuiden van het fort en in jhet Ecaii 1 ette-boschua een verbitterd gevecht, uterkpi (Fra.nsche verdcd i gi ngswerkenDa Franse,he ifegenaavallen, die tot in den af- geloopen nacht voortduurden, werden allo afgeslagen. Deze aanvallen werden omdei- nomen met zeer sterke troepenmachten en onder zeer zware verliezen, voornamelijk in het EcaiUotte-bosdh. Bij onzle aanvallen op 2 April vielen 19 officieren en 745 man, benevens 8 machine geweren in onze handen. Fransch legerbericht PARIJS, 3 'April. Hot officieele commu niqué van hedenavond luidt: Maandag '(richtten wij tusschen Soissons en Reims een concentrisch vuur op.de Duitsche werken ten noorden van het Bois des jButtes en op de heuyels van Sapi- gneulles. t 1 Ten westen van de Maas deden de Duit- schers een hevïgen aanval tusschen. Rau- court en Bethincöurt tegen onze stellin gen aan den zuidelijken oever van do Forgesbeek, die we in den nacht van 1 April hadden ontruimd en achteraitgebracht zonder dat de vijand het bemerkte. Door het hevige vuur onzer nieuwe stellingen en flankeerend vuur uit Béthincourt ver- r*at, ted«a d* jgoegen .groote verliezen zonder dat het tot een gevecht kwam, Ten Oosten van de Maas ontwikkelde onze tegenaanval zieh met succes. In den loop van den dag wierpen we den vijand terug tot den noordelijken rand van het Ecaillettebosch ten Noorden van 't meertje van Vaux. De laatste tegenaanval, die bij zonder hevig was, stelde ons in staat het westelijke deel van het dorp Vaux weer te bezetten. In WoéYre hevige artillerie-actie in den sector van Moulinville. Ais vergelding voor den Zeppelinaanval op Duinkerken wierpen 31 onzer vliegers 83 zware granaten op de vijandelijke troe penkampen te Kevem, Cestene. Perreet en oudbure. In den nacht van 3 April wierp een onzer vlieg eskaders bommen op het station van Conflans. Bij Verdun hadden hevige luchtgevechten plants, waarbij 4 Duitsche vliegtuigen wer den neergeschoten. Andere werden op de vlucht gedreven of tot landen gedwongen. Belgisch Iegerberich.t HAVRE, 3 April. (Officieel.). Weinig ar tillerie-actie aan het front van ons leger. T^r vergelding van de beschieting van Duinkerken door een Zeppelin, beschoten onze vliegers, in vereeniging met Fransche vijandelijke troepehkampen. Tan het Oostelijke front. Duitsch legerbericht. BERLIJN, 4 April. Het groote hoofdkwar tier meLdt hedenmorgen: De toestand is onveranderd. 1 Ten noorden van Wjdsy en tusschen het Narocz- en bet Wisjnefmeer toonde de vijandelijke artillerie zich actief. Van het Zuidelijke front. Italia a nsch Iegerberic h.t. ROME, 3 April. (Officieel.) Op 1 en 2 April duurde het vijandelijke artillerievuur met hevigheid voort aan het front van het Lagarina- tot het SuganadaJ, met kracht beantwoord door onze artillerie, die met succes van een waarnemingspost het vuur opende. Vijandelijke vliegers trachtten her haaldelijk boven onze linies te komen, maar werden door ons afweergeschut op groote hoogte