De oorlog. 69"* Jaargang, Woensdag 5 April 1916. No. 15108 NA LANGE JAREN, Deze courant verschijnt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen. Pnjs per kwartaal: Voor Schiedam en Vlaardingen. D. 1,36, traneo per post fl. 1.65. Pnjs per weekVoor Schiedam en Vlaardingen 10 cent. Afzonderlijke nummers 2 cent. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. Advertentien voor het eerstvolgend nummer moeten «Ue middag» réis een uur «an het Bureau bezorgd zijn. Buroau: Lange Haven Xo. 141 (hoek Korte Haven). Bt#s der Adrerteatiia: Taa 1—8 regehi fl. 093; iedere regel meer 20 «*uW. Ree terne» S9 eent per regel, ftroote letten neer de plaats die sfl iaaernea. Adrer ieatie a aironneurent op roordeeiige roorWaarden, Tarieren faierrea s3}n gratig ma het Burcea te hekomen. ïtag«lgk» werden seogeaaacnde kleine advertentiën opgenomen tot den priji Ttt 40 eeatg per «pdvertenöe, hij vooruitbetaling aan het Bureau te voldoen. fifeee «drerteatito worden, mits voo: 8 achtereenvolgende nummers opge geveo, sleehtt 3 som4 berekend. Intercom® nual« Telefoon Xo. 193. Maximumprijs voor con- sumptiemelk. De Burgemeester van Schiedam brengt ter algemeen© kennis, dat de maximum prijs voor volle melk, voor direct ver bruik bestemd, voor do gemeente Schie dam is vastgesteld op lOi/g «ent per Liter, ttl/j eent per halve Liter. De aandacht wordt er op gevestigd dat hei van groot belang is, dat alle verbrui kers medewerken dezen prijs te helpen handhaven en dus melk, voor hoogere prij zen aangeboden, dient "te worden, gewei- ge rd. Schiedam, April 1916. De Efctrgeniseestor ran Schiedam; ar. L. HONNERLAGE GRE.TE. Maximumprijzen yoor groenten. De Burgemeester van Schiedam maakt bekend, dat voor den kteinverkoop van groenten de volgende maximumprijzen zijn vastgesteld>- Roode kool per K.G. 9 ct; Gele kool per K.G. 8 ei; Uien per pond 5 ct., per K.G. 10 ct.; Peen per K.G. 6 cl; Knolrapen per K.G. 5 ct Kroten per K.G. 10 ct. Zuurkool per pond 6ct., per K.G, 12ct.; Pronksnijboonen per pond 10 ct., per K.G. 20 ct.; Enkele sperzieboonen per pond 13 cl, per K.G. 26 ct. Dubbele sperzieboonen per pond 10 ct., per K.G. 20 ct Deze prijken zijn gesteld voor den win kelverkoop, zoodat voor het thuis bezorgen een billijke vergoeding in rekening mag worden gebracht. Aan deze regeling zijn alle handelaren onderworpen. Schiedam, 4 April 191G. De Burgemeester van Schiedam, ML L. HONNERLAGE GRETE. Kennisgevi ng. Ito Burgemeester van Schiedam, Gezien art 15 der wet van den 26sten Mei 1870 (Staatsblad no. 82) betrekkelijk de Grondbelasting, brengt ter kennis van de daarbij belanghebbenden, dat de staat, aanwijzende de uitkomsten van de metin gen en de krachtens art 14 der aange- jhaalde wet vastgestelde schattingen van gebouwde- en ongebouwde eigendommen binnen deze genteen te gelegen, gedurende naar het Engelaah, i door n Gr, M0PERI2YL 30; i „Ik geloof, dau daar verkeerd aan deedt" Blrampton sprak vriendelijk maar op vas ten toon. „Uw beweegredenen waren goed en u handelde goed. zooals u meende, maar het Is niet tegen te spreken, dat tl kwaad deedt om er een goéd doel' mee te he reiken. Want. indien u mij niet kwalijk neemt, dat ik rond uil. mijn opinie zeg, het was verkeerd 1e beloven dc vrouw te zul len worden vten een man, dien u niet lief- hebt" „En nu moet ik de schuld betalen voin die fout," zei het meisje droevig; „moe ten wij .altijd boeten voor de fouten die wig begaan?" „Ik vrees van wel." Brampton's stem was nog zeer vriendelijk, maar zeer flink; het was een der oorzaken van do kracht en hulpvaardigheid, die van hem uitging, dat hij nooit poogde goed te noemen, watver- fceêrd was, maar openhartig en onbe schroomd de waarheid sprak; hij Was te eerlijk tegenover zichzelf en anderen om ooit verkeerdheden te vergoeilijken. HOOFDSTUK XII. De gevangenis. jjNo®, ik kan niet gaan, ik dêfchl dat dertig dagen ter inzage op de Secretarie i afdeel ing A), is nedergelegd. