De oorlog. 69,tó Jaargang, Donderdag 6 April 1916. NA LANGE JAREN, No. 18109 Kosteïooze inenting, DRANKWET, Kennisgeving. BUITENLAND. Tan het Westelijke front. Tan Met Oostelijke front. Tan het Zuidelijke front. In den Kauliasus. In Mesopotamia. Ter Zee. Gedurende do reis waren haar gedach- In Bnitscliland. SCHlEDIMSCHE COURANT courant verschijnt d a g o 1 ij k s, met uIt2ond«rina ven Zon* en F»sstdagen. Ptijs par kwartaal: Voor Schiedam 'en Vlaardinren. 1.35, franeo per post fl. 1.65. Prijs per week: Voor Schiedam en Viaa.rd.iafen 10 wat. Afzonderlijke nummers 2 corit. Abonnementen worden dagelijks aangenomen. 11 Advertontiën voor hel eerstvolgend nummer jnoefcea des middags ré ar eea uur nan het Bureau bezorgd zijn. Bureau: Lange Haven No. 141 (hoek Korte Haren). Prijs der A d re r te n t u: "Van 1—6 regels li. 0 93; .iedere regel meer 20 «#ats Reelanaes 89 seat per regel. Create lette's naar de plaats die zij innemen. Advertentiën bij abonnement op voord gelige voorwaarden. Tarieven Mervan zijn gratis aan het Sareau te bekomen. •agelg'ks werden zoogenaamde kleine adverteutién opgenomen tot den prijs ra« 40 eents per advertentie, bij rooreitbetalvng aan het Bwieaa te voldoen. Üase zdvertontien worden, mits voo: 'i aoiitercenvulgende nuuuner» euge geven, sleobts 2 maal berekend. IatereoniBiuHale Tetefoon No. 103. Burgemeester eh Wethouders der gemeen te Schiedam maken bekend. da,t op Vrij dag, den 14en April a.s., des namiddags te "half 2 uren, de gelegenheid zal zijn opengesteld tot Kosteïooze Inen ting en Herinenting van do inge zetenen, die zich daartoe in den ,,St. Jo ris Doele", bij den Gemeente-geneesheer, den heer R. H. M. GEERDES, aanmelden. Voor een juiste vermelding bi de vac- cinebewij'zen van de namen en geboorte datums der kinderen, is het gewenscht, dat bij de aanmelding worden medege bracht trouwboekjes der ouder» of gehoor tebewijzen der kinderen. Schiedam, 6 April 191G. A, Burgemeester en Wethouders voornoemd, M, L. HONNERLAGE GRETE. f D« Secretaris, V. SICKENGA1 Burgemeester en Wethouders van Seme- dam, Gelet op artikel 12 der Drankwet: Brengen ter openbare kermis, dat bij hen is «ngekomen een verzoek ,ydii ADRIANUS FRANCISCUS D0MIN1CUS VAN PINXTEREN, om vergunning vooi den verkoop van sterken drank m het klein' voor gebruik ter plaatse van ver koop in de benedenwaar!oealiteït van "het pand Viaardingerstraat 5. En herinneren, dat binnen 2 weken na deze bekendmaking tegen het verleenen van de vergunning schriftelijk bij'' hun Col lege bezwaren kunnen wprden .ingebracht. Schiedam, 6 April 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, j AL. L. HONNERLAGE GRETE, .De Secretaris, li:'. t SICKENGA De Burgemeester van Schiedam, maakt be kend dat behoudens nadere wijziging in de maand April voor de artikelen, ui de lijst hieronder genoemd, do volgende maximumprijzen zullen gelden. GroothandelprijzenRegeeringslaxwemeet (bij verkoop op meelkaart) f 11.60; tarwebloem (ge build inlandsch) f 19.25; tarwemeel (ongebuild) f 16.50, alles per 100 K.G.; boter (by verpak king in wit fust van 50 KG), fiöO, boter (bij verpakking in wit fust van 25 K.G.), f 1.51; boter (bij verpakking m Deiftscli of Leidsch fust van 20 K.G.), f 1.55boter (bij verpak king in Deltsch of Leidsch fust van 10 K G.), fl.56, aileb per K.G.. volvette MeiZomer-, Goudsche en Edammerkaas met Rijkswerk, f 54 volvette Mei-, Zomer-, Goudsche en 'Edammer kaas £52; volvette September, Octoberkaasmet Rijksmerk, f48; volvette September-, October kaas met Rijksmerk, f 46Mei-, Zomerkaas 10 4- (Edammer en Goudsch model), f50; Sep tember Octoberkaa» 40 4- (Edammer en Goudsch model), f 44volvette jonge Goudsche en Edammerkaas met Rijksmerk, f40; volvette 1 nUi het Engelsch, door tl G, MORiERLY. 