gehouden en door vliegtuigen ver dreven. In het Cismondal adelen onze voorposten een vijandelijke afdeel ing aan bij Malga aan de Ronz en dreven deze terug. In het dal .van San Pelegrino hebben wij in den nacht van 1 April een vijande lijken aanval op onze stellingen van Cos> labella afgeslagen. In het Cristallo-dal opende de vijand een hevig artillerievuur tegen onze nieuwe stel lingen op den Kauchkópfel, maar werd door ons vuur tot zwijgen gebracht Onze infan terie heeft de verovering van heuvel 1979 voltooid en den top bezet, welke het Cris tallodal beheerscht. Gisteren in het Butdal en aan het Ison- zofront den geheelen dag levendige weder- zijdsche artillerie-actie op de hoogten ten N.W. van Gürz. In den nacht van 1 op 2 April heeft een onzer bestuurbare luchtschepen ondanks een hovigen tegenwind een aanval gedaan op het spoorwegkruispnnt van Opoïna, ten noorden van Triest en er 800 K.G. ontplof bare stoffen laten vallen. liet luchtschip, dat door talrijke vijandelijke batterijen werd beschoten, is behouden teruggekeerd. In den morgen van 2 April deden zes vliegtuigen een aanval op Adelberg, waar zicli een belangrijk station en zetel van een Oostenrijksch iegercommando bevindt. Zij wierpen 40 granaten, waardoor zware branden ontstonden. Een aanval van vijan delijke vliegtuigen werd door de onzen met succes afgeslagen. Onze vliegmachines zijn ongedeerd teruggekeerd. Vliegeraanval op Anoon.a. ROME, 3 April. Tegen half vier versche nen 5 vijandelijke watervliegtuigen, geës- coileerd door twee torpedohooten, boven Ancona. De torpedobooten bleven op groo- ten afstand van de kust. De watervliegtui gen werden bestookt door afweergeschut, door een gewapenden trein en door vier ItaÜaansche vliegtuigen. Drie vijandelijke vliegtuigen werden neer geschoten. Eén viel in zee, maar werd door ons vermeesterd. Een tweede viel in zee en verbrandde. Het derde is hij het transport naar de haven gezonken. Op land werd weinig, materieel? schade aangericht. Drie personen werden gedood en 11 .gewond. Ge derde Zeppelinraid. LONDEN, 3 April. (Officieel J Aan de laatste Zeppelin-raid namen in het geheel 6 luchtschepen deel, waarvan 3 een aan val deden op het 'Zuid-O o stelijk deel van Schotland; één op de Noord-Oostkust van Engeland en twee op de Oostelijke Graaf schappen. Op Schotland werden 36 bommen en 17 brandbommen geworpen. Benige hui zen en hotels werden beschadigd. In Schot land werden 7 mannen en 3 kinderen ge dood, 5 mannen, 2 vrouwen en 4 kinderen gewond. Op de Noord-Oostkust werden 22 bommen en '15 brandbommen geworpen. De Zeppelins bleven van 's avonds onge veer 10 uur tot 's morgens 1 uur boven het land kruisen en werden herhaaldelijk door afweerkanonnen beschoten, waardoor hun werd belet een bepaalde plaats tot doel te kiezen. Op de Oostelijke graafschappen werden 33 bommen en 65 brandbommen gewor pen. Zoover kan worden vastgesteld, zijn alken in Schotland ppnonch gotroffea. Een 4e