KOSTHUIS. JÏTSCH. Auto-Centrale, k F. m LIssa. ODE'S BoetaÈL ZES LIEDJES KLEIIG ADVERTENTIES. J1 Scliiedamsche Courant, Casino Variété. Lame Ham 64/66, ScMam. APOTHEEK, HOOGSTRAAT 118 Provinciale Grediet- en Spaarbank, Schiedam. Honig's Maizena en Puddingpoeders, A-LA-MI- Mt U plaats»! gemengd Nieuws, Handel en Bedri]f. ADYERTENTIEN. Conversatie, Grammatica, Handels correspondentie. i I *i poé Eerste Tuinsingel 24. HULEDEj 14-Jarlge praktijk In Dultsehlaad. G-zVJRzVG-E tP Luxe AUTO'». Borstkruiden, Bitterkruiden, Ulirichs Kruidenwijn. De DIRECTIE bericht dat de Coupons der 45 f/d Oblig-atiën, vervallende 1 April 1916, vanaf dien datum betaalbaar zijn ten kantore der Bank, alsmede bij H.H. Correspondenten. De Bank blijft voort gaan met de uitgifte der 5 °|o Obligatiën. - Koers thans 99 JV ness 25 Fabriek „DE BIJENKORF" voorheen M.K. HONIG. J. F. DUPONT. Markt £L Telefoon ABONNEERT U SCH1EDAMSCKE COURAHT. met Pianobegeleiding. Prijs p. nummer Veertig Cent Wenscht U Dienstbode, Dienstmeisje, Dagdienstbode Meisje, Werkvrouw, Noodhulp, Jongen. Jongen Pension. Een Benedenhuis Boven- of Benedenhuis. Rosmijs-ifsrkoopers. 2 Jalouziën Dagelijk« is, M. P. HEETMAN, C. H. HINKELAAR, P. J. TAN DER REE, Firma B. MALTHA, druse Courant circa SVt wtw d«s namiddag», bg de firma's Breeistrast hoek Kethelstroat Broersveld 5 6, Hoofdstraat 125, Hoogstraat 4-6 ad twee eeomt.ö per nummer verkrijgbaar. Lachen i Lachen Lacheni Lachen Bloembollen. Op do bloenxbollcmoldcn is <lc algemoene bloei ingetreden. Behalve de tulpen, dio eerstdaags beginnen, ts alles open. Wie belang stelt in <len bloei, duet het baste te gaan. kijken midden dezer week. Nekkramp. Te Ilarderwijk is weer oen nieuw geval van nekkramp geconstateerd bij een Ne- derlandschon militair uit de nieuwe kazerne. Diefstal in de Rotterdamsche haven. To Rotterdam i-. gisteren de geheclo be manning van de elevator 12. in gebruik bij do Relief Commissie, m totaal 16 per sonen, door do uviorpolitio aangehouden als verdacht van medeplichtig aan diefstal van een grooto partij schoenen, een baal meel, een stuk flanel enz., op verschillende plaatsen aan boord van deze elevator m slaapplaatsen, onder vloeren, enz. verstopt gevonden. Al deze goederen, gelost uit het in de St. Jobshaven aldaar liggende stoom schip „Lmdenhall", zijn bestemd voor de Belgen en uit Amerika verzonden aan de Commission for relief in Belgium. Inbraak. Toon gisterochtend het fypografen-perso- neel met den chef der drukkerij het bu reau van het to Watergraafsmeer verschij nend Weekblad „De Meerbode"* wilde bin nengaan, bleek dat de deur niet gesloten was. Toen het personeel binnentrad, zag het, dat in het achter den boekwinkel ge legen kantoor de brandkast open stond. On middellijk werd toen de ■"igcnaar der zaak, de heer K. Wille, gewaarschuwd. Nadat deze zich overtuigd had, dat er f191 uit de brandkast ontvreemd was, be- nevens een spaarbankboekje (groot f175), werd ajlereerst de politie gewaarschuwd en de administratie der posterijen verwit tigd van liet ontvreemde spaarbankboekje. Het eigenaardige bij deze inbraak' is de omstandigheid dat nóch aan de buitendeur, nóch aan de brandkast eenige sporen van braak aanwezig zijn. De dader moet dus op de een of andere manier in de gelegen heid zijn geweest, de op genoemde sloten passende sleutels te laten namaken. Scltandelijk. Een matroos en een soldaat zijn Zondag