31) - „Ja zeker wil ik dat. Ik ben volkomen bereid to beloven, aan niemand te ver tellen wat u mij vertelt," antwoordde Joy ce, die zich wat nieuwsgierig begon, tc voelen; „u Kunt mij vertrouwen." „Ik geloof, dat ik dat kan.'" Mevrouw Marshall keek haar ernstig aan; „ofschoon uw haar grijs is en u geen jonge vrouw meer bent, bent ge nog heel mooiik ver- onderstel, dat u dit zelf wol weet, zon der dat ik bel u zeg. En u bebt niet al- leen een mooi gezicht, u hebt ook ee.n edele zie!."' Zij sprak' op haast droorne rigèn toon, ecu loon, geheel verschillend Van het krassend geluid van gewoonlijk. Joyce glimlachte en bloosde. „U moet mij niet ijdcl maken. Ik ben Bang, dat mij ziel maar heel gewoon is,'f zei ze, j.maar in ieder geval, ik beiri be trouwbaar. U kunt volkomen zeker zijn, dat ik pan niemand zal vertellen, wat u ge heim w;il t houden. U'kunt op mij vertrou- In mevrouw Marshall's oogen kwam weer die angstige Wik, dien Joyce reeds meer had opgemerkt en zij' sprak fluisterend. "„Mijri na,ajml is niet in werkelijkheid Mars- jonge Goudsche cn Edammerkaas £38; jonge kaas 40 -(-(Edammer en Goudsch modet), f 37, juiLge kaas 30 -f- (Edammer en Goudsch mo delj, £30, jonge kaas 20 4- (Edammer en Goudsch rnodeP, £23; jonge magere kaas (Edam mer en Goudsch model;, £15; nage!k:tas met minder dan 12 pCf. vet in de droge stof," I 18; rijst (grofnnddei Bassem &J of Rangoon; Ie handcondities, f1150, rijst voorloop Ba= tem of Rangoom Ie bandcondities, £12 2.5, njst (gro£ voorloop Bassein of Rangoon) le handcondities, 12 75, alles per 50 KG; havermout £20 50; suiker (witte geraffineerde., f51; peekoffie f31, cichorei f26, alles per 100 KG kteme schelnsch f9wijting 750 kleine gut f 12; kleme jtooii en pieterman £6, liorsmakrect £6; kleme schot £12, alles pier .'O IC.G. GrossiersprijzenKleine schelvisch f0 22; wij Uiig £019; kleine gul £028; kteme poou en 'ucterman f 0 20; horsmakreel f 0 16, kteme schol f0 28, alles per KG K ieinliandelpi ijzenRegecringsbrood (bij ver koop on broodkaart-!, f 0.12 tarwewaterbrood gebuild1, £023; tarwewaterbiood (gebuild) (ge lakken onder Rabbinaal toezicht), £021; tarwe brood (ongebuild, bruin brood;, £0.20, Regee nngstarweineel (bij, vei koop op meelkaart i f 0.14 i.invebloem (gebuild ml.) £0.25, tarwemeel (on- u'huitd) £021, alles pei KG; boter p i/o K.G. fOS5; voKetlo Mei, Zomer-, GoudscheeiiEd.ini meikaas ia. Rijksmerk £068; volvette Mei Zo mer, Goudsche en Edammerkaas, £066; vol vette September, Oeloberknas met Rijksmerk, f0 60, volvette Seplcmber, Octobetkaas £0 58; MeiZomerfcaas 40 -j- (Edammer on Goudsch model"), £000; September, Ocloberkaas 40 ri'dairimel en GoudSdi model), f054, volvette jonge Goudsche- en Edammerkaas met Rijks merk, £0 50; volvette jonge Goudsche en Edam merkaas [0.4S, jonge kaas 10 4" (Edammer en Goudsch model l, f 0.46jonge kaas 30 -j- f Edammer en Goudsch model), £0.37V2, jonge kaas 20 4- (Edammer en Goudsch model), f0.32V2; jonge magere kaas (Fdammer en Goudsch model), £0.20; nagelkaas f023; rijst (grofnnddei Bassein of Rangoon; fO.131/2; njst (voorloop Bassem of Rdngoon), £0.14Va; njst (gro£ voorloop Bassem of Rangoon), fO.lSVz; havermout (mlandsch), £0.16; suiker (witte geraffineerde), f 0.27Y2, alles per 1/2 KG.; peekoffie (in pakjes), f0.04; cichorei (in pak- jes), f 0.03V2, beide per 0.1 K.G.zout f 0.09 petroleum f0.12 per L.; kleine schelvischf 0 30; wijling '£0.27; kleine gul £0.36; kleine poon of