Zeppellnaanval. BERLIJN, 4 April. (Officieel.) In den nacht van op '4 April werden bij een aanval van onze mariueluchtschepea op de Zuid-Oost-kust van Engeland bommen ge worpen op de verdedigingswerken van Great Yarmouth. Alle luchtschepen keerden, ondanks de b*ri§e beschieting, ongedeerd terug. Ter Zee. De duikboot- en mijnenoorlog. LONDEN, 9 April. Lloyds meldt, dat hst Noorse h« stoomschip „Lno" gezonken is. AH© opvarenden zijn gered. Handel en Bedrijf. Beurs .van Schiedam. DINSDAG, 4 April. Officieel* noteering van dé Commissie uit de Kamer van Koophandel aan de Beurs. MOUTWIJN: f47.— per H.L., contant zonder fust en zonder belasting. ROGGE: Geen opgave. GERST: Geen opgar». MAïSGeen opgave. Namens de Cömm. voor de noteering. _E_ A. J. WITTKAMPF, Nóteering der Vereeniging >„Bond van Dis tillateurs", geresti'gd te Rotterdam. MOUTWIJN: f50.— per H.L. JENEVER: f54.— per H.L. AMST. PROEF: f55.50 per H.L'. Namens de Comm. voor de noteering. "MOUTWIJN: Stemming vast. SPOELING: 12.—. SPIRITUS: 183f 160. RUWE SPIRITUS: f40.50f41. ROTTERDAM, 4 April. Aangevoerd werden 75 paarden. Werk paarden f200—400, slachtpaarden f160 350, handel redelijk. Boter. Aangevoerd 38 achtste en 13 zes tiende ton en 152 stukken. Prijzenle kw, 64 ct, 2e kw. (52 'cf stukkien 1/2 'K.G. 8085 ct R. E. V. (Beursgebouw.). Aanvoer V. P. N. 37.288 stuks. Kippeneieren f7.20 7.55, eendeneieren f7.507.75, ganzen eieren f 1516. 1 Regeering. 683.479 stuks. Kippeneieren f57.05, eendeneieren f6.70. Burgerlijke Stan«1. SCHIEDAM. Geboren: 30 Maart: Martha, d. van D. van Kyog ten en M. Langedijk, Fabristraat. 1 AprilWillem Pieter, z. van F. ,T. N. van Rijswijk en A. den Boer, Laurens Costerstraat Cornelis Adrianus, z. van J. P. van Oostrom en H van Elswijk, Brugmansstraat. 2 April: Louis, z. van M. Meulstee en S. M. van Looijen, Kelenastraat. Ba ,- tiaan, z. van B. de Jager en H. van der Hoek, Beierlandscbestraat Overleden: 1 April: Een levenloos kind van F. van der Linden en C. L. Koevermans, Pernisschestraat. 2 April: Jannetje Pelgrim, oud 19 j. en 11 mud., Noorderlaan. 3 April: Een levenloos kind van J. II Houtman en E. Versteeg, Visscherstraai VLAABSINGEN. Ondertrouwd: 30 Maart AmoMus Boomsnia, 22 jaar en Maria Gertruida Gosling, 3JL jaar. Do Haddeman, 22 jaar én Fernrnegien Prim... 19 jaar. Johannes Venveij, 24 jaar en Cornelia Verheij, 24 jaar. Edeter Schnei der. 25 jaar, en Agatha Anna de Willigen 26 jaar. Hmbrectó van Assen, 61 jatu en Neoitje van der Vlis, 52 jaar. Gehuwd: 30 Maart. Kornelis Nieuwstenten, 24 jaar en Ingetje Eigenraam, 25 jaar. Hendrik Binnendijk, 29 jaar en Hendrika van Gelde*-, 20 jaar. Geboren: 29 Maart Thomas, A v. Th. van den Bos en J. Brouwer, .Koningstraat. 30 Maart Frans, v. D. Id kei en M. (M. Bijl, 60 Nieuwlandsteeg. Overleden'! 29 Maart. Maria Cornelia iïuibertina Len sen, 38 jaar, echtgenooto van A. van lio%« welingen, Binnensingel. BEURS VAN AfISSTERDAW 4 April 1916. h ïoo-iooo An- obi. 15% Am; B. Sag. a r. f. A. >05 Amwlawi C«a, C* rtie Dagelijkse!