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den 5 April 1916. De Burgemeester voornoemd, M» L. HONNERLAGE GRETE, Kennisgeving. Inrichtingen welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. Burgemeester len Wethouders van Schie dam i t Gezien het verzoek van: - lo. R. HOFMAN, om vergunning tot liet oprichten van een zakkenklopinrichting in het pand Westvest 106, Sectie C no. 1228, met een benzinemotor van S'/L P.K-, drijvende een zakkenklopmachine 2o. do GEREEDSCHAPPENFABRIEK ..LABOR", om vergunning tof het oprich ten van een smederij in liet pand Buiten lui enweg 94, Sectie L no. 1702, met 2 lectromotoreri v,in resp. 15 en 4 P.K., drijvende een amarüsteen, een slijpmachine, een schaafmachine, een fraisrnachine, 3 draaibanken, 2 boormachines en eensmeed- liamer 3o. L. VAN PELT, om vergunning tot iiet oprichten van een fahriek tot het be reiden en drogen van groenten en fruit in het pand Nieuwe Haven 61, Sectie M no. 1987, met 3 electromotoren van resp. 34, 20 en 2 P.K., drijvende verschillende snijmachines en exhausters; 4o. L. VAN PELT, om vergunning tot het oprichten van een fabriek voor het snij den, koken en drogen van vruchten en groenten in het pand Lange Niéuw-straat 27, Sectie L no. 575, met 2 electromoto ren van resp. 10 en 15 P.K,, drijvende een exhauster en diverse snijmachines, béne vens een ketel van 11 vierk. M. verwar mingsoppervlak, voor 't koken van groenten; 5o. M. J. VLUG, om vergunning tot het uitbreiden van zijn banketbakkerij, gedre ven door den bestaanden electromotor van 1 P.K., in het pand Singel 222, Sectie I no. 381, door bijplaatsing van een dubbe len heetelucht-oven. Gelet op do bepalingen der Hinderwet, Doen te weten: dat voormelde verzoeken met de bijlagen op de secretarie der gemeente zijn ter visie gelegd dat op Woensdag den 19en April a.s., dos voormiddags ten ll'/o ure, ton raad- huize gelegenheid zal worden gegeven om bezwaren tegen het toestaan van die ver zoeken in te brongen en die mondeling of schriftelijk toe te lichten; dat gedurenide drie dagen vóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secre tarie der gemeente, van de schrifturen, die ter zake mochten zijn ingekomen, ken- nis kan worden genomen; en dat volgens de bestaande jurisprudentie niot to>t beroep op een beslissing ing©. ik den aanval kon ovenvinnen en mijzelf dwingen op te staan en de reis te doen zooals ik wel meer gedaan heb, maar ik kan het niet." Mevrouw Marshall viel te-, rug op het kussen en keek Joyce met be- zoigjde oogen aan. „Ik! weet niet hoe ik het zal kunnen Verdragien. niet te kunnen gaan, maar het is mij onmogelijk." De vroege morgenzon stroomde de schaars gemeubileerde" slaapkamer binnenbij dit niets verbergende licht kwam iedere pijn van het gelaat der zieke vrouw met vree sol ijlde duidelijkheid uit en de verwoesting aangebracht door den aanval van pijn van den vorigen dag, ontroerde Joyce en wek te opnieuw haar medelijden op, op dien .turnmorgen. Ofschoon mevrouw Marshall beslist geweigerd had de gouvernante toe stemming te geven bij haar te waken of zelfs op de sofa in haar kamer te sla pen, was Joyce toch menigmaal stilletjes binnengeslopen gedurende den nacht en nu, vroeg in den morgen, stond zij, met een kopje thee in de hand, naast het bed van haar patiënt. „Drinld dit eerst eens uit en laten wij de zaken daarna bepraten, en zien, water aan gedaan kan worden," zei ze tot ant woord op de wanhopige woorden der zieke „Er kan niets aan gedaan worden," luid de het korte antwoord. „Ik moet hier blij- ven liggen en het verdragen dat is al tijd de eenige manier. Ik moet het ver- dragen, zoo goed als ik kan, terwijl hij Het is ons noodlot, wij worden achtervolgd door een. wreed noodlot: de ironie van het poodlot," Zi} herhaalde de