in de woning van een 50 jarige winkelier ster te Vltssiiigeu binnengedrongen. Zij deden de vrouw onzedelijke voorstellen en hebben haar vervolgens beetgegrepen. De vrouw, die alleeu thuis was, is ge rui men tijd met de onverlaten worstelende geweest.. waarna do sujetten zijn heengegaan, nadat één hunner eerst do winkellade heeft ge licht. Do vrouw heeft zich onder genees kundige behandeling moeten stellen. De politie stelt een zeer streng onderzoek in. Rofjelvuur bij Avocourt. Collin Ross geeft in de „Vossische Zei- turig'de volgende beschrijving van een dag onder roffelvuur. Opstaan, twee uur. We lagen met z'n tienen in het kale, ontzaglijk hooge vertrek van bet kasteel. Tot aan de zoldering reik ten de boogvensters, waarvan de gebroken ruiten gebrekkig met planken waren toe gestopt. De wind streek over den steenen vloer en rukte aan de bouwvallige deur. Tot aflossing naar het front. De kameraden stonden zich reeds tas schen de stroolcgers aan te kleeden. Bene den stonden dc paarden al gezadeld. Wij rijden door den nacht. Als een witte band licht kle straat achter de bergen, grom men de stalen leeuwen, aan den horizont weerlicht het in snelle, zenuwachtige trek kingen. Nu groeit het rollen en. dreunen aan tot het een wild, heesch heffel is van twee beesten, die elkaar aanblazen Dan wordt het weer zwakker en sterft wen tot weinige korte slagen, die'zwaar en bang sidderen in den nacht. In de bivakken is reeds leven. Een veld keuken sproeit roode vonken, daar staan al mannen met de menageketel te wachten Door de dorpsstraat ratelt een colonne, dan komen wij weer in het donker en de stilte Men hoort slechts den hoefslag van d>* paarden. Aan het front stijgt een liehtkogcl omhoog, snel ou zeker, staat dan een oogen blik sidderend cn besluiteloos aan de Juchl en daalt rteer met verbleekenden schijn •Bjrj eeu krater langs den weg vvoi den de paarden schichtig. Een paar paai denlijken liggen aan den kant. Men heef' ze niet weg kunnen krijgen. Dc weg lig' hier voortdurend onder hevig vuur, de op gezwollen lijken zien er vormeloos uit in do morgenschemering. Ongemerkt is het duister geweken, vaal en vijandig komt de morgen. Achter ons front staat liosch, stammen zonder takken, versplinterd wit hout, eiken geknakt ais struikgewas; heneden in het dal is drassig grasland, zwart van den omgewoeiden moerasgrond. De batterijen in de buurt zijn aan het werk om do beschadigingen van gisteren te herstellen, en nieuwe, steviger dekkin gen te touwen. 1 Het is betrekkelijk kalm. De Franschen schieten slechts een paar brandgranaten. Honderd meter voor de batterij ontploffen zij. Een leelijke vlam slaat uit, roet, rood- walmend als van petroleum. Het kreupel hout is nat van da dauw, bet smeult mt Weinig aan de voeten van de hoornen, dan dooft de vlam uit. De kanonniers werken rustig verder. Tegen den middag wordt let vuur hevi ger. In snelle volgorde komen de zware slagen lot ze tot een dreunend knallen versriioltou. Om drie uur komt van ten batterij dicht achter de infanterielinio het telefonisch bericht, dat een dekking bedol ven is. Ik ga er met een paar man heen, maar zij hebben zich zelf mals geholpen ds wij aankomen. In de batterij zelf is niets gebeurd, slechts van een vooruitgeschoven stuk krijgt men geen bericht, de telefoon is -tukgeschoten. De. loopgraaf daarheen is gedeeltelijk eeds platgeroffeld. Het vuur wordt weer