* Beursbericht, Amsterdam 4 April.' De stemming van de markt was heden onzeker. Scheepvaart cn Rubbers flauw,'*'. Amenk. fondsen flauwer, doch williger voor Steels en Car and Foundry op Xcvv-Yoik. Ook marinevvaarden w.uren w 1 Ui gei. I.m Oliewaardert waren geconsolid-oenie Holt hooger docli met vtcinig omzet. TWEEDE KLASSE. Trekking van 4 April 1916. No. 8372 f 20.000. No. 7355 f2000. No. 9205 11500. Nos. 2324 14608 18987 ieder f 1000. Nos. 375 7010 ieder 400. No. 6894 f 200. No». 1126 2650 3367 6273 17473 i«dw f 100. Prijzen van 30. 32 58 64 82 111 121 1*25 207 333 355 AL4 610 622 7J0 782 821 90» 935 955 1069, 1108 1201 1204 1286 1288 1296 1370 1449 1467 1483 1499 1564 1603 16*45 1681 1745 1837 1879 1921 1979 2024 2115 2152 2-182 2201 2284 2291 2293 2295 2303 2417 2542 254C 2563 2631 2685 2719 2743 2762 2765 27SO 2852 2902 2912 2986 3022 3088 3089 3128 3162 3217 3247 3298 3313 3312 3373 3383 3445 3460 3496 3652 3664 3751 379S 3804 3815 3817 3834 3S67 3S73 3893 3905 3910 3949 4011 4015 4018 4046 4051 4205 4259 .4269 4430 4507 4552 4566 4602 46421 4655 4661. 4699 4728 4729 4745 4748 4753) 4793 4800 4824 4851 4853 4873 4930 405* 4956 4996 5023 5064 5071 5133 5193 522T 5235 5270 5294 5300 5350 5360 5447 5461/ 5463 5564 5733 5757 5761 5820 5843 5S55] 5911 5959 5982 6012 6075 6080 6177 6217; 6221 .6279 6352 6513 6548 6572 6596 6606) 6627 6633 6601 6673 6724 0801 6847 6910Ï 6934 C964 7263 72S3 7294 7300 7381 7480 7544 7f)'0 7570 7623 7644 7649 7691 7707; 7736 7740 7827 7834 7862 7867 7955 7963 8147 8165 S170 8185 8202 8263 8363 8400! 8410 8509 8521 85Gi 8673 8785 S787 89641 8973 8988 9109 9162 9244 9563 958'.. 9389 9589 9010 96'33 9611 9619 6549 9660 9688 9742 9766 9886 9968 9982 101)46 101231 10229 10331 10341 10353 10353 10365 10420: 10429 10441 10-146 10481 10491 10512 10584, 10614 10723 10838 10816 10998 11005 11036! 11000 11196 11212 11231 112S5 11358 U399; 11464 11491 11520 11700 11782 11844 U87R 11880 11951 11964 12074 12079 12151 32185! 12256 12260 1230S 12333 12380 12466 12467; 12471 12510 12537 12535 12586 12605 12673? 12724 12839 12S75 12:*0S 12951 12957 12975 13015 13076 13089 13179 13193 13237 132451 13263 13265 13297 13350 13577 13643 13686 13725 13766 13S35 13891 13956 14054 14125 14162 14248 14252 14269 14392 14401 144571 14515 14533 14595 1461-1 14793 14796 14808 14828 14S32 14916 15170 15220 15225 1531)33 15392 15607 15617 15616 15652 15676 156941 15696 15783 15846 15888 15983 16039 16040. 1605S 16066 16218 16261 162S9 16365 164128 16443 16468 16489 16515 16526 16543 16S951 16618 16655 16659 16600 16694 16705 16820, 16838 16846 168S2 16891 16900 16912 1699S 16998 1(054 17100 17182 17210 17226 17329. 17335 17412 17420 17443 17467 17475 17543: 17562 17567 17577 17595 17606 17643 1V652; 17678 17725 17749 17891 17957 18001 18025; 18071 18083 1S220 18286 18290 18365 18405! 