pieterman f0.28; horsmakxeel f 0.24kleine schot f 0.36,. alles per K G. (Deze prijzen hebben uitsluitend betrekking op do gewone kwaliteiten., De luxe-sortecnn- gen, waarvoor in gewone tijden reeds veel hoogere prijzen worden betaald, blijven bui ten aanmerking.) In verband met den wensch van den Minis ter, dat deze prijzen stipt in acht zullen worden genomen, wordt men dringend verzocht bij be rekening van liooger pnjzen, daarmede den Voor zitter of een lid dor Commissie van Controle op de toepassing der maximum-prijzen der Le- vensmiddeien, in kennis te stellen: Loden der Commissie zijn: De heer A. Zoetmulder, Lange Haven 77, Voorzitter, do lieer A. P. S. Swartjes, Villa- draal 105; de lieer A. v d Berg, Hoog sliaal 178b, de heer A. A. Marrevee, Warande 32b; Mevr. G. A Koopmans—De Koning, Vecn- hntstraat 17; Moj J VerdijsseklonkKok, Dwarsstraat 24. Mevr. M Hingman—Dobberke, Unstsingel 42, do heer H. .1 Bos, Emmastrant 11; de beer J. do Ruiter, Oosterstraat 5. Schiedam. 1 April 1916 De 'Bjurgemeester van Schiedam; AL H. £10NEERLAGE GRETE. hall,"' zei ze, „maar Helty Weel niet waar om ik van naam veranderd ben. Ik heb een reden verzonnen, die zij zeer bereid vvas te gelooven en zij brak liaar hoofd nooit over de reden van die verandering!. Zij nam alles, wat ik haar vertelde, aan als iets heel gewoons, en zij Weet ook niet, Wat ik u zal vertellen. Ik heb het zelfs 'voor haar geheim gehouden. Alijn man," bij zweeg;, alsof het haar moeite kost te voort te gaan. „Hel Was zijn schuld niet - begrijp dat goed hij mag zwak geweest Izijn, maar hij was niet slecht. Wat er gebeurd is was zijn schuld niet. Alaar hij is veroordeeld tot dwangarbeid en ik mag hem, eens in de drie maanden gaan opzoeken. Hij leeft geheel voor dien dag en dat doe ik' ook: en nu is de da'g ge komen ten ik' "ben "ziek en kan niet naar hem toe gaan. En toch zegt u, dat het geen Wreed noodlot is, dat mij hierin ver hindert." „Laat mij een boodschap van u aan hem gaan overbrengen,'" zei Joyce vol vuur. „Ofschoon het een vreeselijke teleurstel ling voor hem' zal wezen u niet te zien, toch is een boodschap van u beter dan niets. Het zal zeker een troost voor hem' wezen bericht te krijgen van u, door iemand, die u pas gezien heeft. „Als u gaat, zult u hem dan niet hard beoordeeJen Er was gen ongewone zacht heid in mevrouw Marshall's harde oogten, „u zult in .zijn onschuld gelooven, niet waar? IK Weet zeker, dat hij dp zondebok Biuilsch legerbericht. Het Dnitsclie groofe hoofdkwartier meldde gistermorgen De ariilleriegc vechten in de Argonnen en in het Alaasgebied duren met onverminderde hevigheid voort. De toestand is onveran .Leid. Aan den linkeroever van de Afaas be letten wij de Franscnen het weder bezetten van den molen, ten N.O. van Haucourt. In de streek van het fort Bouaumont zijn ook gisteren voor onz-e linies ten Z.Wi. van hot fort en in hel noordelijk doel van het "Eeaillelte-boscli herhaalde tegenaanvallen van den vijand bloedig mislukt. Aan het front in Lotharingen en den Elzas volbrachten onze troepen verschillen de gelukkige patrouille-tochten. Het resultaat van de luchtgevechten aan het westelijk front in de maand Maart was: Duitsche verliezen, in de luchtgevechten, 7 vliegtuigen; door het neerschieten drie, vermist vier vliegtuigen. 