wanhopige voJge de Hinderwet gerechtigd zijn 2$, di» niet overeenkomstig art 7 dier Wet yoor het Gemeentebestuur of eeo of meerzgoee leden zijn verschenen, ten einde hun be zwaren mandeling toe tie lichten. En is hiervan afkondiging geschied, waar het behoort, den Sen April 1916. ,'v Burgemeester en Wethoudert voornoemd, M. L. HONNERLAGE GR8H. De Secretaris, .TL SKXMGX. BUITENLAND. Tan het Westelijke front. Fransch legerberioht Het officièele Fransche communiqué van gistermiddag luidt: In de "Axgonne hebben de Frans dien do stellingen der Duitschere beschoten, met name in de streek van Moalfadcon en Ma- Inncourt l Ten Oosten .van de Maas js do nacht betrekkelijk kalm voorbijgegaan. De Duit se hers hebben op het front Douaumont- Vaux, dat gisteren door een tegenaanval der Franschen hersteld was, geen enkelen aanval meer gedaan. De Fransche batte rijen hebben in die streek groote bedrijvig heid tegen de vijandelijke stellingen, aan den dag gelegd. De Duitschen» hebben slechts zwak geantwoord. Ten Westen van de Maas is van Avo- court tot Malancourt een vrij hevig artil- lertegevecht geleverd. In den Elzas hebben Fransche batterijen een convooi levensmiddelen op de Lijn ThannMölhausen onder vuur genomen. Engelsch legerber icht. Gisteren (Maandag) heeft een var» onze vliegers een Buitseh vliegtuig neergeschoten bij Lens. Een ander vlieger deed een aanval op vijf vijandelijk» vlieg tuigen en verjoeg ze na een gevecht met twee van deze. In de vroegte hedenmorgen deden we bij St. Eloy een aanval op een krater, die floor de Duitschers sedert 30 Maart werd bezet Wij vermeesterden den krater en bevestig den onze linie er voorbij. Wij maakten 84 gevangenen onder wie vier officieren- Be artillerie was aan weerszijden actief. Yan het Oostelijke front. Oostenrgkschïeger be richt Geen nieuws. Russisch legerberioht De groote Russische generale staf meldt <3 d. gisteren Het water blijft nog steeds wassen. E© Duitschers zeiten de beschieting van het bruggehoofd van Ikskoel met projectie- ten van groot kaliber voort Ten zuiden van Dunaburg voor hei dorp Mnlogolska beschoten de Russen met succes Duitschers, die hunne onder water geloo- pon loopgraven ontruimden. Van het front van de troepen van genr> woorden met een grlmmigeoi laoh, alsof zij spotte met hun ellende. „Ik denk liever niet, dat iets oüb opdis manier overkomen zou," sprak Joyca, met zeer kalme stem. „Ons leven kan niet be stuurd worden door het noodlot Ik heb nooit zoo iets kunnen gelooven,: het is niet het noodlot, dat ons regeert, maar een God, die Liefde is." Mevrouw Marshall lachte. „God? Waartoe dient het, zoo tot mij te spreken? Ik ben geen kind. U denkt toch niet, dat ik geloof in een God van liefde, is 'twel? Ik heb' al heel weinig reden bt H-em te gelooven, behalve als een tiran, iemand die ons kwaad doet uit kwtaadwil- ligheid alleen, di© onze ellende vol genot aanziet U kimt kinderen alleen beetnemen, door ze -verhaaltjes te vertellen van een liefhebbend God. Die verhalen zijn klink klare onzin.'" „Als u voel vpn iemand houdt, wensdht u dan niet te doen wat werkelijk het bes te voor hem is?" zei Joyce zacht, zonder eenigen afschuw te toonen van de woor den der zieke vrouw; zjj wist immer* dat rij voortkwamen uit overstelpende bit terheid van haar hart t „Ik zou met hand en tand willen vech ten voor den persoon, dien ik liefheb,? antwoordde mevrouwi Marshall met merk waardig schitterende oogeu „En, indien u wist, dat -etgeen werkelijk het best voor hem. was, een tijdlang pijn- lijk of moeilijk vjüor hem, moest wezen, ja hem misschien veel smart veroorzaakte, zoudt u bet toph niet opgeync, al mprdst raai Evert ia niets belangrijks te vermelden. Vijandelijke aviateurs vlogen op verschil lend© plaatsen over de Russische kampe menten en wierpen negen bommen op Liakhowitsj. Ten noordoosten van bet station