heviger. Met gerekt gehuil strijken de gra naten door de kale stammen van het ge havende bosch. Dc lucht is vol huilen en suizen. Daar, vlakbij, komt er een indeloopgraaf, Rechts ligt een kleine gang; een instinc tieve sprong. Het gedreun komt ine eerst tot bewustzijn als de aardzoden op mij neervallen. Mijn hart is rustig. In het eerste, oogenblik heb ik een gevoel van berusting, dan vlamt de levenswil weer op. Ik moet eruit voor de aard last te druk kend wordt. Het gaat makkelijker dan het scheen. In de verte kletteren nog aard kluiten en splinters neer als de hoefslag van in de verte gallopeerende paarden. Drie meter verder ligt de krater, midden in de loopgraaf. Diep omgewoeld en ver brand de aarde. De gassen slaan neer boven het gat. Daarnaast een gekreun. Daar ligt de reserve van het voorste bataljon. Een man is half bedolven, twee kameraden probee- ren hem aan de armen eruit te trekken. Spaden hier! Zwijgend en haastig graven wij. De leem is ioo taai als klei, weer eeu gesuis. God zij dank, die ging yoorbij. ,,Zoo, nu snel dn dekking met hem." De rjian hangt als een klomp jn de armen i an een ander. Nu naar het stuk. Ik loop door den gang. Men komt liaast niet vooruit. Een brei van leem, takken en stammen. Het kanon is iveg. Een verwarde hoop op do plek waar het gestaan heeft. De ijzeren dragers waardoor het gedekt werd, zijn gekraakt als riet. Alles verwoesting. De ingang tot de dekking is echter open. Ik sla de deur open, alles is nog ,in leven. Een aardbeving. De deur slaat toe. De kaars gaat uit Voor den ingang ligt een,' zware klomp. Niemand zegt eerst iets. Dan „geen hcht aansteken, Sigaren uitdoen." De lucht is slecht en verbruikt, zij moet voor 1ien rnenschen 'genoeg zijn. Xog een paar 'zware slagen, dan proliee- ren wij de ,deur weer 1e openen. Door fver- lende druk wrjkt de arrdmassa. Frissche lucht stroomt naar binnen. Ik houd het echter daar beneden niet uit. Liever buiten in het grootere gevaar, dan daar beneden 5n de verstikkende duis ternis, waar de angst beklemmend van de een naar den ander kruipt. Xaar voren. Bij de waarnemers in <le sappen. Het is nu hetzelfde. Voor en ach ter gaat de dood over de aarle, t Ik hoor geen gedreun meer. Afijn zin tuigen nemen niets meer op. Alaar zie, een, twee, drie granaten midden in de loop graaf. Verder gaat het niet meer. Uit de trechters stijgt het gas omhoog, kruipt ver stikkend en verlammend in de keel. Een zee van dood en als verloren daarin een leven. Neen, de angst mag mij niet overmees teren. De dood kan ntij hier niet meer ver rassen. Hier zijn wij ieder oogenblik' be reid. Alaar nog is het geen tijd. Een wedren met den dood. In sprongen van gat naar gat. De eenige dekking in de vol geworpen loopgraaf. Daar is een mijngang, als een eiland in de woeste zee. De gang is vee] meters diep, twee uit gangen heeft ze. De infanteristen zitten dichit naast elkaar 'gehurkt, maar de lucht is goed. Er is trek in de gang. „Nou zullen we eens kijken of ie 't uit houdt'", zegt er een. Ze bekijken net van den vroolijke kant. Dat is de beste steun, Zij hebben water in de veldketels en ik kan mijn keel spoelen, waarin nog steeds bijtend de rook' van de granaat zet. Als het vuur zwakker wordt, spring ik het laatste stukje naar voren. De loopgraaf is gedeeltelijk bedolven, maar de posten staan op hun plaats. Een machinegeweer wordt in orde gebracht, de compagniecom