1 Fransch-Engelsehe verliezen: in de lucht gevechten 38 vliegtuigen; door neerschieten vier, door onvrijwillige landing binnen onze linies fwee, te zamien dus 44 vliegtuigen., V ijf-eii-twintig dezer vliegtuigen vielen ons in handen. Het verlies der arfdere negen tien is ontwijfelbaar vastgesteld. Fransch legerberieht. Het èfiiciëele Fransche communiqué van gistermiddag luidt: Ten westen van de Alaas verliep de nacht betrekkelijk kalm. Ten oosten Van de rivier begonnen de Franschen verschillende partioele gevech ten, waarin zij" doordrongen in de loop graven ten noorden van hot Ecaillelte- bosch. I In Wioëvre hevige artilleriebeschieting van de sectoren Aloulainville en Chatil- lon. De Duitschers wierpon in de Maas ten noordon van St. Alihiel 22 mijnen, die op de Fransche versperringen liepen en ont ploften zonder schade aan te richten. In Lotharingen deden de Duitschers na een hevig bombardement van de Fransche stellingen tusschen Arracourt en St Alartin verschillende kleine geêchelonneerde infan te rie-aanvallen op eenige punten van dezen sector. Zij werden echter overal afgeslagen door het mitrailleur- en infanterievuur. Duitsch legerberieht. Geen bijzondere gebeurtenissen. Aan liet front tusschen het Naj'ocz- en Wlsniecznteor versterkte de Russische ar- teilerie hel vuur. Oostenrijkse!) legcrBdricht Toestand onveranderd. Russisch legerbcrichL I11 do streek' van Riga, v'an Jacobs tad t was in plaatsi van een anderen man, maar bij wil ons nooit den naam zeggen Van dien anderen man. Hij zei, dat het nergens toe dienen zou, dien naam te hooren, dat het mij bitterder zou stemmen en geen goed doen. Hij is een veel beter mensch dan ik, u moet hem niet hard beoordoelen.'l „Neen, ik zal hem. niet veroordeelen,'f antwoordde Joyce, „ik wou alleen, dat ik de zaak voor hem in orde kon maken." „Hij is alles voor mij in de wereld,'.' ging de zieke vrouw opgewonden voort, „niemand anders telt, alleen Eric Raeburn, mijn echtgenoot. De rest van het heelal is biets voor mij', niets.'" „Hetty, Hetty, telt toch zeker ook mee." bracht Joyce in het midden, maar mevrouw Alarsha.ll schudde hei. hoofd. „Ik haat Hetty," zei ze met een kalm© beslistheid, die haar toehoorster deed schrikken. „Ik heb nooit naar haar ver langd ©n ik vond het ellendig toen zij kwam. Eric ©n ik waren gelukkig samen; hij en ik en geen ander. Hetty kwam tusschen ons beiden, zij was een derde persoon en [wij waren volmaakt gelukkig voordat zij kwam. Hetty schoot op mot haar vader. Hrj hield van haar. Zij schoot nooit op met mij. Ik heb haai' altijd gehaat Waar dient het voor iets anders Voor te Wenden? Ik had haar veel liever niet gehad." 1 Joyce Begreep, dat dit niet het oogenhlild Was om te trachten het hart van deze vrouw te Verzachten of do moederliefde op te Wekken, die stellig verborgen moest en van Dunabupg op tal van plaatsen ge schut en geweervuur. '0p de Duna is ijsgang. Ten zuiden van Dunaburg hebben ver scheïdene vijandelijke vliegeis bommen ge worpen of met machinegeweren geschoten In de streek ten oosten van B'ir.inov ïlsjt zijn gisternacht Zeppelins waargenomen. In Galicië heeft een sterke vijandelijke troep ten westen van Tarnopol «cn aan val gedaan, dien wij met de bajoirel heb ben afgeslagen. De vijand heelt dooien en zwaargewonden bij onze versperringen la ten liggen. Ten noorden van Latatsj hebben onz troepen het dorp Swiertskowtse en de bosch jes er om heen genomen. Oostenrijk'sch legerberieht De toestand is onveranderd. Italiaansch legerberieht. Vannacht heeft de vijand na voorbcrei ding door hevig geschutvuur opnieuw een Verwoeden aanval gedaan op onze nieu we stellingen op den Rauchkofel. Hij is met zware verliezen teruggeslagen. Vijandelijke vliegers hebben bommen ge worpen op Bassano, Waar 2 kinderen zijn gedood. Andere vliegers, die trachtten Gra do te bereiken, zijn door onze vliegers aangevallen. Twee heeft men ovei haast