Olyk in de streek van de dorpen Bogusiawka en Bosjly verijdelden de Russen een poging vaa den ryanrd om hunne loopgraven te naderen. Vijandelijk» vliegtuigen wierpen horn men op Rowno en Saxny. Ten noordwesten van Kremenety in de streek van Hopanof liet dn vijand voor de Russische loopgraven twee mijnen springen, het gelukte hem echter niet rich meester te maken ran de trechters. De Russen sloegen een aanval af m de «treek van den spoorweg ten westen van TamopoL Tem noorden van Etoga liet de vijand ook mjjhen springen voor de Russische loop graven, zijn pogingen, echter om den trech ter te beze t ten mislukte. Yan het Zuidelijke front. Oostenrijksch legerberiebt Op enkele doelen van het front heeft de artillerie van weerszijden levendig ge vuurd, zoo op de hoogvlakte van Doberdo, bij Malborghet, op den Col di Laria en in Judicarië. In bet Adamello-gobied hebben onze troe pen het grenskamaal tusschen de Lobbia Alta en den Monte Fumo bezet. Italiaansch legerberic h.t Langs het geheele front wederzijdsch ge schutvuur, het hevigst in do streek tus schen het Lagarina- en het Sugama-daJ en op de hoogten ten N.WL van Görz. Vannacht hebben wij kleine aanvallen tegen onze stellingen op den Raukofel (Monte Cristallo) en op den Mrzli (Monte Nero) afgeslagen. Vijandelijke vliegtuigen, die hardnekkig trachtten tochten boven ons grondgebied to doen, zijn door ons afweergeschut en tegenaanvallen onzer vliegers teruggedre ven. Eén vliegtuig is er in geslaagd bom men op Bassano te werpen, waardoor slechts onbeduidende schade is aangericht. Een onzer Caproni-vliegtuigen heeft een groote bom op Gunfeaberg (Görz) laten vallen en er brand veroorzaakt De luchtaanval' op Ancona. De Oostenrijksche marinestaf meldt d.d. gisteren: De bezoeken van Italiaansch© vliegers aan Laibach, Adelsberg en Triest zijn gis termiddag beantwoord met ©en bezoek van een Oostenrijksch-Hongaarsch eskader van 10 watervliegtuigen aan Ancona, waar het station, de gasfabriek, de werven en de kazemewgk met vernielend gevolg zijn ge bombardeerd en verscheiden© branden ge sticht Tegenaanvallen van twee vijandelijke af- weer-vliegtuigcn zijn met gemak door mar chinegewoervuur afgeslagen. Het hevige vuur van drie afweer-batterrjen hoeft een zij irdsschien of begrepen zij bet niet, is het wel ?"- „IK zou altijd strijden om het geluk te bevorderen van den persoon, dien ik lief had," herhaalde mevrouw Marshall. „Ja, <em veronderstel dat de persoon, dien u liefhad, heel ziek was, dan zou u voort gaan hom ook tegen zijn wil medicijnen in te geven. U zou geen. enkele behan deling nalaten om hem beter te Waken, hoe moeilijk en vervelend het ook voor hem was. U zou gestadig voortgaan met het geen de dokter u aanraadde omdat u wist, dat het voor het welzgn was van den patiënt"' „Ik begrijp wel jwaai' u naar toe Wilt, maar ik bén het niet met u eens. U zult mij nooit tot uwi meening overhalen,'" zei me vrouw Marshall gemelijk'; „mijn leven is vernietigd Zonder eenige reden, hard, on rechtvaardig, onbillijk. Er is geen andere beschouwing mogelijk. Ik' deed niemand ter wereld kwaad, ik leefde fatsoenlijk en bedaard en ik deed niets verkeerds, toch is er plotseling geheel buiten mjjn schuld vTceselijk verdriet over mg gekomen. Dat was onbillijk. Oik Weet wel, dat u mij godslasterlijk vindt, het kan mg niets sche len wat u van mg denkt Indien er een God is, dan is het een God van verschrik king en wreedheid. Waarom moet ik nu te ziek zijn. om juist Vandaag, den eeni gen dag v&a het jaar om op reis te gaan? Het is onzinnig wreed mij te beletten van- daag te gaan. amu-.'