mandanten snellen door de gangen, het blijft echter stil, de Fran.sch.nian komt niet Mis schien heeft hiij een aanval van onzen kant gevreesd, cn wilde hij ons voorkomen. Ver- nietigingsvuur, heet het dan in het bericht. Men leest zoo gemakkelijk daarover heen. Het moet reeds laat geworden zijn. Het gloeit tusschen de stammen, de zon gaat onder. Eenige granaten trekken nog alsach- ternnkomendc trekvogels langs den avond, hemel. De plotselinge stilte ligt als een balsem op het hart. Men hoort weer zijn eigen stap, het kabbelen van het water. Waarachtig, daar zingt leeds een vogel tus schen de stukgeschoten beamen. Wit en pun tig stejken. de splinters uit van de doode- lijk getroffen stammen. De aarde is om gewoeld, maai- daar, daar komt een beetje groen te voorschijn, jong, zacht groen, het wordt lente. Lente? 1 van de lichting 1917 eerst naar het front te zenden, wanneer alle overige reserves zijn uitgeput. Het geval doet zich echter voor zoo vernoemt althans de „Frank furter Zeitung" dat wegens de verliezen voor Verdun reeds de laatste paar weken rekruten van de lichting '17 naar het front zijn gezonden. ROTTERDAM, '4 'April. Binnenl. granen. Tarwe f1616 50, win ter- en zomergerst f 17.50-—18.50, harer f 16—16.40 Afais. La Plata f 400. Faillissementen. Uitgesproken.! Alej. A. P. IfagemanHirschman, kamer verhuurster te Wageningen. Rechter-com- nussarisjhr. rar. J. A. van dei' Does(cu rator: mr. D. L. Leca us de Ridder. J. J. F. Th. Af. Cattie, handelende onder de firma Cattie Co., kassier en commis sionair m effecten te Rijsenhurg, voorheen, te Amersfoort. Rechter-commissarisjhr, mr. J. Scliuurbeque Roerje; Curator: mr. H. G. Holstoyn AI. Worp, winkelier in kruidenierswaren en metselaar te Amsterdam. Rech ter-oom- missaris: mr. .T. J C. E scha uzi-er; Cura tor: mej. mr. Ada Goudsnut. C. Kuipers, weduwe van P. Koop. open bare koopvrouw en winkelierster te Amster dam. Rechter-commissarisen Curator als voren. S. C. Spierenburg, vrachtrijder, Den Haag. Rechter-cornmissansmr. F. Boudeker; Cu rator: jhr. mr. A. Reigersman. H. G. van Kalleveen, aannemer te Leiden. Rechter-commissaris: mr. J. v. Geiein Vi- trmga; Curator: mr. H. G. Gordon. Opgeheven: r A. B. Zeehuid, kleermaker te Nijmegen. Nalatenschap van G. Carlier, Den Haag. Geëindigd: J. van Ophem, meubelmaker te Rotter dam. Hoogwater te Schiedam... April 4 vin. 5.10 ma. 5.20 >5 5.39 5.44 t 6 6.12 6.31 Hoogte van het water op da rivieren- Berichten van 3 April. KEULEN. 11 n v rn. 2.57 Gev. 0.05 M KOBLENZ, 6u. v.m. 2.50 Gev 0.13 M TRIER, 9u. 1.10 Gev 0,20 M DUISBURG, 8u 'smorg. 1.58 Gev. 0 21M LOBITH, 11 u, 11.83 Gev 0.17 M Zon en Maan. 'omopg. April 5: 5.28 wn. ond.g. 6.39 am 65.26 6.40 Oorlogtvaria. In Frankrijk zouden van 1 April af de 1 and weermannen, die in de jaren 1868 en '69 zijn geboren, en die reeds in het be gin van den oorlog waren opgekomen, op nieuw onder de wapenen worden geroe pen. De minister van oorlog heeft wel ia Trior ma do Kamer beloofd d# rejpruteu 10 April E. K 18 April V M. Een JOXGMEXSCH P.G. vraagt te Schie dam begin Mei een net Brieven met opgaven aan GREVELING's Boekhandel, te Zwartsluis. 9810 8 9808 6 fesj co C7CZ5 C-D l-l"! 1t i ca Pd g. BILLIJKE VARIETEK voor het verhoren van *S| Uitstapjes vroegtijdig te bespreken. F*' Flinke ruime Auto's. Vraagt inlichtingen. Telef. 278 Telefoon 360. 