zien dalen. Russisch legerberieht. In de kuststreek hebben de Turken, ge steund door het vuur van den kruiser „Breslau", onzen rechtervleugel aangeval len. Wij hebben den vijand met groote ver liezen teruggeslagen. Terzelfder tijd. heli- ben onze troepen in die streek het vijan delijk centrum aangevallen en een deel van zijn stellingen bemachtigde In hot hekken van den boven-Tsjorolc hebben we den vijand uit een reeks zeer versterkte borgstellingen verdreven. Engelsch Iegerberi,dht. Het Engelsche ministerie van oorlog, doelt mede, dat generaal Lake gisternacht om 5 uur heeft geseindVandaag heeft het Tigris- corps de verschanste vijandelijke stellingen te Ummelkannah aangevallen en vermees tend. De krijgsverrichtingen nemen een be vredigenden loop. De duikbooilt- en imijnonoorlog. Een Lloydsbericht meldt d.d. gisteren, dal het Engelsche s.s. „Bendew" (groot 36S1 ton), gezonken is; één man verdronk, 27 wenden aan land gebracht. Het Spaansche s.s. „Vigo' (1137 ton) is door een Duitschen onderzeeër getorpe deerd. in de Golf van Biscayo, 100 mijlen van Ouessani De bemanning was in de hooi, aan de golven overgelatep, en werd. 24 uur later opgepikt door een Engelsch stoomsdhip en te Gibraltar aan land gezfet. Blijkens een 4c Londen ontvangen tele gram uit ATalta is hol ss. „CJan Camp bell" (5897 ton), uit Glasgow in de Aliddel- liggen achter de harde en ruwe oppervlak te. Zij stapte af van "zulk een lastig 011. derwerp als Hetty en begon naar inlich tingen te Vragen omtrent de reis, die zij zou doen in plaats van mevrouw Marshall en zoo bracht zij de gedachten- van de patiënte terug op haar man en leidde zo af van haar dochter. Het was met zeer gemengde gevoelens, dat zij ongeveer een uur later wegreed van de cottage in het huurrijtuig, da l re ui s besteld was om mevrouw, Marshall naar het station te rijden. Aan den mnen kant gaf de toestand van haar patiënte haar geen geringe reden tot bezorgdheid, en zij vond het zeer onaangenaam haar den ge beden dag -aan Hetty's zorg over te La ten; aan den anderen kant schrikte zij met misschien vergeeflijk© zenuwachtigheid terug van het bezoek d,at haar wachtte. Wat zou het voor een man wezen," die echtgenoot van mevrouw Alarshall en da vader v,an Hetty? Volgens do hartstochte- 1 ijkte verklaring van zijn. vrouw1 Iwas de man, dien zij zou ontmoeten, onschuldig aan de misdaad, die hem werd len laste gelegd, niets dan het werktuig van an deren, niet slecht maar z'wak. Maar na tuurlijk beschouwde zijn vrouw hem met vooringenomen oogen cn dit kon Joyce niet in haar Afkeuren. In ieder- geval besloot zij onpartijdigte wezen, zij zou haar be lofte houden tegenover mevrouw Alarshall en den veroordeelden man niet hard vallen. landsche Zee door een Duitsche duikhoo' omlcr voorafgaande waarschuwing geim pedoerd. It«- bemanning i« gmed. Volgen» een Lloyd-hoiicbl uit Havre is het Xoorwhv stoomschip ..Baus", door nrr .hukboot eelorpedeerd. Vim man worde#: vermist. Redo van den R ij k s k a 11 se! i >0 r I)e middagvergadering van den Rijksilag op giiteren ontleende z.y'n belangrijkheid aan not feit, dal de rijk-kan-eiior, de heei von Belhmann Uo'lueg, een uiteenzetting van den pohtiekeri toestand zon geven. Derha've waren het Huis en de tribunes dichtbezet. in de hofloge zaten verschei dene leden van de hofhouding en ook hel diplomatieke corps was sterk vertegenwoor digd, 0. a. waren de Amerikaarfsche en Spaansche gezant verschenen. Alet den njkskanselier waren alle staatssecretarissen aanwezig. Bij de tweede lezing van de begrooting nam de rijkskanselier het woord tot het uitspreken van