." Zij hield haar Woor den plotseling in e© ffisz «ptita&j Joyce mei bm Mlfi «wbï* onzer vliegtuigen door twee volle treffers van granaatkartetsen gedwongen voor de haven te dalen. Een tweede vliegtuig, be stuurd door den vlieg mees ter Molnar, streek naast dit 'toestel neer, nam de twee in zittenden aan boord en voltooid» de ra. nielrng van het toestel. Tengevolge van ©en beschadiging van zijn vliegtuig bij 't neer strijken kon Molnar echter niet weer op stijgen. Een vijandelijke torpedoboot entwee vaartuigen voeren dadebjk uit om hst be schadigde vliegtuig te vermeesteren, doch werden door eenige onzer vliegtuigen met bommen en machmegeweervuur tot den terugtocht gedwongen, waarop het twee vliegtuigen, bestuurd door den adelborst \arr.os en den kapitein tor zee Steata, gelukte alle vier inzittenden te bergen ea het beschadigd© vliegtuig te verbranden. Dit reddingswerk geschiedde onder het ma- schinegev, tvrvuur van twee Italiaansch© war tervliegt'iigen, die slechts 100 M. boven de onzen vlogen. Er zijn dus twee onzer vliegtuigen verloren gegaan, de andere zijn onbeschadigd en al onze vliegers onge deerd teruggekeerd. In den Kaukasus. Russisch legerberieibk Van Maandag: i Aan het kustfront maakten de Russen meer dan 100 Askans knjgsgevangen. In den loop van den aanval trokken de Russen door het bekken van den Roven,- Tsjorok eti maakten zij zich meester ran een krachtig versterkte berggroep, meer dan 10.000 voet boven de oppervlakte van do zee. Zij namen een Turksche compagnie gevangen. By de vervolging van den vijand in do streek van het klooster Surb Karapet maakten de Russen zich meester van eau Turksch legerkamp. Ten zuidoosten van Mocsj, in de streek van het dorp Mahboubank, dreven Russi sche troepen verscheiden afdeelingem Tuik* sche ruiters uiteen. i Van Dinsdag: In gevechten op den 2en dezer hebben wij nog twee compagnieën van een Turicsoh regiment, dat eerst onlangs op het Arme nische gevechtsterrein was verschenen, ge vangen genomen. In de streek van Moesj en Bitlis maken wij Vorderingen in zuidelijke richting. De Zeppelinaanvallen op En geland. Het Engelsche ooriogsperskwartier meldt d.d. 'gisteren: Vannacht tusschen twee en drie uur moet ©en Zeppelin gedurende korten, tijd boven, dc Oostkust van Engeland hebben gevlogen» Men heeft ontploffingen, gehoord, doch er is geen schade aangericht en geen slacht offer gemaakt Voorts is Renter van officièele zijd» ge machtigd de offidëele üuitsche berichten over de Zeppelin-aanvallen onjuist en bom bastisch te noemen. Ter Zee. De duikboot!- en imijnenoorlog. De Noorsche gezant te Londen heeft aan „Kan ik ook gaan en iemand voor uop zoeken? Ik zou u zoo graag willen helpen. Werkelijk u kunt mij best laten gaan." „Mij 'graag willen helpen?'" Mevrouw Marshall's harde lach klonk spottend. ,jlk heb den. tijd, dat u hier is, niet gemaakt: tot zulk' 'n pad van rozen, dat u gaarne rots zou willen doen om mij aangenaam, te zijn. Wjj hebben u 'n hooidelevm be reid. Hetty en ik. Ik zie, dat best in en toch beweert u, dat 't u pleizier zou doen mg van dienst te zijn. Kletspraatjes, „Het zgn seen kletspraatjes,'" antwoordde Joyeo, de vrouw toelachende, „denk er nu maar niet over of nrujn leven hier een pad van rezen is ja of neen. Misschien zullen er langzamerhand weer bloemen bloeien langs dat pad. Waar wij op dit cogenblik alleen aan moeten denken, is uw, m van vandaag er, of ik in uw plaats kan gaan. Zeg mij alleen of ik u helpen ban., Ik zal uw boodschap getropwi overbrengen." Hot was duidelijk, dat mevrouw] Mar shali's eerste ingeving was, ronduit jgoor hot aanbod van Joyce te bedanken, maar do een of andere bijgiedachte scheen yer- andering te brengen in haar besluit „Als ik het indoen laat" zei ze zeer weifelend, '„indien ik u $e waarheid me dedeel, dan moet u beloven daj; u het aan niemand vertellen zult, aan niemand. IK wil liever geen. ander in mijn plaats zenden, maar ik kan het zelf niet en ais ik u zendt, wil u dan beloven takes ge heim te hoifden,?"- t 1 I, i i CWordt vtrfiolgBl» SCHIEDAIMSCHE MIL MI

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1