18433 18467 18515 18534 18537 18543 18653; 18691 18720 18748 18781 18801 18814 168205 18841 18941 18969 18975 19018 19035 19137; 19177 19194 19292 19435 19306 19548 19611? 19619 19732 19733 19770 197S4 19815 18330 19844 19845 19854 19857 19915 19930 1.9958, 20002 20065 20086 80141 20144 20153 2015® 20173 20214 20239 2(}340 20390 20400 20439i 20455 20484 20550 20620 20659-20708 205SA! 2Q8P2 20816 20821 20947 20957 oS- 4411/u 1SC 73% Cart t. (W. A~; £6% Am. Car 4 F. C. t. A- 628/g Am. Hilda C. T. p. A.: 44% 44% Am. Sm. 4 R. C; t. A. $0 VU/» Anaconda. Copp, SL C.vJL 165 165f/a BetMefa. Steel. C. r. A. 418 Centr. Leath. g A. 43% Stand. Mlil. C. g. A- 81% Stud. Corp. C. g. A- 1S5 134 Un. agar. C. r. A. SI 51% U. S. Steel. C. C. g. A. 75% ~eiiV} MIJNBOUW -ONDERNEMINGEN. Nederland en Koiouiïa. Guyana Goud. gew. A. 20% 20% Ketahoea Mijnb- jir- A. 201/s 201g Palelsh Mijnb. t X. 17% PETR0LEUM-0NDERXEM1NGEN, K. M. t E. Pet br. A. £52 543 Periaï Petr. M- A. SSU/g te 2. Periïk P. pr. A. 74% 74% RUBBER-MAATSCHAPPIJEN- Nederland en Koloniëa- Amglerd. Rubber A- 183 ISO Dell Batavia Rb- A. 140 1417 s Java Caontcb. Cy. A 117% 121 TABAK ONDERNEMINGEN. Nederland en Koloniën- Amet. Dell Co. A. 225 229% Deli-Maalschappij A- 484 483% Padang Tabak Mij A- £3% Rolterd Ddi-Mi). A. 181 li« DIVERSEN, Buitenland. Maaw. L. G. Reit 80 SPOORWEGEN. N ed erl and. Holt IJ. Sp-JI. A_ 77 N-B. Bor-l-W. lh. O. 4Vd S3 ls 5 123 127 Sa h O. 15% - naar d» Officieala Priiinnlfninï van d« Varacaieini toot dan Effactmbasdal. STAATSLEENINGEN. NadarlaBd- V.K. L.K. H.K. Nad. W. S. Obl. f 100 1011/4 Ned. W. 6. Obl. f1000 i01S/e Nad. W. S. Obl!«. 53/2 82s/g 70%, 5 70 ,.ïl/2 593/, 101% 101%, Ï27/S 70% 701/g 393/8 Nod. -W. S. Gbtig Nod. W. S. Certif. Ned. W. S. CarÜf. O 8 W n d i I. Obllf. 1915 flOO OWij. 1915 f1600 Rualand: Iwan. Bomb. G. R. m iV» 301/» Oh. k. 100 Nle. Sp. *eT-'69 4 Obl. Gacona. R. *50 4 Obl. Znldweat 615 4 Cona. GR. 6*5 "69 4 Obl '89—90 Hop» 6«* tv. Waoa. Sp 095 '90 4 HfOt. '94 0* Sm* CM 0 4 Turkffa- Obl. mi tr. mem t China. Goudl. Rum. Gar. IMS 4 Japan.- Obllg. la Mexloo. BrazlliS. Fund 1914 i, 90—100 f 001/» PROV. EN STED. LEENINGEN. Nadarland. Amatardasn 191£ 1097/, INDUSTR. ONDERNEMINGEN. Bultanland. 101% 101% 70% 701/4 L 0B/g 100 1001/s 871/5 «2% 621/15 50% 181/» SS 85% 50 65 100%, - 01 627/g 62%, £5<%a 587/, £4% k. 109 4l/j 82% Idem Amerika. Alch. T. A S. Fé. C. t. g A951', Deneer Rio C- v. A 103', Ene Spw. gew A. 323', Kans C South A 247/ig Kangas le h O 3 651', Mte K. T»x C. v A. 4% N-Y. OnU A WeM A. 20 South Pao. g A. 92% Southern Railff C>. Vol. Tr. Or. ge». A. 18% Union l'ac Hr. C. V A. 1201/s PREMIELEENINGEN. Nederland. Pal. v. Volksvl. '67 114% Pal. v. Volksvl. '69 f 2.30 Witte Kruis A S België- Antwerpen 1857 59 Hongerde. Tbeiss Reg G«. 1880 4 1187/, Afrika. Congo loten 1885 24.40 Prolongatie 10% 321/s 23% 04 4I/2 281/8 92% 125 2.10 501;» 221/0 28% 2.20 41/2 jft

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 3