zrjn rede welke weliswaar kort doch rijk aan verklaringen va-. Het eigende i» een beknopte samenvatting ervan: De gebeurtenissen rechtvaardigen het ver trouwen, waarmede ik drie maanden gele ien over den militairen toestand sprak. Deze is ook thans op alle fronten zeei gunstig en beantwoordt volkomen aan <le verwachtingen. Onze vijanden mee men hun toe! slechts door de uithongering en de afsluiting te bereiken. Ik begujp niet hoe koele hoofden, na de ervaringen van 1915, zich nog kunnen vasthouden aan deze hoop. De graanoogst van 1915 is eert dor slecht ste geweest sedert tientallen van jaren de- ondanks treden wij met een overvloedige reserve aan broodkoren het nieuwe jaar m. Thans zijn de 1 andbouwberichten .zoo goed, als zij sedert vele jaren niet meer /ijn geweest. j Engeland gaat voort np een met het vol kenrecht in strijd zijnde wijze do blokkade, te verscherpen, waartegen Amerika reeds Leeft geprotesteerd. Geen rustig denkend neutraal persoon kan van ons verlangen, dal wrj ons een wapen zullen laten ontne men, waarmede wij ons tegen dezen met het volkenrecht in strijd zïjnden uithongering-- oorlog kunnen verdedigen. IVij eerbiedigen Je belangen der neutralen, waarop deze recht hebben, doch kunnen ook van ben verwachten, dat ons recht en on/.o plicht 0111 weerwraak te nemen, wordt erkend. Onze vij and cn tooncn niet de minste be rcid w i 1 lig beid tot tl en vrede. Voor Asquith blijft de volLedigo en totale vernietiging van het Pruisische imlitainsme de voorwaarde tot olie vredes onderhandelingen. Op zulke vredesvoor waarden kunnen wij slechts één antwoord geven. Dit antwoord 'geeft ons zwaard. Wil- 'eii onze vijanden den menscbenmoord en do verwoesting van Europa voortzetten, zöo is dit hun schuld, wij staan voor p-ns zelf in. Voor "ons is het doel van dezen oorlog, dal DuiLschland zóó krachtig be schermd zal zijn. dat niemand meer in do verzoeking zal geraken ons te willen ver nietigen en dat iedereen in de geboete wereld ons rechl om onze krachten o» vreedzame wijze en naar vrijheid te gebrui ken, zal erkennen. Wij trokken in den strij'd om ons le yel len niet alleen vol van de moeder en do dochter, die zij had achtergelaten op dö heide, het tweetal dat zooveel Voor el kaar had kunnen wezen, in plaats Van met elkaar 0111 te gaan. Haar gedachten als het ware altijd op voet van oorlog waren ook vervuld van den man, opge- ■Joten bmneu de mui nu van een gevan genis, eu hel was met een ernstig gebed 111 het hart tint z.ij mocht zeggen wait het hoste en het billijks!© was, da(t zij eindelijk na \ele formaliteiten in de naak te ontvangkamer van de groote gevange nis werd binnengelaten. Zij nam heel vemig van do omgeving in zich op. Zij was zich alleen bewust, een ijzeren hek gezien te hebben, gevangen bewaarders, norsch en stilzwijgend, en ein delijk een man aan den anderen kant van - het ihek; een man, die haar met oogen yan verlangende teleurstelling aanzag. „Waar is nnjn vrouw?" ztei Ibj en Joyce's hart bloedde, bij den smartelijken toon in zijn stem. „Wjie is u? Waarom is u gekomen?" Zij deelde here z'oo zacht mogelijk de tij ding mede var; de ziekte van zijn vrouw, en verklaarde wie zij zelve Was, 'en de reden van haar komst Vriendelijk voegde zij er bij: „Ik zal mijn uiterste best doen om me vrouw Alarshall te verplegen, zoodat zij den volgenden keer, als ze u weer bezoe ken mag, geheel beter is. Het was voor baar een' evten groote teleurstelling niet le Kunnen gaan vandaag, als voor u', dat u haar hielt ziet.'-' {Wordt vervolgd),

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1916 | | pagina 1