3358 10 U ontvangt de beste kwalitaLt voor billijken prijs, indien U Uwen winkelier vraagt naar Verzamel de zeer mooie plaat jes, die er bij cadeau warden ge geven, in Houig's Maizena-Album, dat voor 30 cents bij Uwen winkelier verkrijgbaar is. De serie plaatjes be staat uit 106 mooie lajkjes op plaatsen in Nederland. Het Album bevat voor ieder plaatje een aardige plaatsbe schrijving. Plaatjes, die U dubbel hoeft, kunnen wórden geruild. Koog aan de Zaan. 9620 27 OP DE Zooeven verschenen en voorhanden: Woorden en Muziek van J. P. J. H, CHNGE D00RENB0S (DB CARTER). 1. Het vogaltje op jEfeUi*'* hoed. 2. Awn Paatje* j j 3. Brief van ©e>n Bekrisch aan een 8a£ fisoh over de (Inkwartiering. 4. Harten met Opschriften. 5. Briet van msiouden Landweermaa aan «en jongen Landstorraar. i 6. Zijn Vaderlandtche Vlag. JEU D ammer met /een tprwbend titel blad, getekend door (WILLY, f TER. SCÜI- 8175 30 Broers- vest 91—93. Tel. 437. C. KOK V RflTTW- en Verlovingsringen in enorme keuze. nuut gaan onze Horloges. 9806 10 Prijs 40 cent per annonce (hoogstens 10 regels) bij vooruitbetaling. Dezelfde advertentie voor 3 achtereenvolgende nummers opgegeven wordt slechts 2 x berekend. een* Dienstbode, Werkmeid af Linnenmeid, enz-, plast* eane annonce in dit blad. Slechts 40 Csnt per geheels annonce. Gevraagd een nette van 7 tot 1 uur, nietala aaeid- alleen. Loon f'2.50 per week. Adres te bevragen aan bet Bursau van dit blad. Terstond gevraagd een net niet beneden 15 jaar, P. G. T» bevragen aaa bet Bureau van dit blad. gevraagd. Hoog loon. Te bevragen aan bat Bureau van dit blad. Gevraagd esn net B. K. leaftijd 15 A 16 jaar. Loen f2 per -week. Brieven ondet letter E aan bet Burean van dit blad. Gevraagd een nette ▼oor een klein kantoor. Aanmelding Nieuws Haven Ns. 103. Te Botterdam in het Westen gevraagd, voor minstens een maand, een P. G,, die goed kan werken. Brieven met opgave v. leef tijd en waar inforts, te bekomen z(jn, onder letter B aan bet Bureau van dit blad. Gevraagd een flinke Broersvtld 25. Toko". „De Zoete Een nette gevrsigd bij 0. VANltEüBS, Schilder, Westvest. Aangeboden op netten stand een frisiche Zit-Slaapkaaer v. Heer of Dame, met volledig Pension. Brieven met opgaaf van prijs onder ietter C aan bet Barean van dit blad. te hunr, Achtersingel 49, voor f 3.25. Tt bevragen Oostsingel 64. Tegen Vei of Aug. a.s. ge vraagd esn flink Goed droog. Huurprijs f300 A f 500. Brieven onder letter D aan het Bureau van dit blad. Belgisch Uspoedsr A 20 ct. per pakje is voldoende om 6 Liter heerlijke Boomijs te maken in li smaken, Vanille, Citroen en Frambozen, Alleen verkrijg baar bij DANIeL MALTHA, Broers veld 2527. Ts Koop met kap. Te bevragen bij J. v. d. STEEN, Nieuwe Haven 37. als Huishoudster, Winkeljuf frouw, Modiste, Naaister enz., plaats «ene annonce in dit blad. Slechts 40 Cent per geheele annonce. BureauLm|« lavei Mo. 141 (hoekKerteKavea) Irma A. P. DE HAAN, (DirectieSOESMAN). COOLIIIf«EL. ROTTKKBAR. TELEF. 8400. Betwsseester's iOperette-Gcielichsp. Pracht-Operette in drie bedrijven. (Vol afwisseling. Optreden, vanMOUPIE STAAL, Humorist, CHR. DE LA MAR, MADY Sc "WILLY ENCLA in hun moderne dansen. Het Mairozenballet (12 Dames), enz. enz. 55 Persenen op 't Tooneel. Praeht-Monteering. Versterkt Orkest. Wegens 'uitgebreidheid der Voorstelling aanvang preclee 8 nar. Eind® 11.10. Plaatsbespreking zeoals gewoonlijk. 1202 48

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 4